Szeroko zakrojony program standardów zdrowotnych, bezpieczeństwa i ekologicznych oraz udoskonalonych protokołów sprzątania, których celem jest wzmocnienie efektywnych standardów higieny, stosowanych przez Valamar w jego obiektach.

V Health&Safety
Manager

 

V Health&Safety Manager jest dostępny gościom 24/7 w trakcie całego pobytu i zapewnia im wsparcie w sytuacji, gdy potrzebna jest opieka zdrowotna.

Dowiedz się więcej

V-Health&Safety
Food

 

Kontrola bezpieczeństwa żywności od produkcji po serwowanie w restauracjach i barach.

Dowiedz się więcej

V-Health&Safety
CERTYFIKATY

 

Program V Health&Safety korzysta z najlepszych, uznanych na świecie praktyk, a najistotniejsze certyfikaty programu to: Protokół V-Health & Safety we współpracy z SGS, Safe stay in Croatia, "Safe travels", ISO 9001, HACCP, ISO 14001 i ISO 50001.

Dowiedz się więcej

V-Health&Safety to program standardów zdrowotnych, higienicznych, bezpieczeństwa i ekologicznych, które stosuje sieć Valamar, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa gości.

Program V-Health&Safety obejmuje:

1. V-Health&Safety Food gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo żywności w naszych restauracjach i barach. Standard V Health&Safety Food kontroluje wszystkie procesy związane z jedzeniem i piciem, od produkcji, poprzez dowóz, po przygotowanie i serwowanie. Protokoły zarządzania jedzeniem i piciem mają certyfikat HACCP potwierdzony przez SGS, wiodące międzynarodowe przedsiębiorstwo ds. inspekcji, weryfikacji, testów i certyfikacji. Wszyscy nasi pracownicy posiadają wymagane świadectwa zdrowia, a w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości przechodzą regularne szkolenia.

2. V-Health&Safety Management to zarządzanie całościowo rozumianym bezpieczeństwem gości podczas podbytu w obiektach sieci Valamar, na które składa się stosowanie światowych standardów i kontrola użytkowania placów zabaw, basenów, plaż i pozostałej infrastruktury w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i na kempingach. Każdy obiekt ma przypisanego V-Health&Safety Managera, który pozostaje do dyspozycji gości 24/7 w trakcie całego pobytu, i który w razie konieczności zarządza zabezpieczeniem opieki zdrowotnej dla gości.


Na wszystkich czterech głównych obszarach stosowania program V Health&Safety korzysta z najlepszych, uznanych na świecie praktyk, a najistotniejsze certyfikaty programu to: Protokół V-Health & Safety we współpracy z SGS; ISO 9001 – międzynarodowa norma określająca wymagania systemu zarządzania jakością; HACCP – system zarządzania bezpieczeństwem żywności; ISO 14001 – międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego; ISO 50001 – międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania energią; Travelife Gold to certyfikat przyznany hotelowi za stosowanie kryteriów zrównoważonego rozwoju; jest to system certyfikacji poświęcony rozwijaniu zrównoważonego biznesu w branży turystycznej; Sustainable Hotel by UPUHH – prestiżowy obiekt, który promuje zrównoważony rozwój w branży hotelarskiej wraz z aktywnym zarządzaniem wpływem społecznym i na środowisko; EU Ecolabel to europejskie oznakowanie, którego kryteria wyznacza Komisja Europejska, i które potwierdza, że oznaczone nim produkty i usługi sieci Valamar spełniają standardy ochrony środowiska.1. V-Health&Safety Food

V-Health&Safety Food gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo żywności w naszych restauracjach i barach. Standard V Health&Safety Food kontroluje wszystkie procesy związane z jedzeniem i piciem, od produkcji, poprzez dowóz, po przygotowanie i serwowanie. Protokoły zarządzania jedzeniem i piciem mają certyfikat HACCP potwierdzony przez SGS, wiodące międzynarodowe przedsiębiorstwo ds. inspekcji, weryfikacji, testów i certyfikacji. Wszyscy nasi pracownicy posiadają wymagane świadectwa zdrowia, a w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości, przechodzą regularne szkolenia.

HACCP opiera się na 7 zasadach, które go definiują, dowodząc jednocześnie jego efektywności:

  1. Analiza zagrożeń, sporządzenie schematu blokowego, identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych

  2. Identyfikacja krytycznych punktów kontroli

  3. Identyfikacja limitów krytycznych

  4. Ustalenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli

  5. Określenie działań korygujących w wypadku przekroczenia ustalonych granic krytycznych

  6. Ustalenie procedur weryfikacji systemu

  7. Dokumentowanie procedur i zapisów


Programy warunków wstępnych, które wraz z systemem HACCP zapewniają bezpieczne wyżywienie w naszych hotelach i na kempingach:

 • Zaaranżowanie przestrzeni do magazynowania i przygotowywania jedzenia oraz strefowanie

 • Zakup wysokiej jakości sprzętu i jego regularna konserwacja

 • Kontrola dostawców

 • Identyfikowalność żywności (możliwość prześledzenia pochodzenia produktu)

 • Kontrola i warunki magazynowania i dystrybucji

 • Dobre praktyki produkcyjne i higieniczne

 • Właściwe zarządzanie odpadami

 • Zapobieganie występowaniu szkodników

 • Utrzymywanie higieny osobistej

 • Edukowanie pracowników


KLUCZOWE PROTOKOŁY

 • V Health&Safety Food to protokół, który przewiduje, że wszyscy pracownicy mający kontakt z żywnością i zabawkami muszą być objęci nadzorem sanitarnym, a także że raz w roku muszą być poddani badaniu stanu zdrowia, co zostaje potwierdzone przedłużeniem książeczki zdrowia

 • V Health&Safety Food obejmuje kontrolę bezpieczeństwa żywności i wody w ten sposób, że we wszystkich obiektach turystycznych właściwe placówki chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego regularnie pobierają próbki żywności i wody pitnej oraz sprawdzają ich bezpieczeństwo i jakość. Pobierane są również wymazy z przyborów kuchennych, blatów i dłoni personelu w celu dokonania oceny mikrobiologicznej czystości obiektów


SZKOLENIA

 • Regularnie przeprowadzane są szkolenia z dobrych praktyk higienicznych wszystkih pracowników, którzy w pracy mają kontakt z żywnością. Te szkolenia przeprowadzają właściwe placówki chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego i inne instytucje ochrony zdrowia

 • Wewnętrzne szkolenia z dobrych praktyk higienicznych i stosowania systemu HACCP przeprowadza personel pracodawcy lub kontrahenta


2. V Health&Safety Management

V Health&Safety Management zakłada zarządzanie całościowo rozumianym bezpieczeństwem gości z zastosowaniem specjalnych standardów bezpieczeństwa placów zabaw, basenów, plaż i pozostałej infrastruktury. V-Health&Safety Manager w trakcie całego pobytu pozostaje do dyspozycji gości 24/7 i, w razie konieczności, zarządza zabezpieczeniem dla nich opieki zdrowotnej.

KLUCZOWE ZADANIA HEALTH & SAFETY MANAGERA

 • V Health&Safety Manager pozostaje do dyspozycji gości i pracowników 24 godziny na dobę w każdym obiekcie sieci Valamar

 • Jego podstawowym zadaniem jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo gości i pracowników

 • W wypadku zaistnienia potrzeby kontaktu z dyżurnym lekrzem destynacji zapewnia opiekę zdrowotną

 • Daje pełne wsparcie oraz wytyczne postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych

 • Zapewnia i kontroluje gotowość obiektu do właściwego radzenia sobie z sytuacją nadzwyczajną

 • Edukuje pracowników w stosowaniu środków i procedur programu V Health&Safety

 • Zapewania przez 24 godziny na dobę obecność pracowników przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy i używania defibrylatora AVD

 • Śledzi ogólne wskazania zdrowotne i utrzymuje bezpieczne otoczenie, spełniające wszystkie wymagane standardy

 • Odpowiada za konsekwentne stosowanie programu V Health&Safety CleanSpace

 • Odpowiada za wdrażanie środowiska V Health&Safety za pomocą wszystkich procesów i działań w obiekcie

 • Nadzoruje stosowanie środków ogólnego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

 • Regularnie sporządza i uzupełnia wytyczne dotyczące ogólnych i szczegółowych zagadnień z dziedziny zdrowia i bezpieczeństwa dla pojedynczych obiektów


V-HEALTH&SAFETY Manager – kontakty

CERTYFIKATY V HEALTH&SAFETY

Na wszystkich czterech głównych obszarach stosowania program V Health&Safety korzysta z najlepszych, uznanych na świecie praktyk, a najistotniejsze certyfikaty programu to: Protokół V-Health & Safety we współpracy z SGS; Safe stay in Croatia - narodowy znak bezpieczeństwa ; "Safe travels" - to oznaka bezpiecznej podróży na poziomie światowym; ISO 9001 – międzynarodowa norma określająca wymagania systemu zarządzania jakością; HACCP – system zarządzania bezpieczeństwem żywności; ISO 14001 – międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego; ISO 50001 – międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania energią; Travelife Gold to certyfikat przyznany hotelowi za stosowanie kryteriów zrównoważonego rozwoju; jest to system certyfikacji poświęcony rozwijaniu zrównoważonego biznesu w branży turystycznej; Sustainable Hotel by UPUHH – prestiżowy obiekt, który promuje zrównoważony rozwój w branży hotelarskiej wraz z aktywnym zarządzaniem wpływem społecznym i na środowisko; EU Ecolabel to europejskie oznakowanie, którego kryteria wyznacza Komisja Europejska, i które potwierdza, że oznaczone nim produkty i usługi sieci Valamar spełniają standardy ochrony środowiska.


PROTOKÓŁ V-HEALTH & SAFETY WE WSPÓŁPRACY Z SGS

V-care guarantee

Valamar zwrócił się do SGS – wiodącej na świecie firmy zajmującej się inspekcją, weryfikacją, testowaniem i certyfikacją – o wszechstronna ocenę swoich protokołów czyszczenia i dezynfekcji oraz praktyk higienicznych w celu zapewnienia ich zgodności z międzynarodowymi zaleceniami.

Firma SGS przeprowadziła inspekcję wszystkich obiektów sieci Valamar, by ustalić, czy stosowane w nich środki są wykorzystywane we właściwy sposób.

Po pomyślnym zakończeniu oceny i wirtualnej inspekcji, SGS wydał zgodę na oznaczenie obiektów sieci Valamar logotypem „In partnership with SGS“ (We współpracy z SGS) do celów co-brandingu.

Wykaz segmentów działania poddanych ocenie
Niniejszy wykaz został przygotowany dla wszystkich branż i segmentów działania. Pytania są zgodne z międzynarodowymi wytycznymi WHO oraz zarówno amerykańskiego, jak i europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC i ECDC). Kwestionariusze obejmują następujące kryteria:
1. Zarządzanie
2. Protokoły czyszczenia i dezynfekcji

Inspekcja
Po dokonaniu oceny, SGS przeprowadził wirtualną inspekcję. Jej głównym celem było potwierdzenie, że wszystkie protokoły i środki zatwierdzone na etapie oceny są wdrażane poprawnie i w pełni.

Wydanie oznaki i zaświadczenia „IN PARTNERSHIP WITH SGS“
Oznaka „V-HEALTH & SAFETY PROTOCOL IN PARTNERSHIP WITH SGS“ (Protokół V-Health & Safety we współpracy z SGS) umożliwia sieci Valamar używanie logotypu „In partnership with SGS“ podczas komunikacji zewnętrznej, informującej o tym, że Valamar wdraża wszelkie, zapisane w międzynarodowych wytycznych i przepisach lokalnych, protokoły czyszczenia i dezynfekcji, zarządzanie personelem oraz stosowanie środków ochrony osobistej.

ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania systemu zarządzania jakością. Normę ISO 9001 Valamar stosuje i jest certyfikowany nieprzerwanie od 2009 roku po to, by stale udoskonalać i trwale utrzymywać jakość usług. Za pomocą certyfikowania i efektywnego stosowania systemu zarządzania jakością Valamar pokazuje swoje oddanie celowi, jakim jest powiększanie zadowolenia gości.

HACCP to system zarządzania bezpieczeństwem żywności, dla którego sieć Valamar posiada certyfikat zgodności nieprzerwanie od 2006 roku. HACCP jest najbardziej prestiżowym międzynarodowym certyfikatem, analizującym wszystkie procesy w produkcji żywności (od samej produkcji po serwowanie) oraz określa procedury, które należy zastosować dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa żywności. System HACCP opracowała NASA, by zagwarantować 100% bezpieczeństwo żywności w ramach programu kosmicznego. Komisja Kodeksu Żywnościowego ogłosiła HACCP najbardziej efektywnym systemem zapewniania bezpieczeństwa żywności.

ISO 14001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Valamar stosuje normę ISO 14001 od 2009 roku z celem ochrony środowiska i wypracowania równowagi w obrębie potrzeb społeczynych i gospodarczych. Dzięku zastosowaniu tej normy Valamar intensyfikuje swoje pozytywne oddziaływanie na środowisko, zapobiegając jednocześnie temu szkodliwemu, jak również szkodliwemu oddziaływaniu środowiska na gości i pracowników.

ISO 50001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania energią. Valamar stosuje normę ISO 50001 od 2016 roku w celu racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Travelife Gold to certyfikat przyznany hotelowi za wdrożenie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Travelife certyfikuje hotele zgodnie ze standardem uznanym przez GSTC, zawierającym 163 kryteria. 28 naszych hoteli posiada certyfikat lub jest w trakcie certyfikacji.

Sustainable Hotel by UPUHH to prestiżowy obiekt, który promuje zrównoważony rozwój w branży hotelarskiej wraz z aktywnym zarządzaniem wpływem społecznym i na środowisko. Wdrażając ten certyfikat, Valamar wzmocnił praktykę odpowiedzialnego biznesu, której celem jest osiągnięcie równowagi zarówno w stosunku do najszerzej rozumianej ochrony środowiska, jak i do włączenia społecznego we wspólnotę lokalną.

EU Ecolabel to europejskie oznakowanie, którego kryteria wyznacza Komisja Europejska, i które potwierdza, że oznaczone nim produkty i usługi sieci Valamar spełniają standardy ochrony środowiska. Celem jego wprowadzenia jest efektywniejsze zarządzanie niwelowaniem negatywnego oddziaływania na środowisko, zdrowie, klimat oraz zużycie zasobów i energii.

*Protokoły związane z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności oraz energią i ochroną środowiska w Valamar Obertauern Hotel oraz Kesselspitze Valamar Collection Hotel stosowane są zgodnie ze standardami V Health & Safety, choć wspomniane certyfikaty obowiązują wyłącznie w obiektach sieci Valamar w Chorwacji. Środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa stosowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzonymi przez władze Austrii.

góra