Pravidlá Vernostného Programu Valamar Plus Club

VŠEOBECNE O VERNOSTNOM PROGRAME

Vernostný program Valamar Plus Club (ďalej v texte ako: Vernostný program) je navrhnutý tak, aby odmenil vernosť hostí ubytovacích zariadení (hotelov a apartmánov) vo vlastníctve obchodnej spoločnosti Valamar Riviera d.d. Stancija Kaligari 1, Poreč, Chorvátsko, OIB (osobné identifikačné číslo): 36201212847 (ďalej v texte ako: Valamar). Valamar je zároveň i vlastníkom Vernostného programu. Valamar je obchodná spoločnosť, ktorá pri realizácii programu ako hlavný orgán garantuje práva členov vymedzené týmto programom. Členovia Vernostného programu sú povinní počínať si zodpovedne a dodržiavať ustanovenia týchto Pravidiel.

Cieľom Vernostného programu je umožniť svojim členom využívanie výhod uvedených v ďalšom texte. Každý člen Vernostného programu svojou prihláškou do Vernostného programu prehlasuje, že si prečítal ustanovenia týchto Pravidiel a že ich plne akceptuje.

Program nemá charakter lotérie ani zábavnej hry. Výhra v tomto Programe nezávisí od náhody a každý účastník Programu, ktorý splní podmienky, nadobúda právo na rôzne výhody.

Nedostupnosť požadovaných výhod nedáva členovi Programu právo na zníženie ceny za ubytovanie.

Program Valamar Plus Club sa realizuje vo všetkých Valamarových objektoch.

Zoznam objektov, ktoré sa zúčastňujú Vernostného programu, sa nachádza v nasledujúcej tabuľke.

 • Valamar Collection Marea Suites 5*
 • Valamar Collection Dubrovnik President Hotel 5*
 • Girandella Valamar Collection Resort 4*/5*
 • Isabella Valamar Collection Island Resort 4*/5*
 • Valamar Argosy Hotel 4*
 • Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel 4*
 • Valamar Atrium Baška Residence 4* &5*
 • Valamar Riviera Hotel &Residence 4*
 • Valamar Sanfior Hotel &Casa 4*
 • Valamar Tamaris Resort 4*
 • Valamar Diamant Hotel 4* &Residence 3*
 • Valamar Crystal Hotel 4*
 • Valamar Villa Adria 4*
 • Valamar Zvonimir Hotel 4*
 • TUI BLUE Bellevue Resort 4*
 • Valamar Pinia Hotel 3*
 • Valamar Koralj Hotel 3*
 • Valamar Club Dubrovnik Hotel 3*
 • Tirena Sunny Hotel by Valamar 3*
 • Rubin Sunny Hotel by Valamar 3*
 • Allegro Sunny Hotel by Valamar 3*
 • Miramar Sunny Hotel by Valamar 3*
 • Corinthia Baška Sunny Hotel by Valamar 3*
 • Naturist Resort Solaris 3*
 • Lanterna Sunny Resort by Valamar 2*

Vernostný program má obmedzené používanie v objektoch na ostrove Ráb: zbieranie bodov a používanie výhod nie sú k dispozícií pre členov programu.

Valamar si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v zozname zahrnutých hotelov a apartmánov zároveň aj so zmenami v zozname výhod a možných obmedzení.

DEFINÍCIE VERNOSTNÉHO PROGRAMU

Program: vernostný program, ktorý Valamar organizuje pod názvom Valamar Plus Club. Všetky autorské práva k tomuto programu patria výhradne obchodnej spoločnosti Valamar Riviera d.d.

Valamar+Club / Valamar Plus Club: obchodná značka vo vlastníctve Valamaru. Na Národnom úrade pre duševné vlastníctvo je slovná ochranná známka zapísaná pod číslom Z20150444 a obrazová ochranná známka pod číslom Z20150445.

Pobyt: obdobie medzi príchodom (prihlásením) a odchodom (odhlásením z hotelu alebo apartmánu. V závislosti na počte prenocovaní a získaných bodoch počas kalendárneho roku, člen získava právo na rôzne úrovne členstva, to znamená výhody v súlade s podmienkami týchto Pravidiel, pričom dve prenocovania počas pobytu predstavujú minimálny počet prenocovaní potrebných na získanie výhod, s povinnou rezerváciou prostredníctvom internetovej stránky www.valamar.com/loyalty alebo rezervačného centra Valamar najneskôr 48 hodín pred príchodom.

Klient: osoba, ktorá spĺňa podmienky prístupu k Vernostnému programu, ale ktorá sa k nemu ešte nepripojila ani neprijala podmienky Pravidiel Vernostného programu.

Člen Vernostného programu: osoba, ktorá sa pripojila k Vernostnému programu a ktorá nadobudla právo na výhody Vernostného programu v súlade s úrovňou členstva, do ktorej patrí, a podmienkami týchto Pravidiel. Detailný zoznam výhod podľa jednotlivých úrovní členstva a podmienky ich získania sú uvedené na internetovej stránke: www.valamar.com/loyalty.

Úroveň členstva "Valamar Plus Club Starter": základná úroveň programu, ktorá je na začiatku pridelená všetkým členom.

Úroveň členstva "Valamar Plus Club Insider": úroveň členstva, ktorú člen získava za pobyt dlhší ako 8 alebo viac nocí alebo získaných 15.000 bodov za pobyty v hoteloch, ktoré sa zúčastňujú programu ako členovia vernostného programu v kalendárnom roku. Zahŕňa výhody "Insider” v podobe produktov a služieb v súlade s platným zoznamom výhod.

Úroveň členstva "Valamar Plus Club Elite": úroveň členstva, ktorú člen získava za pobyt na 20 alebo viac nocí alebo za získaných 40.000 bodov za pobyty v hoteloch, ktoré sa zúčastňujú programu ako členovia vernostného programu v kalendárnom roku. Zahŕňa výhody "Elite” v podobe produktov a služieb v súlade s platným zoznamom výhod.

Bod: jednotková hodnota vyjadrená v súťažných bodoch. Členovia získavajú body počas pobytu v objektoch, ktoré sa zúčastňujú programu a používajú ich prostredníctvom priamych rezervácií.

Valamar Plus Club karta: karta, ktorú člen získava ako potvrdenie o jeho členskom statuse za účelom sledovania úrovne členstva a získavania výhod v súlade s úrovňou členstva, do ktorej patrí. Členská karta je neprenosná na druhé osoby.

Partner Vernostného programu: právnické alebo fyzické osoby odlišné od Valamaru, mimo skupiny Valamar, ktoré v rámci Vernostného programu Valamar poskytujú služby členom Programu.

CIEĽ PROGRAMU

Cieľom programu je spoznať a /alebo oceniť hostí objektov Valamar skupiny. S týmto cieľom sa členom prideľujú body Valamar Plus Clubu nasledujúcim spôsobom:

 • Každý skutočný pobyt, teda zarezervovaný a zaplatený v hotely alebo apartmáne, využitý a skončený v hotely alebo apartmáne, ktorý sa zúčastňuje programu.
 • Body sa zbierajú za všetky náklady počas pobytu, ktoré sa učtujú na účet izby. Služby, ktoré sú využité a platené v hotovosti alebo kreditnou kartou vo vonkajších predajných miestach (napr. v hotelovej reštaurácií) neobnášajú body.

Body sa v žiadnom prípade nemôžu získať ani nebudú platné za pobyt alebo prenocovanie v nasledovných prípadoch:

 • Za časť pobytu uhradeného bodmi.
 • Za pobyty rezervované cez touroperátorov alebo online cestovné agentúry.
 • Za rezervácie urobené s kupónmi/ poukazmi, ktoré člen kupuje na portáloch za hromadný predaj.
 • Za použité služby, ktoré sú platené hotovosťou/ kreditnou kartou na vonkajších predajných miestach (napr. v hotelovej reštaurácií), za ktoré neobnášajú body. Všetky náklady sa musia účtovať na účet izby.
 • Za produkty a služby, ktoré poskytujú formy tretej strany (napr. kozmetické salóny, transfery, výlety a pod.)
 • Ak účet nie je zaplatený v celku.
 • Za svadobné bankety.

PODMIENKY ČLENSTVA

Členstvo vo Vernostnom programe je umožnené všetkým fyzickým osobám starším ako 18 rokov. Členstvo v Programe je bezplatné. Osoby sa môžu pridať k Programu prostredníctvom internetovej stránky www.valamar.com/loyalty alebo priamo na recepcii Valamarových hotelov alebo apartmánov vyplnením prihlasovacieho formuláru Vernostného programu.

Pre získanie členstva musí klient pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára Vernostného programu vyplniť všetky povinné polia prihlášky: meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, poštovú adresu a adresu elektronickej pošty, ako aj podpísať prihlášku, pokiaľ sa prihlasuje prostredníctvom formuláru získaného na recepcii. Každý člen je povinný oznámiť Valamaru prípadné zmeny osobných údajov, ktoré uviedol v žiadosti o členstvo. Valamar nepreberá žiadnu zodpovednosť voči členovi Vernostného programu kvôli nemožnosti využívania výhod Programu, ktorá by nastala na základe chybných alebo neúplných údajov, ktoré poskytol člen Vernostného programu.

V prípade, že pod identifikačným číslom člena vernostného programu nebude zaznamenaná žiadna aktivita v období dvoch rokov, člen viac nemá právo na získavanie bodov a používanie programu výhod. V tom prípade bude členská karta deaktivovaná a status získaný do toho momentu sa ruší. Opätovná reaktivácia karty je možná, avšak bez obnovenia predchádzajúcej úrovne členstva. Člen Vernostného programu musí písomnou formou požiadať reaktiváciu, na základe ktorej sa znovu stane členom Vernostného programu.

Člen môže kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu písomným oznámením ukončiť svoje členstvo vo Vernostnom programe. To znamená odstúpenie člena, ktorý vystupuje z Vernostného programu, čím trvale prestáva existovať vzťah medzi členom a Vernostným programom a zanikajú všetky výhody spájajúce sa s členstvom vo Vernostnom programe. Člen Programu je po ukončení členstva povinný vrátiť členskú kartu Valamaru.

Získavanie a zbieranie bodov

Body získané spôsobom popísaným v tretej kapitole týchto pravidiel sa pripočítavajú na kartu člena vernostného programu. Body sa neprideľujú za pobyty pred dátumom registrácie do programu a pred začatím tejto verzie vernostného programu (13. júna 2017.)

Systém prideľovania bodov podlieha nasledujúcim podmienkam v závislosti na úrovni členstva:

 • Valamar Plus Club Starter: 10 bodov za 1€.
 • Valamar Plus Club Insider: 11 bodov za 1€.
 • Valamar Plus Club Elite: 12 bodov za 1€.

V prípade rezervácií vykonaných kombináciou bodov a štandardnej meny, body dostanete len za časť, ktorá zodpovedá hodnote platenej v peniazoch a nie za časť platenú bodmi.

Aby sa získali body a mohlo sa využívať výhody Valamar Plus Club programu, je potrebné , aby sa hosť identifikoval na určitej recepcií hotela, aby sa zabezpečilo to, že informácie osoby, ktorá sa prihlasuje zodpovedajú informáciám majiteľa karty vernostného programu.

Členovia automaticky získavajú body za celkovú sumu rezervácie. Využité služby, ktoré sú platené v hotovosti/ kreditnou kartou vo vonkajších predajných miestach (napr. v hotelovej reštaurácií) neobnášajú body. Všetky náklady sa musia účtovať na účet izby, aby sa získalo právo na body. Body sa pripočítajú na účet každého člena do 48 hodín.

Získané body sa môžu prideliť len na účet člena, ktorý bol osobne v hotely alebo ktorý využíval službu, za ktorú má právo získania bodov.

V prípade bodov získaných za pobyt v hotely, tieto sa môžu prideliť maximálne za dve izby počas pobytu. V jednej z nich musí bývať člen a v druhej jeho maloleté deti. Za rezervované izby, ktoré nespĺňajú tieto podmienky sa nebudú môcť získať body.

Body sa môžu získať v prípade nedostavenia sa, len ak sa v súlade s podmienkami rezervácie za izbu učtuje suma jedného alebo viac prenocovaní, ako následok zrušenia rezervácie.

Valamar Plus Club - úrovne členstva

Na dosiahnutie dole opísaných úrovní členstva, člen musí splniť podmienky uvedené v ďalšom texte pre každú úroveň v rámci kalendárneho roku (od 1. januára do 31. decembra).

Podmienky na získanie alebo udržanie, v závislosti na úrovniach programu sú nasledujúce:

Valamar Plus Club Starter: základná úroveň programu, ktorá je na začiatku pridelená všetkým členom

Valamar Plus Club Insider:

 • člen, ktorý býval v hoteloch, ktoré sú v programe aspoň 8 nocí počas kalendárneho roku
 • alebo, ktorý nazbieral 15.000 bodov prostredníctvom pobytu v hoteloch, ktoré sú v programe počas kalendárneho roku

Valamar Plus Club Elite:

 • člen, ktorý býval 20 nocí počas kalendárneho roku
 • alebo, ktorý nazbieral 40.000 bodov prostredníctvom pobytu v hoteloch, ktoré sú v programe počas kalendárneho roku

Vo všetkých uvedených prípadoch, člen má k dispozícií obdobie jedného kalendárneho roku na splnenie uvedených podmienok príslušnej úrovne členstva. Ak člen získa podmienky na uvedenú úroveň členstva počas kalendárneho roku, postúpi na nasledujúcu úroveň členstva 48 hodín po odhlásení sa z pobytu, ktorý mu umožnil splnenie podmienok. Napríklad, ak ste členom na úrovni Valamar Plus Club Starter, postúpite na úroveň Valamar Plus Club Insider.

Ak sa v období dvoch rokov nezaznamená žiadna aktivita, člen sa vracia na začiatočnú úroveň členstva a jeho body sa vymažú.

Na konci kalendárneho roku (31. decembra), ak sa počas kalendárneho roku nesplní žiadna z tých podmienok, člen bude vrátený na predchádzajúcu úroveň členstva. Napríklad, ak ste člen na úrovni Valamar Plus Club Elite, budete vrátený na úroveň Valamar Plus Club Insider.

Pobyty rezervované prostredníctvom tour operátora alebo cestovných kancelárií, za ktoré sa platba nerealizuje priamo na účet hotela či apartmánu alebo Valamaru, sa nezapočítavajú pri nadobúdaní práva na výhody Vernostného programu Valamaru. Portály s rezerváciami, pri ktorých sa platba realizuje priamo na účet operátora portálu, sa taktiež považujú za cestovné kancelárie. Rovnaké obmedzenia sa uplatňujú aj na kupóny/vouchery, ktoré člen kúpi na portáloch s internetovým obchodom. Ďalej sa nezapočítavajú pobyty, ktorých náklady hotel fakturuje tretím stranám, napríklad poisťovne alebo zdravotné poisťovne. Nezapočítavajú sa ani pobyty získané na základe výherných kupónov/voucherov.

Prenos bodov

Body sa môžu prenášať medzi účtami rôznych členov programu Valamar Plus Club na web stránke www.valamar.com alebo prostredníctvom Valamarovho rezervačného centra. Majiteľ karty je jediná osoba, ktorá si môže požiadať o prenos svojich bodov; žiadosť žiadnej inej osoby sa nebude akceptovať.

Body prenesené alebo prijaté od iného člena sa v žiadnom prípade nebudú zohľadňovať pri výpočte úrovne členstva.

Systém používania bodov

Člen má právo požiadať o priznanie bodov ak podľa jeho názoru, informácie o jeho účte a /alebo pohyboch, ktoré zaslal program, nie sú v súlade s platnými pravidlami. Člen môže požiadať prostredníctvom svojho užívateľského účtu na stránke www.valamar.com/loyalty alebo prostredníctvom telefonickej služby pre užívateľov. Vždy je potrebné uviesť relevantné číslo rezervácie za hotelové ubytovanie alebo zakúpenú službu kvôli referencií.

Členovia vždy môžu meniť svoje body kombinujúc body a peniaze za najlepšiu dostupnú cenu prostredníctvom stránky www.valamar.com alebo prostredníctvom Valamarovho rezervačného centra.

Dodatočné náklady, ktoré nie sú zahrnuté do rezervácie, a ktoré nastali používaním bodov alebo iným druhom platby člen musí zaplatiť priamo v hotely.

V prípade rezervácie s využitím bodov sa pri nedostavení sa/zrušení rezervácie využije 100% bodov, v závislosti od podmienok rezervácie. Platba použitím bodov sa nebude akceptovať pre hotelové pobyty alebo dohodnuté služby bez predchádzádzajúcej rezervácie na stránke Valamar.com alebo prostredníctvom Valamarovho rezervačného centra. To podlieha revízií alebo zmene zo strany Valamaru v každom momente.

Rezervácie vykonané použitím bodov sa nemôžu zmeniť po prihlásení. Ak si člen želá skrátiť pobyt, stratí všetky body za zvyšné prenocovania. Ak si pobyt predĺži, body a zľavy sa nevzťahujú na dodatočné prenocovania. Ak je rezervácia vykonaná na dátum po vypršaní bodov, rezervácia sa nemôže zmeniť a body sa nemôžu vrátiť.

Promotívne poukazy a promotívne body

Členovia si v každom okamžiku môžu prezrieť personalizované akcie prostredníctvom svojho účtu na stránke www.valamar.com/loyalty; do toho sú zahrnuté narodeninové prekvapenia a kódy z poukazu.

Promotívne poukazy a body pridelené jednotlivému členovi sa nemôžu prenášať inému členovi programu Valamar Plus Club.

Každá akcia môže mať svoj určený dátum vypršania, ktorý bude vhodne označený. S vypršaním toho dátumu vypršia aj body respektíve kód na promotívnom poukaze a odstraňujú sa z účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Člen sa zrieka akýchkoľvek požiadaviek v tejto súvislosti.

Valamar si ponecháva právo ponúknuť rozdielne podmienky pre promotívne poukazy a body získané v rámci akcie.

VALAMAR PLUS CLUB KARTA

Člen Vernostného programu pri zapojení sa do programu prostredníctvom internetovej stránky www.valamar.com/loyalty získava dočasný identifikačný doklad (e-mail, ktorý obsahuje jedinečné identifikačné vernostné číslo a dočasnú členskú kartu). Oficiálna členská karta mu bude vydaná pri druhom pobyte po zapojení sa, resp. pri nasledujúcom prihlásení na recepcii hotela alebo apartmánu.

Členovia, ktorí sa do Vernostného programu prihlásia vyplnením formuláru na recepcii hotela alebo apartmánu, získavajú dočasnú členskú kartu ihneď a trvalý členský preukaz pri druhom pobyte.

Členská karta je po vydaní neaktívna. Členská karta sa automaticky aktivuje pätnásť dní po pristúpení, o čom bude každý nový člen upovedomený prostredníctvom elektronickej pošty. Po obdržaní aktivačnej e-mail správy, členovia, ktorí sa prihlásili do programu na recepcií, si musia zvoliť heslo, aby mohli vstúpiť do svojho online účtu. Karta obsahuje jedinečné identifikačné číslo, ktoré je neprenosné, a v žiadnom prípade sa nesmie poskytnúť tretej osobe.

Aby získali výhody, členovia sa musia prihlásiť do svojho užívateľského účtu pri rezervácií prostredníctvom stránky www.valamar.com alebo uviesť číslo karty agentovi rezervačného centra a musia ukázať svoju členskú kartu pri prihlasovaní na recepcií hotelu alebo apartmánu, ako aj pri platení účtu, teda pri odhlasovaní z hotela alebo apartmána.

Registrácia niekoľkých osôb na jeden účet ani viacnásobná registrácia tej istej osoby na viacerých účtoch nie je možná.

Člen nesmie členskú kartu požičať, preniesť ani predať, inak stráca všetky práva z Vernostného programu.

Členská karta je neprenosná a smie ju výlučne používať osobne člen Vernostného programu, ktorý je nositeľom karty. Karta je vlastníctvom obchodnej spoločnosti Valamar a Valamar si vyhradzuje právo odňatia alebo neprijatia členskej karty, ak člen nepoužíva kartu v súlade s pravidlami a podmienkami členstva alebo koná v rozpore s nimi.

Člen je zodpovedný za všetky akcie v súvislosti so svojím kartovým účtom.

V prípade straty alebo odcudzenia môže byť členská karta nahradená len jedenkrát. Za každú nasledujúcu zámenu členskej karty platí člen poplatok v hodnote 10,00 EUR- ekvivalent v kunách.

Každé použitie členskej karty za účelom podvodu má za následok jej okamžité zrušenie a zatvorenie účtu člena Vernostného programu.

V prípade úmrtia člena Programu sa práva člena neprenášajú na dedičov a jeho členstvo sa automaticky zruší.

Členská karta nemá dobu platnosti.

VÝHODY A VYUŽÍVANIE VÝHOD

Výhody je možné využiť len pri pobyte s minimálnym trvaním dve noci, rezervovanom na meno osoby, ktorá je členom Vernostného programu, prostredníctvom internetovej stránky www.valamar.com/loyalty alebo rezervačného centra Valamaru najneskôr do 48 hodín pred príchodom.

Zoznam výhod a ich možných obmedzení v zmysle ich využívania sa nachádza na internetovej stránke Vernostného programu www.valamar.com/loyalty.

Reklamácie služieb poskytnutých zo zoznamu výhod sa môžu podať výlučne s predložením vouchera/vstupenky alebo maloobchodnej účtenky na mieste, kde bola služba poskytnutá, alebo kde člen Programu produkt prevzal.

Valamar môže tretím stranám, ktoré členom Vernostného programu poskytujú služby alebo produkty, resp. Partnerom programu, dať inštrukcie, ako splniť ich povinnosti v rámci Vernostného programu Valamaru (obzvlášť pri poskytovaní služieb výhod). Pokiaľ člen Vernostného programu využíva výhody Vernostného programu, ktoré poskytuje Partner programu, poskytovanie takýchto služieb podlieha Všeobecným podmienkam predmetného podniku partnera. Valamar nezodpovedá za prípadné nedostatky poskytovaných služieb a člen Programu je v tom prípade povinný obracať sa so všetkými požiadavkami súvisiacimi s kvalitou a poskytovanie služieb priamo na poskytovateľa služieb.

Výhody Vernostného programu Valamaru sa môžu využívať len vo forme výhod vymedzených v aktuálnom Zozname výhod na internetovej stránke www.valamar.com/loyalty alebo v inej špeciálnej publikácii Vernostného programu Valamaru.

Pobyty a výhody Vernostného programu Valamaru sa nemôžu previesť na účet iného člena Vernostného programu (existujúci alebo novootvorený). Výhody Vernostného programu Valamaru sa môžu využívať len s uvedením čísla členskej karty pri rezervácii a len pokiaľ je sám člen Vernostného programu prihlásený k pobytu v ubytovacom zariadení na minimálne dve noci.

Prechod na vyššie členské úrovne na základe realizovaných pobytov je umožnený len jednej osobe v ubytovacej jednotke, resp. osobe, čie identifikačné číslo členskej karty bolo uvedené pri rezervácii, resp. pri pobyte, nezávisle na tom, koľko členov Vernostného programu pobýva v predmetnej ubytovacej jednotke.

OCHRANA ÚDAJOV

Nadobudnutím loyalty členstva zákazníci zbierajú body spôsobom stanoveným vo všeobecných podmienkach pre členov vernostného programu, ktoré sa získavajú prostredníctvom uskutočnenia pobytu vo VALAMAR RIVIERE. Všetky podmienky vstupu do loyalty členstva, záväzky VALAMAR RIVIERY a práva respondenta sú uvedené vo všeobecných podmienkach Loyalty členstva, ktoré sú k dispozícii na www.valamar.com/loyalty. Vstup do členstva loyalty sa vykonáva výhradne na základe žiadosti zákazníka, pričom zákazník získava na základe uvedeného členstva rôzne výhody a môže zároveň z loyalty programu kedykoľvek vystúpiť.

Údaje, ktoré sa zhromažďujú, sú: meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, e-mail, mobilné číslo, telefónne číslo, adresa (ulica, číslo domu, poštové smerovacie číslo, mesto a krajina).

Údaje o e-mailovej adrese, mene a priezvisku všetkých členov loyalty klubu má VALAMAR RIVIERA právo zhromažďovať na základe legitímneho záujmu, účely priameho marketingu, a to výhradne na účely oznamovania o ponukách a novinkách VALAMAR RIVIERY prostredníctvom e-mailu. V takom prípade má respondent právo na podanie námietky na takéto spracovanie, vrátane vypracovania profilu v miere spojenej s takýmto priamym marketingom, či už vzhľadom na počiatočné alebo ďalšie spracovanie, v ktoromkoľvek okamihu a bezplatne. Uvedené údaje sa uchovávajú v databáze zákazníkov VALAMAR RIVIERA 10 rokov.

Osoba, ktorá sa stáva členom, môže dať dodatočne svoje zvláštne dovolenie, súhlas, VALAMAR RIVIERE, aby jeho uvedené údaje, ale aj ďalšie, ako sú ostatné osobné údaje získané počas jeho prípadného pobytu (napr. číslo mobilu, číslo telefónu, pohlavie, počet detí, rodinný stav, domáci miláčikovia, záujmy a aktivity počas pobytu, spôsob cestovania, preferencia ubytovania, preferencia destinácie a pod.). VALAMAR RIVIERA zhromažďuje a používa na ďalšie profilovanie respondenta s cieľom kontaktovania a informovania o zvláštnych a personalizovaných ponukách, novinkách a podujatiach, ktoré organizuje VALAMAR RIVIERA a/alebo Imperial prostredníctvom online kanála (e-mail, web, internetová reklama). V takom prípade má respondent právo stiahnuť v ktoromkoľvek okamihu daný súhlas, čo zahŕňa aj spracovanie s cieľom vypracovania profilu v obsahu, spojenom s takýmto priamym marketingom, či už vzhľadom na počiatočné alebo ďalšie spracovanie, v ktoromkoľvek okamihu a bezplatne, ako aj právo na zmenu údaju v ktoromkoľvek okamihu a právo na zabudnutie. Všetky ostatné údaje týkajúce sa zhromažďovania a uchovávania osobných údajov v osobných údajoch nájdete v politike ochrany súkromia Valamar Riviera d.e., ktorá je k dispozícii na recepcii budovy a na adrese https://www.valamar.com/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.

Uvedené údaje sa uchovávajú v databáze zákazníkov VALAMAR RIVIERA 5 rokov.

ZMENY PRAVIDIEL VERNOSTNÉHO PROGRAMU

Valamar má právo zmeniť podmienky účasti vo Vernostnom programe Valamaru, ako aj na zmenu týchto Pravidiel a to kedykoľvek. Pri zmene podmienok účasti vo Vernostnom programe Valamar vezme do úvahy záujmy členov Vernostného programu. Zmenené podmienky účasti sa stanú neoddeliteľnou súčasťou týchto Pravidiel. Pri zverejnení zmeny podmienok týkajúcich sa účasti, Valamar zvýrazní toto ustanovenie.

Valamar môže ustanovenia týchto Pravidiel meniť a dopĺňať postupne. Valamar si vyhradzuje právo kedykoľvek a aj bez uvedenia dôvodu ukončiť Vernostný program alebo ho zameniť akýmkoľvek iným programom odmien. Valamar učiní všetky potrebné kroky k tomu, aby členov včas oboznámil so zmenami alebo s ukončením programu a tým nebude zodpovedať za prípadné straty alebo škody, ktoré môžu členom vzniknúť nadobudnutím platnosti uvedených zmien. Po ukončení Vernostného programu členstvo vo Vernostnom programe automaticky zaniká. Členská karta bude deaktivovaná a o tom bude člen Programu písomne informovaný a nebude povinný vrátiť kartu.

Ukončenie alebo zámena Vernostného programu nepredstavuje právny dôvod na požadovanie náhrady škody zo strany členov Vernostného programu.

V prípade sporu medzi Valamarom a členom Vernostného programu sa aplikuje chorvátske právo, všetky prípadné spory spojené s ustanoveniami a použitím týchto Pravidiel budú riešené prednostne dohodou a pokiaľ to nebude možné, dojednáva sa miestna príslušnosť súdu podľa sídla Valamaru.

Aktuálne Pravidlá Vernostného programu sú dostupné na internetovej adrese www.valamar.com/loyalty.

OZNÁMENIA O PROGRAME

Všetky informácie súvisiace s Vernostným programom sú dostupné na internetovej stránke www.valamar.com/loyalty.

Všetky otázky týkajúce sa členstva, ako aj oznámenia o zmene osobných údajov alebo ktorýchkoľvek iných závažných informáciách týkajúcich sa členstva člen zasiela na nasledujúcu adresu elektronickej pošty: info-loyalty@valamar.com, alebo na telefónne číslo: +385 52 408 222.

Tieto Pravidlá sú účinné odo dňa ich prijatia.

V Poreč, 25. mája 2018

PREDSTAVENSTVO VALAMAR RIVIERA d.d.

REGISTRÁCIA PRE ŠPECIÁLNE PONUKY

top