Kompletní program zdravotních, bezpečnostních a ekologických standardů a zdokonalených procedur úklidu, jejichž cílem je zvýšení účinných hygienických standardů, které Valamar dodržuje ve všech svých objektech.

V Health&Safety
Manager

 

V Health&Safety Manager je k dispozici 24/7 během celého pobytu a zajišťuje hostům podporu v případě potřeby zdravotní péče

Zjistit více

V-Health&Safety
Food

 

Kontrola bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti od výroby do podávání v restauracích a barech.

Zjistit více

V-Health&Safety
CERTIFIKÁTY

 

Program V Health&Safety používá nejlepší světovou praxi a nejvýznamnějšími certifikáty, které program zahrnuje, jsou: Protokol V-Health & Safety v partnerství s SGS, Safe stay in Croatia, "Safe travels", ISO 9001, HACCP, ISO 14001 i ISO 50001.

Zjistit více

V – Health&Safety je program zdravotních, hygienických, bezpečnostních a ekologických standardů, které Valamar dodržuje, aby zajistil nejvyšší úroveň bezpečnosti hostů.

Program V – Health&Safety zahrnuje:

1. V-Health&Safety Food zajišťuje maximální bezpečnost a zdravotní nezávadnost jídla a nápojů ve všech restauracích a barech. V Health&Safety Food standard kontroluje všechny procesy, kterými jídlo a nápoje procházejí, od výroby, doručení a přípravy po podávání. Postupy pro zacházení s jídlem a nápoji mají HACCP certifikát potvrzený SGS, přední světovou společností pro inspekci, kontrolu, testování a certifikaci. Všichni naši zaměstnanci mají předepsané zdravotní osvědčení a pravidelně se edukují, aby byly zajištěny nejvyšší standardy bezpečnosti a kvality.

2. V-Health&Safety Management se věnuje řízení celkové bezpečnosti hostů po dobu pobytu ve Valamar objektech, což zahrnuje implementaci světových standardů a kontrolu používání dětských hřišť, bazénů, pláží a dalšího vybavení v hotelech, letoviscích a kempech. Každý ubytovací objekt má V-Health&Safety Managera, který je hostům k dispozici 24/7 během celého pobytu a v případě potřeby řídí zajištění zdravotní péče pro hosty.


Program V Health&Safety prostřednictvím svých čtyřech hlavních oblastí aplikace používá nejlepší světovou praxi a nejvýznamnějšími certifikáty, které program zahrnuje, jsou: Protokol V-Health & Safety v partnerství s SGS; ISO 9001 – mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému managementu kvality; HACCP – systém pro řízení bezpečnosti potravin; ISO 14001 - mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému řízení ochrany životního prostředí; ISO 50001 – mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému managementu hospodaření s energií; certifikát Travelife Gold se uděluje hotelům za splnění kritérií udržitelnosti; Travellife je certifikační schéma, které se zaměřuje na dosažení udržitelných postupů v oblasti cestovního ruchu; Sustainable Hotel by UPUHH - prestižní certifikát, který propaguje udržitelnost v hotelnictví s aktivním řízením společenského a ekologického vlivu; EU Ecolabel je ekoznačka Evropské Komise, která potvrzuje, že Valamarovy produkty a služby s tímto označením splňují standardy ochrany životního prostředí.1. V-Health&Safety Food

V-Health&Safety Food zajišťuje maximální bezpečnost a zdravotní nezávadnost jídla a nápojů ve všech restauracích a barech. V-Health&Safety Food standard kontroluje všechny procesy, kterými jídlo a nápoje procházejí, od výroby, doručení a přípravy po podávání. Postupy pro zacházení s jídlem a nápoji mají HACCP certifikát potvrzený SGS, přední světovou společností pro inspekci, kontrolu, testování a certifikaci. Všichni naši zaměstnanci mají předepsané zdravotní osvědčení a pravidelně se edukují, aby byly zajištěny nejvyšší standardy bezpečnosti a kvality.

HACCP se zakládá na 7 zásadách, které jej samy o sobě definují a zajišťují jeho účinnost:

  1. Analýza nebezpečí, vypracování diagramu průběhu, identifikace nebezpečí a specifikace kontrolních opatření

  2. Určování kontrolních a kritických kontrolních bodů

  3. Stanovení kritických hranic

  4. Zřízení systému dozoru

  5. Definování korekčních opatření, pokud se kritické kontrolní body vymknou kontrole

  6. Stanovení postupů verifikace

  7. Dokumentace postupů a zápisů


Podmíněné programy, které společně s HACCP umožňují bezpečné stravování v našich hotelech a kempech:

 • Uspořádání prostor pro skladování a přípravu pokrmů a zónování

 • Zajištění kvalitního vybavení a pravidelná údržba

 • Kontrola dodavatelů

 • Sledovatelnost (Možnost vysledování původu produktu)

 • Dohled a podmínky skladování a distribuce

 • Správná výrobní a hygienická praxe

 • Správné zacházení s odpadem

 • Zabránění výskytu škůdců

 • Dodržování osobní hygieny

 • Edukace zaměstnanců


KLÍČOVÉ POSTUPY

 • V-Health&Safety Food se rozumí procedura, podle které všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do kontaktu s jídlem a hračkami, musejí být pod sanitárním dohledem a jednou ročně se kontroluje jejich zdravotní stav a jsou jim ověřovány sanitární průkazy

 • V-Health&Safety Food se rozumí kontrola zdravotní nezávadnosti jídla a vody prováděná tak, že ve všech turistických objektech instituce veřejného zdraví pravidelně odebírají vzorky jídla a pitné vody a kontrolují jejich zdravotní nezávadnost. Též se odebírají stěry příboru, pracovních ploch a rukou personálu, aby se vyhodnotila mikrobiologická čistota objektu


EDUKACE

 • Pravidelná edukace o správné hygienické praxi pro všechny zaměstnance, kteří při práci přicházejí do styku s jídlem. Tuto edukaci provádí instituce veřejného zdraví a jiné zdravotnické instituce

 • Interní edukaci o správné hygienické praxi a aplikaci systému HACCP provádí odborný personál zaměstnavatele nebo smluvního partnera


2. V Health&Safety Management

V-Health&Safety managementem se rozumí řízení celkové bezpečnosti hostů se speciálními standardy pro bezpečnost dětských hřišť, bazénů, pláží a dalšího vybavení. V Health&Safety Manager je hostům k dispozici 24/7 během celého pobytu a v případě potřeby jim zajišťuje zdravotní péči.

KLÍČOVÉ ÚKOLY HEALTH & SAFETY MANAGERA

 • V-Health&Safety manager je k dispozici hostům a zaměstnancům 24 h denně v každém objektu Valamaru

 • Jeho základním úkolem je péče o zdraví a bezpečnost hostů a zaměstnanců

 • V případě potřeby společně s pohotovostním lékařem v destinaci zajišťuje zdravotní péči

 • Poskytuje veškerou potřebnou podporu a směrnice pro jednání v mimořádných situacích

 • Zajišťuje a kontroluje připravenost objektu pro případ výskytu mimořádné situace

 • Edukuje zaměstnance o dodržování opatření a postupů z programu V Health&Safety

 • Zajišťuje přítomnost zaměstnanců proškolených v poskytování první pomoci a používání AED přístroje 24 h denně

 • Sleduje všeobecné zdravotní podmínky a udržuje bezpečné prostředí, které splňuje všechny předepsané standardy

 • Je odpovědný za důsledné provádění programu V Health&Safety CleanSpace

 • Je odpovědný za začlenění V Health&Safety kultury do všech procesů a aktivit v objektu

 • Dohlíží na dodržování pravidel všeobecné bezpečnosti, ochrany při práci a protipožární bezpečnost

 • Pravidelně vypracovává a doplňuje pokyny o obecných a specifických otázkách z oblasti zdraví a bezpečnosti pro jednotlivé objekty


V-HEALTH&SAFETY Manager – kontakty

V HEALTH&SAFETY CERTIFIKÁTY

Program V Health&Safety prostřednictvím svých čtyřech hlavních oblastí aplikace používá nejlepší světovou praxi a nejvýznamnějšími certifikáty, které program zahrnuje, jsou: Protokol V-Health & Safety v partnerství s SGS ; Safe stay in Croatia - národní značka bezpečnosti; "Safe travels"- je značka pro bezpečné cestování na světové úrovni; ISO 9001 – mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému managementu kvality; HACCP – systém pro řízení bezpečnosti potravin; ISO 14001 - mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému řízení ochrany životního prostředí; ISO 50001 – mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému managementu hospodaření s energií; certifikát Travelife Gold se uděluje hotelům za splnění kritérií udržitelnosti; Travellife je certifikační schéma, které se zaměřuje na dosažení udržitelných postupů v oblasti cestovního ruchu; Sustainable Hotel by UPUHH - prestižní certifikát, který propaguje udržitelnost v hotelnictví s aktivním řízením společenského a ekologického vlivu; EU Ecolabel je ekoznačka Evropské Komise, která potvrzuje, že Valamarovy produkty a služby s tímto označením splňují standardy ochrany životního prostředí.


PROTOKOL V-HEALTH & SAFETY V PARTNERSTVÍ S SGS

V-care guarantee

Valamar si od SGS, přední světové společnosti v oblasti inspekce, kontroly, testování a certifikace vyžádal celkové zhodnocení svých protokolů čištění a dezinfekce a hygienické praxe, kterými se zajišťuje soulad s mezinárodními směrnicemi.

SGS provedl inspekci ve všech Valamarových objektech, aby zjistil, zda se příslušná opatření provádějí odpovídajícím způsobem.

Po úspěšně provedeném zhodnocení a virtuální inspekci povolil SGS Valamarovým objektům používat logotyp „In partnership with SGS“ (V partnerství s SGS) za účelem co-brandingu.

Seznam segmentů podnikání podrobených hodnocení
Uvedený seznam byl stanoven pro všechna průmyslová odvětví a obchodní segmenty. Otázky jsou přizpůsobeny mezinárodním směrnicím WHO, CDC a ECDC. Dotazníky zahrnují následující kritéria:
1. Řízení
2. Protokoly čištění a dezinfekce

Inspekce
Po zhodnocení provedl SGS virtuální inspekci. Hlavním cílem bylo potvrdit, že se všechny protokoly a opatření potvrzená ve fázi hodnocení provádějí správně a v úplnosti.

Vydání označení a certifikátu „IN PARTNERSHIP WITH SGS“
Označení „V-HEALTH & SAFETY PROTOCOL IN PARTNERSHIP WITH SGS“ (Protokol V-Health & Safety v partnerství s SGS) dává Valamaru právo na co-branding používáním loga „In partnership with SGS“ ve vnější komunikaci, kterým se sděluje, že Valamar provádí veškerá opatření stanovená mezinárodními směrnicemi a místními nařízeními: protokoly čištění a dezinfekce, řízení pracovních sil a používání osobních ochranných prostředků.

ISO 9001 je mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému řízení kvality. Valamar normu ISO 9001 používá a certifikován je nepřetržitě od roku 2009 s cílem neustálého zlepšování a důsledné realizace kvality svých služeb. Certifikací a účinným používáním tohoto systému řízení kvality Valamar ukazuje svou snahu o zvýšení spokojenosti svých hostů.

HACCP je systém pro řízení bezpečnosti potravin, pro který má Valamar certifikát o shodě nepřetržitě od roku 2006. HACCP je nejprestižnější mezinárodní certifikát, který analyzuje všechny procesy při výrobě potravin – od samotné výroby po podávání, a stanovuje postupy, které je třeba dodržovat, aby byla zajištěna dokonalá bezpečnost potravin. Systém HACCP vyvinula NASA, aby zajistila 100% zdravotně nezávadné potraviny pro vesmírný program. Komise Codex Alimentarius prohlásila HACCP nejúčinnějším systémem pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin.

ISO 14001 je mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému řízení ochrany životního prostředí. Valamar používá normu ISO 14001 od roku 2009 s cílem ochrany životního prostředí a vytváření rovnováhy se společenskými a ekonomickými potřebami. Dodržováním této normy Valamar svým působením zvyšuje pozitivní vliv na životní prostředí a brání negativním vlivům na okolí a okolí na hosty a zaměstnance.

ISO 50001 je mezinárodní norma, která stanovuje požadavky Systému řízení hospodaření s energií. Valamar používá normu ISO 50001 od roku 2016 s cílem racionálního využívání přírodních zdrojů, zvýšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů.

Travelife Gold je certifikát, který je udělován hotelům jako uznání za uplatňování kritérií udržitelnosti. Travelife uděluje certifikáty hotelům podle standardu GSTC, který obsahuje celkem 163 kritérií. 28 našich hotelů je certifikováno, případně proces certifikace aktuálně probíhá.

Sustainable Hotel by UPUHH je prestižní certifikát, který propaguje udržitelnost v hotelnictví s aktivním řízením společenského a ekologického vlivu. Zavedením tohoto certifikátu Valamar posílil praxi zeleného podnikání s dosažením rovnováhy při ochraně životního prostředí v nejširším smyslu a sociálním zapojení do místní společnosti.

EU Ecolabel je ekoznačka Evropské Komise, která potvrzuje, že Valamarovy produkty a služby s tímto označením splňují standardy ochrany životního prostředí. Cílem zavedení je účinnější řízení snížení negativních vlivů na životní prostředí, zdraví a klima, jakož i na spotřebu zdrojů a energie.

*Protokoly týkající se řízení kvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti jídla a nápojů, jakož i řízení spotřeby energie a ochrany životního prostředí se ve Valamar Obertauern hotelu a Kesselspitze Valamar Collection hotelu provádějí v souladu s V Health & Safety standardy, přestože jsou uvedené certifikáty platné výhradně pro Valamar objekty v Chorvatsku. Zdravotní a bezpečnostní opatření se provádějí v souladu s platnými předpisy vydanými rakouskou vládou.

nahoru