POLITIKA SOUKROMÍ

Společnost VALAMAR RIVIERA d. d. se sídlem v Poreči, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (dále v textu: VALAMAR RIVIERA), respektuje soukromí každé osoby, jejíž osobní údaje shromažďuje. Rádi bychom Vás informovali o tom, jaké osobní údaje VALAMAR RIVIERA shromažďuje, jak je chrání a jaká jsou Vaše práva.

VALAMAR RIVIERA si vyhrazuje veškerá autorská práva na používání fotografií, textů a ostatních zveřejněných materiálů ve smyslu platných právních předpisů v Chorvatské republice. Fotografie, texty ani další materiály se nesmí zveřejňovat, prodávat, veřejně nebo soukromě publikovat ani jakýmkoliv jiným způsobem využívat bez souhlasu společnosti VALAMAR RIVIERA. Jakékoliv nedodržení předchozích podmínek bude mít za následek vyvození zodpovědnosti za zneužití jednotlivých materiálů a povinnost nahradit nehmotnou škodu společnosti VALAMAR RIVIERA.

Základní informace

Rozsah použití

Tyto Zásady se vztahují na každé zpracování osobních údajů společností VALAMAR RIVIERA, pokud není pravidly společnosti VALAMAR RIVIERA stanoveno jinak. Zejména při zpracování údajů hostů a zákazníků společnosti VALAMAR RIVIERA mají tyto Zásady přednost před jinými pravidly, které stanoví další práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

Správce údajů a právní rámec

VALAMAR RIVIERA jako správce Vašich osobních údajů respektuje Vaše soukromí a zavazuje se chránit Vaše osobní údaje. Shromažďování a ochrana údajů se provádí v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), s chorvatským zákonem o provedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (NN 42/2018) a ostatními předpisy upravujícími předmětnou oblast platnými v Chorvatské republice.

Inspektor ochrany údajů

VALAMAR RIVIERA jmenovala inspektora ochrany osobních údajů, kterého můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: dpo@valamar.com nebo poštou na adrese Valamar Riviera d.d., Stancija Kaligari 1, Poreč, Chorvatská republika.

Použití principů ochrany údajů

VALAMAR RIVIERA v souvislosti s prováděním těchto Zásad mimořádně dbá na respektování zásad zpracování údajů a tyto zpracovává:

 • zákonně – zpracování je možné, pouze pokud je povoleno zákonem a jen v jeho mezích
 • čestně – respektujeme specifika každého vztahu, uplatňujeme všechny adekvátní způsoby pro ochranu osobních údajů a soukromí obecně a nebráníme respondentům v uplatnění jejich práv
 • transparentně – informujeme respondenty o zpracování osobních údajů. Od samotného shromažďování údajů, kdy jsou respondenti informováni o všech aspektech zpracování údajů, až po ukončení zpracování údajů, kdy se respondentům poskytuje možnost nahlédnutí a získání kopie v souladu s ustanoveními Nařízení. Některé informace mohou být omezeny, pokud tak ukládá zákon nebo pokud je to nutné k ochraně třetích osob.
 • za omezeným účelem – zpracováváme osobní údaje pro ty účely, pro něž jsou shromažďovány, a pro jiné účely, pokud jsou splněny podmínky Nařízení. Údaje se mohou zpracovávat za podobnými účely jen tehdy, když bereme v úvahu (a) každý vztah mezi účelem shromáždění osobních údajů a účelem jejich zpracování; (b) kontext, ve kterém jsou osobní údaje shromažďovány, zejména s ohledem na vztah mezi respondentem a společností VALAMAR RIVIERA;
 • (c) povahu osobních údajů, zejména skutečnost, jsou-li zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů v souladu s článkem 9. Nařízení nebo osobní údaje v souvislosti s rozsudky za spáchání trestných činů a přečinů dle článku 10 Nařízení; (d) možné důsledky zamýšleného pokračování ve zpracování pro respondenty a také (e) existenci odpovídajících ochranných opatření.
 • s omezeným ukládáním – ukládáme údaje ve formě umožňující identifikaci respondentů pouze po dobu nutnou v souvislosti s aktivitami, pro než se osobní údaje shromažďují, nebo déle, pouze pokud to umožňuje Nařízení,
 • se zmenšeným objemem údajů – zpracováváme údaje vhodné, relevantní a omezené na potřebný rozsah. Věnujeme zvláštní pozornost tomu, aby se neshromažďovaly údaje, pro které neexistuje oprávněná potřeba zpracování.
 • s důrazem na přesnost – klademe důraz na přesnost a aktuálnost údajů a v rámci daných možností mažeme nepřesné údaje,
 • úplně a důvěrně – zajišťujeme technická a organizační opatření pro odpovídající bezpečnost osobních údajů, zahrnující ochranu od neoprávněného nebo nezákonného zpracování až po případnou ztrátu, zničení nebo poškození za přijetí odpovídajících technických a organizačních opatření. Relevantní opatření se s ohledem na rizikovost uplatňují na každé zpracování údajů.

Předávání údajů třetím stranám

Osobní údaje hostů má k dispozici také společnost Imperial Riviera d.d. se sídlem na Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260, jejíž aktivity v oblasti cestovního ruchu jsou vykonávány společností VALAMAR RIVIERA na základě obchodní smlouvy, a zároveň mají uvedené společnosti společné oddělení prodeje a marketingu. To znamená, že v určitých případech můžete Vy, hosté společnosti VALAMAR RIVIERA, získat od společnosti VALAMAR RIVIERA také nabídky, které obsahují informace o jiných hotelech a zařízeních, spravovaných společností VALAMAR RIVIERA.

Osobní údaje hostů jsou dle potřeby a v omezené míře k dispozici také třetím stranám, zpracovatelům (například spolupracovníkům společnosti VALAMAR RIVIERA, poskytujícím IT služby apod.), kteří je uchovávají ve svých databázích do ukončení zpracování. S těmito subjekty se uzavírá podrobná smlouva, stanovující jejich práva a povinnosti při zpracování osobních údajů v souladu s požadavky Nařízení.

V určitých situacích je možné, aby třetí strany se společností VALAMAR RIVIERA společně určovaly účely a metody zpracování osobních údajů. V tom případě jsou tito externí partneři a VALAMAR RIVIERA společně správci osobních údajů. V rámci tohoto vztahu řídí správci osobních údajů transparentně svoji odpovědnost za plnění povinností plynoucích z Nařízení, zejména s důrazem na práva respondentů, a svoji povinnost respektovat transparentnost zpracování, pokud jsou tyto povinnosti zákonem stanoveny.

Pokud během zpracování údajů dojde k předání údajů do třetích zemí, VALAMAR RIVIERA se zavazuje respektovat vysoké standardy ochrany osobních údajů v souladu s přísnými požadavky Nařízení. V tomto smyslu bude VALAMAR RIVIERA ohledně případného předání osobních údajů do zahraničí informovat respondenty o úmyslu předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci a také o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. V případě, že se jedná o předání podléhající odpovídajícím ochranným prostředkům dle článku 46 Nařízení nebo uplatnění závazných korporativních pravidel dle článku 47 Nařízení nebo pokud se uplatňuje článek 49 Nařízení, odstavec 1, pododstavec 2, VALAMAR RIVIERA zároveň upozorní respondenta na přiměřené odpovídající ochranné prostředky a sdělí mu způsob získání jeho kopie nebo místo, na kterém jsou údaje k dispozici. Každý předání osobních údajů do třetí země bude uskutečněn v souladu s kapitolou V. Nařízení.

Účel shromažďování údajů

VALAMAR RIVIERA je povinna shromažďovat některé Vaše osobní údaje z důvodu vyplnění smlouvy o ubytování a v rámci plnění předpisů z oblasti cestovního ruchu, ale některé další nebo stejné údaje může VALAMAR RIVIERA shromažďovat i pro další účely, zejména kvůli kontaktům, a to především pro účely:

 • vyplnění smlouvy o ubytování,
 • splnění požadavků zákona a ostatních platných předpisů upravujících oblast cestovního ruchu,
 • přímého marketingu,
 • zasílání nabídek,
 • konání výherních soutěží,
 • zlepšení a personalizaci služeb pro Vás jako hosta
 • ochrany majetku a bezpečnosti fyzických osob za použití kamerového systému.

VALAMAR RIVIERA zaručuje, že shromažďované údaje budou použity pouze na uvedené účely.

VALAMAR RIVIERA může využívat nepersonalizované údaje na statistické účely.

Právní základ shromažďování

Právní základ pro uvedené účely shromažďování je:

 • zákonný,
 • smluvní,
 • klíčové zájmy respondenta,
 • legitimní zájem, silnější než zájem respondenta nebo
 • souhlas nebo výslovný souhlas respondenta v závislosti na druhu zpracování a druhu osobních údajů.

Místa shromažďování údajů

VALAMAR RIVIERA shromažďuje vaše údaje během:

 • rezervace ubytování (rezervace přes web nebo telefonická rezervace prostřednictvím call centra),
 • vyplnění smlouvy o ubytování – přihlášení se na recepci, vyplnění registrační karty,
 • přihlášení k odběru newsletteru na internetových stránkách společnosti VALAMAR RIVIERA včetně připojení na bezplatnou WiFi na internetových stránkách VALAMAR RIVIERA,
 • přihláška do věrnostního programu,
 • účast ve výherní soutěží, vyplnění anketního formuláře,
 • na místech pod dozorem kamerového monitorovacího systému.

Doba uchovávání údajů

Údaje shromážděné na základě zákona musí společnost VALAMAR RIVIERA uchovávat po dobu určenou daným zákonem nebo jiným platným předpisem.

Údaje shromážděné na základě smluvního vztahu musí společnost VALAMAR RIVIERA uchovávat pouze po dobu potřebnou pro plnění smlouvy, zejména poskytnutí služeb.

Údaje o jménu, příjmení a e-mailové adrese, které společnost VALAMAR RIVIERA shromáždí na základě oprávněného zájmu výhradně na marketingové účely, bude uchovávat ve své databázi hostů po dobu 10 let.

Ostatní údaje, které společnost VALAMAR RIVIERA shromažďuje na základě výslovného souhlasu hosta (telefonní číslo, počet dětí, rodinný stav, domácí mazlíčci, zájmy, způsob dopravy, preferované ubytování a preferovaná destinace) bude uchovávat ve své databázi hostů po dobu 5 let.

VALAMAR RIVIERA také může na základě Vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a uchovávat údaje o obsahu, který si prohlížíte na webových stránkách (tzv. cookies), a to po dobu 2 let. VALAMAR RIVIERA bude získané údaje používat za účelem informování o speciálních a personalizovaných nabídkách, novinkách a událostech, které organizuje prostřednictvím online kanálů (e-mail, web, internetová reklama).

Práva respondenta

Bez ohledu na základ shromažďování údajů můžete kdykoliv zdarma požádat o:

 • zpřístupnění, změnu nebo doplnění svých osobních údajů, na základě čehož Vám společnost VALAMAR RIVIERA umožní přístup nebo změní Vaše údaje ve svých databázích v závislosti na Vašem požadavku,
 • vymazání osobních údajů ("právo být zapomenut") ze všech databáz, kromě databáze, kterou je společnost VALAMAR RIVIERA povinna vést a uchovávat na základě platných předpisů, resp. pokud neexistují silnější legitimní důvody pro zpracování nebo pokud zpracování není nutné pro zavedení, výkon nebo ochranu právních nároků,
 • omezení zpracování Vašich údajů nebo podat námitku proti zpracování takových údajů,
 • předání údajů, které o Vás společnost VALAMAR RIVIERA shromáždila, Vám nebo třetím stranám („právo na předání údajů“), v souladu s platnou právní úpravou,
 • pokud byly údaje poskytnuty na základě souhlasu, vždy můžete tento souhlas bez negativních následků odvolat,
 • právo podat námitky dozorovému úřadu – Agentuře pro ochranu osobních údajů (více na www.azop.hr).

Svoji písemnou žádost zašlete na kontaktní adresu inspektora ochrany údajů: dpo@valamar.com nebo poštou na adresu Valamar Riviera d.d., Stancija Kaligari 1, Poreč, Chorvatská republika.

Osobní údaje shromažďované od osob rezervujících si ubytování a hostů

Vaše osobní údaje, které jste povinný poskytnout při ubytování a které jsou vázány na služby cestovního ruchu, uchovává VALAMAR RIVIERA jako správce osobních údajů ve své databázi údajů výhradně za účelem plnění smlouvy o ubytování a plnění právních závazků a může je používat i pro jiné účely v souladu s platnými předpisy. Pokud neposkytnete společnosti VALAMAR RIVIERA minimum údajů, potřebných pro přihlášení hostů ve všech příslušných registrech, společnost VALAMAR RIVIERA Vám nebude moci poskytnout ubytovací služby v souladu se smlouvou a právními předpisy.

Osobní údaje, které VALAMAR RIVIERA eviduje již při rezervaci a na registrační kartě při Vašem příjezdu do zařízení, jsou shromažďovány na základě zákonů pro oblast cestovního ruchu. Jde o následující údaje (které se mohou měnit v závislosti na platných právních předpisech):

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště (chorvatští státní občané),
 • datum narození,
 • číslo, druh identifikačního dokladu a místo vydání,
 • státní občanství,
 • název zařízení,
 • číslo ubytovací jednotky,
 • datum příjezdu a odjezdu,
 • pohlaví.

VALAMAR RIVIERA uchovává uvedené údaje ve své databázi hostů a odesílá je do systému E-visitor (elektronický systém přihlašování hostů) dozorovým úřadům Chorvatské republiky. Uvedené údaje se musí uchovávat v systému po dobu 10 let. Společnost VALAMAR RIVIERA je také povinna uchovávat všechny vystavené účty s osobními údaji hosta po dobu 11 let, v souladu s platnými právními předpisy.

VALAMAR RIVIERA dodatečně shromažďuje při rezervaci jako i na registrační kartě při příjezdu do zařízení z důvodu plnění smluvních závazků následující údaje:

 • e-mail,
 • jazyk,
 • telefonní číslo.

Další údaje v souvislosti s Vaším pobytem, jako jsou například způsob dopravy, s kým cestujete, rodinný stav, počet dětí, domácí mazlíčci a ostatní zájmy, budou také shromažďovány, pokud mají souvislost s poskytováním ubytovacích služeb, a budou vymazány po vašem odjezdu z ubytovacího zařízení.

VALAMAR RIVIERA má jako správce osobních údajů právo na základě legitimního zájmu shromažďovat ve své databázi hostů Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, e-mailová adresa) a využívat je v přímém marketingu, a to výhradně za účelem informování o nabídkách a novinkách společnosti VALAMAR RIVIERA prostřednictvím e-mailu. V takovém případě máte právo kdykoliv a zdarma požádat o vymazání (právo být zapomenut) z databáze údajů na tyto účely.

VALAMAR RIVIERA Vám jako zákazníkovi během a po pobytu na získaný e-mail pošle dotazník spokojenosti, který zpracovává společnost (TrustYou). Tato společnost s Vaším souhlasem zveřejňuje údaje z dotazníku v souladu se svými pravidly a politikou, za které společnost VALAMAR RIVIERA nenese zodpovědnost. Primární účel dotazníku spokojenosti je shromáždění údajů o službách pro zlepšení služeb společnosti VALAMAR RIVIERA. VALAMAR RIVIERA tyto údaje z dotazníku depersonalizuje a zpracovává pro statistické účely.

Osoba, která ubytování rezervuje, případně host, může dodatečně udělit souhlas společnosti VALAMAR RIVIERA, aby všechny údaje o něm, jako např.:

 • jméno,
 • příjmení,
 • e-mail,
 • datum narození,
 • stát,
 • ostatní osobní údaje, které se shromažďují během pobytu (např. číslo mobilu, číslo telefonu, pohlaví, počet dětí, rodinný stav, jazyk, domácí mazlíčci, zájmy a aktivity během pobytu, způsob dopravy, preferované ubytovaní, preferovaná destinace a další),
 • ostatní osobní údaje, které se shromažďují během prohlížení internetu (tzv. cookies), včetně IP adresy,

shromažďovala a využívala pro další profilování respondentů v souvislosti s kontaktováním a informováním o speciálních a personalizovaných nabídkách, aktivitách a událostech, které organizuje VALAMAR RIVIERA a/nebo Imperial prostřednictvím online kanálů (e-mail, web, internetová reklama). V tomto případě má respondent právo kdykoliv daný souhlas odvolat, což platí i pro zpracování za účelem vytvoření zákaznického profilu v rozsahu spojeném s přímým marketingem, ať už v jeho počátečním nebo dalším zpracování, a to kdykoliv a zdarma. Rovněž má právo na změnu údajů v jakémkoliv okamžiku a právo být zapomenut.

Údaje se uchovávají v databázi hostů společnosti VALAMAR RIVIERA po dobu 5 let.

VALAMAR RIVIERA také shromažďuje osobní údaje získané pomocí kamerového monitorovacího systému.

Osobní údaje shromažďované přihlášením se k odběru newsletteru a přihlášením se k bezplatné WiFi síti na internetové stránce Valamar

Respondent má možnost při přihlášení se k odběru newsletteru poskytnout se souhlasem následující doplňující údaje (kromě jména, příjmení a e-mailové adresy, kterou společnost VALAMAR RIVIERA shromažďuje na základě legitimního zájmu):

 • pohlaví,
 • datum narození,
 • stát,
 • jazyk.

Respondent bude mít možnost během aktualizace přihlášení k odběru newsletteru poskytnout se souhlasem následující dodatečné údaje:

 • ulice, číslo domu, PSČ, město,
 • číslo mobilu,
 • zájmy,
 • způsob dopravy,
 • domácí mazlíčci,
 • preferované ubytování,
 • preferovaná destinace.

Shromažďované údaje se sbírají na základě výslovného souhlasu za účelem informování o speciálních a personalizovaných nabídkách, novinkách a událostech, které organizuje společnost VALAMAR RIVIERA a/nebo Imperial prostřednictvím online kanálů (e-mail, web, internetová reklama).

Údaje se uchovávají v databázi hostů společnosti VALAMAR RIVIERA po dobu 5 let.

Respondent má právo na změnu údajů a právo být zapomenut.

Osobní údaje shromažďované získáním členství ve věrnostním programu

Získáním členství ve věrnostním programu se zákazníkovi připisují body způsobem uvedeným v obecných podmínkách pro členy věrnostního programu, které se získávají za pobyt v zařízení společnosti VALAMAR RIVIERA. Všechny podmínky zapojení do věrnostního programu, povinnosti společnosti VALAMAR RIVIERA a práva respondenta jsou uvedeny v obecných podmínkách věrnostního programu, které se nacházejí na www.valamar.com/loyalty. Vstup do věrnostního programu se provádí výhradně na žádost zákazníka. Ten na základě uvedeného členství získává různé výhody a kdykoliv může programu opustit.

Shromažďují se tyto údaje:

 • jméno,
 • příjmení,
 • pohlaví,
 • datum narození,
 • e-mail,
 • číslo mobilu,
 • telefonní číslo,
 • adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město).

VALAMAR RIVIERA má na základě legitimního zájmu právo shromažďovat a využívat v přímém marketingu údaje o e-mailové adrese, jménu a přímení všech členů věrnostního programu společnosti VALAMAR RIVIERA, a to výhradně na účely informování o nabídkách a novinkách prostřednictvím e-mailu. V takovém případě má respondent právo kdykoliv a zdarma podat námitku proti zpracování, včetně vytvoření profilu spojeného s přímým marketingem, ať už v počátečním nebo dalším zpracování.

Osoba, která se stává členem věrnostního programu, může poskytnout zvláštní souhlas společnosti VALAMAR RIVIERA, aby všechny její uvedené údaje, ale i:

 • ostatní osobní údaje, které se shromažďují během eventuálního pobytu (např. počet dětí, rodinný stav, jazyk, domácí mazlíčci, zájmy a aktivity během pobytu, způsob dopravy, preferované ubytování, preferovaná destinace a další)

shromažďovala a využívala pro další profilování respondenta a za účelem kontaktování a informování o speciálních a personalizovaných nabídkách, novinkách a událostech, které organizuje společnost VALAMAR RIVIERA a/nebo Imperial prostřednictvím online kanálů (e-mail, web, internetová reklama). V tomto případě má respondent právo kdykoliv a zdarma odvolat daný souhlas, což se vztahuje i na zpracování za účelem vytvoření profilu spojeného s přímým marketingem, ať už v počátečním nebo dalším zpracování, stejně jako právo kdykoliv změnit údaje a právo na zapomenutí.

Uvedené údaje se uchovávají v databázi hostů společnosti VALAMAR RIVIERA po dobu 5 let.

Osobní údaje shromažďované při účasti ve výherní soutěži / vyplnění anketního formuláře

VALAMAR RIVIERA může příležitostně organizovat i výherní soutěže a v případě, že se rozhodnete výherní soutěže účastnit, bude shromažďovat Vaše osobní údaje. Údaje, které se tímto způsobem shromažďují a které jsou potřebné pro účast ve výherní soutěži, budou určeny pravidly výherní soutěže při každé jednotlivé soutěži a mohou se tak lišit. Takto shromážděné údaje na základě smluvního závazku se mohou využívat za účelem konání výherní soutěže a v souladu s příslušnými pravidly budou smazány 5 let po skončení výherní soutěže.

Pokud vyplníte anketní formulář pro výherní soutěž včetně údajů nepovinných pro účast ve výherní soutěži (údaje mohou být různé v různých hrách), společnost VALAMAR RIVIERA může všechny tyto depersonalizované údaje využít pro statistické účely.

VALAMAR RIVIERA má právo na základě legitimního zájmu vyplněné údaje o jménu, příjmení a e-mailové adrese shromažďovat a využívat v přímém marketingu, a to výhradně za účelem informování o nabídkách, novinkách společnosti VALAMAR RIVIERA a/nebo Imperial prostřednictvím e-mailu. Respondent má právo kdykoliv a zdarma podat námitku proti zpracování, včetně vytvoření profilu spojeného s přímým marketingem, ať už v počátečním nebo dalším zpracování.

Údaje se uchovávají v databázi hostů společnosti VALAMAR RIVIERA po dobu 10 let.

Respondent má právo na změnu údajů a právo být zapomenut.

Osoba, která se účastní výherní soutěže, může udělit dodatečně zvláštní souhlas společnosti VALAMAR RIVIERA, aby společnost VALAMAR RIVIERA shromažďovala a využívala všechny její údaje poskytnuté vyplněním anketního formuláře pro výherní soutěž (údaje mohou být v různých výherních soutěžích různé), pro další profilování respondenta v souvislosti s kontaktováním a informováním o speciálních a personalizovaných nabídkách, novinkách a událostech, které organizuje společnost VALAMAR RIVIERA a/nebo Imperial prostřednictvím online kanálů (e-mail, web, internetová reklama). V tomto případě má respondent právo kdykoliv a zdarma odvolat daný souhlas, což se vztahuje i na zpracování za účelem vytvoření profilu spojeného s přímým marketingem, ať už v počátečním nebo pokročilém zpracování, stejně jako právo kdykoliv změnit údaje a právo na zapomenutí.

Údaje se uchovávají v databázi hostů společnosti VALAMAR RIVIERA po dobu 5 let.

Cookies a internetové technologie

Stejně jako mnoho jiných portálů, i náš může používat „cookies“ (malé soubory, které ukládáme ve Vašem počítači při přístupu na naše webové stránky, aby byla umožněna základní nebo dodatečná funkčnost těchto stránek) a další technologie, které nám ulehčují doručování obsahu v souladu s Vašimi zájmy, zpracování rezervací a požadavků a/nebo analyzování charakteru Vaší návštěvy. Cookies se nemohou používat pro odhalování Vaší osobní identity. Tyto informace identifikují našim serverům při Vašem vstupu na naše webové stránky vlastnosti Vašeho prohlížeče, ale nikoliv Vás.

Využíváme různé druhy cookies:

 • Nezbytné cookies – jsou nezbytné pro fungování webové stránky, která bez nich nemůže řádně pracovat. To znamená, že se internetová stránka bez těchto cookies nemůže otevřít ani načíst. Tyto cookies se používají za účelem komunikačního přenosu nebo jsou nutné pro poskytování služeb informační společnosti, která je výslovně vyžaduje od uživatele takovéto služby. Tyto cookies nám také umožňují základní analýzu webových stránek s cílem zlepšení práce webových stránek s využitím plně anonymizovaných údajů, které nejsou odvozeny od Vašich osobních údajů nebo údajů, se kterými by Vás bylo možné spojit. Pro tyto cookies není potřebný ani vyžadovaný Váš souhlas.
 • Funkční cookies – pomocí nich provádíme pokročilejší analýzu práce webových stránek. Tyto cookies slouží k analýze chování uživatele a také na základě získaných anonymních údajů můžeme určit, co si návštěvníci internetové stránky nejvíce přejí a prohlížejí, a máme tak možnost přizpůsobit internetovou stránku a učinit její obsah a funkčnost co nejjednodušší pro používání. Pro tyto cookies žádáme Vaše povolení.
 • Reklamní cookies – pomocí nich analyzujeme Vaše zájmy a přání, slouží nám k tomu, abychom Vám poskytovali informace, které Vás zajímají, a vytvářeli nabídky, přizpůsobené Vašemu používání internetových stránek společnosti VALAMAR RIVIERA. Pro tyto cookies žádáme Vaše povolení.

VALAMAR RIVIERA uchovává cookies v databázi až 2 roky za účelem informování o speciálních a personalizovaných nabídkách, novinkách a událostech, které organizuje prostřednictvím online kanálů (e-mail, internet, internetová reklama).

Pokud jste změnili názor na nastavení souborů cookies na webové stránce Valamar, můžete ho kdykoliv změnit pomocí odkazu: (odkaz podle cookie consent boxu). Cookies, které jsou uloženy ve Vašem počítači, můžete kdykoliv vymazat, čímž zabráníte dalšímu zpracování Vašich osobních údajů pomocí takovéto technologie. Každý internetový prohlížeč má svůj vlastní postup při mazání cookies a zde Vám přinášíme postupy pro nejoblíbenější internetové prohlížeče:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje%20kola%C4%8Di%C4%87a

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Kamerový monitorovací systém

VALAMAR RIVIERA má jako správce údajů legitimní zájem využívat opatření kamerového monitorovacího systému v zájmu ochrany majetku a osob, přičemž s ohledem na určité pracovní pozice a zákonné povinnosti musí provozovat kamery, snímající zaměstnance a všechny osoby, které se ve oblasti záběru kamer nacházejí.

VALAMAR RIVIERA označuje všechna místa, na kterých jsou instalovány kamery, předepsaným způsobem.

VALAMAR RIVIERA si je vědoma, že pořízené videozáznamy obsahují osobní údaje všech snímaných osob, a proto obzvlášť dbá na jejich ochranu pomocí systému zabezpečení, dostupnosti a pravidly mazání videozáznamů, které se řídí interními zásadami bezpečnosti společnosti VALAMAR RIVIERA.

Videozáznamy jsou opětovně nahrávány tak, aby se automaticky vymazaly maximálně po 15 dnech ode dne jejich vzniku. Výjimečně se záznamy uschovávají déle jako důkaz pro dozorové státní úřady. Tyto záznamy jsou uchovávány v centrálním informačním systému s omezeným přístupem.

V případě vedení soudního a/nebo trestního řízení, může společnost VALAMAR RIVIERA tyto videozáznamy použít. Do osobních údajů na videozáznamech mohou nahlížet i třetí osoby, zpracovatelé, smluvní partneři společnosti VALAMAR RIVIERA registrovaní a odpovědní za poskytování služeb ochrany osob a majetku, kteří jejich obsah žádným způsobem samostatně nepoužijí, ale zabezpečují funkčnost centrálního monitorovacího a informačního systému. Všechny ostatní náležitosti v souvislosti s kamerovým monitorovacím systémem upravují zvláštní předpisy pro tuto oblast.

Ochrana osobních údajů dětí

VALAMAR RIVIERA doporučuje rodičům a zákonným zástupcům, aby poučili děti o bezpečném a zodpovědném nakládání s osobními údaji na internetu. VALAMAR RIVIERA nechce a nemá záměr shromažďovat osobní údaje dětí a nechce je jakýmkoliv způsobem využívat ani je předávat třetím stranám. Dítě starší 16 let může udělit svůj souhlas výhradně vzhledem k eventuálním službám informační společnosti. Společnost VALAMAR RIVIERA smí jakkoliv jinak zpracovávat údaje dětí pod touto věkovou hranicí až do 18 let nebo dále zpracovávat za účelem, který zde není uveden, jen po předchozím souhlasu rodičů.

Oprava údajů

Pokud si chcete prohlédnout, jaké osobní údaje o Vás společnost VALAMAR RIVIERA shromažďuje, nebo je aktualizovat, opravit či vymazat, můžete se na ni kdykoliv obrátit. Do té doby bude používat Vámi dříve poskytnuté údaje.

Váš souhlas

Pokud společnosti VALAMAR RIVIERA jakýmkoliv způsobem poskytnete informace (rezervace, registrační karta atd.), ručíte za to, že jsou Vámi poskytnuté informace přesné, že jste způsobilý/-á k právním úkonům a oprávněn/-a s danými informacemi nakládat a že plně souhlasíte s tím, že společnost VALAMAR RIVIERA bude Vaše údaje shromažďovat a spravovat v souladu se zákonem a těmito Zásadami.

Technická a integrovaná ochrana údajů

VALAMAR RIVIERA jako správce údajů dbá na nejvyšší organizační a technické standardy ochrany údajů. Proto v okamžiku stanovení prostředků zpracování a samotného zpracování údajů provádí odpovídající technická a organizační opatření pro umožnění účinného uplatňování zásad ochrany údajů, respektujíc nejnovější současné poznatky, náklady na jejich uskutečnění a charakter, rozsah, kontext a účel zpracování, jakož i rizika různých stupňů pravděpodobnosti a závažnosti práv a svobody jednotlivců.

VALAMAR RIVIERA rovněž provádí odpovídající technická a organizační opatření, kterými zabezpečuje, že integrovaným způsobem budou zpracovány pouze údaje potřebné pro každý účel zpracování. VALAMAR RIVIERA aplikuje toto opatření na množství shromážděných osobních údajů, rozsah jejich zpracování, období uchovávání a jejich dostupnost. Konkrétně taková opatření zajišťují, aby osobní údaje nebyly dostupné neomezenému počtu osob automaticky, bez zásahu jednotlivce.

Záznamy o činnostech zpracování

VALAMAR RIVIERA eviduje jako správce údajů záznamy o čnnostech zpracování následujících údajů:

 • jméno a kontaktní údaje správce údajů, případně společného správce a inspektora ochrany údajů,
 • účely zpracování,
 • popis kategorií respondentů a kategorií osobních údajů,
 • kategorie příjemců, jimž jsou osobní údaje zpřístupněny nebo jim budou dostupné, zahrnující příjemce ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace,
 • předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace třetí země nebo mezinárodní organizace, a v případě předání dle článku 49, odst. 2, druhý pododstavec dokumentaci o odpovídajících ochranných opatření, pokud je to relevantní,
 • lhůty pro vymazání různých kategorií údajů, pokud je to možné,
 • obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření, pokud je to možné.

Postup v případě zneužití osobních údajů

VALAMAR RIVIERA jako správce údajů zajišťuje, že v případě zneužití osobních údajů bez zbytečného odkladu a, pokud je to možné, nejpozději do 72 hodin po zjištění tohoto zneužití, informuje příslušný dozorový úřad o zneužití osobních údajů, pokud toto zneužití osobních údajů neohrozí práva a svobody fyzických osob.

Zpráva předložená dozorovému úřadu obsahuje všechny informace v souladu s Nařízením.

VALAMAR RIVIERA jako správce údajů v případě zneužití osobních údajů, které může ohrozit práva a svobody fyzických osob, bez zbytečného odkladu informuje respondenta o zneužití osobních údajů. Respondent nebude informován v případech, kdy to Nařízení neukládá za povinnost.

Posouzení vlivu na ochranu údajů

VALAMAR RIVIERA jako správce údajů zhodnotí před zpracováním údajů vliv zamýšlených postupů zpracování na ochranu osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že postup zpracování, obzvláště pomocí nových technologií, a povaha, rozsah, kontext a účel zpracování může ohrozit práva a svobody respondenta.

Jedno posouzení se může aplikovat na řadu podobných postupů zpracování, které představují podobnou míru rizika.

VALAMAR RIVIERA provádí posouzení vlivu na ochranu údajů v případě:

 • systematického a komplexního posouzení osobních aspektů ve vztahu k fyzickým osobám, založeného na automatickém zpracování, včetně vytvoření profilu, a na základě kterých se vytvářejí rozhodnutí, vyvozující právní následky pro fyzické osoby,
 • komplexního zpracování speciálních kategorií osobních údajů dle článku 9, odstavce 1 nebo údajů v souvislosti s trestnými činy a přečiny dle článku 10 Nařízení,
 • systematického sledování veřejné oblasti ve velké míře,
 • v dalších situacích, které určuje příslušný dozorový úřad.

VALAMAR RIVIERA zajišťuje adekvátní nasazení inspektora osobních údajů do procesu posouzení vlivu na ochranu údajů.

Postup zpracování bude konzultován s dozorovým úřadem v souladu s ustanoveními Nařízení, pokud je to pro provedení posouzení vlivu nezbytné.

Transparentnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na stránce www.valamar.com a na recepcích zařízení společnosti VALAMAR RIVIERA.

V případě změny Zásad budou tyto zveřejněny a uvedeny na internetové stránce www.valamar.com a na recepcích zařízení společnosti VALAMAR RIVIERA.

nahoru