Uvjeti prodaje

VALAMAR RIVIERA d.d./ IMPERIAL RIVIERA d.d.

OPĆI UVJETI ORGANIZATORA I PRODAVATELJA PAKET-ARANŽMANA / PREDUGOVORNE OBVEZE / UGOVOR

1. UVOD

Valamar Riviera d.d.sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, pod matičnim brojem subjekta MBS: 040020883, OIB: 36201212847. (dalje u tekstu: Valamar), kao trgovačko društvo koje se bavi poslovima u turizmu, između ostalog, u sklopu vlastite djelatnosti turističke agencije naziva „Valamar experience concierge“, pruža i usluge organiziranja i prodaje paket-aranžmana kupcima odnosno putnicima (dalje u tekstu: Putnici), pri čemu, ovisno o vrsti putovanja, nastupa ili kao organizator ili kao prodavatelj paket-aranžmana.

Imperial Riviera d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, pod matičnim brojem subjekta MBS: 040000124, OIB: 90896496260, (dalje u tekstu Imperial) kao trgovačko društvo koje se bavi poslovima u turizmu, također u sklopu vlasite turističke agencije naziva „Imperial tours“ pruža usluge organizacije paket-aranžmana Putnicima, a koji se prodaju isključivo putem Valamarovog call centra te Valamarove platforme za prodaju- web stranice www.valamar.com (Platforma).

Valamar upravlja turističkim dijelom poslovanja Imperiala temeljem poduzetničkog ugovora o upravljanju hotelsko-turističkim objektima i sadržajima, te između ostalog upravlja prodajom turističkih kapaciteta Imperiala, te će u tu svrhu temeljem ovlasti upravljanja, na svojoj Platformi te u call centru prodavati i usluge paket-aranžmana a čiji je organizator društvo Imperial.

Temeljem gore opisanih odnosa povezanosti, ovi Opći uvjeti predstavljaju ujedno opće uvjete organizatora i prodavatelja paket aranžmana, koje primjenjuju i koji obvezuju oba društva, i Valamar i Imperial.

Ovi opći uvjeti (dalje u tekstu: Opći uvjeti) sastavni su dio programa paket-aranžmana i ugovora o putovanju u paket aranžmanu (dalje u tekstu: Ugovor). Ovi opći uvjeti i svi izrazi korišteni u istima, imaju značenje utvrđeno Zakonom o pružanju usluga u turizmu (dalje u tekstu: Zakon). Ovi opći uvjeti sadrže sve predugovorne obveze i standardne informacije koje se moraju dati Putniku, a zajedno s ponudom koja će se slati u pojedinom slučaju Putniku, čine Ugovor o paket-aranžmanu sa svim dijelovima predviđenim Zakonom. Putniku će u svakom pojedinačnom slučaju u ponudi koja čini sastavni dio ugovora, biti naznačeno tko je u kojem slučaju organizator a tko prodavatelj paket-aranžmana.

Sukladno predmetnom zakonu i Zakonu o zaštiti potrošača, Valamar i Imperial omogućuju svakom Putniku podnošenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama, putem pošte, elektronske pošte, a primitak će potvrditi pisanim putem te čuvati evidenciju sukladno zakonu, te se obvezuje odgovoriti na svaki prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, kao i čuvati evidenciju prigovora najmanje godinu dana od primitka.

Adresa za podnošenje prigovora za Valamar i za Imperial:
vqc@valamar.com
Valamar - Sektor kvalitete, Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč

Valamar će u sklopu djelatnosti paket aranžmana organizirati i prodavati svoje paket-aranžmane i paket aranžmane Imperiala, a koji se sastoje od usluge smještaja, avionskog prijevoza i turističkog transfera putnika.

Valamar će putnicima omogućavati kupnju i ugovaranje usluga paket-aranžmana na Platformi www.valamar.com te pozivima u rezervacijski centar, na broj telefona 00385 52 465000.

Podaci o turističkim agencijama:
Valamar - Turistička agencija Valamar Experience Concierge, Valamar Riviera d.d.,
Stancija Kaligari 1, Poreč
Voditelj poslova: Vesna Otočan
Kontakt adresa: Stancija Kaligari 1, Poreč
Kontakt broj telefona: +385 52 408 102
Kontakt e-mail: info@valamar-experience.com

Imperial - Turistička agencija Imperial Tours, Imperial Riviera d.d.
Jurja Barakovića 2, Rab
Voditelj poslova: Iva Staničić Godinić
Kontakt adresa: Jurja Barakovića 2, 51280 Rab
Kontakt broj telefona: +385 52 408 102
Kontakt e-mail: info@valamar-experience.com

Radno vrijeme za rad s korisnicima usluga u kojem je moguće ostvariti izravan kontakt za zaposlenicima prodavatelja i organizatora paket-aranžmana i ugovoriti paket- aranžman je:

 • Ponedjeljak - Nedjelja od 08:00 do 19:00

Upravni nadzor nad poslovanjem turističkih agencija obavlja Ministarstvo turizma.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pružanju usluga u turizmu, uvjeta i načina rada turističkih agencija, provodi Državni inspektorat putem turističkih inspektora.

Ovi Opći uvjeti objavljeni su na hrvatskom, engleskom jeziku, francuskom i njemačkom jeziku.

2. PREDUGOVORNE INFORMACIJE

Valamar će svakom putniku u svojstvu organizatora ili prodavatelja paket-aranžmana, prije sklapanja ugovora o putovanju, dostaviti standardne informacije relevantne za paket-aranžman:

 • Glavna obilježja usluga putovanja:
  - odredište, plan puta, razdoblje boravka, broj uključenih noćenja - sredstva, karakteristike i kategorije prijevoza, mjesto polaska i povratka s datumom i vremenom - lokacija, glavne karakteristike , vrsta i kategorija smještaja - plan prehrane - posjeti, izleti ili druge usluge uključene u paket-aranžman - naznaku jezika koji se koriste u smještajnom objektu - jesu li putovanja prikladna za osobe sa smanjenom pokretljivošću, te, na zahtjev putnika, precizne informacije o prikladnosti putovanja uzimajući u obzir potrebe putnika, a koje zahtjeve (npr. zahtjev za prilagođenom sobom) putnik može naznačiti pozivom u rezervacijski centar Ukoliko je potreban angažman prijevoza u vozilu sa rampom u koju može ući osoba u kolicima, mogući su dodatni troškovi koji ne ulaze u cijenu paketa
 • Tvrtku i adresu organizatora, telefonski broj, e-mail adresa organizatora
 • Ukupnu cijenu paket-aranžmana, s porezima, naknadama pristojbama i svim ostalim troškovima ili naznakom vrste dodatnih troškova, ako ih nije moguće izračunati
 • Načine plaćanja, iznos predujma, raspored plaćanja preostalog iznosa ili financijska jamstva koja putnik treba platiti ili osigurati
 • Opće informacije vezane uz putovnice i vize, te trajanje razdoblja za pribavljanje vize te informacije o zdravstvenim informacijama odredišne zemlje upućivanjem na važeće stranice nadležnih institucija odnosno i dodatne informacije na upit
 • Informaciju da putnik može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana uz plaćanje primjerene naknade za raskid ili standardne naknade za raskid koju zahtijeva organizator
 • Informacije o neobveznom ili obveznom osiguranju radi pokrivanja troškova raskida ugovora od strane putnika ili troška pružanja pomoći, uključujući repatriciju, u slučaju nesreće, bolesti ili smrti

Predugovorne informacije iz ovih općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom ugovora, a bit će posebno navedene na posebnoj ponudi za Putnika, prije sklapanja ugovora.

STANDARDNE INFORMACIJE ZA SVAKOG PUTNIKA PRIJE SKLAPANJA UGOVORA O PAKET-ARANŽMANU

A) STANDARDNE INFORMACIJE U SVAKOJ PONUDI:

U ponudi upućenoj Putniku, osim predugovornih informacija bit će naznačene i sljedeće standardne informacije:

 • Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu.
 • Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžmane. Turistička agencija (Valamar experience concierge ili Imperial tours) u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline.
 • Turistička agencija (Valamar experience concierge ili Imperial tours), ima/imaju zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna / postanu nesolventne.
 • Sve ostale informacije sukladno Zakonu pronaći ćete u Općim Uvjetima Valamar/Imperial na linku https://www.valamar.com/hr/terms-conditions

B) OSTALE STANDARDNE INFORMACIJE

Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu:
Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom. U slučaju kada je organizator paket aranžmana Valamar, Valamar je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja prema gostu, a kada je organizator Imperial, tada je Imperial odgovoran gostu, što ne umanjuje i podrednu odgovornost drugih trgovaca uključenih u dijelove usluga u paket-aranžmanu (avio prijevoznici, osobe koje obavljaju turističke transfere i sl.)

Telefonski brojevi za hitne slučajeve Valamara i Imperiala:

 • Zajednički brojevi: rezervacijski centar u radno vrijeme rezervacijskog centra 00385 52 465000.
 • Za Imperial: broj recepcije rezerviranog smještajnog objekta naznačen u ponudi
 • Za Valamar: broj recepcije rezerviranog smještajnog objekta naznačen u ponudi

Prije početka paket-aranžmana putnik može prenijeti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu na osobu koja ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj ugovor ako je o tome na trajnom nosaču podataka i u razumnom roku prije početka paket-aranžmana obavijestio organizatora. Obavijest poslana Organizatoru ili prodavatelju najkasnije deset dana prije početka paket-aranžmana smatra se obaviješću u razumnom roku. Prenositelj i primatelj ugovora o putovanju u paket-aranžmanu solidarno su odgovorni za plaćanje iznosa cijene i za sve dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora. U slučaju takvog prijenosa, putnik (prenositelj ili primatelj) obvezan je platiti naknadu avioprijevozniku prema vežećem cjeniku oglašenom na webu istog. Od 01.01.2023. valuta plaćanja je EUR.

Cijena paket-aranžmana je fiksna i nepromjenjiva.

Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.

Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman.

Putnici u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor. Ako raskinu ugovor do 14 dana prije početka paket-aranžmana, Organizator će izvršiti povrat uplaćenih sredstava u visini 70% ukupno uplaćenog iznosa. Ako Putnik nakon toga otkaže ugovor, platit će puni iznos paket-aranžmana.

Putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište. U slučaju takvog raskida ugovora putnik ima pravo na puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket-aranžman, ali nema pravo na dodatnu odštetu.

Organizator je dužan putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika umanjena za primjerenu naknadu za raskid ugovora, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.

Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.

Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.

Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika.

Informacije o osiguranju:

Putnik na temelju sklopljenog ugovora ili potvrde o paket-aranžmanu ima mogućnost neposrednog ostvarenja prava na naknade i povrat naknada sukladno Zakonu, od društva za osiguranje.

Osiguranje za slučaj nesolventnosti i osiguranje od odgovornosti za štetu Putniku zbog neispunjenja, djelomičnog ispunjenja ili neurednog ispunjenja obveza koje se odnose na paket-aranžman;

Organizator/prodavatelj Valamar Riviera d.d. ugovorio je sva zakonom propisana osiguranja kod osiguravatelja Uniqa osiguranje d.d. putem polica osiguranja: P 11 7002925557 (profesionalna odgovornost) i P 45 7002925555 (osiguranje jamčevine za slučaj nesolventnosti).

Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti organizatora/prodavatelja Valamar Riviera d.d. Kontakt podaci osiguravatelja: UNIQA osiguranje d.d., Zagreb, Planinska 13 A, Hrvatska, služba za klijente broj telefona: 00 385 1 6324 200, e-mail adresa: info@uniqa.hr

Organizator Imperial Riviera d.d. ugovorio sva zakonom propisana osiguranja kod osiguravatelja Allianz Hrvatska d.d., putem police broj 1500-175399227

Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti organizatora Imperial Riviera d.d. Kontakt podaci osiguravatelja: Allianz Hrvatska d.d., Heinzelova 70, Zagreb, Hrvatska, telefon: 00 385 72 100 001, e-mail adresa; osiguranje@allianz.hr

Putnik po potrebi u svakom slučaju može stupiti u kontakt s nadležnim tijelom vlasti a to je Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, e-mail: pravni@mints.hr, tel. +385 1 6169 243, +385 1 6169 111 ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti organizatora/prodavatelja paket aranžmana.

Za dodatne informacije o pravima Putnika kliknite na :
1. Poveznica na Direktivu (EU) 2015/2302 na linku https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
2. Zakon o pružanju usluga u turizmu na linku https://www.zakon.hr/z/343/Zakon-o-pru%C5%BEanju-usluga-u-turizmu

3. SKLAPANJE UGOVORA O PUTOVANJU

Ugovor o putovanju u paket aranžmanu mora biti sastavljen na hrvatskom jeziku, a može biti i na drugim jezicima razumljivim putniku. Pri sklapanju ugovora, Valamar kao prodavatelj je dužan Putniku dati primjerak ugovora ili potvrdu o ugovoru na trajnom nosaču podataka.

Valamar će sklapati ugovore na sljedeći način:
1. Sklapanje ugovora putem Platforme:
Putnik će odabrati željeni paket-aranžman na sljedeći način:
Pri dolasku na Platformu, Putnik će odabrati opciju da želi kupiti paket aranžman koji uključuje prijevoz avionom, turistički transfer i smještaju objektu koji će odabrati na Platformi. Odabir paket aranžmana Putnik započinje odabirom destinacije i željenog broja putnika te željenih datuma letova (polaska i povratka) unutar ponuđenog kalendara. U slučaju da se želi kupiti paket koji uključuje i djecu od dvije godine i mlađu Putnik se upozorava da se nazove Valamar rezervacijski centar zbog posebnih pravila leta. Nakon odabira željenog leta, Putniku će biti ponuđeni hoteli sa naznakom ukupne cijene paketa te odabirom hotela i odabirom sobe Putniku se prikazuje cjelokupna cijena paketa i to redovna cijena i cijena za Valamar plus ponudu, kao i ukupno do sada odabrane usluge koje čine paket- aranžman. Nakon odabira sobe Putnik mora upisati svoje osobne podatke nužne za izradu rezervacije.Putnik će biti zamoljen da prihvati i pročita uvjete prodaje koji predstavljaju predugovorne obavijesti, standardne informacije i sve ugovorne obavijesti, koje zajedno s ponudom Putniku čine ugovor o paket-aranžmanu, te da pročitano potvrdi klikom na kućicu. Nakon toga Putnik klikom dolazi do mogućnosti upisa dodatnih putnika te nakon toga klikom na „pošalji zahtjev za ponudu“ dobija personaliziranu ponudu paket-aranžmana koja sadrži sve potrebne informacije za sklapanje ugovora o paket-aranžmanu. Klikom na „SVE JE ISPRAVNO, NASTAVITE“ uz napomenu da će biti preusmjeren na stranicu za plaćanje koja sadrži svoje opće uvjete upotrebe i svoje politike zaštite osobnih podataka, Putnik se preusmjerava na stranice Wspay-a gdje upisuje tražene podatke i može klikom na „Plati“ platiti u cijelosti paket-aranžman čime se smatra da je sklopio Ugovor o paket-aranžmanu o čemu će dobiti potvrdu mailom koja će sadržati pdf sa cjelokupnom ponudom i općim uvjetima koji se odnose na paket-aranžman.

2. Sklapanje ugovora putem rezervacijskog centra:
Putnik će pozivom u rezervacijski centar, e-mailom , ili popunjavanjem upitnika na webu za privatni let, zatražiti određenu uslugu paket aranžmana te dati sve potrebne podatke za izradu ponude paket aranžmana. Ponuda paket aranžmana bit će dostavljena zajedno s linkom na ove Opće uvjete, te će zajedno predstavljati skup svih potrebnih predugovornih informacija, standardnih informacija i obaveznog sadržaja ugovora o paket aranžmanu. Putnik će, ako želi prihvatiti ponudu, prihvatiti i opće uvjete na danom linku te će tek nakon toga moći izvršiti plaćanje upisivanjem podatka kreditne kartice, također na odgovarajućem linku koji će zaprimiti. Nakon plaćanja paket-aranžmana, smatra se da je ugovor sklopljen. Putnik će nakon plaćanja dobiti Ponudu i Opće uvjete u PDF formatu.

Sva plaćanja kreditnom karticom biti će izvršena u eurima. Prilikom naplate kreditnom karticom Putnika, isti se iznos pretvara u njegovu nacionalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu istaknutu cijenu.

4. OSTALI SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA

Sve odredbe ovih općih uvjeta, a osobito odredbe koje su sadržane u predugovornim informacijama i standardnim informacijama, zajedno s ponudom upućenom Putniku predstavljaju ugovor o putovanju.

U ponudi koja se dostavlja Putniku, bit će navedeni i svi posebni zahtjevi koje je Organizator prihvatio na prijedlog Putnika.

Putnik je obvezan bez odgađanja i vodeći računa o okolnostima, prijaviti organizatoru svaku nesukladnost koju utvrdi tijekom izvršenja usluge.

Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev putnika organizator je dužan ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe. Ako organizator ne ispravi nesukladnost iz razloga iz prethodnog stavka, putnik ima pravo na sniženje cijene i naknadu štete sukladno Zakonu.

Ako organizator ne ispravi nesukladnost koju je dužan ispraviti u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik to može učiniti sam te zahtijevati naknadu nužnih troškova. Putnik nije dužan odrediti organizatoru razuman rok za ispravljanje nesukladnosti ako je organizator odbio ispraviti nesukladnost ili ako je nesukladnost potrebno ispraviti odmah.

5. PRAVO ORGANIZATORA NA RASKID UGOVORA

Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako organizatora u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako putnika o raskidu ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana.

U slučaju raskida ugovora organizator gubi pravo na ugovorenu cijenu paket-aranžmana i dužan je putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

6. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Valamar i Imperial ovim Općim uvjetima a koji ujedno predstavljaju i dio ugovora o putovanju u paket-aranžmanu unaprijed ograničavaju iznos naknade štete za štete koje nisu posljedica tjelesne ozljede ili za štete koje organizator nije prouzročio namjerno ili nepažnjom na iznos trostruke ukupne cijene paket-aranžmana.

Ako se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima ograničuje opseg naknade štete koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket-aranžmana ili ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan tu štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na Valamar i Imperial i on se u odnosu na putnika može pozvati na to.

7. PONUDE OSIGURANJA PUTNICIMA

Organizator će zajedno s ponudom koja je sastavni dio ugovora, ponuditi Putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te će staviti na raspolaganje informaciju o sadržaju tih osiguranja te opće uvjete ugovora o osiguranju.

8. PRTLJAGA

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 23 kg prtljage na čarter letovima te do 8 kg ručne/osobne prtljage koju može unijeti u avion. Za svaki prekoračeni kg Putnik plaća naknadu utvrđenu od strane avio prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na Putnikov rizik, stoga preporučujemo osigurati prtljagu. Organizator nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Preporučujemo najam sefa u smještajnom objektu.

9. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan pobrinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite države i države u koju putuje. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora i drugih pružatelja usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, Putnik odgovara za načinjenu štetu.

Putnik je odgovoran za štetu koju svojom krivnjom, namjerno ili nenamjerno, prouzroči organizatoru, pružateljima usluga i trećim osobama.

10. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Valamar i Imperial su voditelji obrade osobnih podataka Putnika, a koje podatke moraju prikupiti radi pružanja usluga u paket-aranžmanu (usluga prijevoza, smještaja i turističkog transfera i sl.).

Osobne podatke Voditelji obrade također proslijediti ostalim pružateljima usluga, radi ispunjavanja obveza iz ugovora o paket aranžmanu, kao što su avio prijevoznici, prijevoznici koji obavljaju turističke transfere i drugi pružatelji usluga po potrebi).

Svi detalji obrade osobnih podataka nalaze se u politikama privatnosti na linkovima:
Valamar: https://valamar-riviera.com/hr/gdpr-i-politike-privatnosti/politike-privatnosti/
Imperial: http://www.imperial-riviera.hr/uploads/privatnost/politika-privatnosti.pdf

11. PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA

Na ugovorni odnos primjenjuju se hrvatsko pravo.

Sve sporove Valamar i Imperial će nastojati riješiti s putnikom na miran način.

Sporove unutar Europske unije vezane uz internetsku kupnju mogu se rješavati putem ORS platforme kojoj se može pristupiti na sljedećem linku:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

U slučaju nepostizanja dogovora, svi sporovi rješavat će se ispred nadležnog suda prema sjedištu organizatora (Valamara ili Imperiala) uz primjenu hrvatskog prava.

12. STUPANJE NA SNAGU

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 1.1.2023. godine.

VALAMAR zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave.

Sve izmjene ovih Općih uvjeta i odredbi će biti objavljene putem ove internetske stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih.

Bilo kakve izmjene ovih Općih uvjeta i odredbi bit će na snazi samo za nove narudžbe registrirane nakon objavljivanja tih izmjena na ovoj internetskoj stranici.

Predbilježite se za posebne ponude

Primajte naše posebne ponude i popuste izravno u svoj sandučić elektroničke pošte.

vrh