-

POLITIKA ZASEBNOSTI

Valamar Riviera, d. d., s sedežem v Poreču, Stancija Kaligari 1, OIŠ: 36201212847 (v nadaljevanju: VALAMAR RIVIERA ali mi ali naš), spoštuje zasebnost vsake osebe, čigar osebne podatke zbira. Želimo vas obvestiti o tem, katere osebne podatke VALAMAR RIVIERA kot upravljavec zbira, v kakšen namen, kako jih varujemo in kakšne so vaše pravice.

Osnovne informacije

UPRAVLJAVEC PODATKOV IN ZAKONSKI OKVIR

VALAMAR RIVIERA kot upravljavec se obvezuje k varovanju vaših osebnih podatkov. Zbiranje in hranjenje podatkov se izvaja v skladu z določbami Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Uredba), Zakona o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uradni list RH 42/2018) in drugih predpisov, ki urejajo predmetno področje in veljajo v Republiki Hrvaški.

OBSEG UPORABE

Ta pravilnik velja za katero koli obdelavo osebnih podatkov, ki jo opravi VALAMAR RIVIERE kot upravljavec podatkov, razen če je z drugim pravilnikom ali drugim dokumentom VALAMAR RIVIERE drugače predpisano za posamezno obdelavo. VALAMAR RIVIERA v posameznih primerih nastopa kot upravljavec podatkov tudi za posameznike, ki so hkrati posamezniki društev, s katerimi ima VALAMAR RIVIERA sklenjene pogodbe, na podlagi katerih upravlja s turističnim delom poslovanja v okviru svojih pooblastil, ki jih ima na podlagi teh pogodb.

Ta Politika zasebnosti je razdeljena na dva dela, in sicer: Splošni in Posebni del. Osnovna načela obdelave osebnih podatkov, kontaktni podatki uslužbencev za varstvo osebnih podatkov in druga določila, opredeljena v Splošnem delu te Politike, se uporabijo brez izjeme na vsako obdelavo osebnih podatkov ne glede, ali je tovrstna obdelava posebej obdelana v Posebnem delu te Politike. V Posebnem delu Politike so podrobno obdelani posebni primeri obdelave podatkov, ki predstavljajo večji del vseh obdelav VALAMAR RIVIERE.

USLUŽBENEC ZA VARSTVO PODATKOV

VALAMAR RIVIERA je imenovala uslužbenca za varstvo osebnih podatkov, na katerega se lahko kadar koli obrnete na naslov: dpo@valamar.com ali po pošti na naslov Valamar Riviera, d. d., Stancija Kaligari 1, Poreč, Republika Hrvaška – za DPO, za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov in za uveljavitev pravic, ki so zagotovljene z Uredbo.

Vse zahteve, ki niso povezane z varstvom osebnih podatkov, vendar so dostavljene na naslov uslužbenca za varstvo podatkov (ponudbe kandidatov za zaposlitev, povpraševanja za rezervacije v objektih VALAMAR RIVIERE itd.), bodo posredovane neposredno v pristojne oddelke znotraj VALAMAR RIVIERE brez posebnega odgovora uslužbenca za varstvo podatkov pošiljatelju.

NAČELA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

VALAMAR RIVIERA je prepoznala načela za obdelavo podatkov kot temeljne vrednote, ki morajo biti spoštovane v celotnem ciklu obdelave osebnih podatkov, in sicer od njihovega zbiranja vse do njihovega uničenja ali drugega prenehanja obdelave. VALAMAR RIVIERA obdeluje podatke:

 • Zakonito – obdelava je možna le, če je dovoljena z zakonom in le v mejah, ki jih postavlja zakon.
 • Pošteno – upoštevajoč specifičnosti vsakega razmerja, z uporabo vseh ustreznih ukrepov za zaščito osebnih podatkov in ne preprečuje posameznikom uveljavljanja njihovih pravic.
 • Transparentno – z obveščanjem posameznikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov. Od samega začetka zbiranja podatkov, ko so posamezniki obveščeni o vseh vidikih obdelave podatkov, vse do prenehanja obdelave podatkov imajo posamezniki enostaven in hiter dostop do svojih podatkov, vključno z možnostjo vpogleda v kopije v skladu z določbami Uredbe in z možnostjo njihove pridobitve. Določene informacije se lahko omejijo samo, kadar to zahteva zakon ali kadar je to nujno za zaščito tretjih oseb.
 • Glede omejitve namena – obdelava osebnih podatkov samo za tiste namene, za katere se zbirajo, za druge namene pa le, če so za to izpolnjeni pogoji iz Uredbe. Podatki se lahko obdelujejo za ustrezne namene samo ob upoštevanju (a) kakršne koli povezave med namenom zbiranja osebnih podatkov in namenom nadaljnje obdelave; (b) okoliščin, v katerih so bili zbrani osebni podatki, zlasti glede razmerja med posameznikom in družbo VALAMAR RIVIERO; (c) narave osebnih podatkov, zlasti dejstva, ali se posebne kategorije osebnih podatkov obdelujejo v skladu z 9. členom Uredbe ali osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in kaznivimi dejanji v skladu z 10. členom Uredbe; (d) možnih posledic nameravanega nadaljevanja obdelave za posameznike ter (e) obstoju ustreznih varnostnih ukrepov.
 • Glede omejitve shranjevanja – shranjevanje podatkov v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznika, le tako dolgo, kolikor je potrebno za namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo, dlje pa samo, če to dovoljujejo predpisi.
 • Glede zmanjšanja količine podatkov – obdelava samo tistih podatkov, ki so primerni, ustrezni in omejeni na najnujnejše. Še posebej je treba biti pozoren, da se ne zbirajo podatki, za katere ni upravičene potrebe po obdelavi.
 • Glede točnosti – treba je poskrbeti za točnost in ažurnost podatkov ter za brisanje netočnih podatkov v okviru možnosti.
 • Glede celovitosti in zaupnosti – treba je zagotoviti tehnične in organizacijske ukrepe za ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo ter pred naključno izgubo, uničenjem ali poškodovanjem. Ustrezni ukrepi se uporabljajo ob upoštevanju tveganja kakršne koli obdelave podatkov.

ZAKONITOST OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

V skladu z zakonitostjo obdelave osebnih podatkov VALAMAR RIVIERA obdeluje osebne podatke samo in le v obsegu, da je izpolnjena najmanj ena od naštetih zahtev:

 • Obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, v kateri je posameznik stranka, ali za ukrepanje na zahtevo posameznikov pred sklenitvijo pogodbe; to je najpogostejši namen obdelave podatkov posameznikov, kjer je osnova obstoječe pogodbeno razmerje ali pogodbeno razmerje, ki ga je treba doseči.
 • Obdelava je nujna zaradi spoštovanja pravnih obveznosti upravljavca obdelave. VALAMAR RIVIERA ima kot pravni subjekt številne obveznosti, ki jih opredeljujejo številni predpisi. Ta obveznost zajema zbiranje, pogosto tudi posredovanje podatkov državnim organom. Na primer obdelava osebnih podatkov delničarjev, ki se prijavijo za glavno skupščino, obdelava osebnih podatkov sodelujočih na sestankih, ki potekajo v prostorih VALAMAR RIVIERE v skladu s protikoronskimi ukrepi in podobno.
 • Obdelava je nujna za potrebe zakonitih interesov upravljavcev obdelave ali tretje strani, razen če so od teh interesov močnejši interesi ali temeljne pravice in svoboščin posameznikov, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov ob upoštevanju razumnih pričakovanj posameznikov, ki temeljijo na njihovem odnosu z upravljavcem obdelave, še posebej če je posameznik otrok. Pri uporabi tega pravnega okvira VALAMAR RIVIERA ocenjuje, da obdelava ustreza poslovnim potrebam, da je čim manj invazivna in da interesi posameznikov ne preglasijo zakonitih interesov VALAMAR RIVIERE ali tretje osebe. Primer za tovrstno obdelavo je obdelava v administrativni namen, namen ohranitve varnosti računalniških mrež, namen neposrednega trženja in pospeševanje našega poslovanja. Posameznik ima v navedenih primerih pravico do ugovora na takšno obdelavo.
 • Obdelava je nujna, da se zaščitijo ključni interesi posameznikov ali druge fizične osebe. Pravica do varstva osebnih podatkov ni absolutna pravica in VALAMAR RIVIERA jo enači z drugimi temeljnimi pravicami v skladu z načelom proporcionalnosti. VALAMAR RIVIERA spoštuje možnost, da je v določenih primerih treba obdelovati osebne podatke, da se zaščitijo ključni interesi posameznikov ali drugih fizičnih oseb.
 • Posameznik je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov v eno ali več posebnih namenov. Ko VALAMAR RIVIERA obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve, posebej upošteva, da gre za primere, v katerih ne obstajajo formalne ali neformalne posledice za dajanje ali zavrnitev privolitve. Kadar obdelava temelji na privolitvi, posameznik lahko kadar koli prekliče privolitev brez negativnih posledic. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je temeljila na privolitvi pred njenim preklicem.

V posameznih izjemnih okoliščinah lahko VALAMAR RIVIERA obdeluje podatke, ki se v normalnih okoliščinah ne bi obdelovali, na primer zbiranje podatkov na podlagi priporočila Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo v primeru epidemij ipd.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO

Posebne kategorije osebnih podatkov: posebne kategorije osebnih podatkov se obdelujejo samo, če so izpolnjeni pogoji iz 9. člena Uredbe. Na primer VALAMAR RIVIERA obdeluje podatke o zaposlenih, ki se uvrščajo v posebne kategorije osebnih podatkov, kot so podatki o članstvu v sindikatu (na primer pri uveljavljanju posebnih pravic v skladu z ustreznimi predpisi), verskih ali filozofskih prepričanjih (na primer pri uveljavljanju pravice do dodatnih prostih dni ob verskih praznikih, če je posameznik prostovoljno odkril takšne podatke) ali podatkov, ki se nanašajo na zdravje (na primer v skladu s posebnimi predpisi o varstvu pri delu ali vodenjem evidence o zaposlenih ali kadar se za določena dela zahtevajo posebna potrdila o zdravstvenem stanju) ipd.

Podatki o kazenskih obsodbah in kaznivih dejanjih: če obstaja zakonsko pooblastilo, VALAMAR RIVIERA obdeluje tudi osebne podatke, ki se nanašajo na kazenske obsodbe in kazniva dejanja, kot so prepričanja o nekaznovanosti za zaposlene.

Osebni podatki, ki se ne uvrščajo v prejšnji dve skupini: takšni osebni podatki tvorijo največji del obdelanih podatkov, pri tem pa gre najpogosteje za identifikacijske in kontaktne podatke, kot so ime in priimek, OIB, podatki, ki nastanejo na podlagi gibanja v prostorih, ki so pod videonadzorom.

Večino osebnih podatkov, ki jih zbira VALAMAR RIVIERA, dajejo posamezniki, in prosimo, da ne navajate občutljivih podatkov (rasa ali etnično poreklo, politična, verska ali filozofska prepričanja ipd.), kadar to ni nujno. Če boste iz katerega koli razloga vseeno navedli občutljive podatke, boste dali svojo izrecno privolitev za zbiranje in uporabo teh podatkov na načine, opisane v tej Politiki, ali na način, opisan v trenutku razkritja teh podatkov.

POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM

VALAMAR RIVIERA osebne podatke deli z drugimi samo, ko je to dovoljeno.

V okviru izvrševanja zakonskih obveznosti je VALAMAR RIVIERA obvezana posredovati podatke tretjim osebam. Na primer posredovanje podatkov o gostih preko sistema eVisitor, dostava podatkov o zaposlenih Hrvaškemu zavodu za pokojninsko zavarovanje, Hrvaškemu zavodu za zdravstveno zavarovanje, Davčnemu uradu in Osrednjemu registru zavarovancev in pokojninskim družbam. Poleg tega mora VALAMAR RIVIERA v določenih primerih posredovati ali dati na vpogled podatke glede zaposlitve Hrvaškemu zavodu za zaposlovanje, na primer zaradi vključitve zaposlenih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, pristojnim policijskim postajam oziroma Ministrstvu za notranje zadeve v primeru bivanja visokih državnih uradnikov v objektih VALAMAR RIVIERE, kot tudi v primeru izdaje dovoljenj za delo, Ministrstvu za turizem v primeru zaposlovanja štipendistov, Ministrstvu za gospodarstvo in podjetništvo, če gre za podpore za naložbe, zavarovalnicam, bankam in v drugih primerih, če tako zahtevajo predpisi.

Prav tako se določeni podatki zaposlenih posredujejo bankam ali pokojninskim skladom v okviru izplačila plač, podatki pa se lahko posredujejo tudi upnikom v skladu s predpisi o izvršbi. Včasih se podatki posredujejo na podlagi pogodbenih obveznosti, na primer za učence na praksi, ko se podatki posredujejo šolam in fakultetam.

Obdelani osebni podatki se posredujejo tudi poslovnim subjektom z namenom nudenja posebnih storitev (npr. storitev zdravstvenih pregledov zaposlenih – pogodbena medicina dela), inštitucijam, ki organizirajo zakonsko obvezna izobraževanja (varstvo pri delu, higienski minimum, toksikologija), ali revizorskim družbam pri izvajanju obvezne revizije, notarjem pri overitvah, Finančni agenciji za potrebe izdajanja poslovnih certifikatov, zavezancem za javno naročanje, ko se VALAMAR RIVIERA prijavi na razpis za javno naročilo, v namen dodelitve in uporabe službenih kartic, službenih mobilnih telefonov ali za nakup goriva.

Možna je dostava poslovnim subjektom, obdelovalcem podatkov, ki obdelujejo podatke v imenu VALAMAR RIVIERE, ki deluje kot upravljavec obdelave. Najpogosteje gre za poslovne sodelavce VALAMAR RIVIERE, ki ponujajo storitve s področja informatike in podatke hranijo v svojih bazah ali imajo možnost vpogleda v osebne podatke do konca obdelave. S takšnimi subjekti se sklene pogodba glede njihovih pooblastil in obveznosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z zahtevami Uredbe.

V določenih primerih je možno, da zunanji subjekti skupaj z VALAMAR RIVIERO določijo namen in načine obdelave osebnih podatkov. V tem primeru so zunanji partnerji in VALAMAR RIVIERA skupni upravljavci podatkov. Tako na transparenten način določijo svoje odgovornosti za spoštovanje obveznosti iz Uredbe, predvsem glede na uveljavljanje pravic posameznikov in svojih dolžnosti spoštovanja transparentnosti obdelave, razen če so odgovornosti določene z zakonom.

Poseben primer posredovanja podatkov tretjim osebam je dejstvo, da ima VALAMAR RIVIERA sklenjene pogodbe s trgovskimi društvi, na podlagi katerih upravlja s turističnim delom poslovanja. To pomeni, da lahko v določenih primerih gosti VALAMAR RIVIERE dobijo od VALAMAR RIVIERE ponudbe, ki vsebujejo informacije o drugih hotelih in objektih, s katerimi upravlja VALAMAR RIVIERA. Na podlagi pogodb ima VALAMAR RIVIERA določene pravice in obveznosti glede upravljanja s človeškimi viri. V teh primerih ima VALAMAR RIVIERA pravico do obdelave osebnih podatkov posameznikov teh družb. Vsa načela iz teh Politik se nanašajo na posameznike teh družb v segmentu, kjer je vključena tudi VALAMAR RIVIERA kot upravljavec obdelave, vendar so tudi te družbe odgovorne kot upravljavci svojih obdelav podatkov posameznikov.

Če v okviru obdelave podatkov pride do iznosa podatkov v tretje države, VALAMAR RIVIERA zagotavlja spoštovanje visokih standardov varstva podatkov, s čimer spoštuje največji možni standard varstva osebnih podatkov v skladu s strogimi zahtevami Uredbe. Ko gre za mednarodno posredovanje osebnih podatkov, VALAMAR RIVIERA obvesti posameznike o nameri iznosa osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo in o obstoju ali neobstoju sklepa Evropske komisije o ustreznosti. Vsak prenos osebnih podatkov v tretje države se izvede v skladu s poglavjem V. Uredbe.

ČAS HRAMBE PODATKOV

Podatki posameznikov se obdelujejo in hranijo v skladu z veljavno zakonodajo, ko je obveznost hrambe predpisana (na primer, plačilne liste, analitična evidenca o plačah, za katere se plačajo obvezni prispevki, se shranijo trajno, računovodske listine, na podlagi katerih so podatki vneseni v dnevnik, glavno knjigo in pomožne knjige se shranijo najmanj enajst let), v primerih, ko je VALAMAR RIVIERA pooblaščena, da samostojno določi rok hrambe podatkov, se podatki hranijo tako dolgo, kot je potrebno za namene, zaradi katerih se osebni podatki obdelujejo, pri tem pa je treba upoštevati namen obdelave, zakonitost interesov VALAMAR RIVIERE ter interese posameznikov za brisanje podatkov.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

Ne glede na namen zbiranja podatkov lahko posamezniki brezplačno pridobijo naslednje pravice v okviru omejitev, ki jih predpisuje Uredba:

Pravico do obveščanja: posameznik ima pravico biti obveščen o obdelavi in njenem namenu. VALAMAR RIVIERA posamezniku ponuja vse informacije, ki so neizogibne za zagotavljanje poštene in transparentne obdelave, upoštevajoč kontekst obdelave.

Pravica do brisanja (»pravica do pozabe«): posameznik ima pravico zahtevati, da VALAMAR RIVIERA izbriše osebne podatke, ki se nanašajo nanj, brez nepotrebnega odlašanja v skladu s pogoji iz Uredbe. Da bi to storili, nam kot upravitelju obdelave pošljite pisno zahtevo, vključno z elektronsko obliko komunikacije. Upoštevajte, da je v zahtevku treba navesti, kaj točno želite, da izbrišemo glede na to, da lahko vaše podatke hranimo na podlagi različnih pravnih podlag, na primer posameznik je lahko naš gost in kandidat za zaposlitev. Pravico imate zahtevati izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere smo jih zbrali ali obdelali;
 • preklicali ste privolitev, na podlagi katere je temeljila obdelava, in če ni druge pravne podlage za obdelavo;
 • vložili ste pritožbo glede obdelave svojih osebnih podatkov, in če ne obstaja močnejša pravna podlaga za obdelavo;
 • osebni podatki so nezakonito obdelani;
 • osebne podatke je treba izbrisati, da se izpolni pravna obveznost.

V posameznih primerih ni mogoče v celoti izpolniti zahteve za brisanje, na primer ko obstaja zakonska obveznost hrambe, ko je legitimni interes upravljavca obdelave močnejši od interesov posameznikov, ko obstaja interes upravljavca obdelave zaradi uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.

Pravica do dostopa do podatkov: VALAMAR RIVIERA bo posamezniku na njegovo zahtevo dala potrditev, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo, in če se obdelujejo, dostop do osebnih podatkov in namen obdelave, kategoriji podatkov, morebitnim prejemnikom, ki jim bodo osebni podatki razkriti, ter drugim podatkom v skladu z zahtevami Uredbe. Posameznik ima pravico prejeti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Dostop do osebnih podatkov je lahko omejen samo v zakonsko predpisanih primerih oziroma, ko se s takšnimi omejitvami spoštuje bistvo temeljnih pravic in svoboščin drugih.

Pravica do brisanja: posameznik ima pravico zahtevati, da VALAMAR RIVIERA brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne podatke, ki se nanašajo nanj. Glede na namen obdelave ima posameznik pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Da bi to storili, nam kot upravljavcu obdelave pošljite pisno zahtevo, vključno z elektronsko obliko komunikacije. V zahtevku je treba navesti, kateri podatki niso točni, popolni ali posodobljeni in v kakšnem smislu je treba popraviti ter dostaviti potrebno dokumentacijo.

Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik ima pravico prejeti osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki v skladu z zahtevami Uredbe.

Pravica do ugovora: kadar VALAMAR RIVIERA obdeluje podatke na podlagi svojih legitimnih interesov, ki prevladujejo nad interesi posameznikov, takrat ima posameznik pravico na podlagi svojega posebnega položaja v vsakem trenutku uveljavljati pravico do obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Pravica do omejitve obdelave: posameznik lahko od VALAMAR RIVIERE zahteva uveljavitev pravice do omejitve obdelave, če oporeka točnosti osebnih podatkov, če meni da je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, če je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo in čaka potrdilo ali legitimni razlogi upravljavca obdelave prevladujejo nad razlogi posameznika.

Posamezniki imajo pravico:

 • vložiti pritožbo Uslužbencu za varstvo osebnih podatkov,
 • vložiti pritožbo nadzornemu organu (Agenciji za varstvo osebnih podatkov), če menijo, da so jim kršene pravice glede varstva podatkov.

Svojo pisno zahtevo lahko naslovite na naslov uslužbenca za varstvo osebnih podatkov: dpo@valamar.com ali po pošti na naslov Valamar Riviera, d. d., Stancija Kaligari 1, Poreč, Republika Hrvatska – za DPO.

VALAMAR RIVIERA ima kot upravljavec obdelave pravico do zaščite interesov upravljavca obdelave in zaščite posameznikov, zato ima pravico zahtevati identifikacijo pritožnika.

VALAMAR RIVIERA ima pravico objaviti obrazec za vložitev zahtevka, da se učinkovito ukrepa v zvezi z zahtevo.

VALAMAR RIVIERA na zahtevo ponuja informacije o sprejetih ukrepih glede uveljavljanja pravic posameznika brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. VALAMAR RIVIERA obvesti posameznika o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Kadar posameznik zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, VALAMAR RIVIERA, če je to mogoče, informacije zagotovi z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik ne zahteva drugače.

Kadar so zahteve posameznikov očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko VALAMAR RIVIERA zaračuna razumno pristojbino glede na upravne stroške ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV OTROK

VALAMAR RIVIERA svetuje staršem in skrbnikom, da podučijo otoke (do 18. leta) o varnem ter odgovornem ravnanju z osebnimi podatki, predvsem na spletu. VALAMAR RIVIERA obdeluje osebne podatke otrok izključno ob predhodni privolitvi staršev/skrbnika (na primer: štipendisti, ko so otroci gosti naših objektov, obiskovalci Maro igralnic itd.).

IZVORI OSEBNIH PODATKOV

VALAMAR RIVIERA osebne podatke najpogosteje pridobi od posameznikov. Pri posredovanju osebnih podatkov VALAMAR RIVIERI na kateri koli način (rezervacija namestitve, prijava za zaposlitev …) zagotovite, da so podatki, ki ste jih posredovali, točni, da ste poslovno sposobni in imate pravico razpolagati z danimi podatki ter da se v celoti strinjate, da VALAMAR RIVIERA vaše podatke uporabi in zbira v skladu s pozitivnimi predpisi ter pogoji te Politike zasebnosti.

Osebne podatke posameznikov VALAMAR RIVIERA pridobi tudi od drugih fizičnih in pravnih oseb, in sicer od turističnih agencij, ki posredujejo podatke gostov za potrebe namestitve, gostov, ki rezervirajo namestitev za osebe, s katerimi bodo bivale v objektih, agencij za posredovanje pri zaposlovanju ter posredovanje delavcev. Pri posredovanju osebnih podatkov drugih oseb VALAMAR RIVIERI zagotavljate, da so podatki, ki ste jih posredovali, točni, da ste poslovno sposobni in imate pravico razpolagati z danimi podatki, da se posamezniki, čigar osebne podatke posredujete VALAMAR RIVIERI, strinjajo, da VALAMAR RIVIERA njihove podatke uporabi ter zbira v skladu s pozitivnimi predpisi in pogoji te Politike zasebnosti.

VGRAJENO IN PRIVZETO VARSTVO PODATKOV

VALAMAR RIVIERA kot upravljavec obdelave skrbi za najvišje organizacijske in tehnične standarde zaščite podatkov. Ob upoštevanju narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, upravljavec izvede ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovi in je zmožen dokazati, da obdelava poteka v skladu z načeli varstva podatkov.

VALAMAR RIVIERA izvede ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotovi, da se privzeto obdelajo samo osebni podatki, ki so potrebni za vsak poseben namen obdelave. Ta ukrep VALAMAR RIVIERA uporabi za količino zbranih osebnih podatkov, obseg njihove obdelave, obdobje njihove hrambe in njihovo dostopnost. S takšnimi ukrepi se zagotovi zlasti, da osebni podatki niso samodejno dostopni nedoločenemu številu posameznikov brez posredovanja zadevnega posameznika.

RAVNANJE V PRIMERU KRŠENJA OSEBNIH PODATKOV

VALAMAR RIVIERA kot upravljavec zagotavlja, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, po možnosti pa najpozneje v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo, o njej uradno obvesti pristojni nadzorni organ, razen če ni verjetno, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine posameznikov.

Poročilo, ki se dostavi nadzornemu organu, vsebuje vse podatke v skladu z Uredbo.

V primeru kršitve osebnih podatkov, ki bo verjetno povzročila visoko tveganje v zvezi s pravicami in svoboščinami posameznikov, VALAMAR RIVIERA kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja obvesti posameznika o kršenju osebnih podatkov. Obveščanje posameznikov v določenih primerih, ki jih navaja Uredba, ni obvezno.

BIVANJE V OBJEKTIH (hoteli, apartmaji, kampi)

Osnovni predmet poslovanja VALAMAR RIVIERE je nudenje storitev namestitve v hotelih, apartmajih in kampih. VALAMAR RIVERA zbira in obdeluje vaše osebne podatke v različne namene s končnim ciljem kakovostnega nudenja storitev namestitve ter spremljajočih storitev v skladu z najvišjimi standardi turističnih družb.

Vaše osebne podatke, ki jih morate posredovati, da si zagotovite storitev namestitve, VALAMAR RIVIERA kot upravljavec obdelave hrani v svoji bazi za namen izpolnitve pogodbe o namestitvi in zakonskih obveznosti v zvezi z gostinsko dejavnostjo. Če VALAMAR RIVIERI ne posredujete minimalnih podatkov, ki so potrebni za rezervacijo namestitve in v času namestitve za prijavo v vse pristojne registre, vam VALAMAR RIVIERA ne bo mogla nuditi storitve rezervacije namestitve oziroma storitve namestitve v skladu s pogodbo ter zakonom.

Določeni podatki so nujni, da se opravijo postopki na zahtevo posameznikov pred sklenitvijo pogodbe o namestitvi. Na primer pred rezervacijo namestitve na povpraševanje oseb, potencialnih gostov, se pošlje ponudba za namestitev, za njeno pripravo pa VALAMAR RIVIERA potrebuje osebne podatke, in sicer ime, priimek in e-naslov.

Osebni podatki, ki jih VALAMAR RIVIERA zbira ob rezervaciji namestitve (rezervacije preko spletne strani ali rezervacije preko telefona s pozivom v klicni center ali rezervacije s sprejetjem ponudbe preko e-pošte) z namenom izpolnitve obveznosti rezervacije, so:

 • Ime in priimek nosilca rezervacije
 • Naslov (hrvaški državljani)
 • Datum rojstva
 • Številka, vrsta in kraj izdaje identifikacijskega dokumenta
 • Državljanstvo
 • Ime objekta
 • Številka namestitvene enote, vrsta namestitvene enote (tip sobe)
 • Datum prihoda in odhoda
 • Število oseb, za katere se rezervira namestitev in namestitev po sobah
 • Katere osebe so mladoletne
 • Morebiti druge posebnosti, odvisno od zahtev osebe, ki rezervira namestitev
 • E-pošta, če jo oseba ima
 • Jezik
 • Telefon
 • Članstvo v Programu zvestobe, če vpliva na ceno namestitve ali zbiranje točk
 • Način plačila in morebiti dodatni podatki, ki so pomembni za izvedbo transakcije ali zavarovanje plačila plaćanja

V primeru odpovedi rezervacije moramo vaše podatke shraniti za potrebe dokazovanja rezervacije oziroma njene odpovedi.

Ob prihodu v objekt se gosti praviloma prijavijo na recepciji objekta preko registracijske kartice, ki jo gost izpolni oziroma pregleda in potrdi točnost podatkov ali se prijavi z uporabo aplikacije za samostojno prijavo (ang. Self check-in). V vsakem primeru se podatki vnesejo v bazo gostov, iz katere se podatki samodejno pošljejo v sistem eVisitor (edinstveni spletni informacijski sistem za prijavo in odjavo gostov) z namenom spoštovanja pravnih obveznosti VALAMAR RIVIERE. Podatki, ki se zbirajo (podatki se lahko spremenijo glede na spremembe pozitivnih predpisov):

 • Ime in priimek
 • Kraj, država in datum rojstva
 • Državljanstvo
 • Številka in vrsta identifikacijskega dokumenta
 • Naslov
 • Datum in čas prihoda oziroma odhoda iz objekta
 • Spol
 • Osnova za oprostitev plačila turistične takse oziroma za zmanjšanje plačila turistične takse

Navedene podatke obdelajo turistične skupnosti in državni organi Republike Hrvaške v naslednje zakonite namene:

 • spremljanje obveznosti prijave in odjave turistov s strani zavezancev za prijavo ter odjavo (ponudnikov storitev namestitve);
 • evidence, obračuna in zaračunavanja turistične takse;
 • vodenja knjig ali seznama gostov s strani ponudnika storitev namestitve in spremljanja izvršitve navedene obveznosti s strani inšpekcijskih organov vodenja;
 • prijave tujcev ministrstvu za notranje zadeve in spremljanje izvršitve omenjene obveznosti s strani inšpekcijskih organov;
 • vodenja seznama turistov s strani turističnih skupnosti, statistične obdelave in poročanja;
 • nadzora nad poslovanjem ponudnikov storitev namestitve v delu, ki se nanaša na zakonitost opravljanja dejavnosti oziroma nudenja registriranih storitev in spoštovanja davčnih ter drugih predpisov o javnih dajatvah.

Predpisano je, da se podatki za prijavo gostov vpišejo na podlagi podatkov iz osebne izkaznice oziroma drugega identifikacijskega dokumenta, zato mora gost VALAMAR RIVIERI dati na vpogled takšen dokument in posredovati tudi vse druge podatke, ki so potrebni za vpis podatkov, vendar niso zajeti na dokumentu. Za uveljavljanje posameznih pravic in ugodnosti je treba priložiti (kopijo) ustreznega dokumenta ter potrdila, s katerimi se takšne pravice in ugodnosti dokažejo ter uveljavijo.

VALAMAR RIVIERA je prav tako dolžna hraniti tudi vse račune ter predloge za izdajo računov, izdane gostom z osebnimi podatki gosta v skladu z zakonskimi predpisi.

Drugi podatki, ki se nanašajo na okoliščine vašega bivanja (način potovanja, s kom potujete, zakonski stan, število otrok, hišni ljubljenčki, drugi interesi), se bodo prav tako zbirali in obdelovali med vašim bivanjem, če imajo neposredno povezavo z nudenjem storitve namestitve.

Pred, med in po vašem bivanju lahko VALAMAR RIVIERA kot upravljavec podatkov na podlagi legitimnega interesa kot gostu prek e-pošte pošilja t. i. servisna sporočila – potrditev rezervacije, opomnike o bivanju in druga obvestila, ki se nanašajo na namestitev, ki ste jo rezervirali.

Med vašim bivanjem in po njem vam lahko VALAMAR RIVIERA kot upravljavec podatkov na podlagi legitimnega interesa kot gostu prek e-pošte, SMS-sporočila in/ali platforme za takojšne sporočanje (Viber, Whatsapp itd.) pošilja vprašalnike o zadovoljstvu, ki jih bo obdeloval sam ali prek sodelavcev. Glavni namen vprašalnika o zadovoljstvu je zbirati podatke o storitvi zaradi legitimnega interesa za izboljšanje storitev VALAMAR RIVIERE, ki lahko te podatke iz vprašalnika depersonalizira in obdeluje v statistične namene.

VALAMAR RIVIERA ima na podlagi legitimnega interesa pravico zbirati določene podatke in jih uporabiti za namen neposrednega trženja, kot je opisano v poglavju e-novice.

Servisna sporočila in sporočila z vprašalniki o zadovoljstvu, ki se nanašajo na bivanje gosta, ne veljajo za e-novice zaradi pošiljanja ponudb in novic VALAMAR RIVIERE.

MENJALNICA

VALAMAR RIVIERA nudi storitve menjalnice s svojimi menjalnicami predvsem na recepcijah turističnih objektov. VALAMAR RIVIERA je obvezna v skladu z veljavnimi predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v posameznih primerih ugotoviti ter preveriti identiteto osebe, ki želi opraviti storitev menjave denarja z vpogledom v osebni dokument stranke v njeni navzočnosti in opraviti globljo analizo. Če ni mogoče opraviti globlje analize v primeru predpisane obveznosti, VALAMAR RIVIERA ne sme vzpostaviti poslovnega odnosa ali opraviti transakcije oziroma mora prekiniti že vzpostavljeni poslovni donos in preveriti, ali mora pristojnemu državnemu organu posredovati obvestilo o dvomljivi transakciji, sredstvih ter osebah.

V skladu s predpisi je obvezen tudi videonadzor menjalnic. Podatki se hranijo v skladu s predpisi na podlagi pravne obveznosti VALAMAR RIVIERE.

IZLETI, KONCERTI, TRANSFERJI IN DRUGA DOŽIVETJA

VALAMAR RIVIERA je prav tako turistična agencija, ki svojim gostom in drugim osebam ponuja ali posreduje pri nudenju dodatnih storitev, ki jih je mogoče zahtevati/rezervirati preko telefona, spleta ali osebno v objektih VALAMAR RIVIERE. Določene storitve se nanašajo na objekt (storitve wellnessa, najem koles in drugih športnih rekvizitov, teniškega igrišča, ležalnikov, rezervacij v restavraciji, storitve Maro igralnice itd.), druge storitve pa so v povezavi z dogajanji izven objekta (prodaja različnih izletov, koncertov, drugih doživetij, storitev prevoza, storitev najema vozila, po potrebi tudi druge storitve).

Če želite uporabljati navedene storitve, VALAMAR RIVIERA lahko po potrebi pridobi vaše sledeče podatke:

 • ime in priimek
 • kontaktni podatki (telefon in/ali e-naslov)
 • druge podatke, ki se nanašajo na ponujene storitve (številka leta, če želite storitev transferja z letališča do objekta VALAMAR RIVIERE; spol, državljanstvo, datum rojstva, vrsta in številka identifikacijskega dokumenta zaradi zakonskih določb, ki se nanašajo ne prehod meje, če želite na izlet izven države).

Navedeni podatki oziroma podatki glede na storitev, ki jo želite, bodo pridobljeni izključno z namenom nudenja storitve, ki jo želite uporabiti.

Če gre za storitve, ki jih organizirajo druge osebe oziroma partnerji, bodo podatki posredovani partnerju, ki je zadolžen za nudenje izbrane storitve. V tem primeru gre za nove upravljavce osebnih podatkov in vas prosimo, da se seznanite z njihovo politiko zasebnosti.

V primeru pošiljanja personaliziranih ponudb in kontaktiranja s kupcem preko spleta na zahtevo kupca se navedeni podatki hranijo dva meseca.

V primeru izpolnjevanja vprašalnika o kakovosti doživetja in objave komentarjev na spletu, izključno ob privolitvi kupca, se navedeni podatki hranijo eno leto.

Podatki, ki jih VALAMAR RIVIERA pridobi med nudenjem drugih storitev gostom ali tretjim osebam (izleti, koncerti, doživetja, prevoz), ki zahtevajo predmetne storitve po telefonu, na recepcijah ali preko spleta, se hranijo najdlje pet let zaradi morebitnih reklamacij na ponujene storitve, dlje pa samo, če tako zahtevajo posebni predpisi (računovodski itd.). Za določene storitve (na primer najem ležalnikov itd.) se podatki hranijo do izvršitve storitve.

Družba VALAMAR RIVIERA ima na podlagi legitimnega interesa pravico zbirati določene podatke in jih uporabiti za namen neposrednega trženja, kot je zapisano v poglavju E-novice.

ČLANSTVO PROGRAMA ZVESTOBE

VALAMAR RIVIERA je nosilec Programa zvestobe Valamar Plus Club (v nadaljevanju: Program zvestobe). Pogoji članstva so navedeni v Pravilih Programa zvestobe, ki so na voljo na spletni strani https://www.valamar.com/hr/program-vjernosti/valamar-plus-club/pogodnosti-programa. Vstop v Program zvestobe se opravi izključno na podlagi zahtevka posameznika oziroma gosta objektov VALAMAR RIVIERE oziroma gostov objektov, ki jih upravlja VALAMAR RIVIERA.

S sprejemom članstva potrjujete, da ste seznanjeni z obdelavo osebnih podatkov in oblikovanjem svojega profila kot člana Programa zvestobe s strani podjetja Valamar kot upravljavca podatkov.

Pri oblikovanju profila bo Valamar obdeloval naslednje osebne podatke:

 • podatke, zbrane pri izpolnjevanju pristopnega obrazca (ime, priimek, spol, datum rojstva, e-naslov, številka mobilnega telefona, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj in država),
 • podatke o vseh rezervacijah in bivanjih (datum prihoda in odhoda, objekti, vrsta nastanitvene enote),
 • podatke, zbrane med bivanjem (npr. objekt, število otrok, zakonski stan, jezik, hišni ljubljenčki, interesi in aktivnosti med bivanjem, način potovanja, preference glede nastanitve in destinacije, poraba ipd.),
 • podatke, zbrane pri izpolnjevanju ankete o zadovoljstvu,
 • podatke, povezane s samim članstvom (identifikacijska številka članske kartice, število točk, število izkoriščenih točk, raven članstva, način koriščenja točk, koriščenje ugodnosti, jezik komunikacije, način naslavljanja, vse podatke, ki jih izpolnite pri posodabljanju svojega profila – v uporabniškem računu, kot so: interesi, način potovanja, hišni ljubljenčki, želeni namestitveni objekt, želena kategorija namestitvenega objekta, želena destinacija, povezanost z družbenimi omrežji).

Vse navedene kategorije osebnih podatkov veljajo za pomembne, ker jih uporabljamo, da vam lahko predlagamo druge izdelke in vas obveščamo o dogodkih, ki bi vas lahko zanimali.

Navedeni podatki se hranijo v bazi gostov družbe Valamar 10 let od včlanitve ali od zadnjega bivanja v Valamarjevih objektih.

Osebne podatke obdelujemo za namen uveljavljanja pravic, ki vam pripadajo kot članu Programa zvestobe.

Valamar bo vsakemu članu Programa zvestobe občasno pošiljal sporočila z obvestili o novostih v Programu zvestobe, posebnih ugodnostih, posebnih ponudbah, stanju točk in ravni članstva.

Valamar prav tako na podlagi legitimnega interesa obdeluje osebne podatke članov Programa zvestobe za potrebe neposrednega trženja, in sicer v namen profiliranja za pošiljanje personaliziranih e-novic, ki ustrezajo izkazanim interesom članov, prek elektronske pošte, SMS-sporočil in/ali prek platforme za takojšnje sporočanje (Viber, WhatsApp ipd.).

Član ni dolžan posredovati vseh navedenih podatkov brez kakršnih koli posledic za članstvo, vendar so nekateri osebni podatki nujni za članstvo in uveljavljanje pravic do ugodnosti, na primer: ime, priimek, podatki o bivanju, na podlagi katerih se zbirajo točke ipd. Če nimamo nekaterih podatkov, se lahko zgodi, da naše e-novice, ki jih boste prejemali, ne bodo ustrezale vašim interesom; na primer če nimamo podatkov, da ste zainteresirani za kolesarstvo, to nima sicer nobenih posledic za članstvo, vendar morda ne boste prejeli e-novic z obvestili o ugodnostih za ljubitelje kolesarstva.

Posebej poudarjamo, da ima član pravico do ugovora na takšno obdelavo osebnih podatkov, tako na začetno kot tudi na nadaljnjo obdelavo, kadar koli in brezplačno.

Član Programa zvestobe lahko kadar koli izstopi iz Programa zvestobe.

Odjavo s seznama prejemnikov katerih koli Valamarjevih e-novic lahko pošljete na newsletter@valamar.com ali s klikom na povezavo za odjavo, ki je na dnu strani vsakih e-novic, oziroma z blokiranjem pošiljatelja v skladu s pravili spletnega kanala, ki ga uporabljate. Odjava od prejemanja novic ni povezana z legitimnim interesom Valamarja, da članom, ki so tudi gostje v Valamarjevih objektih, pošilja servisna sporočila in vprašalnike o zadovoljstvu, povezane s konkretnim bivanjem, ter druga servisna sporočila.

NAGRADNA IGRA/ANKETNI OBRAZEC

VALAMAR RIVIERA lahko občasno organizira nagradne igre, v tem primeru pa bo zbirala vaše osebne podatke, če se odločite sodelovati v nagradni igri. Podatki, ki se bodo na ta način zbirali in so pomembni za sodelovanje v nagradni igri, bodo zajeti v Pravilih nagradne igre za vsako posamezno nagradno igro ter so lahko različni. Podatki o nagrajencih se bodo lahko tudi objavili. Tako zbrani podatki se bodo na podlagi pogodbene obveznosti uporabili v namen izvajanja nagradne igre v skladu s pravili nagradne igre in se bodo izbrisali v petih letih po koncu nagradne igre.

Pogosto lahko gosti, ki izpolnijo anketni obrazec za oceno kakovosti storitve v objektih VALAMAR RIVIERE, sodelujejo tudi v nagradni igri, kar bo jasno označeno na obrazcu. Če izpolnite anketni obrazec za nagradno igro s podatki, ki niso nujni za sodelovanje v nagradni igri (zahtevani podatki so lahko različni v različnih nagradnih igrah), lahko VALAMAR RIVIERA vse te depersonalizirane podatke uporabi v statistične namene.

VALAMAR RIVIERA ima na podlagi legitimnega interesa pravico zbirati določene podatke in jih uporabiti za namen neposrednega trženja, kot je opisano v poglavju e-novice.

KANDIDATI ZA ZAPOSLITEV IN DELAVCI

VALAMAR RIVIERA je delodajalec velikemu številu posameznikov, zato Politika ureja varstvo osebnih podatkov predvsem v procesih glede zaposlovanja, razvoja in izobraževanja znotraj VALAMAR RIVIERE. Posamezniki so predvsem nekdanji in sedanji delavci, iskalci zaposlitve, osebe na praksi (dijaki), strokovnem izpopolnjevanju, študenti, ki delajo preko napotnice, štipendisti ter druge osebe, katerih podatki se obdelujejo v okviru delavnopravnih in podobnih razmerij.

V okviru obdelave podatkov v zvezi z zaposlitvijo je VALAMAR RIVIERA določila sledeče namene obdelave:

 • Selekcija kadrov: vključuje zbiranje in nadaljnjo obdelavo relevantne natečajne dokumentacije, testiranje in ocenjevanje, zbiranje in analizo podatkov o kandidatih iz javno dostopnih virov, vključno s podatki, ki jih je kandidat sam o sebi javno objavil, če je to pomembno zaradi tveganja, ki ga določeno delovno mesto zahteva.
 • Zmanjševanje tveganja glede ugleda: zbiranje in analiza podatkov o zaposlenih ter osebah v primerljivem razmerju iz javno dostopnih virov, vključno s podatki, ki jih je posameznik sam o sebi javno objavil, če je to pomembno zaradi tveganja, ki ga določeno delovno mesto zahteva.
 • Sklenitev pogodbe: obdelava za namen sklenitve pogodbe o zaposlitvi, študentskega dela, strokovne prakse ali strokovnega usposabljanja, pogodbe o štipendiranju z osebami, ki niso v delovnem razmerju v VALAMAR RIVIERI ali katerega koli drugega primerljivega razmerja.
 • Uveljavljanje materialnih in drugih pravic: obdelava je nujna za uveljavljanje materialnih in drugih pravic delavcev, oseb v primerljivem razmerju ali drugih oseb (npr. otroci, zakonci ali uporabniki zavarovanja), na primer za uveljavljanje pravic v zvezi z ukrepi aktivne politike zaposlovanja (stalni sezonski delavec in drugi), za uveljavljanje dodatnih pravic delavcev na podlagi kolektivne pogodbe VALAMAR RIVIERE (rojstvo otroka) in drugo.
 • Izpolnitev pogodbe: obdelava podatkov je nujna za namen izpolnitve pogodbe s strani posameznikov, kar vključuje izpolnitev delovnih obveznosti, spremljanje njihove izvršitve in zagotavljanje vseh relevantnih ukrepov za njihovo izvršitev.
 • Prijava bivanja: obdelava podatkov je nujna v primeru, če posamezniki bivajo v objektih za bivanje delavcev zaradi prijave začasnega prebivališča pristojnim organom.
 • Upravljanje z delovnim učinkom: ta namen vključuje tudi podatke o doseganju predhodno določenih ciljev, pravočasni izpolnitvi ciljev in nadaljnje analize zaradi določitve prihodnjih ciljev, upravljanja s človeškimi viri, določanja višine nagrad in druge relevantne ukrepe.
 • Nagrajevanje: obdelava vključuje nagrajevanje oziroma izplačila variabilnega in fiksnega dela nadomestila, zato lahko takšna obdelava zajema tudi podatke o kršenju etičnih ter drugih internih pravil, podatke iz sistema upravljanja z delovnim učinkom, o opravljenih izobraževanjih in vse druge relevantne podatke.
 • Izobraževanje: obdelava za namen izobraževanja oseb, ki delujejo pod vodstvom VALAMAR RIVIERE, vključno s preverjanji znanja, kar vključuje tudi vse potrebne postopke za kandidiranje in prijavo posameznikov, analizo pridobljenega znanja ter vse druge relevantne podatke za organiziranje, izvedbo in nadaljnje postopke v zvezi izvajanja izobraževanj.
 • Izdelava različnih poročil o delavcih: posamezna poročila se izdelajo zaradi zakonske obveznosti VALAMAR RIVIERE, nekatera zaradi uveljavljanja določenih pravic, izpolnitve obveznosti VALAMAR RIVIERE v primeru uveljavljanja dodatnih ugodnosti za delavce, povečanja proračuna itd.
 • Obveščanje: zbiranje in obdelava podatkov za namen kakovostnega ter pravočasnega obveščanja kandidatov o odprtih delovnih mestih in natečajih oziroma možnostih zaposlovanja znotraj VALAMAR RIVIERE. Zbiranje in obdelava podatkov za namen kakovostnega ter pravočasnega obveščanja vseh delavcev VALAMAR RIVIERE o spremembah ali posebnih obvestilih, ki so pomembna za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, ali pomembna obvestila s področja splošne obveščenosti o dogodkih in aktivnostih v VALAMAR RIVIERI glede uveljavljanja pravic iz delovnega razmerja ali posameznega primerljivega razmerja. Zaradi hitrosti obveščanje poteka po telefonu in/ali prek službenega e-naslova oziroma zasebnega, če je delavec dal privolitev za uporabo e-naslova za ta namen. VALAMAR RIVIERA lahko delavcem svetuje uporabo aplikacije, ki jo delavci prostovoljno namestijo na svoje mobilne telefone, prek katere izvejo novosti v zvezi z VALAMAR RIVIERO ali njenimi partnerji.
 • Varstvo premoženja in oseb: vključuje spremljanje vhodov/izhodov iz poslovnih prostorov, uporabo službenih mobilnih telefonov, računalniške opreme, spletnega in telefonskega prometa, avtomobilov, prostorov ter drugega premoženja VALAMAR RIVIERE in dostop do premoženja gostov v skladu z internimi akti.
 • Prenehanje delovnega razmerja: obdelava podatkov zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi ali drugega primerljivega razmerja v skladu z izpolnitvijo zakonskih in drugih obveznosti.
 • Spremljanje etičnega vedenja: obdelava zajema vse postopke, v katerih se razišče spoštovanje predpisov o etičnem vedenju ali predpisov glede varovanja dostojanstva oziroma v okviru katerega koli drugega disciplinskega postopka, ne glede ali je posameznik prijavljena oseba ali prijavitelj.
 • Varstvo pri delu: obdelava podatkov je lahko potrebna tudi v primeru, ko je nujna za izpolnitev namena posebnih predpisov o varstvu pri delu vključno s preizkusom alkoholiziranosti v skladu s predpisi.

VALAMAR RIVIERA ima legitimen interes uveljavljati posamezne ugodnosti za svoje delavce in olajšati posamezne poslovne procese. Tako lahko VALAMAR RIVIERA na podlagi posebnega sklepa odloča o različnih orodjih, s katerimi doseže ta namen (izdaja ID-kartic delavcem, s katerimi uveljavljajo popuste, dajanje določenih navodil po SMS-u, fotografiranje v določenih primerih itd.), da pravočasno obvesti vse delavce.

Poleg navedenega namena je možna obdelava osebnih podatkov tudi v druge posebne namene, vendar vedno v okviru, ki je zakonsko predpisan ali če je obdelava potrebna za uveljavitev pravic in obveznosti iz delovnega razmerja oziroma v zvezi z delovnim razmerjem ter vsakim primerljivim razmerjem.

Baza podatkov VALAMAR RIVIERE o nekdanjih in sedanjih delavcih, iskalcih zaposlitve, osebah na praksi (dijaki), strokovnem izpopolnjevanju, študentih, ki delajo preko napotnice, štipendistih ter drugih osebah, katerih podatki se obdelujejo v okviru delavnopravnih in podobnih razmerij, se vodi v posebni aplikaciji. Z nosilcem vzdrževanja in podpore aplikacije kot obdelovalcem osebnih podatkov je sklenjena ustrezna pogodba.

Selekcija kadrov

VALAMAR RIVIERA kot potencialni delodajalec zbira, obdeluje in hrani podatke kandidatov za zaposlitev v VALAMAR RIVIERI v bazi kandidatov na podlagi njihove prostovoljne prijave, in sicer na sledeče načine:

 • prijava kandidata preko spletnega prijavnega obrazca, ki velja kot svojevrsten življenjepis (CV),
 • prijava preko e-pošte,
 • prihod na organizirane razgovore in z izpolnitvijo prijavnih obrazcev
 • ali na druge načine.

Podatki, ki se v pravilu zbirajo, so: ime, priimek, datum rojstva, naslov, državljanstvo, OIB (za hrvaške državljane, saj je OIB najzanesljivejši podatek, s katerim razlikujemo kandidate), št. mobitela, e-naslov, spol, izobrazba, jezik, želeni način komunikacije.

Podatke o kandidatih lahko VALAMAR RIVIERA pridobi posredno od domačih in tujih agencij za zaposlovanje, v tem primeru pa morajo agencije obvestiti kandidate, da bo njihove osebne podatke obdelovala VALAMAR RIVIERA.

Kandidati svoje prijave za zaposlitev pošljejo:

 • kot odprte prošnje, v tem primeru obdelujemo podatke zaradi obveščanja kandidatov glede zaposlitve 5 let;
 • kot prijavo na natečaj, ki ima naveden rok zaključka, pri tem pa obdelujemo podatke v času trajanja natečaja in 5 mesecev po zaključku natečaja zaradi kontaktiranja kandidatov glede zaposlitve, prijave pa se arhivirajo za 5 let.

Če dajo kandidati, ki se prijavijo na natečaj z datumom zaključka natečaja, posebno privolitev, podatke zaradi obveščanja kandidatov glede zaposlitve obdelujemo 5 let, prav tako tudi odprte prošnje.

VALAMAR RIVIERA ima legitimen interes uporabljati pridobljene e-naslove in druge dostavljene kontaktne podatke za vzpostavitev stika s kandidati za zaposlitev. Po prijavi lahko kandidati dobijo samodejni odgovor, da je njihova prošnja sprejeta in da bodo stopili v stik s kandidati, ki ustrezajo zahtevam za razpisano delovno mesto. Kandidati lahko na telefonsko številko dobijo sporočilo o uri razgovora za zaposlitev, dokumentaciji, ki jo morajo dostaviti itd. Z osebami, ki so bile zaposlene za določen čas in so opravljale predvsem sezonska dela, lahko VALAMAR RIVIERA stopi v stik z namenom obveščanja v zvezi poslovanja in ključnih aktivnosti v VALAMAR RIVIERI, predvsem zaradi vzdrževanja stika z namenom morebitnega nadaljnjega sodelovanja. V vsakem trenutku in brezplačno se lahko odjavite s seznama prejemnikov obvestil VALAMAR RIVIERE.

Podatke, ki se hranijo, posredujejo sami kandidati, vendar VALAMAR RIVIERA na podlagi legitimnega interesa zagotavljanja najboljših kandidatov pridobi osebne podatke v zvezi z aktivnostmi zaposlovanja, kot so rezultati razgovorov za zaposlitev, testiranja in ocenjevanja, osebne podatke prav tako pridobi tudi od tretje strani, predvsem med postopkom zaposlovanja s kontaktiranjem relevantnih tretjih strani (agencije za zaposlovanje, ponudnikov storitev izobraževanja in usposabljanja) ali z uporabo javno dostopnih virov.

Delovno razmerje in druga primerljiva razmerja

VALAMAR RIVIERA kot delodajalec zbira, obdeluje in hrani vse podatke delavcev v bazi delavcev, ki se vodi v računalniškem programu ter v fizičnih spisih delavcev. Podatki, ki se zbirajo, so navedeni v Pravilniku o vsebini in načinu vodenja evidence o delavcih, ki ga je objavilo ministrstvo, pristojno za delo ter pokojninsko zavarovanje.

Potrebni podatki za sklenitev delovnega razmerja so: kopija osebne izkaznice, kopija tekočega računa ali navodil za plačilo do banke, kopija posebnega računa (če ga delavec ima), OIB, dokazilo o izobrazbi (kopija spričevala ali diplome), e-knjižica: potrdilo o delovni dobi (pridobiti ga je treba v HZMO-ju ali prek storitve e-Građani), elektronski zapis obrazca davčne kartice, t. i. PK-obrazca (dobite ga na Finančni upravi ali prek storitve e-Građani, osebe, ki se prvič zaposlujejo, nimajo elektronskega zapisa obrazca davčne kartice in jo morajo odprti v Finančni upravi), rojstni list otroka, če je mlajši od 15 let.

Potrebni podatki za študentsko delo so: potrdilo fakultete za tekoče šolsko leto kot dokaz statusa ali kopija indeksa o vpisu v tekočem šolskem letu, kopija osebne izkaznice, potrdilo o vpisnini za Študentski center (ni slučaj z vsemi študentskimi centri), ena fotografija ali X-ica, OIB.

Poleg teh podatkov lahko VALAMAR RIVIERA v spisu delavca hrani tudi druge podatke, ki so pridobljeni v postopku zaposlovanja, in druge podatke, ki so pridobljeni med zaposlitvijo ter določeni s pravilniki VALAMAR RIVIERE (nagrade, opozorila, certifikati itd.).

Vsi podatki delavcev se hranijo v bazi delavcev od dneva sklenitve delovnega razmerja in se posodabljajo do prenehanja delovnega razmerja ter se hranijo kot dokumentacija trajne vrednosti v skladu z relevantnimi predpisi.

VALAMAR RIVIERA v svoji bazi hrani tudi podatke drugih oseb v poslovnem razmerju, primerljivim z delovnim razmerjem, ali oseb na praksi in strokovnem usposabljanju, in sicer z začetkom dela, ter jih posodablja do prenehanja dela v skladu z relevantnimi predpisi. Poseben primer so podatki učencev na praksi, ki so lahko mladoletni in o katerih se vodi posebna skrb, njihovi podatki pa se pridobijo ter hranijo v skladu s posebnimi predpisi s privolitvijo šole in staršev.

Podatki o plači in plačilne liste se uvrščajo med posebne predpise o hrambi. V vsakem primeru imajo vsi delavci in druge osebe v poslovnem razmerju, primerljivem z delovnim razmerjem ali oseb na praksi ter strokovnem usposabljanju, vse pravice posameznikov.

POSLOVNI PARTNERJI

VALAMAR RIVIERA pri svojem poslovanju obdeluje tudi podatke poslovnih partnerjev ali potencialnih poslovnih partnerjev, ki so:

 • fizične osebe, ki so, lahko postanejo ali so bile poslovni partnerji VALAMAR RIVIERE, npr. obrtniki, osebe v sistemu samostojnih poklicev (odvetniki, zdravniki itd.), osebe, s katerimi se sklene pogodba o delu (pevci, slikarji, fotografi itd.) in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ter
 • fizične osebe, ki v posameznem delu poslovanja predstavljajo pravne osebe, s katerimi VALAMAR RIVIERA ima, lahko ima ali je imela poslovno razmerje (osebe, ki opravljajo dostavo za svojega delodajalca trgovsko društvo, osebe, ki se jim pošiljajo računi za njihovega delodajalca pravno osebo, podpisniki pogodb za trgovsko društvo, ki predstavljajo osebe, ki za trgovsko društvo opravljajo primopredajo, osebe, ki za svojo pravno osebo organizirajo kongrese itd.).

V okviru obdelave podatkov posameznikov je VALAMAR RIVIERA določila sledeče namene obdelave:

 • Sklenitev pogodbe: obdelava za namen sklenitve pogodbe s katerega koli področja delovanja VALAMAR RIVIERE (pošiljanje povpraševanja, pošiljanje posebnih ponudb, iskanje podatkov o podpisnikih pogodb, pošiljanje natečajev za pravne osebe, ki jih predstavljajo posamezniki itd.);
 • Izpolnitev pogodbe: obdelava podatkov je nujna za namen izpolnitve pogodbe, kar vključuje izpolnitev obveznosti, spremljanje njihove izvršitve in zagotavljanja vseh relevantnih ukrepov za njihovo izvršitev (za dogovor o času in kraju dostave opreme na podlagi pogodbe, za pošiljanje računov itd.);
 • Obveščanje: pridobivanje in obdelava podatkov za namen kakovostnega ter pravočasnega obveščanja; VALAMAR RIVIERA ima na podlagi legitimnega interesa pravico zbirati določene podatke in jih uporabiti za namen neposrednega trženja, kot je opisano v poglavju e-novice.

Poleg navedenega namena je možna obdelava osebnih podatkov tudi v druge posebne namene, vendar vedno v okviru, ki je zakonsko predpisan ali če je obdelava potrebna za uveljavitev pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

Vrste osebnih podatkov posameznikov, ki se zbirajo:

 • ime in priimek,
 • e-naslov,
 • telefonska št.,
 • podatki o funkciji znotraj pravne osebe, ki jo predstavlja (npr. referent prodaje, tajnica uprave itd.),
 • poklic, če je posameznik fizična oseba, s katero se sklepa pogodbeno razmerje (pevec, slikar, fotograf, odvetnik, zdravnik ...),
 • včasih reference in kratki življenjepisi (predvsem za konzultante),
 • podatki, ki so navedeni na obrazcih bianco izvršnice, izvršnice, menice,
 • številka računa v banki (IBAN), če je poslovni partner fizična oseba, s katero se vstopa v pogodbeno razmerje, in
 • drugi podatki glede na naravo poslovnega odnosa.

Mesta zbiranja osebnih podatkov posameznikov:

 • prejete ponudbe posameznikov za poslovno sodelovanje,
 • prejeti podatki od posameznikov v kontekstu prodaje izdelkov/storitev VALAMAR RIVIERE ali nakupa izdelkov/storitev od poslovnega partnerja (sejmi, kongresi itd.),
 • poslovna korespondenca v zvezi s predhodnim ali trenutnim poslovnim sodelovanjem (na primer korespondenca, ki se opravi v sklopu izvrševanja pogodbe),
 • javno objavljeni podatki (sodni register, spletne strani poslovnih partnerjev, časopisi, bilteni itd.).

Poleg navedenih vrst podatkov in mest zbiranja je možna obdelava osebnih podatkov tudi v druge posebne namene, vendar vedno v okviru, ki je zakonsko predpisan ali če je obdelava potrebna za uveljavitev pravic in obveznosti iz poslovnega razmerja.

Čas hranjenja

Podatki, ki se hranijo od posameznikov, ki so kot fizične osebe v poslovnem razmerju z VALAMAR RIVIERO, se hranijo v skladu z zakonskimi predpisi (VALAMAR RIVIERA je dolžna hraniti tudi vse račune ter predloge za izdajo računov v skladu z zakonskimi predpisi).

V primerih, ko mora Valamar sam določiti roke za hranjenje podatkov, se ti določijo na podlagi namena obdelave in interesov posameznikov, da se podatki uničijo, kar je določeno na največ 5 let od prenehanja pogodbenega razmerja, če je to obstajalo.

JAVNE OBJAVE

VALAMAR RIVIERA preko svojih spletnih strani, profilov na spletnih straneh, internega časopisa VIV (v tiskani ali e-izdaji), video in oglasnih panojev v objektih objavlja informacije, ki so pomembne za obstoječe in potencialne delavce, goste, poslovne partnerje oziroma javnost. Takšne objave lahko vsebujejo omejeno število osebnih podatkov, in sicer ime, priimek, funkcijo, ki jo zaseda, izobrazbo, video izjavo in fotografijo.

Pravna osnova za obdelavo je legitimni interes obveščanja javnosti in trženje, pri tem pa se pri obdelavi vedno pazi na interes posameznikov, zato se ne objavi osebnih podatkov, če se ugotovi, da interes posameznikov, da se določeni osebni podatki ne objavijo, prevlada nad interesom VALAMAR RIVIERE. V nekaterih primerih lahko objava podatkov temelji na privolitvi v skladu z najvišjimi standardi.

Objave imajo trajni značaj, s tem pa se zagotovi obveščanje o aktualnih dogodkih in vpogled v predhodne aktivnosti.

Obdelava bo prenehala, če se na podlagi ugovora posameznika ugotovi, da je takšen ugovor upravičen ali če je posameznik preklical privolitev v primerih, ko se privolitev uporablja na način, ki ga je mogoče izvesti.

TRŽENJSKA SPOROČILA (E-NOVICE)

VALAMAR RIVIERA ima legitimni interes obdelave osebnih podatkov, ki se izvaja za potrebe neposrednega trženja, predvsem z namenom pošiljanja marketinških sporočil (e-novic) VALAMAR RIVIERE prek e-pošte, SMS-sporočila in/ali platforme za takojšne sporočanje (Viber, Whatsapp itd.). Na podlagi legitimnega interesa lahko VALAMAR RIVIERA pošilja različne e-novice glede na razmerje, ki ga imajo posamezniki z VALAMAR RIVIERO oziroma objekti pod upravljanjem VALAMAR RIVIERE. V ta nam se zbirajo osebni podatki gostov in oseb, ki so zahtevale ponudbo ali rezervirale namestitev, oseb, ki so sodelovale v nagradni igri, pristopile v članstvo Programa zvestobe, izpolnile vprašalnik o zadovoljstvu, oseb, ki so izpolnile prijavo v objektih za brezplačen WI-FI, oseb, ki so opravile nakup v spletni trgovini ali so na drug način bile v razmerju z VALAMAR RIVIERO.

Osebni podatki, ki se zbirajo, so predvsem ime, priimek, e-naslov, št. mobitela, naslov, spol, država/jezik komunikacije in osnovni podatki, ki se nanašajo na ta odnos z nami (objekt, destinacija, podatki o nakupu, kupljenem doživetju itd.). Vse te kategorije osebnih podatkov veljajo za pomembne, ker omogočajo smiselno ustvarjanje e-novic, ki so v skladu z interesi posameznikov. Na primer hranijo se podatki o vaših predhodnih nakupih v spletni trgovini, nakupu doživetja, rezervirani namestitvi, podrobnosti pa se uporabijo, da vam lahko predlagamo druge izdelke, doživetja in objekte, za katere menimo, da vas bodo zanimali.

Posamezniki imajo pravico do ugovora zoper tako obdelavo, kar vključuje tudi izdelavo profila v obsegu, ki je povezan s takim neposrednim trženjem, ne glede na to, ali gre za začetno ali nadaljnjo obdelavo, v katerem koli trenutku in brezplačno v skladu s 70. točko uvodnih določil Uredbe.

VALAMAR RIVIERA ima na nekaterih svojih spletnih straneh možnost prijave uporabnikov na e-novice preko e-pošte. Za zagotovitev, da pri vnosu e-naslova ni prišlo do napake ali zlorabe, uporabljamo t. i. postopek Double-Opt in proces (dvojna verifikacija): potem ko je e-naslov vnesen v polje za prijavo, vam bo VALAMAR RIVIERA na ta naslov poslala povezavo za potrditev. Šele ko boste kliknili na povezavo za potrditev, se bo vaš e-naslov dodal v podatkovno bazo za pošiljanje določenih e-novic. Takšne e-novice se pošiljajo na podlagi vaše privolitve, ko izpolnite in potrdite obrazec na spletnih straneh. Vsebina e-novic in namen bosta navedena ob vaši prijavi ( obvestila o aktualnih posebnih ponudbah v naših objektih, ponudbe za delovna mesta itd.).

Če posamezniki samostojno med posodabljanjem profila na spletnih straneh posredujejo dodatne podatke, bo VALAMAR RIVIERA na podlagi vaše privolitve pri pošiljanju e-novic uporabila tudi te podatke.

Posamezniki lahko prav tako dajo posebno privolitev za zbiranje dodatnih osebnih podatkov (št. otrok, zakonski stan, hišni ljubljenčki, interesi, način potovanja, zahteve glede namestitve in destinacije), ki jih VALAMAR RIVIERA zbira in uporablja za profiliranje posameznikov za namen kontaktiranja in obveščanja o ponudbah, ki so oblikovane prav za vas.

Posamezniki, člani Valamarjevega Programa zvestobe, lahko prejemajo e-novice, kot je opisano v poglavju Program zvestobe.

Rok obdelave osebnih podatkov z namenom pošiljanja e-novic je deset let, in sicer:

 • od dneva zadnjega bivanja oziroma drugega poslovnega odnosa, ko se e-novice pošiljajo na podlagi legitimnega interesa,
 • od dneva vaše privolitve, ko se e-novice pošiljajo na podlagi vaše privolitve.

V vseh primerih, ko je posameznik dal privolitev, ima posameznik pravico, da kadar koli prekliče dano privolitev, kar vključuje tudi obdelavo za namen izdelave profila, ne glede na to, ali gre za začetno ali nadaljnjo obdelavo, kadar koli in brezplačno, pa tudi pravico, da kadar koli spremeni podatke ter pravico do pozabe.

V vsakem trenutku, ne glede na pravno osnovo prejemanja e-novic, se lahko odjavite od prejemanja katerih koli e-novic s klikom na povezavo, ki je na dnu strani vsakih e-novic, oziroma z blokiranjem pošiljatelja v skladu s pravili spletnega kanala, ki ga uporabljate, in sicer brez plačila ali katerih koli drugih posledic. V tem primeru ne boste več prejemali e-novic, podatki pa bodo ostali arhivirani. Odjava od prejemanja novic ni povezana z legitimnim interesom VALAMAR RIVIERE, da posameznikom, za katere obstaja tudi druga pravna osnova (gosti objektov, kandidati za zaposlitev), pošilja servisna sporočila in vprašalnike o zadovoljstvu, povezane s konkretnim bivanjem, ter druga servisna sporočila.

SPLETNA TRGOVINA VALFRESCO

Med nakupom v spletni trgovini in na spletni strani VALAMAR RIVIERE www.valfresco.com obdelujemo osebne podatke, ki ste jih vpisali v spletni obrazec (ime, priimek, e-naslov, št. telefona, naslov, naslov za dostavo) za namen identifikacije posameznika kot kupca, sklepanja ter izpolnitve enkratne kupoprodajne pogodbe na daljavo in kontaktiranja za dostavo. Pravna osnova je izpolnitev kupoprodajne pogodbe, kjer je kupec stranka. Obdelava je nujna zaradi spoštovanja pravnih obveznosti upravljavca obdelave.

VALAMAR RIVIERA ima kot upravljavec obdelave pravico za namen izpolnitve pogodbe oziroma izpolnitve zakonske obveznosti kupcu prek e-pošte, SMS-sporočila in/ali platforme za takojšne sporočanje pošiljati t. i. servisna sporočila – potrdila o sklenjeni pogodbi, račune, potrditve naročila in druga obvestila, ki se nanašajo na predmetni nakup.

Po opravljenem nakupu ima VALAMAR RIVIERA kot upravljavec podatkov pravico na podlagi legitimnega interesa kupcem prek e-pošte, SMS-sporočila in/ali platforme za takojšne sporočanje pošiljati vprašalnike o zadovoljstvu in jih prositi, da ocenijo našo storitev ter izdelke, če to želijo. Izpolnjene vprašalnike bo obdelovala VALAMAR RIVIERA ali pogodbeni partnerji. Glavni namen vprašalnika o zadovoljstvu je zbirati podatke o storitvi zaradi legitimnega interesa za izboljšanje storitev VALAMAR RIVIERE, ki lahko te podatke iz vprašalnika depersonalizira in obdeluje v statistične namene za lastne potrebe analiziranja poslovanja ter pospeševanja storitve.

S klicem na telefonsko št. spletne trgovine lahko VALAMAR RIVIERA zbira podatke, ki se nanašajo na namen klica. Če posameznik opravi nakup, bomo pridobili ime, priimek, št. naročila, da lahko odgovorimo na zahtevo. Na podlagi legitimnega interesa vodimo tudi evidenco klicev.

VALAMAR RIVIERA ima na podlagi legitimnega interesa pravico zbirati določene podatke in jih uporabiti za namen neposrednega trženja, kot je zapisano v poglavju E-novice.

SPLETNE STRANI, PIŠKOTKI IN SPLETNE TEHNOLOGIJE

VALAMAR RIVIERA ima več spletnih strani (primjerice: www.valamar.com, www.valamar-riviera.com, www.camping-adriatic.com, www.valamar-experience.com, www.dobarposaouvalamaru.com, www.valfresco.com …) prav tako je mogoče, da jih bo ustvarila še več, in sicer z namenom nudenja kakovostnih storitev in omogočanja preprostega ter hitrega dostopa do vsebin, ki zanimajo uporabnike.

Navedene Politike se nanašajo tudi na vse te strani z vsemi poddomenami in aplikacijami za mobilne telefone, bloge ter ostalo spletno komunikacijo. Možno je, da imajo določene aplikacije svoja pravila varstva zasebnosti, zato prosimo posameznike, da se seznanijo s pravili o varstvu podatkov, ki so na voljo v teh aplikacijah.

Od obiskovalcev spletnih strani VALAMAR RIVIERE in uporabnikov aplikacij VALAMAR RIVIERE lahko pridobimo osebne podatke, ki se uporabljajo za namen, za katerega so posredovani v skladu z informacijami, navedenimi v trenutku pridobivanja (ali za očitni namen, ki se lahko izpelje iz konteksta zbiranja). Uporabniki imajo nadzor nad osebnimi podatki, ki jih vnesejo v spletne obrazce, aplikacije, izjema pa je lahko samodejna obdelava zaradi piškotkov na spletni strani, kot je pojasnjeno spodaj.

Na primer na spletnih straneh VALAMAR RIVIERE je na voljo možnost, da se prijavite na e-novice VALAMAR RIVIERE za prejemanje obvestil in ponudb VALAMAR RIVIERE. Na spletnih straneh VALAMAR RIVIERE je na voljo možnost za rezervacijo namestitve, prijave za zaposlitev v VALAMAR RIVIERI, prijave na različne dogodke itd. V vsakem primeru posredujete podatke, ki jih VALAMAR RIVIERA potrebuje za izpolnitev namena vsakega posameznega primera. Če komentirate na družbenih omrežjih ali drugih spletnih mestih VALAMAR RIVIERE, vas lahko prosimo, da prenesete komentar z navedbo svojega imena.

Pravna osnova za obdelavo osebnih podatkov obiskovalcev spletnih strani VALAMAR RIVIERE je legitimni interes ali privolitev, če se od posameznikov zahteva privolitev.

Na spletnih straneh VALAMAR RIVIERE imajo uporabniki možnost, da se prijavijo na brezplačne novosti na spletni strani, ki se dostavijo prek obvestil v spletnih brskalnikih. Za nudenje storitve uporabljamo orodje podjetja WonderPush, 18 passage Foubert, 75013 Pariz, Francija (v nadaljevanju: Wonderpush). Brezplačno storitev, s katero upravlja dobavitelj potisnih storitev WonderPush (https://www.wonderpush.com/), lahko uporabljate tako, da se prijavite s klikom na zahtevo za avtorizacijo, ki jo nadzira vaš brskalnik in vaša naprava ob obisku naše spletne strani. Navigacijski podatki, ki jih lahko shranimo in obdelamo, da lahko upravljamo s to storitvijo ter vam pošiljamo relevantna sporočila, so anonimni in se hranijo na strežnikih WonderPush največ 90 dni ter jih nikoli ne posredujemo tretji strani. Ne shranjujemo prepoznavnih podatkov ali IP-naslov o vas ali vaši napravi v zvezi s potisnimi sporočili. V vsakem trenutku lahko prenehate s prejemanjem naših potisnih sporočil z odjavo. Navodila so na spletni strani https://docs.wonderpush.com/docs/manage-your-data-and-unsubscribe-from-web-push-notifications.

VALAMAR RIVIERA lahko na svojih straneh uporablja tudi široko ponudbo novih orodij za namen izboljšanja uporabniške izkušnje. V tem primeru se s ponudnikom storitev sklene pogodba, s katero se natančno opredeli morebitna obdelava osebnih podatkov.

Politike zasebnosti VALAMAR RIVIERE ne pokrivajo načinov ravnanja s podatki drugih družb in organizacij, ki so v nekaterih primerih povezane s stranmi VALAMAR RIVIERE, ki pa lahko uporabljajo piškotke, pikselne oznake ter druge tehnologije, in vas prosimo, da se seznanite z njihovimi pravili zasebnosti ter pogoji poslovanja. Tudi zbiranje podatkov na straneh, ki so odprte za posamezne dogodke, kjer je VALAMAR RIVIERA navedena samo kot sponzor, partner itd., ni v domeni VALAMAR RIVIERE, prav tako tudi strani, za katere lahko najdete povezavo na straneh VALAMAR RIVIERE, ki pa niso strani VALAMAR RIVIERE. Z uporabo družbenih omrežij (Facebook, Instagram itd.) sprejmete pravila omenjenih platform, med ostalim tudi pravila, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, za katere VALAMAR RIVIERA želi, da se z njimi seznanite.

Podobno kot na številnih drugih portalih se tudi na spletnih straneh VALAMAR RIVIERE uporabljajo »piškotki« (majhne datoteke, ki jih pri obisku spletne strani VALAMAR RIVIERE shranimo v vaš računalnik, da omogočimo osnovno ali dodatno funkcionalnost teh strani) in druge tehnologije, ki olajšajo zagotavljanje vsebin glede na vaša področja zanimanja, obdelovanje rezervacij ali zahtev in/ali analiziranje značilnosti vaših obiskov. Piškotki se ne morejo uporabljati za odkrivanje vaše osebne identitete.

VALAMAR RIVIERA uporablja različne vrste piškotkov:

Piškotki po funkciji:

 • Nujni piškotki – nujni so za delovanje spletne strani, ki brez njih ne more delovati. To pomeni, da se spletna stran brez teh piškotkov ne more odpreti ali prikazati. Ti piškotki se uporabljajo za prenos sporočil ali so nujni za zagotavljanje storitev informacijske družbe, ki jih uporabniki teh storitev izrecno zahtevajo. Omogočajo nam tudi osnovno analizo spletnih strani z namenom, da optimiziramo delovanje spletnih mest s podatki, ki so povsem anonimni oziroma ne temeljijo na vaših osebnih podatkih ali podatkih, ki jih je mogoče na kakršen koli način povezati z vami. Za te piškotke ne potrebujemo in ne zahtevamo vaše privolitve.
 • Funkcijski piškotki – z njihovo pomočjo opravljamo bolj napredne analize spletnih strani. Ti piškotki se uporabljajo za analizo uporabniških vedenj in na podlagi prejetih anonimnih podatkov lahko ugotovimo, katera spletna mesta obiskovalci najbolj iščejo in si jih ogledujejo, zato ima VALAMAR RIVIERA možnost spletno mesto prilagoditi in njegovo vsebino ter funkcionalnost narediti preprostejšo za uporabo. Za te piškotke potrebujemo vašo privolitev.
 • Oglaševalski piškotki – uporabljamo jih za analizo vaših interesov in želja ter nam služijo za obveščanje o posebnih in personaliziranih ponudbah, novicah in prireditvah, ki jih organizira preko spletnih kanalov (e-pošta, splet, internetna promocija). Za te piškotke potrebujemo vašo privolitev.

Piškotki po izvoru:

 • Piškotki prve strani (first party cookie) – prihajajo s spletnega mesta, ki ga gledate, lahko pa so stalni ali začasni. S pomočjo teh piškotkov lahko spletna mesta shranijo podatke, ki jih bodo ponovno uporabila ob ponovnem obisku tega spletnega mesta.
 • Piškotki tretje strani (third party cookie) – piškotki tretje strani prihajajo z drugih spletnih mest, ki se nahajajo na spletnem mestu, ki ga gledate. S pomočjo teh piškotkov lahko druga spletna mesta spremljajo uporabo spletnega mesta na spletnem mestu, ki ga gledate v trženjski ali analitični namen.

Piškotki po trajanju:

 • Stalni piškotki - stalni ali shranjeni piškotki ostanejo na računalniku tudi po zaprtju spletnega brskalnika. Z njihovo pomočjo spletna mesta shranijo podatke, kot so ime za prijavo in geslo, nastavitve jezika ali nastavitve o piškotkih, zato jih ne rabite vnašati ob vsakem ponovnem obisku. Stalni piškotki lahko ostanejo na računalniku ali mobilni napravi dneve, mesece ali celo leta.
 • Začasni piškotki - začasni piškotki ali sejni piškotki se odstranijo z računalnika po zapiranju spletnega brskalnika. Z njihovo pomočjo spletna mesta shranijo začasne podatke, na primer zadnjih nekaj strani, ki ste jih odprli na spletnem mestu, ki ga obiščete, ali postavke v košarici za nakup, če ste na spletnem mestu, ki je specializirano za spletno prodajo.

Piškotki VALAMAR RIVIERE se shranijo v brskalniku največ 2 leti.

Na spletnih straneh VALAMAR RIVIERE z namenom izboljšanja trženjskih aktivnosti uporabljamo storitve podjetja Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Pariz, Francija (v nadaljevanju: Criteo). S tehnologijo podjetja Criteo zbiramo podatke o brskanju po spletnih straneh v trženjske namene v anonimizirani obliki. Ti podatki se s pomočjo piškotkov (tekstualnih datotek) shranijo v vaš računalnik. Criteo na podlagi določenega algoritma analizira vaše brskanje po spletu in na osnovi tega vam lahko ponudi ciljne ponudbe izdelkov kot personalizirane oglase na drugih spletnih straneh. Ti podatki se v nobenem primeru ne morejo uporabiti za identifikacijo obiskovalcev te spletne strani. Pridobljene podatke uporabljamo samo za izboljšanje svoje ponudbe. Podatkov ne uporabljamo v druge namene ali pošiljamo tretjim osebam. Podjetje Criteo SA zbrane podatke hrani 13 mesecev. Informacije, ki se nanašajo na onemogočanje zbiranja podatkov in druge informacije v zvezi s politiko varstva podatkov podjetja Criteo SA, so na voljo na https://www.criteo.com/privacy/

Če ste si premislili v zvezi z nastavitvami piškotkov na spletnih straneh VALAMAR RIVIERE, jih lahko v vsakem trenutku spremenite na povezavi: (povezava na cookie consent boxu).

Piškotke, ki so shranjeni na vašem računalniku, lahko kadar koli izbrišete in na ta način onemogočite nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov preko tovrstne tehnologije. Vsak spletni brskalnik ima svoj postopek brisanja piškotkov, v nadaljevanju pa so navedene povezave za postopke brisanja v najpogostejših spletnih brskalnikih.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje%20kola%C4%8Di%C4%87a

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Več o piškotkih je na voljo na spletnih straneh:

 • http://www.allaboutcookies.org/
 • http://www.youronlinechoices.com/hr/
 • http://www.aboutads.info/choices/

VIDEONADZOR

VALAMAR RIVIERA kot manager predelave, ki ima pravni interes pri izvajanju videonadzora, ukrepov za varovanje premoženja in oseb in v nekaterih primerih (na primer: menjalnicah, ki se nahaja na pultov objektov), ima zakonsko obveznost, da namesti nadzorne kamere, ki snema vse osebe, ki se gibljejo okoli oboda videonadzorne kamere (gostje, zaposleni, poslovni partnerji itd.).

Obdelava osebnih podatkov zaposlenih preko sistema videonadzora se izvaja ob upoštevanju pogojev, ki jih določajo predpisi, ki urejajo varstvo pri delu.

VALAMAR RIVIERA na predpisan način označi vsa mesta, kjer je nameščen videonadzor.

VALAMAR RIVIERA se zaveda, da videoposnetki vsebujejo osebne podatke vseh ljudi, ki se gibljejo obsegu kamere, in jih hrani z vso skrbnostjo, ima urejen sistem varnosti, dostopa in politiko njihovega brisanja, ki jih urejajo interna pravila o varnosti VALAMAR RIVIERE.

Videoposnetki se samodejno izbrišejo po največ 15 dneh od datuma snemanja. V primeru izvzema (presnemavanja) se videoposnetki shranijo za največ šest mesecev, razen če zakonodaja določa daljše obdobje hrambe ali če so dokaz v sodnem, upravnem, arbitražnem ali drugem enakovrednem postopku. Izvzeti videoposnetki bodo shranjeni v centralnem sistemu obveščanja z zelo omejenim dostopom.

V primeru pravnih in/ali kazenskih postopkov lahko VALAMAR RIVIERA uporablja zgoraj omenjene videoposnetke. Vpogled v osebne podatke na videoposnetkih lahko imajo tretje osebe, upravljavci osebnih podatkov, pogodbeni partnerji VALAMAR RIVIERE, ki so registrirani in strokovni za nudenje storitev varstva oseb ter premoženja, ki na noben način samostojno ne uporabljajo navedene podatke, ampak skrbijo za varnost centralnih nadzornih in opozorilnih sistemov. Pri vseh drugih podrobnostih v zvezi z videonadzorom se uporabljajo posebni predpisi, ki urejajo to področje.

KONČNE DOLOČBE

Ta Politika zasebnosti je na voljo na spletni strani https://valamar-riviera.com/gdpr/ in na drugih Valamarjevih spletnih straneh, pisarnah za upravljanje s človeškimi viri in na recepcijah objektov VALAMAR RIVIERE.

Začetek