-

POLITIKA ZASEBNOSTI

VALAMAR RIVIERA d. d. s sedežem v Poreču, Stancija Kaligari 1, OIŠ: 36201212847 (v nadaljevanju: VALAMAR RIVIERA), spoštuje zasebnost vseh oseb, katerih osebne podatke zbira. Želimo vas obvestiti, katere osebne podatke zbira VALAMAR RIVIERA, kako jih varuje in katere so vaše pravice.

VALAMAR RIVIERA si pridržuje vse avtorske pravice za uporabo fotografij, besedil in ostalih objavljenih materialov, v skladu z zakonskimi predpisi v Republiki Hrvaški. Fotografije, besedila in drug material se ne smejo objavljati, prodajati, javno ali zasebno publicirati, niti na kakršen koli drug način uporabljati brez soglasja družbe VALAMAR RIVIERA. Vsako neupoštevanje navedenih pogojev pomeni odgovornost in obveznost povrnitve nematerialne škode družbi VALAMAR RIVIERA glede na kršitev za posamezni material.

Osnovne informacije

Obseg uporabe

Ta pravilnik velja za katero koli obdelavo osebnih podatkov VALAMAR RIVIERE, razen če je z drugim pravilnikom VALAMAR RIVIERE drugače predpisano. Izjemoma ima ta pravilnik v zvezi z obdelavo podatkov gostov in uporabnikov storitev družbe VALAMAR RIVIERA prednost pred drugimi politikami zasebnosti, če imajo te drugače predpisane pravice in obveznosti glede obdelave podatkov.

Upravljavec in zakonski okvir

VALAMAR RIVIERA kot upravljavec vaših podatkov spoštuje vašo zasebnost ter se obvezuje k varovanju vaših osebnih podatkov. Zbiranje podatkov se izvaja v skladu z določbami Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov), v skladu z Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (NN 42/2018) in drugih predpisov, ki urejajo predmetno področje in veljajo v Republiki Hrvaški.

Uslužbenec za varstvo podatkov

Družba VALAMAR RIVIERA je imenovala uslužbenca za varstvo osebnih podatkov, na katerega se lahko kadar koli obrnete na naslov: dpo@valamar.com oziroma po pošti na naslov Valamar Riviera d. d., Stancija Kaligari 1, Poreč, Republika Hrvaška.

Uporaba načela varstva podatkov

VALAMAR RIVIERA je v okviru uporabe te politike še posebej pozorna na spoštovanje načela obdelave podatkov ter podatke obdeluje:

 • Zakonito – obdelava je možna le, če je dovoljena z zakonom, in le v mejah, ki jih postavlja zakon.
 • Pošteno – upoštevajoč specifičnosti vsakega razmerja, z uporabo vseh ustreznih ukrepov za zaščito osebnih podatkov in zasebnosti nasploh ter ne preprečuje posameznikom uveljavljanja njihovih pravic.
 • Transparentno – z obveščanjem posameznikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov. Od samega začetka zbiranja podatkov, ko so posamezniki obveščeni o vseh vidikih obdelave podatkov, ter vse do prenehanja obdelave podatkov imajo posamezniki enostaven in hiter dostop do svojih podatkov, vključno z možnostjo vpogleda v kopije v skladu z določbami Uredbe in z možnostjo njihove pridobitve. Določene informacije se lahko omejijo samo, kadar to zahteva zakon ali kadar je to nujno za zaščito tretjih oseb.
 • Glede omejitve namena – obdelava osebnih podatkov samo za tiste namene, za katere se zbirajo, za druge namene pa le, če so za to izpolnjeni pogoji iz Uredbe. Podatki se lahko obdelujejo za ustrezne namene samo ob upoštevanju (a) kakršne koli povezave med namenom zbiranja osebnih podatkov in namenom nadaljnje obdelave; (b) okoliščin, v katerih so bili zbrani osebni podatki, zlasti glede razmerja med posameznikom in družbo Valamar;
 • (c) narave osebnih podatkov, zlasti dejstva, ali se posebne kategorije osebnih podatkov obdelujejo v skladu z 9. členom Uredbe, ali osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in kaznivimi dejanji v skladu z 10. členom Uredbe; (č) možnih posledic nameravanega nadaljevanja obdelave za posameznike; ter (d) obstoju ustreznih varnostnih ukrepov.
 • Glede omejitve shranjevanja – shranjevanje podatkov v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznika, le tako dolgo, kolikor je potrebno za namen, za katerega se osebni podatki zbirajo, dlje pa samo, če to dovoljuje Uredba.
 • Glede zmanjšanja količine podatkov – obdelava samo tistih podatkov, ki so primerni, ustrezni in omejeni na najnujnejše. Še posebej je treba biti pozoren, da se ne zbirajo podatki, za katere ni upravičene potrebe po obdelavi.
 • Glede točnosti – treba je poskrbeti za točnost in ažurnost podatkov in za brisanje netočnih podatkov v okviru možnosti.
 • Glede celovitosti in zaupnosti – treba je zagotoviti tehnične in organizacijske ukrepe za ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo ter pred naključno izgubo, uničenjem ali poškodovanjem. Ustrezni ukrepi se uporabljajo ob upoštevanju tveganja kakršne koli obdelave podatkov.

Posredovanje podatkov tretjim osebam

Vpogled v osebne podatke gostov ima tudi družba Imperial Riviera d.d. s sedežem na Rabu, Jurja Barakovića 2, OIŠ: 90896496260, katere turistični del poslovanja upravlja VALAMAR RIVIERA na podlagi podjetniške pogodbe, v obeh družbah pa sta funkciji prodaje in trženja povezani. To pomeni, da lahko v nekaterih primerih kot gost VALAMAR RIVIERE prejmete ponudbe družbe VALAMAR RIVIERA, ki vsebujejo informacije o drugih hotelih in objektih, ki jih upravlja VALAMAR RIVIERA.

Vpogled v osebne podatke gostov imajo po potrebi in v omejenem obsegu tudi tretje osebe, obdelovalci podatkov (na primer sodelavci družbe VALAMAR RIVIERA, ki so ponudniki informacijskih storitev ali kakšnih drugih storitev), ki jih hranijo v svojih bazah do konca obdelave. S takšnimi subjekti se sklene pogodba s podrobno opredelitvijo njihovih pooblastil in obveznosti pri obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Uredbe.

V določenih primerih lahko zunanji subjekti skupaj z družbo VALAMAR RIVIERA določijo namen in način obdelave osebnih podatkov; v teh primerih so zunanji partnerji in Valamar skupni upravljavci. V tem razmerju skupni upravljavci transparentno določajo svoje odgovornosti za spoštovanje obveznosti iz Uredbe, zlasti glede uveljavljanja pravic posameznikov in svojih dolžnosti spoštovanja transparentnosti obdelave, razen če so te odgovornosti določene z zakonom.

Če v okviru obdelave podatkov pride do prenosa podatkov v tretje države, VALAMAR RIVIERA zagotavlja spoštovanje najvišjih možnih standardov zaščite osebnih podatkov v skladu s strogimi zahtevami Uredbe. V zvezi s tem bo v primeru, ko gre za mednarodne prenose osebnih podatkov, VALAMAR RIVIERA obvestila posameznika o nameri posredovanja osebnih podatkov tretji državi ali mednarodni organizaciji ter o obstoju ali neobstoju odločbe Evropske komisije o ustreznosti. Hkrati bo posameznika tudi opozorila na primerne in ustrezne zaščitne ukrepe in načine pridobivanja njihovih kopij ali na mesta, kjer so na voljo, če za prenos veljajo ustrezni varnostni ukrepi po 46. členu Uredbe, uporaba zavezujočih korporativnih pravil v skladu s 47. členom Uredbe ali če se uporablja 2. podstavek 1. stavka 49. člena Uredbe. Vsako posredovanje osebnih podatkov v tretje države bo opravljeno v skladu s V. poglavjem Uredbe.

Namen zbiranja

Družba VALAMAR RIVIERA je nekatere vaše osebne podatke dolžna zbirati zaradi izpolnjevanja pogodbe o nastanitvi in zaradi predpisov, ki urejajo gostinsko dejavnost, vendar lahko VALAMAR RIVIERA iste ali druge podatke zbira tudi za druge namene, predvsem zaradi stikov oziroma:

 • izpolnjevanja pogodbe o nastanitvi;
 • izpolnjevanja zakonskih zahtev in zahtev ostalih veljavnih predpisov, ki urejajo gostinsko dejavnost;
 • za namene neposrednega trženja;
 • pošiljanja ponudb;
 • za namen organiziranja nagradnih iger;
 • za namen izboljšanja in personalizacije storitev, ki so namenjene vam kot gostu;
 • za namen zaščite premoženja in varnosti posameznikov z izvajanjem videonadzora.

VALAMAR RIVIERA jamči, da bo zbrane podatke uporabljala samo za navedene namene.

VALAMAR RIVIERA lahko uporablja depersonalizirane podatke v statistične namene.

Pravna podlaga za zbiranje

Pravne podlage za navedene namene zbiranja so:

 • zakonske,
 • pogodbene,
 • ključni interesi posameznikov,
 • zakoniti interes, ki je močnejši od interesa posameznika, ali
 • privolitev ali izrecno soglasje posameznika, odvisno od namena obdelave in vrste osebnega podatka.

Načini zbiranja podatkov

VALAMAR RIVIERA zbira vaše podatke:

 • ob rezervaciji nastanitve (rezervacije preko spletne strani ali rezervacije po telefonu (klicni center));
 • ob izpolnjevanju pogodbe o nastanitvi ‒ prijava na recepciji objekta, izpolnjevanje registracijske kartice;
 • ob prijavi na e-novice na spletnih straneh družbe VALAMAR RIVIERA, vključno s prijavo za brezplačen WiFi na spletnih straneh VALAMAR RIVIERE;
 • ob včlanitvi v program zvestobe;
 • ob sodelovanju v nagradnih igrah z izpolnitvijo vprašalnika;
 • na krajih, ki so v sistemu videonadzora.

Čas hrambe podatkov

Podatke, ki jih VALAMAR RIVIERA zbira v skladu z zakonom, mora hraniti toliko časa, kolikor določa posamezni zakon ali drug predpis.

Podatke, ki jih VALAMAR RIVIERA zbira na podlagi pogodbenega razmerja, mora hraniti samo toliko časa, kolikor je potrebno za namen izpolnitve pogodbe oziroma zagotavljanja storitve.

Podatke o imenu, priimku in elektronskem naslovu, ki jih družba VALAMAR RIVIERA zbere na podlagi zakonitega interesa za namene neposrednega trženja, bo hranila v svoji bazi gostov 10 let.

Ostale podatke, ki jih VALAMAR RIVIERA zbere na podlagi izrecne privolitve gosta (številka mobilnega telefona, število otrok, zakonski stan, hišni ljubljenčki, interesi, način potovanja, preference glede nastanitve in destinacije), bo hranila v svoji bazi gostov 5 let.

VALAMAR RIVIERA prav tako lahko na podlagi vašega izrecnega soglasja zbira in hrani podatke o vsebinah, ki jih pregledujete na spletnih straneh (t. i. piškotki), ter jih bo v tem primeru hranila v svoji bazi 2 leti. Navedene podatke bo uporabljala za namen obveščanja o posebnih in personaliziranih ponudbah, novicah in dogodkih, ki jih organizira, preko spletnih kanalov (e-pošta, splet, internetna promocija).

Pravice posameznikov

Ne glede na podlago za zbiranje podatkov lahko kadar koli brezplačno zahtevate:

 • dostop, spremembo ali dopolnitev podatkov v vseh bazah osebnih podatkov, na podlagi česar bo družba VALAMAR RIVIERA omogočila dostop ali spremenila vaše podatke v vseh svojih bazah glede na vašo zahtevo;
 • izbris (»pravica do pozabe«) osebnih podatkov v vseh bazah osebnih podatkov, na podlagi česar vas bo VALAMAR RIVIERA izbrisala iz vseh svojih baz, razen iz tistih, ki jih je dolžna imeti in hraniti na podlagi predpisov, ter če ne obstajajo močnejši zakoniti razlogi za obdelavo ali če obdelava ni nujna za vzpostavitev, izvrševanje ali zaščito pravnih zahtev;
 • omejitev obdelave vaših podatkov ali vložite ugovor zoper obdelavo takšnih podatkov;
 • da se podatki, ki smo jih zbrali o vas, posredujejo vam ali tretjim osebam (»pravica do prenosljivosti podatkov«) v skladu z zakonskimi predpisi;
 • če so podatki dani na podlagi privolitve, lahko to soglasje kadar koli prekličete brez negativnih posledic;
 • pravica do vložitve ugovora nadzornemu organu – Agenciji za varstvo osebnih podatkov (več o tem na www.azop.hr).

Pisno zahtevo pošljite na kontaktni naslov uslužbenca za varstvo osebnih podatkov: dpo@valamar.com oziroma po pošti na naslov: Valamar Riviera d. d., Stancija Kaligari 1, Poreč, Republika Hrvaška.

Osebni podatki, ki se zbirajo od oseb, ki so rezervirale nastanitev, in od gostov

Vaše osebne podatke, ki jih morate posredovati za zagotavljanje nastanitvenih storitev, VALAMAR RIVIERA kot upravljavec hrani v svoji zbirki podatkov izključno za namen izpolnjevanja pogodbe o nastanitvi in izpolnjevanja pravnih obveznosti dostave ter zbiranja osebnih podatkov, povezanih z gostinsko dejavnostjo, in jih lahko uporablja tudi za druge namene, predvidene s predpisi. V primeru, da družbi VALAMAR RIVIERA ne dostavite minimalnih podatkov, potrebnih za prijavo gosta v vseh ustreznih registrih, vam družba VALAMAR RIVIERA ne bo mogla zagotoviti nastanitvene storitve v skladu s pogodbo in zakonom.

Osebni podatki, ki jih VALAMAR RIVIERA evidentira že ob rezervaciji in na registracijski kartici ob prihodu v objekt, so zbrani na podlagi zakonov, ki urejajo gostinsko dejavnost, ter za namen zagotavljanja storitev gostom. Ti podatki so naslednji (v skladu s predpisi se lahko spreminjajo):

 • ime in priimek,
 • naslov prebivališča (hrvaški državljani),
 • datum rojstva,
 • številka, vrsta identifikacijskega dokumenta in kraj izdaje,
 • državljanstvo,
 • ime objekta,
 • številka nastanitvene enote,
 • datum prihoda in odhoda gosta,
 • spol.

Navedene podatke VALAMAR RIVIERA hrani v svoji bazi gostov in jih pošilja v sistem E-visitor (elektronski sistem za prijavo gostov) pristojnim organom Republike Hrvaške, v sistemu pa se morajo hraniti 10 let. Družba VALAMAR RIVIERA je dolžna hraniti tudi vse račune, izdane gostom z njihovimi osebnimi podatki, in sicer 11 let skladno z zakonskimi predpisi.

Zaradi izpolnitve pogodbene obveznosti VALAMAR RIVIERA ob rezervaciji kot tudi na registracijski kartici ob prihodu v objekt zbira naslednje podatke:

 • naslov elektronske pošte,
 • jezik,
 • telefonska številka.

Drugi podatki v zvezi z okoliščinami vašega bivanja, kot so: način potovanja, s kom potujete, zakonski stan, število otrok, hišni ljubljenčki, drugi interesi, bodo prav tako zbrani, če so neposredno povezani z zagotavljanjem nastanitvenih storitev, in bodo izbrisani po vašem odhodu iz nastanitvenega objekta.

Družba VALAMAR RIVIERA ima kot upravljavec na podlagi zakonitega interesa pravico do zbiranja vaših osebnih podatkov (ime in priimek, e-naslov) za svojo bazo gostov in pravico do uporabe za namen neposrednega trženja, in to izključno za namen obveščanja o ponudbah in novicah družbe VALAMAR RIVIERA po elektronski pošti. V tem primeru imate pravico kadar koli brezplačno zahtevati izbris (pravica do pozabe) iz baze podatkov za ta namen.

V času vašega bivanja in po njem vam bo VALAMAR RIVIERA kot gostu na elektronski naslov, ki smo ga prejeli od vas, poslala vprašalnik o zadovoljstvu, ki ga bo, če ga želite izpolniti, torej izključno z vašo privolitvijo, obdelala družba (TrustYou), ki javno objavlja podatke iz vprašalnika v skladu s svojimi pravili in politikami, za katere družba VALAMAR RIVIERA ni odgovorna. Osnovni namen vprašalnika o zadovoljstvu je zbiranje podatkov o storitvah za izboljšanje storitev družbe VALAMAR RIVIERA, VALAMAR RIVIERA pa te podatke iz vprašalnika depersonalizira in jih obdeluje v statistične namene.

Dodatno lahko oseba, ki rezervira nastanitev, oziroma gost poda posebno dovoljenje, privolitev VALAMAR RIVIERI, da vse njegove navedene podatke, kot so:

 • priimek,
 • naslov elektronske pošte,
 • datum rojstva,
 • država,
 • ostali osebni podatki, ki se zbirajo v času bivanja (npr. številka mobilnega telefona, številka drugega telefona, spol, število otrok, zakonski stan, jezik, hišni ljubljenčki, interesi in aktivnosti v času bivanja, način potovanja, preference glede nastanitve in destinacije ipd.),
 • ostali osebni podatki, ki se zbirajo ob pregledovanju spletnih strani (t. i. piškotki), vključno z IP-naslovom,

zbira in uporablja za nadaljnje profiliranje posameznikov in za namen kontaktiranja in obveščanja o posebnih in personaliziranih ponudbah, novicah in dogodkih, ki jih organizirata VALAMAR RIVIERA in/ali Imperial, preko spletnih kanalov (e-pošta, splet, internetna promocija). V tem primeru ima posameznik pravico, da kadar koli prekliče dano privolitev, kar vključuje tudi obdelavo v namen izdelave profila v obsegu, ki je povezan s takšnim neposrednim trženjem, ne glede na to, ali gre za začetno ali nadaljnjo obdelavo, kadar koli in brezplačno, kot tudi pravico, da kadar koli spremeni podatke in pravico do pozabe.

Podatki se hranijo v bazi gostov VALAMAR RIVIERE 5 let.

VALAMAR RIVIERA zbira tudi osebne podatke preko sistema videonadzora.

Osebni podatki, ki se zbirajo ob prijavi na e-novice, vključno s prijavo za brezplačen WiFi na spletnih straneh VALAMAR RIVIERE

Ob prijavi na e-novice bo imel posameznik možnost posredovati naslednje dodatne podatke ob privolitvi (brez imena, priimka ter elektronskega naslova, kar VALAMAR RIVIERA zbira na podlagi zakonitega interesa):

 • spol,
 • datum rojstva,
 • država,
 • jezik.

Ob posodobitvi prijave na e-novice bo imel posameznik možnost posredovati naslednje dodatne podatke ob privolitvi:

 • ulica, hišna številka, poštna številka, kraj,
 • telefonska številka,
 • številka mobilnega telefona,
 • interesi,
 • način potovanja,
 • hišni ljubljenčki,
 • preferenca nastanitve,
 • preferenca destinacije.

Podatki se zbirajo na podlagi izrecnega soglasja za namen obveščanja o posebnih in personaliziranih ponudbah, novicah in dogodkih, ki jih organizirata VALAMAR RIVIERA in/ali Imperial, preko spletnih kanalov (e-pošta, splet, internetna promocija).

Podatki se hranijo v bazi gostov VALAMAR RIVIERE 5 let.

Posameznik ima pravico do spremembe podatkov in pravico do pozabe.

Osebni podatki, ki se zbirajo ob včlanitvi v program zvestobe

S pristopom k članstvu v programu zvestobe gostje zbirajo točke na način, določen v splošnih pogojih za člane programa zvestobe, ki jih prejmejo ob bivanju v objektih VALAMAR RIVIERE. Vsi pogoji za članstvo v programu zvestobe, obveznosti družbe VALAMAR RIVIERA in pravice posameznikov so navedeni v splošnih pogojih za članstvo v programu zvestobe, ki so na voljo na www.valamar.com/loyalty. Vstop v program zvestobe poteka izključno na podlagi zahteve gosta; gost na podlagi omenjenega članstva pridobiva različne ugodnosti, kadar koli pa lahko izstopi iz programa zvestobe.

Podatki, ki se zbirajo, so:

 • ime,
 • priimek,
 • spol,
 • datum rojstva,
 • naslov elektronske pošte,
 • številka mobilnega telefona,
 • številka drugega telefona,
 • naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj in država).

Družba VALAMAR RIVIERA ima na podlagi zakonitega interesa pravico do zbiranja vaših osebnih podatkov (ime in priimek, e-naslov) in do uporabe za namen neposrednega trženja, in to izključno za namen obveščanja o ponudbah in novicah družbe VALAMAR RIVIERA po elektronski pošti. V tem primeru ima posameznik pravico do ugovora zoper takšno obdelavo, kar vključuje tudi izdelavo profila v obsegu, ki je povezan s takšnim neposrednim trženjem, ne glede na to, ali gre za začetno ali nadaljnjo obdelavo, kadar koli in brezplačno.

Dodatno lahko oseba, ki se včlani v program zvestobe, poda posebno dovoljenje, privolitev VALAMAR RIVIERI, da vse njene navedene podatke, pa tudi:

 • ostale osebne podatke, ki se zbirajo v času morebitnega bivanja (npr. število otrok, zakonski stan, jezik, hišni ljubljenčki, interesi in aktivnosti v času bivanja, način potovanja, preference glede nastanitve in destinacije ipd.),

zbira in uporablja za nadaljnje profiliranje posameznikov in za namen kontaktiranja in obveščanja o posebnih in personaliziranih ponudbah, novicah in dogodkih, ki jih organizirata VALAMAR RIVIERA in/ali Imperial, preko spletnih kanalov (e-pošta, splet, internetna promocija). V tem primeru ima posameznik pravico, da kadar koli prekliče dano privolitev, kar vključuje tudi obdelavo v namen izdelave profila v obsegu, ki je povezan s takšnim neposrednim trženjem, ne glede na to, ali gre za začetno ali nadaljnjo obdelavo, kadar koli in brezplačno, kot tudi pravico, da kadar koli spremeni podatke, in pravico do pozabe.

Navedeni podatki se hranijo v bazi gostov VALAMAR RIVIERE 5 let.

Osebni podatki, ki se zbirajo ob sodelovanju v nagradnih igrah/z izpolnitvijo anketnega obrazca

VALAMAR RIVIERA lahko občasno organizira tudi nagradne igre, kjer bo vaše osebne podatke zbirala samo, če se odločite za sodelovanje v nagradni igri. Podatki, ki bodo zbrani na ta način in ki so potrebni za sodelovanje v nagradni igri, bodo določeni v pravilih vsake posamezne nagradne igre in se lahko med seboj razlikujejo. Tako zbrani podatki, ki temeljijo na svojevrstni pogodbeni obveznosti, bodo uporabljeni za izvedbo nagradne igre v skladu s pravili nagradne igre in izbrisani v roku petih let od konca nagradne igre.

V primeru, da izpolnite vprašalnik za nagradno igro s podatki, ki niso potrebni za sodelovanje v nagradni igri (podatki se lahko pri različnih nagradnih igrah razlikujejo), lahko VALAMAR RIVIERA vse te depersonalizirane podatke uporabi za statistične namene.

Družba VALAMAR RIVIERA ima na podlagi zakonitega interesa pravico do zbiranja vaših osebnih podatkov iz vprašalnika (ime in priimek, e-naslov) in do uporabe za namen neposrednega trženja, in to izključno za namen obveščanja o ponudbah in novicah družbe VALAMAR RIVIERA po elektronski pošti. V tem primeru ima posameznik pravico do ugovora zoper takšno obdelavo, kar vključuje tudi izdelavo profila v obsegu, ki je povezan s takšnim neposrednim trženjem, ne glede na to, ali gre za začetno ali nadaljnjo obdelavo, kadar koli in brezplačno.

Navedeni podatki se hranijo v bazi gostov VALAMAR RIVIERE 10 let.

Posameznik ima pravico do spremembe podatkov in pravico do pozabe.

Dodatno lahko oseba, ki sodeluje v nagradni igri, poda posebno dovoljenje, privolitev, da lahko družba VALAMAR RIVIERA vse njene navedene podatke v izpolnjenem vprašalniku za nagradno igro (podatki se pri različnih nagradnih igrah lahko razlikujejo) zbira in uporablja za nadaljnje profiliranje posameznikov in za namen kontaktiranja in obveščanja o posebnih in personaliziranih ponudbah, novicah in dogodkih, ki jih organizirata VALAMAR RIVIERA in/ali Imperial, preko spletnih kanalov (e-pošta, splet, internetna promocija). V tem primeru ima posameznik pravico, da kadar koli prekliče dano privolitev, kar vključuje tudi obdelavo za namen izdelave profila v obsegu, ki je povezan s takšnim neposrednim trženjem, ne glede na to, ali gre za začetno ali nadaljnjo obdelavo, kadar koli in brezplačno, kot tudi pravico, da kadar koli spremeni podatke, in pravico do pozabe.

Podatki se hranijo v bazi gostov VALAMAR RIVIERE 5 let.

Piškotki (cookies) in spletne tehnologije

Podobno kot na številnih drugih portalih se tudi na našem lahko uporabljajo »piškotki« (majhne datoteke, ki jih pri obisku naše spletne strani shranimo v vaš računalnik, da omogočimo osnovno ali dodatno funkcionalnost teh strani) in druge tehnologije, ki olajšajo zagotavljanje vsebin glede na vaša področja zanimanja, obdelovanje rezervacij ali zahtev in/ali analiziranje značilnosti vaših obiskov. Piškotkov ni mogoče uporabljati za odkrivanje vaše identitete. Kadar dostopate do naših spletnih strani, s to informacijo naši strežniki identificirajo lastnosti vašega brskalnika, ne pa tudi vas.

Uporabljamo različne vrste piškotkov:

 • Nujni piškotki – so nujni za delovanje spletne strani, brez njih vam nemotenega dostopa do spletnega mesta ne moremo omogočiti. To pomeni, da se spletna stran brez teh piškotkov ne more niti odpreti niti prikazati. Ti piškotki se uporabljajo za prenos sporočil ali so nujni za zagotavljanje storitev informacijske družbe, ki jih uporabniki teh storitev izrecno zahtevajo. Omogočajo nam tudi osnovno analizo spletnih strani z namenom, da optimiziramo delovanje spletnih mest s podatki, ki so povsem anonimni oziroma ne temeljijo na vaših osebnih podatkih ali podatkih, ki jih je mogoče na kakršen koli način povezati z vami. Za te piškotke ne potrebujemo in ne zahtevamo vaše privolitve.
 • Funkcijski piškotki – z njihovo pomočjo opravljamo bolj napredne analize spletnih strani. Ti piškotki se uporabljajo za analizo uporabniških vedenj in na podlagi prejetih anonimnih podatkov lahko ugotovimo, katera spletna mesta obiskovalci najbolj iščejo in si jih ogledujejo, zato imamo možnost spletno mesto prilagoditi in njegovo vsebino ter funkcionalnost narediti preprostejšo za uporabo. Za te piškotke potrebujemo vašo privolitev.
 • Oglaševalski piškotki – uporabljamo jih za analizo vaših interesov in želja ter nam služijo za posredovanje informacij, ki vas zanimajo, in za ustvarjanje ponudb, prilagojenih vaši uporabi spletnih strani VALAMAR RIVIERA. Za te piškotke potrebujemo vašo privolitev.

VALAMAR RIVIERA shranjuje piškotke v bazo podatkov in jih hrani največ dve leti za namen obveščanja o posebnih in personaliziranih ponudbah, novicah in prireditvah, ki jih organizira, preko spletnih kanalov (e-pošta, splet, internetna promocija).

Če se v zvezi z nastavitvami piškotkov na spletnem mestu družbe Valamar premislite, jih lahko kadar koli spremenite na povezavi: (povezava na polje za odobritev piškotka). Piškotke, shranjene v vašem računalniku, lahko vedno izbrišete in tako onemogočite obdelavo svojih osebnih podatkov s takšno tehnologijo. Vsak spletni brskalnik ima svoje postopke brisanja piškotkov, na tem mestu vam posredujemo povezave do postopkov najbolj priljubljenih spletnih brskalnikov:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje%20kola%C4%8Di%C4%87a

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Sistem videonadzora

VALAMAR RIVIERA ima kot upravljavec zakoniti interes izvajati videonadzor zaradi zaščite oseb in premoženja, v skladu z določenimi delovnimi položaji pa tudi zakonsko dolžnost postavitve nadzornih kamer, ki snemajo zaposlene in vse osebe, ki se gibljejo v vidnem polju nadzorne kamere.

VALAMAR RIVIERA v skladu s predpisi označuje vsa mesta, kjer je postavljen videonadzor.

VALAMAR RIVIERA se zaveda, da videoposnetki vsebujejo osebne podatke vseh oseb, ki se gibljejo v vidnem polju kamere, zato jih skrbno varuje, ima urejen varnostni sistem, sistem dostopnosti ter politiko njihovega izbrisa, ki je urejena z notranjimi varnostnimi predpisi družbe VALAMAR RIVIERA.

Videoposnetki se redno presnemavajo, tako da se samodejno izbrišejo po največ 15 dneh od dneva snemanja. Ne glede na to pa se video zapisi lahko hranijo dlje, če gre za dokaz v postopku pred pristojnimi državnimi organi. Izvzeti video zapisi bodo shranjeni v centralnem prijavnem sistemu z zelo omejenim dostopom.

V primeru sodnih in/ali kazenskih postopkov lahko VALAMAR RIVIERA uporabi navedene video zapise. Vpogled v osebne podatke na video zapisih lahko imajo tudi tretje osebe, obdelovalci, pogodbeni partnerji družbe VALAMAR RIVIERA, ki so registrirani in strokovno usposobljeni za zagotavljanje storitev zaščite oseb in premoženja in ki na noben način samostojno ne uporabljajo navedenih podatkov, ampak skrbijo za varnost centralnih nadzornih in prijavnih sistemov. Za vse ostale podrobnosti glede videonadzora veljajo posebni predpisi, ki urejajo to področje.

Varstvo osebnih podatkov otrok

VALAMAR RIVIERA svetuje staršem in skrbnikom, naj otroke poučijo o varni in odgovorni rabi osebnih podatkov na spletu. VALAMAR RIVIERA ne želi in nima namena zbirati osebnih podatkov otrok, niti jih ne bo kakor koli uporabljala niti posredovala tretjim osebam. Privolitev mladoletne osebe izključno za uporabo storitev informacijske družbe je veljavna le, če jo je podala mladoletna oseba, stara več kot 16 let. Vsaka druga obdelava podatkov mladoletnih oseb pod navedeno starostno mejo in druga obdelava, razen kot je izrecno navedena tukaj, je za otroke, mlajše od 18 let, družbi VALAMAR RIVIERA dovoljena izključno ob predhodnem soglasju staršev.

Sprememba podatkov

Kadar koli lahko stopite v stik z nami zaradi vpogleda v svoje osebne podatke kot tudi zaradi posodobitve, popravka ali izbrisa podatkov. Do takrat za navedene namene uporabljamo vaše predhodno evidentirane podatke.

Vaše soglasje

Ko na kakršen koli način posredujete podatke VALAMAR RIVIERI (rezervacija, registracijska kartica ...), jamčite, da so podatki, ki ste jih navedli, točni, da ste poslovno sposobni in pristojni za razpolaganje z danimi podatki ter da se v celoti strinjate, da VALAMAR RIVIERA zbira in uporablja vaše podatke v skladu z zakonom in pogoji te politike zasebnosti.

Tehnična in integrirana zaščita podatkov

VALAMAR RIVIERA kot upravljavec upošteva najvišje standarde organizacijske in tehnične zaščite podatkov. Zato ob upoštevanju najnovejših dosežkov, stroškov izvajanja in narave, obsega, okoliščin in namena obdelave ter različnih ravni verjetnosti in resnosti tveganj za človekove pravice in svoboščine posameznikov, ki izhajajo iz obdelave podatkov, v času določanja sredstev za obdelavo in v času same obdelave, izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki omogočajo učinkovito uporabo načel varstva podatkov.

VALAMAR RIVIERA prav tako izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo, da bodo integrirano obdelani samo osebni podatki, ki so nujni za vsak posamezni namen obdelave. Ti ukrepi VALAMAR RIVIERE veljajo za količino zbranih osebnih podatkov, obseg njihove obdelave, čas hrambe in njihovo razpoložljivost. Natančneje, taki ukrepi zagotavljajo, da osebni podatki ne bodo avtomatično, brez poseganja posameznika, na voljo neomejenemu številu posameznikov.

Evidenca dejavnosti obdelav

VALAMAR RIVIERA kot upravljavec vodi evidenco dejavnosti obdelav z naslednjimi podatki:

 • ime in kontaktni podatki upravljavca, po potrebi skupnega upravljavca in uslužbenca za varstvo podatkov;
 • namen obdelave;
 • opis kategorij posameznikov in kategorij osebnih podatkov;
 • kategorije prejemnikov, ki so jim osebni podatki razkriti ali jim bodo razkriti, vključno s prejemniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je potrebno, prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije in v primeru prenosa iz drugega pododstavka 1. odstavka 49. člena dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih;
 • po možnosti predvideni roki za izbris različnih kategorij podatkov;
 • po možnosti splošni opis tehničnih in organizacijskih ukrepov.

Postopki v zvezi s kršitvami osebnih podatkov

VALAMAR RIVIERA kot upravljavec zagotavlja, da bo v primeru kršitve osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja in, če je to izvedljivo, najmanj 72 ur po tem, ko je izvedel za kršitev, o tem obvestil pristojni nadzorni organ, razen če ni verjetno, da bi kršitev osebnih podatkov povzročila tveganje za človekove pravice in svoboščine posameznikov.

Poročilo, ki ga prejme nadzorni organ, vsebuje vse informacije v skladu z Uredbo.

V primeru kršitve osebnih podatkov, ki lahko povzroči veliko tveganje za človekove pravice in svoboščine posameznikov, bo VALAMAR RIVIERA kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja obvestil posameznika o kršitvi osebnih podatkov. Posamezniki ne bodo obveščeni v primeru, če Uredba predpisuje, da to ni obvezno.

Ocena učinka na varstvo podatkov

Če je verjetno, da bo kakšna vrsta obdelave, zlasti z novimi tehnologijami in ob upoštevanju narave, obsega, okoliščin in namena obdelave, povzročila veliko tveganje za človekove pravice in svoboščine posameznika, bo Valamar kot upravljavec pred obdelavo ocenil učinke pričakovanih postopkov obdelave na zaščito osebnih podatkov.

Ena ocena se lahko nanaša na vrsto podobnih postopkov obdelave, ki predstavljajo podobno velika tveganja.

VALAMAR RIVIERA izvaja oceno učinka na varstvo podatkov v primeru:

 • sistematične in celovite ocene osebnih vidikov ki so povezani s posamezniki in temeljijo temeljijo na avtomatizirani obdelavi, vključno z izdelavo profila, in na podlagi odločitev, ki imajo pravne učinke glede posameznika ali na podoben način bistveno vplivajo na posameznika;
 • obsežne obdelave posebnih kategorij osebnih podatkov iz 1. odstavka 9. člena ali podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in kaznivimi dejanji iz 10. člena Uredbe;
 • sistematičnega spremljanja v pretežni meri javno dostopnega področja;
 • v drugih primerih, ki jih določi pristojni nadzorni organ.

VALAMAR RIVIERA zagotavlja ustrezno vključenost uslužbenca za varstvo podatkov v postopek ocenjevanja učinka.

V skladu z določbami Uredbe se po končanem postopku ocene učinka po potrebi opravi postopek predhodnega posvetovanja z nadzornim organom.

Transparentnost

Ta politika zasebnosti je na voljo na spletni strani www.valamar.com ter na recepcijah naših objektov.

Če se odločimo za spremembo politike zasebnosti, bodo vse spremembe objavljene na spletni strani www.valamar.com in na recepciji naših objektov.

Začetek