Celostni program zdravstvenih, varnostnih in okoljskih standardov ter izboljšanih protokolov čiščenja, katerih cilj je krepitev učinkovitih higienskih standardov, ki jih Valamar izvaja v vseh svojih objektih.

V Health&Safety
Manager

 

V Health&Safety Manager je na voljo 24/7 v času celotnega bivanja ter zagotavlja podporo gostu v primeru potrebe po zdravstveni oskrbi.

Več informacij

V-Health&Safety
Food

 

Nadzor varnosti in zdravstvene neoporečnosti od proizvodnje do postrežbe v restavracijah in barih.

Več informacij

V-Health&Safety
CERTIFIKATI

 

V programu Health&Safety se izvajajo primeri najboljših praks, pri čemer so najpomembnejši certifikati, ki jih program predvideva: Protokol V-Health & Safety v partnerstvu s SGS-om, Safe stay in Croatia, "Safe travels", ISO 9001, HACCP, ISO 14001 i ISO 50001.

Več informacij

V-Health&Safety je program zdravstvenih, higienskih, varnostnih in okoljskih standardov, ki jih v Valamarju uporabljamo, da bi zagotovili najvišjo raven varnosti gostov.

Program V-Health&Safety obsega:

1. V-Health&Safety Food zagotavlja najvišjo možno stopnjo varnosti ter zdravstveno neoporečnost hrane in pijače v vseh restavracijah in barih. S standardom V Health&Safety Food nadziramo vse procese v zvezi s hrano in pijačo od proizvodnje, dobave in priprave do postrežbe. Protokoli upravljanja s hrano in pijačo imajo certifikat HACCP, potrjen s strani SGS, vodilnega svetovnega podjetja za nadzor, preverjanje, preskušanje in certificiranje. Vsi naši zaposleni imajo predpisana zdravstvena spričevala in se redno izobražujejo, da bi zagotovili najvišje standarde varnosti in kakovosti.

2. V-Health&Safety Management predvideva upravljanje celotne varnosti gostov v času bivanja v Valamarjevih objektih, pri kateri se izvajajo svetovni standardi in nadzira uporaba otroških igrišč, bazenov, plaž in drugih vsebin v hotelih, letoviščih in kampih. V vsakem namestitvenem objektu je V-Health&Safety Manager, ki je gostom na voljo ves čas (24/7) bivanja ter jim po potrebi zagotavlja zdravstveno varstvo.


V programu V Health&Safety se na vseh štirih glavnih področjih uporabe izvajajo primeri najboljši svetovnih praks, pri čemer so najpomembnejši certifikati, ki jih program predvideva: Protokol V-Health & Safety v partnerstvu s SGS-om; ISO 9001 – mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema vodenja kakovosti; HACCP – sistem vodenja varnosti živil; ISO 14001 – mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema ravnanja z okoljem; ISO 50001 – mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema upravljanja z energijo; Travelife Gold je certifikat, ki se podeli hotelu za uporabo trajnostnih meril; gre za certifikacijsko shemo, namenjeno povečanju trajnostnega poslovanja v turistični panogi; Sustainable Hotel by UPUHH – prestižni certifikat, ki spodbuja trajnostni razvoj v hotelirstvu z aktivnim upravljanjem vpliva na družbo in okolje; EU Ecolabel je znak za okolje Evropske komisije, s katerim se potrjuje, da Valamarjevi izdelki in storitve s tem znakom zadovoljujejo standarde varstva okolja.


1. V-Health&Safety Food

V-Health&Safety Food zagotavlja najvišjo možno stopnjo varnosti ter zdravstveno neoporečnost hrane in pijače v vseh restavracijah in barih. S standardom V Health&Safety Food nadziramo vse procese v zvezi s hrano in pijačo od proizvodnje, dobave in priprave do postrežbe. Protokoli upravljanja s hrano in pijačo imajo certifikat HACCP, potrjen s strani SGS, vodilnega svetovnega podjetja za nadzor, preverjanje, preskušanje in certificiranje. Vsi naši zaposleni imajo predpisana zdravstvena spričevala in se redno izobražujejo, da bi zagotovili najvišje standarde varnosti in kakovosti.

HACCP temelji na 7 načelih, ki ga sama po sebi opredeljujejo in dokazujejo njegovo učinkovitost:

  1. Analiza nevarnosti, izdelava diagrama poteka, opredelitev nevarnosti in določitev nadzornih ukrepov

  2. Ugotovitev kritičnih kontrolnih točk

  3. Določitev kritičnih meja

  4. Vzpostavitev sistema nadzora

  5. Opredelitev korektivnih ukrepov, če kritične kontrolne točke uidejo izpod nadzora

  6. Vzpostavitev postopkov preverjanja

  7. Dokumentiranje postopkov in evidenc


Predpogoji, ki skupaj s HACCP omogočajo varnost živil v naših hotelih in kampih:

 • Ureditev prostorov za skladiščenje ter za pripravo hrane in razdelitev na območja (coniranje)

 • Nabava kakovostne opreme in redno vzdrževanje

 • Nadzor dobaviteljev

 • Sledljivost (Možnost sledenja poreklu izdelka)

 • Nadzor ter pogoji za skladiščenje in distribucijo

 • Dobra proizvodna in higienska praksa

 • Pravilno ravnanje z odpadki

 • Preprečevanje pojava škodljivcev

 • Vzdrževanje osebne higiene

 • Izobraževanje zaposlenih


KLJUČNI PROTOKOLI

 • V Health&Safety Food predvideva protokol, v sklopu katerega morajo vsi zaposleni, ki pridejo v stik s hrano in igračami, biti pod sanitarnim nadzorom ter se enkrat letno preveri njihovo zdravstveno stanje in se jim potrdijo sanitarne izkaznice

 • V Health&Safety Food predvideva preverjanje zdravstvene neoporečnosti hrane in vode, tako da v vseh turističnih objektih predstavniki zavodov za javno zdravje redno jemljejo vzorce hrane in pitne vode ter tako preverjajo njihovo zdravstveno neoporečnost. Ravno tako se zaradi ocene mikrobiološke čistosti objekta jemljejo brisi pribora, delovnih površin in rok osebja


IZOBRAŽEVANJE

 • Redno izobraževanje na temo dobre higienske prakse za vse zaposlene, ki pri svojem delu pridejo v stik s hrano. Tovrstna izobraževanja izvajajo predstavniki zavodov za javno zdravje in druge zdravstvene ustanove

 • Interno izobraževanje na temo dobre higienske prakse in uveljavljanja sistema HACCP izvaja strokovno osebje delodajalca ali pogodbenega partnerja


2. V Health&Safety Management

V Health&Safety management predvideva upravljanje celotne varnosti gostov ob upoštevanju posebnih standardov za varnost otroških igrišč, bazenov, plaž in drugih vsebin. V Health&Safety Manager je gostom na voljo ves čas (24/7) bivanja te jim po potrebi zagotavlja zdravstveno varstvo.

KLJUČNE NALOGE POOBLAŠČENCA ZA ZDRAVJE IN VARNOST (HEALTH & SAFETY MANAGER)

 • V Health&Safety Manager je na voljo gostom in zaposlenim 24 h na dan v vsakem Valamarjevem objektu

 • Njegova osnovna naloga je skrb za zdravje in varnost gostov in zaposlenih

 • Po potrebi s pomočjo dežurnega zdravnika zagotavlja zdravstveno varstvo na destinaciji

 • Ponuja vso potrebno podporo in smernice za ravnanje v izrednih razmerah

 • Zagotavlja in preverja pripravljenost objekta na pravilno soočanje z izrednimi razmerami

 • Izobražuje zaposlene o izvajanja ukrepov in postopkov iz programa V Health&Safety

 • Zagotavlja prisotnost zaposlenih, ki so usposobljeni za nudenje prve pomoči in uporabo naprav AED (avtomatskih defibrilatorjev) 24 h na dan

 • Spremlja splošne zdravstvene pogoje in vzdržuje varno okolje, ki je v skladu z vsemi predpisanimi standardi

 • Odgovoren je za dosledno izvajanje programa V Health&Safety CleanSpace

 • Odgovoren je za uveljavljanje kulture V Health&Safety v vseh procesih in aktivnostih v objektu

 • Nadzira izvajanje ukrepov splošne varnosti, varnosti pri delu in požarne varnosti

 • Redno pripravlja in dopolnjuje pogoje glede splošnih in konkretnih vprašanj na področju zdravja in varnosti za posamezen objekt


V-HEALTH&SAFETY Manager – kontakti

CERTIFIKATI V HEALTH&SAFETY

V programu Health&Safety se na vseh štirih glavnih področjih uporabe izvajajo primeri najboljših praks, pri čemer so najpomembnejši certifikati, ki jih program predvideva: Protokol V-Health & Safety v partnerstvu s SGS-om; Safe stay in Croatia - nacionalni znak za varnost; "Safe travels" - je znak za varna potovanja na svetovni ravni; ISO 9001 – mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema vodenja kakovosti; HACCP – Sistem vodenja varnosti živil; ISO 14001 – mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema ravnanja z okoljem; ISO 50001 – mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema upravljanja z energijo; Travelife Gold je certifikat, ki se podeli hotelu za uporabo trajnostnih meril; gre za certifikacijsko shemo, namenjeno povečanju trajnostnega poslovanja v turistični panogi; Sustainable Hotel by UPUHH - prestižni certifikat, ki spodbuja trajnostni razvoj v hotelirstvu z aktivnim upravljanjem vpliva na družbo in okolje; EU Ecolabel je znak za okolje Evropske komisije, s katerim se potrjuje, da Valamarjevi izdelki in storitve s tem znakom zadovoljujejo standarde varstva okolja.


PROTOKOL V-HEALTH & SAFETY V PARTNERSTVU S SGS-om

V-care guarantee

Valamar je od SGS-a, vodilnega svetovnega podjetja za inšpekcijo, preverjanje, testiranje in certifikacijo, zahteval celovito presojo svojih protokolov čiščenja in razkuževanja in higienskih praks, s katerimi se zagotavlja skladnost z mednarodnimi smernicami.

SGS je izvedel inšpekcijski pregled v vseh Valamarjevih objektih, da bi ugotovil, če se sprejeti ukrepi v njih izvajajo na ustrezen način.

Po uspešni izvedbi presoje in virtualne inšpekcije so v podjetju SGS v Valamarjevih objektih dovolili uporabo logotipa »In partnership with SGS« (V partnerstvu s SGS-om) za namene povezovanja blagovnih znamk.

Seznam področij poslovanja, ki so bili predmet presoje
Navedeni seznam je zasnovan za vse industrije in področja poslovanja. Vprašanja so v skladu z mednarodnimi smernicami WHO-ja, CDC-ja in ECDC-ja. Vprašalniki vsebujejo naslednja merila:
1. Upravljanje
2. Protokoli čiščenja in razkuževanja

Inšpekcija
Po presoji je SGS izvedel virtualni inšpekcijski pregled. Glavni cilj je bil potrditi, da so vsi protokoli in ukrepi, potrjeni v fazi presoje, pravilni in da se v celoti izvajajo.

Izdaja znaka in potrdila »IN PARTNERSHIP WITH SGS«
Znak »V-HEALTH & SAFETY PROTOCOL IN PARTNERSHIP WITH SGS« (Protokol V-Health & Safety v partnerstvu s SGS-om) Valamarju podeljuje pravico do povezovanja blagovnih znamk z uporabo logotipa »In partnership with SGS« v zunanjih komunikacijskih gradivih, v katerih se posreduje sporočilo, da Valamar izvaja vse ukrepe predpisane z mednarodnimi smernicami in lokalnimi odloki: protokole čiščenja in razkuževanja, upravljanje kadrov in uporabo osebne zaščitne opreme.

ISO 9001 je mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema vodenja kakovosti. V Valamarju standard ISO 9001 izvajamo in ga od leta 2009 redno certificiramo s ciljem nenehnega izboljševanja in doslednega uveljavljanja kakovosti svojih storitev. S certifikacijo in učinkovitim izvajanjem tega sistema vodenja kakovosti v Valamarju dokazujemo, da smo posvečeni večjemu zadovoljstvu svojih gostov.

HACCP je sistem vodenja varnosti živil, za katerega imamo v Valamarju certifikat skladnosti nenehno od leta 2006. HACCP je najprestižnejši mednarodni certifikat, s katerim se analizirajo vsi procesi v proizvodnji hrane – od same proizvodnje do postrežbe ter določajo postopki, ki se morajo uporabljati, da bi se zagotovila popolna varnost živil. Sistem HACCP so razvili v organizaciji NASA, da bi zagotovili 100 % zdravstveno neoporečno hrano za vesoljski program. Komisija Codex Alimentarius je HACCP razglasila za najučinkovitejši sistem, ki zagotavlja zdravstveno neoporečnosti živil.

ISO 14001 je mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema ravnanja z okoljem. V Valamarju standard ISO 14001 izvajamo od leta 2009 s ciljem varovanja okolja in vzpostavljamo ravnovesje med družbenimi in gospodarskimi potrebami. Z uveljavljanjem tega standarda v Valamarju s svojim delovanjem povečujemo pozitiven vpliv na okolje ter preprečujemo negativen vpliv na okolje ter okolja na goste in zaposlene.

ISO 50001 je mednarodni standard, s katerim se določajo zahteve Sistema upravljanja z energijo. V Valamarju standard ISO 50001 izvajamo od leta 2016 s ciljem racionalne uporabe naravnih virov, izboljšanja energetske učinkovitosti in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Travelife Gold je certifikat, ki se podeli hotelu za uporabo trajnostnih meril. Družba Travelife certificira hotele glede na standard, ki ga priznava GSTC in vsebuje 163 meril. 28 naših hotelov je že certificiranih ali pa so v postopku pridobitve certifikata.

Sustainable Hotel by UPUHH je prestižni certifikat, ki spodbuja trajnostni razvoj v hotelirstvu z aktivnim upravljanjem vpliva na družbo in okolje. S pridobitvijo tega certifikata smo v Valamarju okrepili prakse zelenega poslovanja z doseganjem ravnovesja med varstvom okolja v najširšem pomenu ter socialno vključenostjo v lokalno skupnost.

EU Ecolabel je znak za okolje Evropske komisije, s katerim se potrjuje, da Valamarjevi izdelki in storitve s tem znakom zadovoljujejo standarde varstva okolja. Cilj uvedbe je učinkovitejše upravljanje pri zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, zdravje, podnebje ter na porabo virov in energije.

*Protokoli v zvezi z vodenjem kakovosti, varnosti in zdravstvene neoporečnosti hrane in pijače ter upravljanjem z energijo in varstvom okolja se v Valamar Obertauern Hotelu in Kesselspitze Valamar Collection Hotelu izvajajo v skladu s standardi V Health & Safety, čeprav našteti certifikati veljajo izključno za Valamarjeve objekte na Hrvaškem. Zdravstveni in varnostni ukrepi se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi, sprejetimi s strani avstrijske vlade.

Začetek