Politika zasebnosti

Valamar Riviera d.d. s sedežem v Poreču, Hrvaška, Stancija Kaligari 1, OIB (osebna identifikacijska številka): 36201212847 (v nadaljnjem besedilu: VALAMAR RIVIERA ali mi ali naš) spoštuje zasebnost vsake osebe, katere osebne podatke zbira. V pravilniku o varstvu zasebnosti vas želimo obvestiti o tem, katere osebne podatke VALAMAR RIVIERA kot upravljavec zbira, za kateri namen, kako jih varuje in katere so vaše pravice. VALAMAR RIVIERA v določenih primerih nastopa kot upravljavec tudi za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki in ki so hkrati posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, družb, s katerimi ima VALAMAR RIVIERA sklenjene podjetniške pogodbe, na podlagi katerih upravlja turistični del poslovanja v okviru svojih pooblastil na podlagi teh pogodb.

V primeru rezervacije nastanitve prek spletnega mesta www.valamar.com je vaš upravljavec VALAMAR RIVIERA, lahko pa je tudi Imperial Riviera d.d. s sedežem na naslovu Rab, Hrvaška, Jurja Barakovića 2, OIB (osebna identifikacijska številka): 90896496260 managed by Valamar, HELIOS FAROS d.d. s sedežem na naslovu Stari Grad (Grad Stari Grad), Hrvaška, Naselje Helios 5, OIB (osebna identifikacijska številka): 48594515409 managed by Valamar, Valamar Obertauern GmbH, s sedežem na naslovu Obertauern, Avstrija, Gamsleitenstraße 6, FN: 195893 d, managed by Valamar, Kesselspitze GmbH & Co KG, s sedežem na naslovu Obertauern, Avstrija, Alpenstraße 1, FN: 581638 a, managed by Valamar, odvisno od tega, v katerem objektu ste nastanjeni. PREBERITE VEČ
Dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov in svojih pravicah najdete v pravilnikih o varstvu zasebnosti v nadaljevanju.

Valamar Riviera d.d. Helios Faros d.d. Imperial Riviera d.d. Valamar Obertauern GMBH Kesselspitze GmbH & Co KG Valamar Marietta GmbH

Valamar Riviera d.d. politika zasebnosti

Osnovne informacije

UPRAVLJAVEC PODATKOV IN ZAKONSKI OKVIR

VALAMAR RIVIERA kot upravljavec se obvezuje k varovanju vaših osebnih podatkov. Zbiranje in hranjenje podatkov se izvaja v skladu z določbami Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Uredba), Zakona o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uradni list RH 42/2018) in drugih predpisov, ki urejajo predmetno področje in veljajo v Republiki Hrvaški.

OBSEG UPORABE

Ta pravilnik velja za katero koli obdelavo osebnih podatkov, ki jo opravi VALAMAR RIVIERE kot upravljavec podatkov, razen če je z drugim pravilnikom ali drugim dokumentom VALAMAR RIVIERE drugače predpisano za posamezno obdelavo. VALAMAR RIVIERA v posameznih primerih nastopa kot upravljavec podatkov tudi za posameznike, ki so hkrati posamezniki društev, s katerimi ima VALAMAR RIVIERA sklenjene pogodbe, na podlagi katerih upravlja s turističnim delom poslovanja v okviru svojih pooblastil, ki jih ima na podlagi teh pogodb.

Ta Politika zasebnosti je razdeljena na dva dela, in sicer: Splošni in Posebni del. Osnovna načela obdelave osebnih podatkov, kontaktni podatki uslužbencev za varstvo osebnih podatkov in druga določila, opredeljena v Splošnem delu te Politike, se uporabijo brez izjeme na vsako obdelavo osebnih podatkov ne glede, ali je tovrstna obdelava posebej obdelana v Posebnem delu te Politike. V Posebnem delu Politike so podrobno obdelani posebni primeri obdelave podatkov, ki predstavljajo večji del vseh obdelav VALAMAR RIVIERE.

USLUŽBENEC ZA VARSTVO PODATKOV

VALAMAR RIVIERA je imenovala uslužbenca za varstvo osebnih podatkov, na katerega se lahko kadar koli obrnete na naslov: dpo@valamar.com ali po pošti na naslov Valamar Riviera, d. d., Stancija Kaligari 1, Poreč, Republika Hrvaška – za DPO, za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov in za uveljavitev pravic, ki so zagotovljene z Uredbo.

Vse zahteve, ki niso povezane z varstvom osebnih podatkov, vendar so dostavljene na naslov uslužbenca za varstvo podatkov (ponudbe kandidatov za zaposlitev, povpraševanja za rezervacije v objektih VALAMAR RIVIERE itd.), bodo posredovane neposredno v pristojne oddelke znotraj VALAMAR RIVIERE brez posebnega odgovora uslužbenca za varstvo podatkov pošiljatelju.

NAČELA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

VALAMAR RIVIERA je prepoznala načela za obdelavo podatkov kot temeljne vrednote, ki morajo biti spoštovane v celotnem ciklu obdelave osebnih podatkov, in sicer od njihovega zbiranja vse do njihovega uničenja ali drugega prenehanja obdelave. VALAMAR RIVIERA obdeluje podatke:

 • Zakonito – obdelava je možna le, če je dovoljena z zakonom in le v mejah, ki jih postavlja zakon.
 • Pošteno – upoštevajoč specifičnosti vsakega razmerja, z uporabo vseh ustreznih ukrepov za zaščito osebnih podatkov in ne preprečuje posameznikom uveljavljanja njihovih pravic.
 • Transparentno – z obveščanjem posameznikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov. Od samega začetka zbiranja podatkov, ko so posamezniki obveščeni o vseh vidikih obdelave podatkov, vse do prenehanja obdelave podatkov imajo posamezniki enostaven in hiter dostop do svojih podatkov, vključno z možnostjo vpogleda v kopije v skladu z določbami Uredbe in z možnostjo njihove pridobitve. Določene informacije se lahko omejijo samo, kadar to zahteva zakon ali kadar je to nujno za zaščito tretjih oseb.
 • Glede omejitve namena – obdelava osebnih podatkov samo za tiste namene, za katere se zbirajo, za druge namene pa le, če so za to izpolnjeni pogoji iz Uredbe. Podatki se lahko obdelujejo za ustrezne namene samo ob upoštevanju (a) kakršne koli povezave med namenom zbiranja osebnih podatkov in namenom nadaljnje obdelave; (b) okoliščin, v katerih so bili zbrani osebni podatki, zlasti glede razmerja med posameznikom in družbo VALAMAR RIVIERO; (c) narave osebnih podatkov, zlasti dejstva, ali se posebne kategorije osebnih podatkov obdelujejo v skladu z 9. členom Uredbe ali osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in kaznivimi dejanji v skladu z 10. členom Uredbe; (d) možnih posledic nameravanega nadaljevanja obdelave za posameznike ter (e) obstoju ustreznih varnostnih ukrepov.
 • Glede omejitve shranjevanja – shranjevanje podatkov v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznika, le tako dolgo, kolikor je potrebno za namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo, dlje pa samo, če to dovoljujejo predpisi.
 • Glede zmanjšanja količine podatkov – obdelava samo tistih podatkov, ki so primerni, ustrezni in omejeni na najnujnejše. Še posebej je treba biti pozoren, da se ne zbirajo podatki, za katere ni upravičene potrebe po obdelavi.
 • Glede točnosti – treba je poskrbeti za točnost in ažurnost podatkov ter za brisanje netočnih podatkov v okviru možnosti.
 • Glede celovitosti in zaupnosti – treba je zagotoviti tehnične in organizacijske ukrepe za ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo ter pred naključno izgubo, uničenjem ali poškodovanjem. Ustrezni ukrepi se uporabljajo ob upoštevanju tveganja kakršne koli obdelave podatkov.

ZAKONITOST OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

V skladu z zakonitostjo obdelave osebnih podatkov VALAMAR RIVIERA obdeluje osebne podatke samo in le v obsegu, da je izpolnjena najmanj ena od naštetih zahtev:

 • Obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, v kateri je posameznik stranka, ali za ukrepanje na zahtevo posameznikov pred sklenitvijo pogodbe; to je najpogostejši namen obdelave podatkov posameznikov, kjer je osnova obstoječe pogodbeno razmerje ali pogodbeno razmerje, ki ga je treba doseči.
 • Obdelava je nujna zaradi spoštovanja pravnih obveznosti upravljavca obdelave. VALAMAR RIVIERA ima kot pravni subjekt številne obveznosti, ki jih opredeljujejo številni predpisi. Ta obveznost zajema zbiranje, pogosto tudi posredovanje podatkov državnim organom. Na primer obdelava osebnih podatkov delničarjev, ki se prijavijo za glavno skupščino, obdelava osebnih podatkov sodelujočih na sestankih, ki potekajo v prostorih VALAMAR RIVIERE v skladu s protikoronskimi ukrepi in podobno.
 • Obdelava je nujna za potrebe zakonitih interesov upravljavcev obdelave ali tretje strani, razen če so od teh interesov močnejši interesi ali temeljne pravice in svoboščin posameznikov, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov ob upoštevanju razumnih pričakovanj posameznikov, ki temeljijo na njihovem odnosu z upravljavcem obdelave, še posebej če je posameznik otrok. Pri uporabi tega pravnega okvira VALAMAR RIVIERA ocenjuje, da obdelava ustreza poslovnim potrebam, da je čim manj invazivna in da interesi posameznikov ne preglasijo zakonitih interesov VALAMAR RIVIERE ali tretje osebe. Primer za tovrstno obdelavo je obdelava v administrativni namen, namen ohranitve varnosti računalniških mrež, namen neposrednega trženja in pospeševanje našega poslovanja. Posameznik ima v navedenih primerih pravico do ugovora na takšno obdelavo.
 • Obdelava je nujna, da se zaščitijo ključni interesi posameznikov ali druge fizične osebe. Pravica do varstva osebnih podatkov ni absolutna pravica in VALAMAR RIVIERA jo enači z drugimi temeljnimi pravicami v skladu z načelom proporcionalnosti. VALAMAR RIVIERA spoštuje možnost, da je v določenih primerih treba obdelovati osebne podatke, da se zaščitijo ključni interesi posameznikov ali drugih fizičnih oseb.
 • Posameznik je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov v eno ali več posebnih namenov. Ko VALAMAR RIVIERA obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve, posebej upošteva, da gre za primere, v katerih ne obstajajo formalne ali neformalne posledice za dajanje ali zavrnitev privolitve. Kadar obdelava temelji na privolitvi, posameznik lahko kadar koli prekliče privolitev brez negativnih posledic. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je temeljila na privolitvi pred njenim preklicem.

V posameznih izjemnih okoliščinah lahko VALAMAR RIVIERA obdeluje podatke, ki se v normalnih okoliščinah ne bi obdelovali, na primer zbiranje podatkov na podlagi priporočila Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo v primeru epidemij ipd.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO

Posebne kategorije osebnih podatkov: posebne kategorije osebnih podatkov se obdelujejo samo, če so izpolnjeni pogoji iz 9. člena Uredbe. Na primer VALAMAR RIVIERA obdeluje podatke o zaposlenih, ki se uvrščajo v posebne kategorije osebnih podatkov, kot so podatki o članstvu v sindikatu (na primer pri uveljavljanju posebnih pravic v skladu z ustreznimi predpisi), verskih ali filozofskih prepričanjih (na primer pri uveljavljanju pravice do dodatnih prostih dni ob verskih praznikih, če je posameznik prostovoljno odkril takšne podatke) ali podatkov, ki se nanašajo na zdravje (na primer v skladu s posebnimi predpisi o varstvu pri delu ali vodenjem evidence o zaposlenih ali kadar se za določena dela zahtevajo posebna potrdila o zdravstvenem stanju) ipd.

Podatki o kazenskih obsodbah in kaznivih dejanjih: če obstaja zakonsko pooblastilo, VALAMAR RIVIERA obdeluje tudi osebne podatke, ki se nanašajo na kazenske obsodbe in kazniva dejanja, kot so prepričanja o nekaznovanosti za zaposlene.

Osebni podatki, ki se ne uvrščajo v prejšnji dve skupini: takšni osebni podatki tvorijo največji del obdelanih podatkov, pri tem pa gre najpogosteje za identifikacijske in kontaktne podatke, kot so ime in priimek, OIB, podatki, ki nastanejo na podlagi gibanja v prostorih, ki so pod videonadzorom.

Večino osebnih podatkov, ki jih zbira VALAMAR RIVIERA, dajejo posamezniki, in prosimo, da ne navajate občutljivih podatkov (rasa ali etnično poreklo, politična, verska ali filozofska prepričanja ipd.), kadar to ni nujno. Če boste iz katerega koli razloga vseeno navedli občutljive podatke, boste dali svojo izrecno privolitev za zbiranje in uporabo teh podatkov na načine, opisane v tej Politiki, ali na način, opisan v trenutku razkritja teh podatkov.

POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM

VALAMAR RIVIERA osebne podatke deli z drugimi samo, ko je to dovoljeno.

V okviru izvrševanja zakonskih obveznosti je VALAMAR RIVIERA obvezana posredovati podatke tretjim osebam. Na primer posredovanje podatkov o gostih preko sistema eVisitor, dostava podatkov o zaposlenih Hrvaškemu zavodu za pokojninsko zavarovanje, Hrvaškemu zavodu za zdravstveno zavarovanje, Davčnemu uradu in Osrednjemu registru zavarovancev in pokojninskim družbam. Poleg tega mora VALAMAR RIVIERA v določenih primerih posredovati ali dati na vpogled podatke glede zaposlitve Hrvaškemu zavodu za zaposlovanje, na primer zaradi vključitve zaposlenih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, pristojnim policijskim postajam oziroma Ministrstvu za notranje zadeve v primeru bivanja visokih državnih uradnikov v objektih VALAMAR RIVIERE, kot tudi v primeru izdaje dovoljenj za delo, Ministrstvu za turizem v primeru zaposlovanja štipendistov, Ministrstvu za gospodarstvo in podjetništvo, če gre za podpore za naložbe, zavarovalnicam, bankam in v drugih primerih, če tako zahtevajo predpisi.

Prav tako se določeni podatki zaposlenih posredujejo bankam ali pokojninskim skladom v okviru izplačila plač, podatki pa se lahko posredujejo tudi upnikom v skladu s predpisi o izvršbi. Včasih se podatki posredujejo na podlagi pogodbenih obveznosti, na primer za učence na praksi, ko se podatki posredujejo šolam in fakultetam.

Obdelani osebni podatki se posredujejo tudi poslovnim subjektom z namenom nudenja posebnih storitev (npr. storitev zdravstvenih pregledov zaposlenih – pogodbena medicina dela), inštitucijam, ki organizirajo zakonsko obvezna izobraževanja (varstvo pri delu, higienski minimum, toksikologija), ali revizorskim družbam pri izvajanju obvezne revizije, notarjem pri overitvah, Finančni agenciji za potrebe izdajanja poslovnih certifikatov, zavezancem za javno naročanje, ko se VALAMAR RIVIERA prijavi na razpis za javno naročilo, v namen dodelitve in uporabe službenih kartic, službenih mobilnih telefonov ali za nakup goriva.

Možna je dostava poslovnim subjektom, obdelovalcem podatkov, ki obdelujejo podatke v imenu VALAMAR RIVIERE, ki deluje kot upravljavec obdelave. Najpogosteje gre za poslovne sodelavce VALAMAR RIVIERE, ki ponujajo storitve s področja informatike in podatke hranijo v svojih bazah ali imajo možnost vpogleda v osebne podatke do konca obdelave. S takšnimi subjekti se sklene pogodba glede njihovih pooblastil in obveznosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z zahtevami Uredbe.

V določenih primerih je možno, da zunanji subjekti skupaj z VALAMAR RIVIERO določijo namen in načine obdelave osebnih podatkov. V tem primeru so zunanji partnerji in VALAMAR RIVIERA skupni upravljavci podatkov. Tako na transparenten način določijo svoje odgovornosti za spoštovanje obveznosti iz Uredbe, predvsem glede na uveljavljanje pravic posameznikov in svojih dolžnosti spoštovanja transparentnosti obdelave, razen če so odgovornosti določene z zakonom.

Poseben primer posredovanja podatkov tretjim osebam je dejstvo, da ima VALAMAR RIVIERA sklenjene pogodbe s trgovskimi društvi, na podlagi katerih upravlja s turističnim delom poslovanja. To pomeni, da lahko v določenih primerih gosti VALAMAR RIVIERE dobijo od VALAMAR RIVIERE ponudbe, ki vsebujejo informacije o drugih hotelih in objektih, s katerimi upravlja VALAMAR RIVIERA. Na podlagi pogodb ima VALAMAR RIVIERA določene pravice in obveznosti glede upravljanja s človeškimi viri. V teh primerih ima VALAMAR RIVIERA pravico do obdelave osebnih podatkov posameznikov teh družb. Vsa načela iz teh Politik se nanašajo na posameznike teh družb v segmentu, kjer je vključena tudi VALAMAR RIVIERA kot upravljavec obdelave, vendar so tudi te družbe odgovorne kot upravljavci svojih obdelav podatkov posameznikov.

Če v okviru obdelave podatkov pride do iznosa podatkov v tretje države, VALAMAR RIVIERA zagotavlja spoštovanje visokih standardov varstva podatkov, s čimer spoštuje največji možni standard varstva osebnih podatkov v skladu s strogimi zahtevami Uredbe. Ko gre za mednarodno posredovanje osebnih podatkov, VALAMAR RIVIERA obvesti posameznike o nameri iznosa osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo in o obstoju ali neobstoju sklepa Evropske komisije o ustreznosti. Vsak prenos osebnih podatkov v tretje države se izvede v skladu s poglavjem V. Uredbe.

ČAS HRAMBE PODATKOV

Podatki posameznikov se obdelujejo in hranijo v skladu z veljavno zakonodajo, ko je obveznost hrambe predpisana (na primer, plačilne liste, analitična evidenca o plačah, za katere se plačajo obvezni prispevki, se shranijo trajno, računovodske listine, na podlagi katerih so podatki vneseni v dnevnik, glavno knjigo in pomožne knjige se shranijo najmanj enajst let), v primerih, ko je VALAMAR RIVIERA pooblaščena, da samostojno določi rok hrambe podatkov, se podatki hranijo tako dolgo, kot je potrebno za namene, zaradi katerih se osebni podatki obdelujejo, pri tem pa je treba upoštevati namen obdelave, zakonitost interesov VALAMAR RIVIERE ter interese posameznikov za brisanje podatkov.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

Ne glede na namen zbiranja podatkov lahko posamezniki brezplačno pridobijo naslednje pravice v okviru omejitev, ki jih predpisuje Uredba:

Pravico do obveščanja: posameznik ima pravico biti obveščen o obdelavi in njenem namenu. VALAMAR RIVIERA posamezniku ponuja vse informacije, ki so neizogibne za zagotavljanje poštene in transparentne obdelave, upoštevajoč kontekst obdelave.

Pravica do brisanja (»pravica do pozabe«): posameznik ima pravico zahtevati, da VALAMAR RIVIERA izbriše osebne podatke, ki se nanašajo nanj, brez nepotrebnega odlašanja v skladu s pogoji iz Uredbe. Da bi to storili, nam kot upravitelju obdelave pošljite pisno zahtevo, vključno z elektronsko obliko komunikacije. Upoštevajte, da je v zahtevku treba navesti, kaj točno želite, da izbrišemo glede na to, da lahko vaše podatke hranimo na podlagi različnih pravnih podlag, na primer posameznik je lahko naš gost in kandidat za zaposlitev. Pravico imate zahtevati izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere smo jih zbrali ali obdelali;
 • preklicali ste privolitev, na podlagi katere je temeljila obdelava, in če ni druge pravne podlage za obdelavo;
 • vložili ste pritožbo glede obdelave svojih osebnih podatkov, in če ne obstaja močnejša pravna podlaga za obdelavo;
 • osebni podatki so nezakonito obdelani;
 • osebne podatke je treba izbrisati, da se izpolni pravna obveznost.

V posameznih primerih ni mogoče v celoti izpolniti zahteve za brisanje, na primer ko obstaja zakonska obveznost hrambe, ko je legitimni interes upravljavca obdelave močnejši od interesov posameznikov, ko obstaja interes upravljavca obdelave zaradi uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.

Pravica do dostopa do podatkov: VALAMAR RIVIERA bo posamezniku na njegovo zahtevo dala potrditev, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo, in če se obdelujejo, dostop do osebnih podatkov in namen obdelave, kategoriji podatkov, morebitnim prejemnikom, ki jim bodo osebni podatki razkriti, ter drugim podatkom v skladu z zahtevami Uredbe. Posameznik ima pravico prejeti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Dostop do osebnih podatkov je lahko omejen samo v zakonsko predpisanih primerih oziroma, ko se s takšnimi omejitvami spoštuje bistvo temeljnih pravic in svoboščin drugih.

Pravica do brisanja: posameznik ima pravico zahtevati, da VALAMAR RIVIERA brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne podatke, ki se nanašajo nanj. Glede na namen obdelave ima posameznik pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Da bi to storili, nam kot upravljavcu obdelave pošljite pisno zahtevo, vključno z elektronsko obliko komunikacije. V zahtevku je treba navesti, kateri podatki niso točni, popolni ali posodobljeni in v kakšnem smislu je treba popraviti ter dostaviti potrebno dokumentacijo.

Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik ima pravico prejeti osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki v skladu z zahtevami Uredbe.

Pravica do ugovora: kadar VALAMAR RIVIERA obdeluje podatke na podlagi svojih legitimnih interesov, ki prevladujejo nad interesi posameznikov, takrat ima posameznik pravico na podlagi svojega posebnega položaja v vsakem trenutku uveljavljati pravico do obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Pravica do omejitve obdelave: posameznik lahko od VALAMAR RIVIERE zahteva uveljavitev pravice do omejitve obdelave, če oporeka točnosti osebnih podatkov, če meni da je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, če je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo in čaka potrdilo ali legitimni razlogi upravljavca obdelave prevladujejo nad razlogi posameznika.

Posamezniki imajo pravico:

 • vložiti pritožbo Uslužbencu za varstvo osebnih podatkov,
 • vložiti pritožbo nadzornemu organu (Agenciji za varstvo osebnih podatkov), če menijo, da so jim kršene pravice glede varstva podatkov.

Svojo pisno zahtevo lahko naslovite na naslov uslužbenca za varstvo osebnih podatkov: dpo@valamar.com ali po pošti na naslov Valamar Riviera, d. d., Stancija Kaligari 1, Poreč, Republika Hrvatska – za DPO.

VALAMAR RIVIERA ima kot upravljavec obdelave pravico do zaščite interesov upravljavca obdelave in zaščite posameznikov, zato ima pravico zahtevati identifikacijo pritožnika.

VALAMAR RIVIERA ima pravico objaviti obrazec za vložitev zahtevka, da se učinkovito ukrepa v zvezi z zahtevo.

VALAMAR RIVIERA na zahtevo ponuja informacije o sprejetih ukrepih glede uveljavljanja pravic posameznika brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. VALAMAR RIVIERA obvesti posameznika o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Kadar posameznik zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, VALAMAR RIVIERA, če je to mogoče, informacije zagotovi z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik ne zahteva drugače.

Kadar so zahteve posameznikov očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko VALAMAR RIVIERA zaračuna razumno pristojbino glede na upravne stroške ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV OTROK

VALAMAR RIVIERA svetuje staršem in skrbnikom, da podučijo otoke (do 18. leta) o varnem ter odgovornem ravnanju z osebnimi podatki, predvsem na spletu. VALAMAR RIVIERA obdeluje osebne podatke otrok izključno ob predhodni privolitvi staršev/skrbnika (na primer: štipendisti, ko so otroci gosti naših objektov, obiskovalci Maro igralnic itd.).

IZVORI OSEBNIH PODATKOV

VALAMAR RIVIERA osebne podatke najpogosteje pridobi od posameznikov. Pri posredovanju osebnih podatkov VALAMAR RIVIERI na kateri koli način (rezervacija namestitve, prijava za zaposlitev …) zagotovite, da so podatki, ki ste jih posredovali, točni, da ste poslovno sposobni in imate pravico razpolagati z danimi podatki ter da se v celoti strinjate, da VALAMAR RIVIERA vaše podatke uporabi in zbira v skladu s pozitivnimi predpisi ter pogoji te Politike zasebnosti.

Osebne podatke posameznikov VALAMAR RIVIERA pridobi tudi od drugih fizičnih in pravnih oseb, in sicer od turističnih agencij, ki posredujejo podatke gostov za potrebe namestitve, gostov, ki rezervirajo namestitev za osebe, s katerimi bodo bivale v objektih, agencij za posredovanje pri zaposlovanju ter posredovanje delavcev. Pri posredovanju osebnih podatkov drugih oseb VALAMAR RIVIERI zagotavljate, da so podatki, ki ste jih posredovali, točni, da ste poslovno sposobni in imate pravico razpolagati z danimi podatki, da se posamezniki, čigar osebne podatke posredujete VALAMAR RIVIERI, strinjajo, da VALAMAR RIVIERA njihove podatke uporabi ter zbira v skladu s pozitivnimi predpisi in pogoji te Politike zasebnosti.

VGRAJENO IN PRIVZETO VARSTVO PODATKOV

VALAMAR RIVIERA kot upravljavec obdelave skrbi za najvišje organizacijske in tehnične standarde zaščite podatkov. Ob upoštevanju narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, upravljavec izvede ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovi in je zmožen dokazati, da obdelava poteka v skladu z načeli varstva podatkov.

VALAMAR RIVIERA izvede ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotovi, da se privzeto obdelajo samo osebni podatki, ki so potrebni za vsak poseben namen obdelave. Ta ukrep VALAMAR RIVIERA uporabi za količino zbranih osebnih podatkov, obseg njihove obdelave, obdobje njihove hrambe in njihovo dostopnost. S takšnimi ukrepi se zagotovi zlasti, da osebni podatki niso samodejno dostopni nedoločenemu številu posameznikov brez posredovanja zadevnega posameznika.

RAVNANJE V PRIMERU KRŠENJA OSEBNIH PODATKOV

VALAMAR RIVIERA kot upravljavec zagotavlja, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, po možnosti pa najpozneje v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo, o njej uradno obvesti pristojni nadzorni organ, razen če ni verjetno, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine posameznikov.

Poročilo, ki se dostavi nadzornemu organu, vsebuje vse podatke v skladu z Uredbo.

V primeru kršitve osebnih podatkov, ki bo verjetno povzročila visoko tveganje v zvezi s pravicami in svoboščinami posameznikov, VALAMAR RIVIERA kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja obvesti posameznika o kršenju osebnih podatkov. Obveščanje posameznikov v določenih primerih, ki jih navaja Uredba, ni obvezno.

BIVANJE V OBJEKTIH (hoteli, apartmaji, kampi)

Osnovni predmet poslovanja VALAMAR RIVIERE je nudenje storitev namestitve v hotelih, apartmajih in kampih. VALAMAR RIVERA zbira in obdeluje vaše osebne podatke v različne namene s končnim ciljem kakovostnega nudenja storitev namestitve ter spremljajočih storitev v skladu z najvišjimi standardi turističnih družb.

Vaše osebne podatke, ki jih morate posredovati, da si zagotovite storitev namestitve, VALAMAR RIVIERA kot upravljavec obdelave hrani v svoji bazi za namen izpolnitve pogodbe o namestitvi in zakonskih obveznosti v zvezi z gostinsko dejavnostjo. Če VALAMAR RIVIERI ne posredujete minimalnih podatkov, ki so potrebni za rezervacijo namestitve in v času namestitve za prijavo v vse pristojne registre, vam VALAMAR RIVIERA ne bo mogla nuditi storitve rezervacije namestitve oziroma storitve namestitve v skladu s pogodbo ter zakonom.

Določeni podatki so nujni, da se opravijo postopki na zahtevo posameznikov pred sklenitvijo pogodbe o namestitvi. Na primer pred rezervacijo namestitve na povpraševanje oseb, potencialnih gostov, se pošlje ponudba za namestitev, za njeno pripravo pa VALAMAR RIVIERA potrebuje osebne podatke, in sicer ime, priimek in e-naslov.

Osebni podatki, ki jih VALAMAR RIVIERA zbira ob rezervaciji namestitve (rezervacije preko spletne strani ali rezervacije preko telefona s pozivom v klicni center ali rezervacije s sprejetjem ponudbe preko e-pošte) z namenom izpolnitve obveznosti rezervacije, so:

 • Ime in priimek nosilca rezervacije
 • Naslov (hrvaški državljani)
 • Datum rojstva
 • Številka, vrsta in kraj izdaje identifikacijskega dokumenta
 • Državljanstvo
 • Ime objekta
 • Številka namestitvene enote, vrsta namestitvene enote (tip sobe)
 • Datum prihoda in odhoda
 • Število oseb, za katere se rezervira namestitev in namestitev po sobah
 • Katere osebe so mladoletne
 • Morebiti druge posebnosti, odvisno od zahtev osebe, ki rezervira namestitev
 • E-pošta, če jo oseba ima
 • Jezik
 • Telefon
 • Članstvo v Programu zvestobe, če vpliva na ceno namestitve ali zbiranje točk
 • Način plačila in morebiti dodatni podatki, ki so pomembni za izvedbo transakcije ali zavarovanje plačila plaćanja

V primeru odpovedi rezervacije moramo vaše podatke shraniti za potrebe dokazovanja rezervacije oziroma njene odpovedi.

Ob prihodu v objekt se gosti praviloma prijavijo na recepciji objekta preko registracijske kartice, ki jo gost izpolni oziroma pregleda in potrdi točnost podatkov ali se prijavi z uporabo aplikacije za samostojno prijavo (ang. Self check-in). V vsakem primeru se podatki vnesejo v bazo gostov, iz katere se podatki samodejno pošljejo v sistem eVisitor (edinstveni spletni informacijski sistem za prijavo in odjavo gostov) z namenom spoštovanja pravnih obveznosti VALAMAR RIVIERE. Podatki, ki se zbirajo (podatki se lahko spremenijo glede na spremembe pozitivnih predpisov):

 • Ime in priimek
 • Kraj, država in datum rojstva
 • Državljanstvo
 • Številka in vrsta identifikacijskega dokumenta
 • Naslov
 • Datum in čas prihoda oziroma odhoda iz objekta
 • Spol
 • Osnova za oprostitev plačila turistične takse oziroma za zmanjšanje plačila turistične takse

Navedene podatke obdelajo turistične skupnosti in državni organi Republike Hrvaške v naslednje zakonite namene:

 • spremljanje obveznosti prijave in odjave turistov s strani zavezancev za prijavo ter odjavo (ponudnikov storitev namestitve);
 • evidence, obračuna in zaračunavanja turistične takse;
 • vodenja knjig ali seznama gostov s strani ponudnika storitev namestitve in spremljanja izvršitve navedene obveznosti s strani inšpekcijskih organov vodenja;
 • prijave tujcev ministrstvu za notranje zadeve in spremljanje izvršitve omenjene obveznosti s strani inšpekcijskih organov;
 • vodenja seznama turistov s strani turističnih skupnosti, statistične obdelave in poročanja;
 • nadzora nad poslovanjem ponudnikov storitev namestitve v delu, ki se nanaša na zakonitost opravljanja dejavnosti oziroma nudenja registriranih storitev in spoštovanja davčnih ter drugih predpisov o javnih dajatvah.

Predpisano je, da se podatki za prijavo gostov vpišejo na podlagi podatkov iz osebne izkaznice oziroma drugega identifikacijskega dokumenta, zato mora gost VALAMAR RIVIERI dati na vpogled takšen dokument in posredovati tudi vse druge podatke, ki so potrebni za vpis podatkov, vendar niso zajeti na dokumentu. Za uveljavljanje posameznih pravic in ugodnosti je treba priložiti (kopijo) ustreznega dokumenta ter potrdila, s katerimi se takšne pravice in ugodnosti dokažejo ter uveljavijo.

VALAMAR RIVIERA je prav tako dolžna hraniti tudi vse račune ter predloge za izdajo računov, izdane gostom z osebnimi podatki gosta v skladu z zakonskimi predpisi.

Drugi podatki, ki se nanašajo na okoliščine vašega bivanja (način potovanja, s kom potujete, zakonski stan, število otrok, hišni ljubljenčki, drugi interesi), se bodo prav tako zbirali in obdelovali med vašim bivanjem, če imajo neposredno povezavo z nudenjem storitve namestitve.

Pred, med in po vašem bivanju lahko VALAMAR RIVIERA kot upravljavec podatkov na podlagi legitimnega interesa kot gostu prek e-pošte pošilja t. i. servisna sporočila – potrditev rezervacije, opomnike o bivanju in druga obvestila, ki se nanašajo na namestitev, ki ste jo rezervirali.

Med vašim bivanjem in po njem vam lahko VALAMAR RIVIERA kot upravljavec podatkov na podlagi legitimnega interesa kot gostu prek e-pošte, SMS-sporočila in/ali platforme za takojšne sporočanje (Viber, Whatsapp itd.) pošilja vprašalnike o zadovoljstvu, ki jih bo obdeloval sam ali prek sodelavcev. Glavni namen vprašalnika o zadovoljstvu je zbirati podatke o storitvi zaradi legitimnega interesa za izboljšanje storitev VALAMAR RIVIERE, ki lahko te podatke iz vprašalnika depersonalizira in obdeluje v statistične namene.

VALAMAR RIVIERA ima na podlagi legitimnega interesa pravico zbirati določene podatke in jih uporabiti za namen neposrednega trženja, kot je opisano v poglavju e-novice.

Servisna sporočila in sporočila z vprašalniki o zadovoljstvu, ki se nanašajo na bivanje gosta, ne veljajo za e-novice zaradi pošiljanja ponudb in novic VALAMAR RIVIERE.

MENJALNICA

VALAMAR RIVIERA nudi storitve menjalnice s svojimi menjalnicami predvsem na recepcijah turističnih objektov. VALAMAR RIVIERA je obvezna v skladu z veljavnimi predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v posameznih primerih ugotoviti ter preveriti identiteto osebe, ki želi opraviti storitev menjave denarja z vpogledom v osebni dokument stranke v njeni navzočnosti in opraviti globljo analizo. Če ni mogoče opraviti globlje analize v primeru predpisane obveznosti, VALAMAR RIVIERA ne sme vzpostaviti poslovnega odnosa ali opraviti transakcije oziroma mora prekiniti že vzpostavljeni poslovni donos in preveriti, ali mora pristojnemu državnemu organu posredovati obvestilo o dvomljivi transakciji, sredstvih ter osebah.

V skladu s predpisi je obvezen tudi videonadzor menjalnic. Podatki se hranijo v skladu s predpisi na podlagi pravne obveznosti VALAMAR RIVIERE.

IZLETI, KONCERTI, TRANSFERJI IN DRUGA DOŽIVETJA

VALAMAR RIVIERA je prav tako turistična agencija, ki svojim gostom in drugim osebam ponuja ali posreduje pri nudenju dodatnih storitev, ki jih je mogoče zahtevati/rezervirati preko telefona, spleta ali osebno v objektih VALAMAR RIVIERE. Določene storitve se nanašajo na objekt (storitve wellnessa, najem koles in drugih športnih rekvizitov, teniškega igrišča, ležalnikov, rezervacij v restavraciji, storitve Maro igralnice itd.), druge storitve pa so v povezavi z dogajanji izven objekta (prodaja različnih izletov, koncertov, drugih doživetij, storitev prevoza, storitev najema vozila, po potrebi tudi druge storitve).

Če želite uporabljati navedene storitve, VALAMAR RIVIERA lahko po potrebi pridobi vaše sledeče podatke:

 • ime in priimek
 • kontaktni podatki (telefon in/ali e-naslov)
 • druge podatke, ki se nanašajo na ponujene storitve (številka leta, če želite storitev transferja z letališča do objekta VALAMAR RIVIERE; spol, državljanstvo, datum rojstva, vrsta in številka identifikacijskega dokumenta zaradi zakonskih določb, ki se nanašajo ne prehod meje, če želite na izlet izven države).

Navedeni podatki oziroma podatki glede na storitev, ki jo želite, bodo pridobljeni izključno z namenom nudenja storitve, ki jo želite uporabiti.

Če gre za storitve, ki jih organizirajo druge osebe oziroma partnerji, bodo podatki posredovani partnerju, ki je zadolžen za nudenje izbrane storitve. V tem primeru gre za nove upravljavce osebnih podatkov in vas prosimo, da se seznanite z njihovo politiko zasebnosti.

V primeru pošiljanja personaliziranih ponudb in kontaktiranja s kupcem preko spleta na zahtevo kupca se navedeni podatki hranijo dva meseca.

V primeru izpolnjevanja vprašalnika o kakovosti doživetja in objave komentarjev na spletu, izključno ob privolitvi kupca, se navedeni podatki hranijo eno leto.

Podatki, ki jih VALAMAR RIVIERA pridobi med nudenjem drugih storitev gostom ali tretjim osebam (izleti, koncerti, doživetja, prevoz), ki zahtevajo predmetne storitve po telefonu, na recepcijah ali preko spleta, se hranijo najdlje pet let zaradi morebitnih reklamacij na ponujene storitve, dlje pa samo, če tako zahtevajo posebni predpisi (računovodski itd.). Za določene storitve (na primer najem ležalnikov itd.) se podatki hranijo do izvršitve storitve.

Družba VALAMAR RIVIERA ima na podlagi legitimnega interesa pravico zbirati določene podatke in jih uporabiti za namen neposrednega trženja, kot je zapisano v poglavju E-novice.

ČLANSTVO PROGRAMA ZVESTOBE

VALAMAR RIVIERA je nosilec Programa zvestobe Valamar Plus Club (v nadaljevanju: Program zvestobe). Pogoji članstva so navedeni v Pravilih Programa zvestobe, ki so na voljo na spletni strani https://www.valamar.com/hr/program-vjernosti/valamar-plus-club/pogodnosti-programa. Vstop v Program zvestobe se opravi izključno na podlagi zahtevka posameznika oziroma gosta objektov VALAMAR RIVIERE oziroma gostov objektov, ki jih upravlja VALAMAR RIVIERA.

S sprejemom članstva potrjujete, da ste seznanjeni z obdelavo osebnih podatkov in oblikovanjem svojega profila kot člana Programa zvestobe s strani podjetja Valamar kot upravljavca podatkov.

Pri oblikovanju profila bo Valamar obdeloval naslednje osebne podatke:

 • podatke, zbrane pri izpolnjevanju pristopnega obrazca (ime, priimek, spol, datum rojstva, e-naslov, številka mobilnega telefona, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj in država),
 • podatke o vseh rezervacijah in bivanjih (datum prihoda in odhoda, objekti, vrsta nastanitvene enote),
 • podatke, zbrane med bivanjem (npr. objekt, število otrok, zakonski stan, jezik, hišni ljubljenčki, interesi in aktivnosti med bivanjem, način potovanja, preference glede nastanitve in destinacije, poraba ipd.),
 • podatke, zbrane pri izpolnjevanju ankete o zadovoljstvu,
 • podatke, povezane s samim članstvom (identifikacijska številka članske kartice, število točk, število izkoriščenih točk, raven članstva, način koriščenja točk, koriščenje ugodnosti, jezik komunikacije, način naslavljanja, vse podatke, ki jih izpolnite pri posodabljanju svojega profila – v uporabniškem računu, kot so: interesi, način potovanja, hišni ljubljenčki, želeni namestitveni objekt, želena kategorija namestitvenega objekta, želena destinacija, povezanost z družbenimi omrežji).

Vse navedene kategorije osebnih podatkov veljajo za pomembne, ker jih uporabljamo, da vam lahko predlagamo druge izdelke in vas obveščamo o dogodkih, ki bi vas lahko zanimali.

Navedeni podatki se hranijo v bazi gostov družbe Valamar 10 let od včlanitve ali od zadnjega bivanja v Valamarjevih objektih.

Osebne podatke obdelujemo za namen uveljavljanja pravic, ki vam pripadajo kot članu Programa zvestobe.

Valamar bo vsakemu članu Programa zvestobe občasno pošiljal sporočila z obvestili o novostih v Programu zvestobe, posebnih ugodnostih, posebnih ponudbah, stanju točk in ravni članstva.

Valamar prav tako na podlagi legitimnega interesa obdeluje osebne podatke članov Programa zvestobe za potrebe neposrednega trženja, in sicer v namen profiliranja za pošiljanje personaliziranih e-novic, ki ustrezajo izkazanim interesom članov, prek elektronske pošte, SMS-sporočil in/ali prek platforme za takojšnje sporočanje (Viber, WhatsApp ipd.).

Član ni dolžan posredovati vseh navedenih podatkov brez kakršnih koli posledic za članstvo, vendar so nekateri osebni podatki nujni za članstvo in uveljavljanje pravic do ugodnosti, na primer: ime, priimek, podatki o bivanju, na podlagi katerih se zbirajo točke ipd. Če nimamo nekaterih podatkov, se lahko zgodi, da naše e-novice, ki jih boste prejemali, ne bodo ustrezale vašim interesom; na primer če nimamo podatkov, da ste zainteresirani za kolesarstvo, to nima sicer nobenih posledic za članstvo, vendar morda ne boste prejeli e-novic z obvestili o ugodnostih za ljubitelje kolesarstva.

Posebej poudarjamo, da ima član pravico do ugovora na takšno obdelavo osebnih podatkov, tako na začetno kot tudi na nadaljnjo obdelavo, kadar koli in brezplačno.

Član Programa zvestobe lahko kadar koli izstopi iz Programa zvestobe.

Odjavo s seznama prejemnikov katerih koli Valamarjevih e-novic lahko pošljete na newsletter@valamar.com ali s klikom na povezavo za odjavo, ki je na dnu strani vsakih e-novic, oziroma z blokiranjem pošiljatelja v skladu s pravili spletnega kanala, ki ga uporabljate. Odjava od prejemanja novic ni povezana z legitimnim interesom Valamarja, da članom, ki so tudi gostje v Valamarjevih objektih, pošilja servisna sporočila in vprašalnike o zadovoljstvu, povezane s konkretnim bivanjem, ter druga servisna sporočila.

NAGRADNA IGRA/ANKETNI OBRAZEC

VALAMAR RIVIERA lahko občasno organizira nagradne igre, v tem primeru pa bo zbirala vaše osebne podatke, če se odločite sodelovati v nagradni igri. Podatki, ki se bodo na ta način zbirali in so pomembni za sodelovanje v nagradni igri, bodo zajeti v Pravilih nagradne igre za vsako posamezno nagradno igro ter so lahko različni. Podatki o nagrajencih se bodo lahko tudi objavili. Tako zbrani podatki se bodo na podlagi pogodbene obveznosti uporabili v namen izvajanja nagradne igre v skladu s pravili nagradne igre in se bodo izbrisali v petih letih po koncu nagradne igre.

Pogosto lahko gosti, ki izpolnijo anketni obrazec za oceno kakovosti storitve v objektih VALAMAR RIVIERE, sodelujejo tudi v nagradni igri, kar bo jasno označeno na obrazcu. Če izpolnite anketni obrazec za nagradno igro s podatki, ki niso nujni za sodelovanje v nagradni igri (zahtevani podatki so lahko različni v različnih nagradnih igrah), lahko VALAMAR RIVIERA vse te depersonalizirane podatke uporabi v statistične namene.

VALAMAR RIVIERA ima na podlagi legitimnega interesa pravico zbirati določene podatke in jih uporabiti za namen neposrednega trženja, kot je opisano v poglavju e-novice.

KANDIDATI ZA ZAPOSLITEV IN DELAVCI

VALAMAR RIVIERA je delodajalec velikemu številu posameznikov, zato Politika ureja varstvo osebnih podatkov predvsem v procesih glede zaposlovanja, razvoja in izobraževanja znotraj VALAMAR RIVIERE. Posamezniki so predvsem nekdanji in sedanji delavci, iskalci zaposlitve, osebe na praksi (dijaki), strokovnem izpopolnjevanju, študenti, ki delajo preko napotnice, štipendisti ter druge osebe, katerih podatki se obdelujejo v okviru delavnopravnih in podobnih razmerij.

V okviru obdelave podatkov v zvezi z zaposlitvijo je VALAMAR RIVIERA določila sledeče namene obdelave:

 • Selekcija kadrov: vključuje zbiranje in nadaljnjo obdelavo relevantne natečajne dokumentacije, testiranje in ocenjevanje, zbiranje in analizo podatkov o kandidatih iz javno dostopnih virov, vključno s podatki, ki jih je kandidat sam o sebi javno objavil, če je to pomembno zaradi tveganja, ki ga določeno delovno mesto zahteva.
 • Zmanjševanje tveganja glede ugleda: zbiranje in analiza podatkov o zaposlenih ter osebah v primerljivem razmerju iz javno dostopnih virov, vključno s podatki, ki jih je posameznik sam o sebi javno objavil, če je to pomembno zaradi tveganja, ki ga določeno delovno mesto zahteva.
 • Sklenitev pogodbe: obdelava za namen sklenitve pogodbe o zaposlitvi, študentskega dela, strokovne prakse ali strokovnega usposabljanja, pogodbe o štipendiranju z osebami, ki niso v delovnem razmerju v VALAMAR RIVIERI ali katerega koli drugega primerljivega razmerja.
 • Uveljavljanje materialnih in drugih pravic: obdelava je nujna za uveljavljanje materialnih in drugih pravic delavcev, oseb v primerljivem razmerju ali drugih oseb (npr. otroci, zakonci ali uporabniki zavarovanja), na primer za uveljavljanje pravic v zvezi z ukrepi aktivne politike zaposlovanja (stalni sezonski delavec in drugi), za uveljavljanje dodatnih pravic delavcev na podlagi kolektivne pogodbe VALAMAR RIVIERE (rojstvo otroka) in drugo.
 • Izpolnitev pogodbe: obdelava podatkov je nujna za namen izpolnitve pogodbe s strani posameznikov, kar vključuje izpolnitev delovnih obveznosti, spremljanje njihove izvršitve in zagotavljanje vseh relevantnih ukrepov za njihovo izvršitev.
 • Prijava bivanja: obdelava podatkov je nujna v primeru, če posamezniki bivajo v objektih za bivanje delavcev zaradi prijave začasnega prebivališča pristojnim organom.
 • Upravljanje z delovnim učinkom: ta namen vključuje tudi podatke o doseganju predhodno določenih ciljev, pravočasni izpolnitvi ciljev in nadaljnje analize zaradi določitve prihodnjih ciljev, upravljanja s človeškimi viri, določanja višine nagrad in druge relevantne ukrepe.
 • Nagrajevanje: obdelava vključuje nagrajevanje oziroma izplačila variabilnega in fiksnega dela nadomestila, zato lahko takšna obdelava zajema tudi podatke o kršenju etičnih ter drugih internih pravil, podatke iz sistema upravljanja z delovnim učinkom, o opravljenih izobraževanjih in vse druge relevantne podatke.
 • Izobraževanje: obdelava za namen izobraževanja oseb, ki delujejo pod vodstvom VALAMAR RIVIERE, vključno s preverjanji znanja, kar vključuje tudi vse potrebne postopke za kandidiranje in prijavo posameznikov, analizo pridobljenega znanja ter vse druge relevantne podatke za organiziranje, izvedbo in nadaljnje postopke v zvezi izvajanja izobraževanj.
 • Izdelava različnih poročil o delavcih: posamezna poročila se izdelajo zaradi zakonske obveznosti VALAMAR RIVIERE, nekatera zaradi uveljavljanja določenih pravic, izpolnitve obveznosti VALAMAR RIVIERE v primeru uveljavljanja dodatnih ugodnosti za delavce, povečanja proračuna itd.
 • Obveščanje: zbiranje in obdelava podatkov za namen kakovostnega ter pravočasnega obveščanja kandidatov o odprtih delovnih mestih in natečajih oziroma možnostih zaposlovanja znotraj VALAMAR RIVIERE. Zbiranje in obdelava podatkov za namen kakovostnega ter pravočasnega obveščanja vseh delavcev VALAMAR RIVIERE o spremembah ali posebnih obvestilih, ki so pomembna za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, ali pomembna obvestila s področja splošne obveščenosti o dogodkih in aktivnostih v VALAMAR RIVIERI glede uveljavljanja pravic iz delovnega razmerja ali posameznega primerljivega razmerja. Zaradi hitrosti obveščanje poteka po telefonu in/ali prek službenega e-naslova oziroma zasebnega, če je delavec dal privolitev za uporabo e-naslova za ta namen. VALAMAR RIVIERA lahko delavcem svetuje uporabo aplikacije, ki jo delavci prostovoljno namestijo na svoje mobilne telefone, prek katere izvejo novosti v zvezi z VALAMAR RIVIERO ali njenimi partnerji.
 • Varstvo premoženja in oseb: vključuje spremljanje vhodov/izhodov iz poslovnih prostorov, uporabo službenih mobilnih telefonov, računalniške opreme, spletnega in telefonskega prometa, avtomobilov, prostorov ter drugega premoženja VALAMAR RIVIERE in dostop do premoženja gostov v skladu z internimi akti.
 • Prenehanje delovnega razmerja: obdelava podatkov zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi ali drugega primerljivega razmerja v skladu z izpolnitvijo zakonskih in drugih obveznosti.
 • Spremljanje etičnega vedenja: obdelava zajema vse postopke, v katerih se razišče spoštovanje predpisov o etičnem vedenju ali predpisov glede varovanja dostojanstva oziroma v okviru katerega koli drugega disciplinskega postopka, ne glede ali je posameznik prijavljena oseba ali prijavitelj.
 • Varstvo pri delu: obdelava podatkov je lahko potrebna tudi v primeru, ko je nujna za izpolnitev namena posebnih predpisov o varstvu pri delu vključno s preizkusom alkoholiziranosti v skladu s predpisi.

VALAMAR RIVIERA ima legitimen interes uveljavljati posamezne ugodnosti za svoje delavce in olajšati posamezne poslovne procese. Tako lahko VALAMAR RIVIERA na podlagi posebnega sklepa odloča o različnih orodjih, s katerimi doseže ta namen (izdaja ID-kartic delavcem, s katerimi uveljavljajo popuste, dajanje določenih navodil po SMS-u, fotografiranje v določenih primerih itd.), da pravočasno obvesti vse delavce.

Poleg navedenega namena je možna obdelava osebnih podatkov tudi v druge posebne namene, vendar vedno v okviru, ki je zakonsko predpisan ali če je obdelava potrebna za uveljavitev pravic in obveznosti iz delovnega razmerja oziroma v zvezi z delovnim razmerjem ter vsakim primerljivim razmerjem.

Baza podatkov VALAMAR RIVIERE o nekdanjih in sedanjih delavcih, iskalcih zaposlitve, osebah na praksi (dijaki), strokovnem izpopolnjevanju, študentih, ki delajo preko napotnice, štipendistih ter drugih osebah, katerih podatki se obdelujejo v okviru delavnopravnih in podobnih razmerij, se vodi v posebni aplikaciji. Z nosilcem vzdrževanja in podpore aplikacije kot obdelovalcem osebnih podatkov je sklenjena ustrezna pogodba.

Selekcija kadrov

VALAMAR RIVIERA kot potencialni delodajalec zbira, obdeluje in hrani podatke kandidatov za zaposlitev v VALAMAR RIVIERI v bazi kandidatov na podlagi njihove prostovoljne prijave, in sicer na sledeče načine:

 • prijava kandidata preko spletnega prijavnega obrazca, ki velja kot svojevrsten življenjepis (CV),
 • prijava preko e-pošte,
 • prihod na organizirane razgovore in z izpolnitvijo prijavnih obrazcev
 • ali na druge načine.

Podatki, ki se v pravilu zbirajo, so: ime, priimek, datum rojstva, naslov, državljanstvo, OIB (za hrvaške državljane, saj je OIB najzanesljivejši podatek, s katerim razlikujemo kandidate), št. mobitela, e-naslov, spol, izobrazba, jezik, želeni način komunikacije.

Podatke o kandidatih lahko VALAMAR RIVIERA pridobi posredno od domačih in tujih agencij za zaposlovanje, v tem primeru pa morajo agencije obvestiti kandidate, da bo njihove osebne podatke obdelovala VALAMAR RIVIERA.

Kandidati svoje prijave za zaposlitev pošljejo:

 • kot odprte prošnje, v tem primeru obdelujemo podatke zaradi obveščanja kandidatov glede zaposlitve 5 let;
 • kot prijavo na natečaj, ki ima naveden rok zaključka, pri tem pa obdelujemo podatke v času trajanja natečaja in 5 mesecev po zaključku natečaja zaradi kontaktiranja kandidatov glede zaposlitve, prijave pa se arhivirajo za 5 let.

Če dajo kandidati, ki se prijavijo na natečaj z datumom zaključka natečaja, posebno privolitev, podatke zaradi obveščanja kandidatov glede zaposlitve obdelujemo 5 let, prav tako tudi odprte prošnje.

VALAMAR RIVIERA ima legitimen interes uporabljati pridobljene e-naslove in druge dostavljene kontaktne podatke za vzpostavitev stika s kandidati za zaposlitev. Po prijavi lahko kandidati dobijo samodejni odgovor, da je njihova prošnja sprejeta in da bodo stopili v stik s kandidati, ki ustrezajo zahtevam za razpisano delovno mesto. Kandidati lahko na telefonsko številko dobijo sporočilo o uri razgovora za zaposlitev, dokumentaciji, ki jo morajo dostaviti itd. Z osebami, ki so bile zaposlene za določen čas in so opravljale predvsem sezonska dela, lahko VALAMAR RIVIERA stopi v stik z namenom obveščanja v zvezi poslovanja in ključnih aktivnosti v VALAMAR RIVIERI, predvsem zaradi vzdrževanja stika z namenom morebitnega nadaljnjega sodelovanja. V vsakem trenutku in brezplačno se lahko odjavite s seznama prejemnikov obvestil VALAMAR RIVIERE.

Podatke, ki se hranijo, posredujejo sami kandidati, vendar VALAMAR RIVIERA na podlagi legitimnega interesa zagotavljanja najboljših kandidatov pridobi osebne podatke v zvezi z aktivnostmi zaposlovanja, kot so rezultati razgovorov za zaposlitev, testiranja in ocenjevanja, osebne podatke prav tako pridobi tudi od tretje strani, predvsem med postopkom zaposlovanja s kontaktiranjem relevantnih tretjih strani (agencije za zaposlovanje, ponudnikov storitev izobraževanja in usposabljanja) ali z uporabo javno dostopnih virov.

Delovno razmerje in druga primerljiva razmerja

VALAMAR RIVIERA kot delodajalec zbira, obdeluje in hrani vse podatke delavcev v bazi delavcev, ki se vodi v računalniškem programu ter v fizičnih spisih delavcev. Podatki, ki se zbirajo, so navedeni v Pravilniku o vsebini in načinu vodenja evidence o delavcih, ki ga je objavilo ministrstvo, pristojno za delo ter pokojninsko zavarovanje.

Potrebni podatki za sklenitev delovnega razmerja so: kopija osebne izkaznice, kopija tekočega računa ali navodil za plačilo do banke, kopija posebnega računa (če ga delavec ima), OIB, dokazilo o izobrazbi (kopija spričevala ali diplome), e-knjižica: potrdilo o delovni dobi (pridobiti ga je treba v HZMO-ju ali prek storitve e-Građani), elektronski zapis obrazca davčne kartice, t. i. PK-obrazca (dobite ga na Finančni upravi ali prek storitve e-Građani, osebe, ki se prvič zaposlujejo, nimajo elektronskega zapisa obrazca davčne kartice in jo morajo odprti v Finančni upravi), rojstni list otroka, če je mlajši od 15 let.

Potrebni podatki za študentsko delo so: potrdilo fakultete za tekoče šolsko leto kot dokaz statusa ali kopija indeksa o vpisu v tekočem šolskem letu, kopija osebne izkaznice, potrdilo o vpisnini za Študentski center (ni slučaj z vsemi študentskimi centri), ena fotografija ali X-ica, OIB.

Poleg teh podatkov lahko VALAMAR RIVIERA v spisu delavca hrani tudi druge podatke, ki so pridobljeni v postopku zaposlovanja, in druge podatke, ki so pridobljeni med zaposlitvijo ter določeni s pravilniki VALAMAR RIVIERE (nagrade, opozorila, certifikati itd.).

Vsi podatki delavcev se hranijo v bazi delavcev od dneva sklenitve delovnega razmerja in se posodabljajo do prenehanja delovnega razmerja ter se hranijo kot dokumentacija trajne vrednosti v skladu z relevantnimi predpisi.

VALAMAR RIVIERA v svoji bazi hrani tudi podatke drugih oseb v poslovnem razmerju, primerljivim z delovnim razmerjem, ali oseb na praksi in strokovnem usposabljanju, in sicer z začetkom dela, ter jih posodablja do prenehanja dela v skladu z relevantnimi predpisi. Poseben primer so podatki učencev na praksi, ki so lahko mladoletni in o katerih se vodi posebna skrb, njihovi podatki pa se pridobijo ter hranijo v skladu s posebnimi predpisi s privolitvijo šole in staršev.

Podatki o plači in plačilne liste se uvrščajo med posebne predpise o hrambi. V vsakem primeru imajo vsi delavci in druge osebe v poslovnem razmerju, primerljivem z delovnim razmerjem ali oseb na praksi ter strokovnem usposabljanju, vse pravice posameznikov.

POSLOVNI PARTNERJI

VALAMAR RIVIERA pri svojem poslovanju obdeluje tudi podatke poslovnih partnerjev ali potencialnih poslovnih partnerjev, ki so:

 • fizične osebe, ki so, lahko postanejo ali so bile poslovni partnerji VALAMAR RIVIERE, npr. obrtniki, osebe v sistemu samostojnih poklicev (odvetniki, zdravniki itd.), osebe, s katerimi se sklene pogodba o delu (pevci, slikarji, fotografi itd.) in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ter
 • fizične osebe, ki v posameznem delu poslovanja predstavljajo pravne osebe, s katerimi VALAMAR RIVIERA ima, lahko ima ali je imela poslovno razmerje (osebe, ki opravljajo dostavo za svojega delodajalca trgovsko društvo, osebe, ki se jim pošiljajo računi za njihovega delodajalca pravno osebo, podpisniki pogodb za trgovsko društvo, ki predstavljajo osebe, ki za trgovsko društvo opravljajo primopredajo, osebe, ki za svojo pravno osebo organizirajo kongrese itd.).

V okviru obdelave podatkov posameznikov je VALAMAR RIVIERA določila sledeče namene obdelave:

 • Sklenitev pogodbe: obdelava za namen sklenitve pogodbe s katerega koli področja delovanja VALAMAR RIVIERE (pošiljanje povpraševanja, pošiljanje posebnih ponudb, iskanje podatkov o podpisnikih pogodb, pošiljanje natečajev za pravne osebe, ki jih predstavljajo posamezniki itd.);
 • Izpolnitev pogodbe: obdelava podatkov je nujna za namen izpolnitve pogodbe, kar vključuje izpolnitev obveznosti, spremljanje njihove izvršitve in zagotavljanja vseh relevantnih ukrepov za njihovo izvršitev (za dogovor o času in kraju dostave opreme na podlagi pogodbe, za pošiljanje računov itd.);
 • Obveščanje: pridobivanje in obdelava podatkov za namen kakovostnega ter pravočasnega obveščanja; VALAMAR RIVIERA ima na podlagi legitimnega interesa pravico zbirati določene podatke in jih uporabiti za namen neposrednega trženja, kot je opisano v poglavju e-novice.

Poleg navedenega namena je možna obdelava osebnih podatkov tudi v druge posebne namene, vendar vedno v okviru, ki je zakonsko predpisan ali če je obdelava potrebna za uveljavitev pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

Vrste osebnih podatkov posameznikov, ki se zbirajo:

 • ime in priimek,
 • e-naslov,
 • telefonska št.,
 • podatki o funkciji znotraj pravne osebe, ki jo predstavlja (npr. referent prodaje, tajnica uprave itd.),
 • poklic, če je posameznik fizična oseba, s katero se sklepa pogodbeno razmerje (pevec, slikar, fotograf, odvetnik, zdravnik ...),
 • včasih reference in kratki življenjepisi (predvsem za konzultante),
 • podatki, ki so navedeni na obrazcih bianco izvršnice, izvršnice, menice,
 • številka računa v banki (IBAN), če je poslovni partner fizična oseba, s katero se vstopa v pogodbeno razmerje, in
 • drugi podatki glede na naravo poslovnega odnosa.

Mesta zbiranja osebnih podatkov posameznikov:

 • prejete ponudbe posameznikov za poslovno sodelovanje,
 • prejeti podatki od posameznikov v kontekstu prodaje izdelkov/storitev VALAMAR RIVIERE ali nakupa izdelkov/storitev od poslovnega partnerja (sejmi, kongresi itd.),
 • poslovna korespondenca v zvezi s predhodnim ali trenutnim poslovnim sodelovanjem (na primer korespondenca, ki se opravi v sklopu izvrševanja pogodbe),
 • javno objavljeni podatki (sodni register, spletne strani poslovnih partnerjev, časopisi, bilteni itd.).

Poleg navedenih vrst podatkov in mest zbiranja je možna obdelava osebnih podatkov tudi v druge posebne namene, vendar vedno v okviru, ki je zakonsko predpisan ali če je obdelava potrebna za uveljavitev pravic in obveznosti iz poslovnega razmerja.

Čas hranjenja

Podatki, ki se hranijo od posameznikov, ki so kot fizične osebe v poslovnem razmerju z VALAMAR RIVIERO, se hranijo v skladu z zakonskimi predpisi (VALAMAR RIVIERA je dolžna hraniti tudi vse račune ter predloge za izdajo računov v skladu z zakonskimi predpisi).

V primerih, ko mora Valamar sam določiti roke za hranjenje podatkov, se ti določijo na podlagi namena obdelave in interesov posameznikov, da se podatki uničijo, kar je določeno na največ 5 let od prenehanja pogodbenega razmerja, če je to obstajalo.

JAVNE OBJAVE

VALAMAR RIVIERA preko svojih spletnih strani, profilov na spletnih straneh, internega časopisa VIV (v tiskani ali e-izdaji), video in oglasnih panojev v objektih objavlja informacije, ki so pomembne za obstoječe in potencialne delavce, goste, poslovne partnerje oziroma javnost. Takšne objave lahko vsebujejo omejeno število osebnih podatkov, in sicer ime, priimek, funkcijo, ki jo zaseda, izobrazbo, video izjavo in fotografijo.

Pravna osnova za obdelavo je legitimni interes obveščanja javnosti in trženje, pri tem pa se pri obdelavi vedno pazi na interes posameznikov, zato se ne objavi osebnih podatkov, če se ugotovi, da interes posameznikov, da se določeni osebni podatki ne objavijo, prevlada nad interesom VALAMAR RIVIERE. V nekaterih primerih lahko objava podatkov temelji na privolitvi v skladu z najvišjimi standardi.

Objave imajo trajni značaj, s tem pa se zagotovi obveščanje o aktualnih dogodkih in vpogled v predhodne aktivnosti.

Obdelava bo prenehala, če se na podlagi ugovora posameznika ugotovi, da je takšen ugovor upravičen ali če je posameznik preklical privolitev v primerih, ko se privolitev uporablja na način, ki ga je mogoče izvesti.

TRŽENJSKA SPOROČILA (E-NOVICE)

VALAMAR RIVIERA ima legitimni interes obdelave osebnih podatkov, ki se izvaja za potrebe neposrednega trženja, predvsem z namenom pošiljanja marketinških sporočil (e-novic) VALAMAR RIVIERE prek e-pošte, SMS-sporočila in/ali platforme za takojšne sporočanje (Viber, Whatsapp itd.). Na podlagi legitimnega interesa lahko VALAMAR RIVIERA pošilja različne e-novice glede na razmerje, ki ga imajo posamezniki z VALAMAR RIVIERO oziroma objekti pod upravljanjem VALAMAR RIVIERE. V ta nam se zbirajo osebni podatki gostov in oseb, ki so zahtevale ponudbo ali rezervirale namestitev, oseb, ki so sodelovale v nagradni igri, pristopile v članstvo Programa zvestobe, izpolnile vprašalnik o zadovoljstvu, oseb, ki so izpolnile prijavo v objektih za brezplačen WI-FI, oseb, ki so opravile nakup v spletni trgovini ali so na drug način bile v razmerju z VALAMAR RIVIERO.

Osebni podatki, ki se zbirajo, so predvsem ime, priimek, e-naslov, št. mobitela, naslov, spol, država/jezik komunikacije in osnovni podatki, ki se nanašajo na ta odnos z nami (objekt, destinacija, podatki o nakupu, kupljenem doživetju itd.). Vse te kategorije osebnih podatkov veljajo za pomembne, ker omogočajo smiselno ustvarjanje e-novic, ki so v skladu z interesi posameznikov. Na primer hranijo se podatki o vaših predhodnih nakupih v spletni trgovini, nakupu doživetja, rezervirani namestitvi, podrobnosti pa se uporabijo, da vam lahko predlagamo druge izdelke, doživetja in objekte, za katere menimo, da vas bodo zanimali.

Posamezniki imajo pravico do ugovora zoper tako obdelavo, kar vključuje tudi izdelavo profila v obsegu, ki je povezan s takim neposrednim trženjem, ne glede na to, ali gre za začetno ali nadaljnjo obdelavo, v katerem koli trenutku in brezplačno v skladu s 70. točko uvodnih določil Uredbe.

VALAMAR RIVIERA ima na nekaterih svojih spletnih straneh možnost prijave uporabnikov na e-novice preko e-pošte. Za zagotovitev, da pri vnosu e-naslova ni prišlo do napake ali zlorabe, uporabljamo t. i. postopek Double-Opt in proces (dvojna verifikacija): potem ko je e-naslov vnesen v polje za prijavo, vam bo VALAMAR RIVIERA na ta naslov poslala povezavo za potrditev. Šele ko boste kliknili na povezavo za potrditev, se bo vaš e-naslov dodal v podatkovno bazo za pošiljanje določenih e-novic. Takšne e-novice se pošiljajo na podlagi vaše privolitve, ko izpolnite in potrdite obrazec na spletnih straneh. Vsebina e-novic in namen bosta navedena ob vaši prijavi ( obvestila o aktualnih posebnih ponudbah v naših objektih, ponudbe za delovna mesta itd.).

Če posamezniki samostojno med posodabljanjem profila na spletnih straneh posredujejo dodatne podatke, bo VALAMAR RIVIERA na podlagi vaše privolitve pri pošiljanju e-novic uporabila tudi te podatke.

Posamezniki lahko prav tako dajo posebno privolitev za zbiranje dodatnih osebnih podatkov (št. otrok, zakonski stan, hišni ljubljenčki, interesi, način potovanja, zahteve glede namestitve in destinacije), ki jih VALAMAR RIVIERA zbira in uporablja za profiliranje posameznikov za namen kontaktiranja in obveščanja o ponudbah, ki so oblikovane prav za vas.

Posamezniki, člani Valamarjevega Programa zvestobe, lahko prejemajo e-novice, kot je opisano v poglavju Program zvestobe.

Rok obdelave osebnih podatkov z namenom pošiljanja e-novic je deset let, in sicer:

 • od dneva zadnjega bivanja oziroma drugega poslovnega odnosa, ko se e-novice pošiljajo na podlagi legitimnega interesa,
 • od dneva vaše privolitve, ko se e-novice pošiljajo na podlagi vaše privolitve.

V vseh primerih, ko je posameznik dal privolitev, ima posameznik pravico, da kadar koli prekliče dano privolitev, kar vključuje tudi obdelavo za namen izdelave profila, ne glede na to, ali gre za začetno ali nadaljnjo obdelavo, kadar koli in brezplačno, pa tudi pravico, da kadar koli spremeni podatke ter pravico do pozabe.

V vsakem trenutku, ne glede na pravno osnovo prejemanja e-novic, se lahko odjavite od prejemanja katerih koli e-novic s klikom na povezavo, ki je na dnu strani vsakih e-novic, oziroma z blokiranjem pošiljatelja v skladu s pravili spletnega kanala, ki ga uporabljate, in sicer brez plačila ali katerih koli drugih posledic. V tem primeru ne boste več prejemali e-novic, podatki pa bodo ostali arhivirani. Odjava od prejemanja novic ni povezana z legitimnim interesom VALAMAR RIVIERE, da posameznikom, za katere obstaja tudi druga pravna osnova (gosti objektov, kandidati za zaposlitev), pošilja servisna sporočila in vprašalnike o zadovoljstvu, povezane s konkretnim bivanjem, ter druga servisna sporočila.

SPLETNA TRGOVINA VALFRESCO

Med nakupom v spletni trgovini in na spletni strani VALAMAR RIVIERE www.valfresco.com obdelujemo osebne podatke, ki ste jih vpisali v spletni obrazec (ime, priimek, e-naslov, št. telefona, naslov, naslov za dostavo) za namen identifikacije posameznika kot kupca, sklepanja ter izpolnitve enkratne kupoprodajne pogodbe na daljavo in kontaktiranja za dostavo. Pravna osnova je izpolnitev kupoprodajne pogodbe, kjer je kupec stranka. Obdelava je nujna zaradi spoštovanja pravnih obveznosti upravljavca obdelave.

VALAMAR RIVIERA ima kot upravljavec obdelave pravico za namen izpolnitve pogodbe oziroma izpolnitve zakonske obveznosti kupcu prek e-pošte, SMS-sporočila in/ali platforme za takojšne sporočanje pošiljati t. i. servisna sporočila – potrdila o sklenjeni pogodbi, račune, potrditve naročila in druga obvestila, ki se nanašajo na predmetni nakup.

Po opravljenem nakupu ima VALAMAR RIVIERA kot upravljavec podatkov pravico na podlagi legitimnega interesa kupcem prek e-pošte, SMS-sporočila in/ali platforme za takojšne sporočanje pošiljati vprašalnike o zadovoljstvu in jih prositi, da ocenijo našo storitev ter izdelke, če to želijo. Izpolnjene vprašalnike bo obdelovala VALAMAR RIVIERA ali pogodbeni partnerji. Glavni namen vprašalnika o zadovoljstvu je zbirati podatke o storitvi zaradi legitimnega interesa za izboljšanje storitev VALAMAR RIVIERE, ki lahko te podatke iz vprašalnika depersonalizira in obdeluje v statistične namene za lastne potrebe analiziranja poslovanja ter pospeševanja storitve.

S klicem na telefonsko št. spletne trgovine lahko VALAMAR RIVIERA zbira podatke, ki se nanašajo na namen klica. Če posameznik opravi nakup, bomo pridobili ime, priimek, št. naročila, da lahko odgovorimo na zahtevo. Na podlagi legitimnega interesa vodimo tudi evidenco klicev.

VALAMAR RIVIERA ima na podlagi legitimnega interesa pravico zbirati določene podatke in jih uporabiti za namen neposrednega trženja, kot je zapisano v poglavju E-novice.

SPLETNE STRANI, PIŠKOTKI IN SPLETNE TEHNOLOGIJE

VALAMAR RIVIERA ima več spletnih strani (primjerice: www.valamar.com, www.valamar-riviera.com, www.camping-adriatic.com, www.valamar-experience.com, www.dobarposaouvalamaru.com, www.valfresco.com …) prav tako je mogoče, da jih bo ustvarila še več, in sicer z namenom nudenja kakovostnih storitev in omogočanja preprostega ter hitrega dostopa do vsebin, ki zanimajo uporabnike.

Navedene Politike se nanašajo tudi na vse te strani z vsemi poddomenami in aplikacijami za mobilne telefone, bloge ter ostalo spletno komunikacijo. Možno je, da imajo določene aplikacije svoja pravila varstva zasebnosti, zato prosimo posameznike, da se seznanijo s pravili o varstvu podatkov, ki so na voljo v teh aplikacijah.

Od obiskovalcev spletnih strani VALAMAR RIVIERE in uporabnikov aplikacij VALAMAR RIVIERE lahko pridobimo osebne podatke, ki se uporabljajo za namen, za katerega so posredovani v skladu z informacijami, navedenimi v trenutku pridobivanja (ali za očitni namen, ki se lahko izpelje iz konteksta zbiranja). Uporabniki imajo nadzor nad osebnimi podatki, ki jih vnesejo v spletne obrazce, aplikacije, izjema pa je lahko samodejna obdelava zaradi piškotkov na spletni strani, kot je pojasnjeno spodaj.

Na primer na spletnih straneh VALAMAR RIVIERE je na voljo možnost, da se prijavite na e-novice VALAMAR RIVIERE za prejemanje obvestil in ponudb VALAMAR RIVIERE. Na spletnih straneh VALAMAR RIVIERE je na voljo možnost za rezervacijo namestitve, prijave za zaposlitev v VALAMAR RIVIERI, prijave na različne dogodke itd. V vsakem primeru posredujete podatke, ki jih VALAMAR RIVIERA potrebuje za izpolnitev namena vsakega posameznega primera. Če komentirate na družbenih omrežjih ali drugih spletnih mestih VALAMAR RIVIERE, vas lahko prosimo, da prenesete komentar z navedbo svojega imena.

Pravna osnova za obdelavo osebnih podatkov obiskovalcev spletnih strani VALAMAR RIVIERE je legitimni interes ali privolitev, če se od posameznikov zahteva privolitev.

Na spletnih straneh VALAMAR RIVIERE imajo uporabniki možnost, da se prijavijo na brezplačne novosti na spletni strani, ki se dostavijo prek obvestil v spletnih brskalnikih. Za nudenje storitve uporabljamo orodje podjetja WonderPush, 18 passage Foubert, 75013 Pariz, Francija (v nadaljevanju: Wonderpush). Brezplačno storitev, s katero upravlja dobavitelj potisnih storitev WonderPush (https://www.wonderpush.com/), lahko uporabljate tako, da se prijavite s klikom na zahtevo za avtorizacijo, ki jo nadzira vaš brskalnik in vaša naprava ob obisku naše spletne strani. Navigacijski podatki, ki jih lahko shranimo in obdelamo, da lahko upravljamo s to storitvijo ter vam pošiljamo relevantna sporočila, so anonimni in se hranijo na strežnikih WonderPush največ 90 dni ter jih nikoli ne posredujemo tretji strani. Ne shranjujemo prepoznavnih podatkov ali IP-naslov o vas ali vaši napravi v zvezi s potisnimi sporočili. V vsakem trenutku lahko prenehate s prejemanjem naših potisnih sporočil z odjavo. Navodila so na spletni strani https://docs.wonderpush.com/docs/manage-your-data-and-unsubscribe-from-web-push-notifications.

VALAMAR RIVIERA lahko na svojih straneh uporablja tudi široko ponudbo novih orodij za namen izboljšanja uporabniške izkušnje. V tem primeru se s ponudnikom storitev sklene pogodba, s katero se natančno opredeli morebitna obdelava osebnih podatkov.

Politike zasebnosti VALAMAR RIVIERE ne pokrivajo načinov ravnanja s podatki drugih družb in organizacij, ki so v nekaterih primerih povezane s stranmi VALAMAR RIVIERE, ki pa lahko uporabljajo piškotke, pikselne oznake ter druge tehnologije, in vas prosimo, da se seznanite z njihovimi pravili zasebnosti ter pogoji poslovanja. Tudi zbiranje podatkov na straneh, ki so odprte za posamezne dogodke, kjer je VALAMAR RIVIERA navedena samo kot sponzor, partner itd., ni v domeni VALAMAR RIVIERE, prav tako tudi strani, za katere lahko najdete povezavo na straneh VALAMAR RIVIERE, ki pa niso strani VALAMAR RIVIERE. Z uporabo družbenih omrežij (Facebook, Instagram itd.) sprejmete pravila omenjenih platform, med ostalim tudi pravila, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, za katere VALAMAR RIVIERA želi, da se z njimi seznanite.

Podobno kot na številnih drugih portalih se tudi na spletnih straneh VALAMAR RIVIERE uporabljajo »piškotki« (majhne datoteke, ki jih pri obisku spletne strani VALAMAR RIVIERE shranimo v vaš računalnik, da omogočimo osnovno ali dodatno funkcionalnost teh strani) in druge tehnologije, ki olajšajo zagotavljanje vsebin glede na vaša področja zanimanja, obdelovanje rezervacij ali zahtev in/ali analiziranje značilnosti vaših obiskov. Piškotki se ne morejo uporabljati za odkrivanje vaše osebne identitete.

VALAMAR RIVIERA uporablja različne vrste piškotkov:

Piškotki po funkciji:

 • Nujni piškotki – nujni so za delovanje spletne strani, ki brez njih ne more delovati. To pomeni, da se spletna stran brez teh piškotkov ne more odpreti ali prikazati. Ti piškotki se uporabljajo za prenos sporočil ali so nujni za zagotavljanje storitev informacijske družbe, ki jih uporabniki teh storitev izrecno zahtevajo. Omogočajo nam tudi osnovno analizo spletnih strani z namenom, da optimiziramo delovanje spletnih mest s podatki, ki so povsem anonimni oziroma ne temeljijo na vaših osebnih podatkih ali podatkih, ki jih je mogoče na kakršen koli način povezati z vami. Za te piškotke ne potrebujemo in ne zahtevamo vaše privolitve.
 • Funkcijski piškotki – z njihovo pomočjo opravljamo bolj napredne analize spletnih strani. Ti piškotki se uporabljajo za analizo uporabniških vedenj in na podlagi prejetih anonimnih podatkov lahko ugotovimo, katera spletna mesta obiskovalci najbolj iščejo in si jih ogledujejo, zato ima VALAMAR RIVIERA možnost spletno mesto prilagoditi in njegovo vsebino ter funkcionalnost narediti preprostejšo za uporabo. Za te piškotke potrebujemo vašo privolitev.
 • Oglaševalski piškotki – uporabljamo jih za analizo vaših interesov in želja ter nam služijo za obveščanje o posebnih in personaliziranih ponudbah, novicah in prireditvah, ki jih organizira preko spletnih kanalov (e-pošta, splet, internetna promocija). Za te piškotke potrebujemo vašo privolitev.

Piškotki po izvoru:

 • Piškotki prve strani (first party cookie) – prihajajo s spletnega mesta, ki ga gledate, lahko pa so stalni ali začasni. S pomočjo teh piškotkov lahko spletna mesta shranijo podatke, ki jih bodo ponovno uporabila ob ponovnem obisku tega spletnega mesta.
 • Piškotki tretje strani (third party cookie) – piškotki tretje strani prihajajo z drugih spletnih mest, ki se nahajajo na spletnem mestu, ki ga gledate. S pomočjo teh piškotkov lahko druga spletna mesta spremljajo uporabo spletnega mesta na spletnem mestu, ki ga gledate v trženjski ali analitični namen.

Piškotki po trajanju:

 • Stalni piškotki - stalni ali shranjeni piškotki ostanejo na računalniku tudi po zaprtju spletnega brskalnika. Z njihovo pomočjo spletna mesta shranijo podatke, kot so ime za prijavo in geslo, nastavitve jezika ali nastavitve o piškotkih, zato jih ne rabite vnašati ob vsakem ponovnem obisku. Stalni piškotki lahko ostanejo na računalniku ali mobilni napravi dneve, mesece ali celo leta.
 • Začasni piškotki - začasni piškotki ali sejni piškotki se odstranijo z računalnika po zapiranju spletnega brskalnika. Z njihovo pomočjo spletna mesta shranijo začasne podatke, na primer zadnjih nekaj strani, ki ste jih odprli na spletnem mestu, ki ga obiščete, ali postavke v košarici za nakup, če ste na spletnem mestu, ki je specializirano za spletno prodajo.

Piškotki VALAMAR RIVIERE se shranijo v brskalniku največ 2 leti.

Na spletnih straneh VALAMAR RIVIERE z namenom izboljšanja trženjskih aktivnosti uporabljamo storitve podjetja Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Pariz, Francija (v nadaljevanju: Criteo). S tehnologijo podjetja Criteo zbiramo podatke o brskanju po spletnih straneh v trženjske namene v anonimizirani obliki. Ti podatki se s pomočjo piškotkov (tekstualnih datotek) shranijo v vaš računalnik. Criteo na podlagi določenega algoritma analizira vaše brskanje po spletu in na osnovi tega vam lahko ponudi ciljne ponudbe izdelkov kot personalizirane oglase na drugih spletnih straneh. Ti podatki se v nobenem primeru ne morejo uporabiti za identifikacijo obiskovalcev te spletne strani. Pridobljene podatke uporabljamo samo za izboljšanje svoje ponudbe. Podatkov ne uporabljamo v druge namene ali pošiljamo tretjim osebam. Podjetje Criteo SA zbrane podatke hrani 13 mesecev. Informacije, ki se nanašajo na onemogočanje zbiranja podatkov in druge informacije v zvezi s politiko varstva podatkov podjetja Criteo SA, so na voljo na https://www.criteo.com/privacy/

Če ste si premislili v zvezi z nastavitvami piškotkov na spletnih straneh VALAMAR RIVIERE, jih lahko v vsakem trenutku spremenite na povezavi.

Piškotke, ki so shranjeni na vašem računalniku, lahko kadar koli izbrišete in na ta način onemogočite nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov preko tovrstne tehnologije. Vsak spletni brskalnik ima svoj postopek brisanja piškotkov, v nadaljevanju pa so navedene povezave za postopke brisanja v najpogostejših spletnih brskalnikih.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje%20kola%C4%8Di%C4%87a

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Več o piškotkih je na voljo na spletnih straneh:

 • http://www.allaboutcookies.org/
 • http://www.youronlinechoices.com/hr/
 • http://www.aboutads.info/choices/

VIDEONADZOR

VALAMAR RIVIERA kot manager predelave, ki ima pravni interes pri izvajanju videonadzora, ukrepov za varovanje premoženja in oseb in v nekaterih primerih (na primer: menjalnicah, ki se nahaja na pultov objektov), ima zakonsko obveznost, da namesti nadzorne kamere, ki snema vse osebe, ki se gibljejo okoli oboda videonadzorne kamere (gostje, zaposleni, poslovni partnerji itd.).

Obdelava osebnih podatkov zaposlenih preko sistema videonadzora se izvaja ob upoštevanju pogojev, ki jih določajo predpisi, ki urejajo varstvo pri delu.

VALAMAR RIVIERA na predpisan način označi vsa mesta, kjer je nameščen videonadzor.

VALAMAR RIVIERA se zaveda, da videoposnetki vsebujejo osebne podatke vseh ljudi, ki se gibljejo obsegu kamere, in jih hrani z vso skrbnostjo, ima urejen sistem varnosti, dostopa in politiko njihovega brisanja, ki jih urejajo interna pravila o varnosti VALAMAR RIVIERE.

Videoposnetki se samodejno izbrišejo po največ 15 dneh od datuma snemanja. V primeru izvzema (presnemavanja) se videoposnetki shranijo za največ šest mesecev, razen če zakonodaja določa daljše obdobje hrambe ali če so dokaz v sodnem, upravnem, arbitražnem ali drugem enakovrednem postopku. Izvzeti videoposnetki bodo shranjeni v centralnem sistemu obveščanja z zelo omejenim dostopom.

V primeru pravnih in/ali kazenskih postopkov lahko VALAMAR RIVIERA uporablja zgoraj omenjene videoposnetke. Vpogled v osebne podatke na videoposnetkih lahko imajo tretje osebe, upravljavci osebnih podatkov, pogodbeni partnerji VALAMAR RIVIERE, ki so registrirani in strokovni za nudenje storitev varstva oseb ter premoženja, ki na noben način samostojno ne uporabljajo navedene podatke, ampak skrbijo za varnost centralnih nadzornih in opozorilnih sistemov. Pri vseh drugih podrobnostih v zvezi z videonadzorom se uporabljajo posebni predpisi, ki urejajo to področje.

KONČNE DOLOČBE

Ta Politika zasebnosti je na voljo na spletni strani https://valamar-riviera.com/gdpr/ in na drugih Valamarjevih spletnih straneh, pisarnah za upravljanje s človeškimi viri in na recepcijah objektov VALAMAR RIVIERE.

Helios Faros d.d. privacy policy

GENERAL PART

DATA CONTROLLER AND LEGAL FRAMEWORK

HELIOS FAROS, as the data controller, undertakes to protect your personal data. The collection and storage of data is carried out pursuant to provisions of EU Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council as of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter: Regulation), the Act on implementation of the General Data Processing Regulation (OG 42/2018) and other regulations governing the subject area, which are applicable in the Republic of Croatia.

SCOPE OF APPLICATION

This Policy applies to any processing of personal data by HELIOS FAROS as the controller, unless another HELIOS FAROS policy or other document provides otherwise for a particular processing. In some cases, HELIOS FAROS also acts as a data controller for respondents who are also respondents to companies with which HELIOS FAROS has concluded business contracts on the basis of which it manages the tourism part of its business within its powers under these contracts.

This Privacy Policy is divided into two parts: the General Part and the Special Part. The basic principles of personal data processing, contact details of personal data protection officers and other provisions set out in the General Part of the Policy apply without exception to any processing of personal data regardless of whether such processing is specifically processed in the Special Part of the Policy. The Special Part of the Policy deals in more detail with special cases of data processing, which represent the majority of all HELIOS FAROS processing.

HELIOS FAROS concluded on 16.08.2019 the Agreement with VALAMAR RIVIERA d.d. Contract in relation to the management of hotel and tourist facilities and contents on the basis of which VALAMAR RIVIERA d.d. manages certain business segments, i.e., performs certain tasks based on general powers on behalf and for HELIOS FAROS as a management company. In this sense, HELIOS FAROS and VALAMAR RIVIERA d.d. can act as joint managers of personal data of employees, guests and business partners for the purpose of managing the operational part of business, business process management and providing contracted services, providing appropriate information to employees, guests and business partners (hereinafter: access to personal data from management services).

DATA PROTECTION OFFICER

HELIOS FAROS has appointed a personal data protection officer who you can contact at any time via the following e-mail address: gdpr@heliosfaros.hr or by mail to the postal address Helios Faros d.d., Naselje Helios 21460 Stari Grad, Republic of Croatia - for DPO, for issues related to personal data protection and exercising the rights guaranteed by the Regulation.

All non-personal data protection requests submitted to the Data Protection Officer, such as offers of job candidates, inquiries for reservations at HELIOS FAROS facilities, etc., will be forwarded directly to the relevant HELIOS FAROS departments, without special replies to the sender from the data protection officer.

PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROTECTION

HELIOS FAROS has recognized the principles of data processing as basic values that must be respected throughout the cycle of personal data processing, from their collection to their destruction or other cessation of processing. HELIOS FAROS processes data:

 • Legally - processing will be possible if it is allowed by law, within the limits set by law.
 • Fair enough - respecting the specifics of each relationship, applying all adequate measures for protection of personal data and not preventing the respondent from exercising his rights.
 • Transparently - informing the respondents about the processing of personal data. From data collection when respondents are informed about all aspects of data processing until the end of data processing, respondents are provided with easy and fast access to their own data, which includes the ability to view and obtain a copy in accordance with the Regulation. Certain information may be restricted only when required by law or when necessary to protect third parties.
 • With purpose limitation - processing personal data for the purposes for which they were collected, and for others purposes if the conditions set out in the Regulation are met. Data may be processed for concurrent purposes only taking into account: (a) any link between the purposes of the collection of personal data and the purposes of the intended continuation of the processing; (b) the context in which personal data were collected, in particular as regards the relationship between the respondents and HELIOS FAROS; (c) the nature of personal data, in particular whether specific categories of personal data are processed in accordance with Article 9 of the Regulation or personal data relating to criminal convictions and criminal offenses in accordance with Article 10. Regulations; (d) the possible consequences of the intended continuation of processing for the respondents; and (e) the existence of appropriate safeguards.
 • With storage restriction - storing data in a form that allows the identification of respondents only for as long as necessary for the purposes for which personal data are processed, and longer only if permitted by regulations.
 • With a reduction in the amount of data - processing data if they are appropriate, relevant and limited to what is necessary. Particular care is taken not to collect data for which there is no justified need for processing.
 • Taking care of accuracy - taking into account the accuracy and timeliness of the data and deleting inaccurate data as far as possible.
 • Taking care of integrity and confidentiality- providing technical and organizational measures for adequate security of personal data, including protection against unauthorized use or illegal processing and from accidental loss, destruction or damage by the application of appropriate technical or organizational measures. Relevant measures are applied taking into account the risk of each type of data processing.

LEGALITY OF PERSONAL DATA PROCESSING

In order to respect the lawfulness of the processing of personal data, HELIOS FAROS processes personal data only if and to the extent that at least one of the following is met:

 • Processing is necessary for the execution of the contract in which the respondent is a party or to take action at the request of the respondent prior to the conclusion of the contract; this is the most common purpose of data processing of respondents where the backbone is an existing contractual relationship or a contractual relationship that is sought to be achieved. Processing is necessary to comply with the legal obligations of the data controller. HELIOS FAROS as a legal entity has a number of obligations prescribed by various regulations. This obligation includes the collection and often the provision of data to public authorities. For example, the processing of personal data of shareholders who apply for the General Assembly, the processing of personal data of participants in meetings held at the premises of HELIOS FAROS in accordance with anti-epidemic measures and the like.
 • Processing is necessary for the legitimate interests of the controller or a third party, except where those interests outweigh the interests or fundamental rights and freedoms of respondents requiring the protection of personal data, taking into account reasonable expectations of respondents based on their relationship with the controller, in particular if the respondent is a child. In applying this legal basis, HELIOS FAROS estimates that the processing is appropriate to business needs, that it is as invasive as possible and that the interests of the respondents do not outweigh the legitimate interests of HELIOS FAROS or a third party. Examples of such processing are processing for administrative purposes, the purpose of maintaining the security of computer networks, the purposes of direct marketing and improving our business. The respondent in these situations always has the right to object to such processing.
 • Processing is necessary to protect the key interests of the respondent or other natural person. The right to the protection of personal data is not an absolute right and HELIOS FAROS equates it with other fundamental rights in accordance with the principle of proportionality. HELIOS FAROS acknowledges the possibility that in some situations it is necessary to process personal data in order to protect the key interests of respondents or other natural persons.
 • The respondent consented to the processing of his personal data for one or more special purposes. When processing personal data on the basis of consent, HELIOS FAROS takes special care that these are situations in which there are no, formal or informal, consequences for granting, refusing to give or denying consent. When processing is based on consent, the respondent may withdraw consent at any time without negative consequences. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent prior to its withdrawal.

In some emergencies, HELIOS FAROS may process data that would not be processed in regular situations, such as collecting data based on the recommendations of the Croatian Institute of Public Health in the event of epidemics and the like.

TYPES OF PERSONAL DATA PROCESSED

Special categories of personal data: special categories of personal data are processed only if the conditions of Article 9 of the Regulation are met. For example, HELIOS FAROS processes employee data that fall into special categories of personal data, such as data on trade union membership (for example, when exercising special rights under relevant regulations), religious or philosophical beliefs (for example, when exercising the right to additional non-working days for religious holidays), if the individual has voluntarily disclosed such data for the stated purpose)or data related to health (for example according to special regulations on occupational safety or keeping records of workers or when special health certificates are required for certain jobs), etc.

Data on criminal convictions and criminal offenses: where there is legal authority to do so, HELIOS FAROS also processes personal data relating to criminal convictions and criminal offenses, such as certificates of impunity for workers.

Personal data that do not belong to the previous two groups: such personal data make up the largest part of the processed data, and these are most often identification and contact data such as name and surname, PIN, data generated on the basis of movement in the premises under video surveillance.

Most personal information that HELIOS FAROS is collected, provided by the respondents themselves, and please do not provide sensitive information (e.g., race or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, etc.) when not necessary. If you nevertheless provide sensitive information for any reason, you hereby give your express consent to the collection and use of this information in the ways described in this Policy or in the manner described at the time of disclosure of this information.

DELIVERY OF DATA TO THIRD ENTITIES

HELIOS FAROS shares personal information with others only when permitted.

As part of its legal obligations, HELIOS FAROS is obliged to provide data to third parties. For example, delivery of guest data via the eVisitor system, delivery of employee data to the competent institutions: the Croatian Pension Insurance Institute, the Croatian Health Insurance Institute, the Tax Administration and the Central Register of Insured Persons and pension companies. Also, in certain cases, HELIOS FAROS is obliged to submit or make available data related to employment to the Croatian Employment Service, for example to include workers in active employment policy measures, competent police stations or the ministry responsible for internal affairs, for example in the case of senior government officials. in HELIOS FAROS facilities, as well as for issuing work permits, to the ministry in charge of tourism in the case of employment of scholarship holders, the ministry in charge of economy and entrepreneurship when it comes to the use of investment aid, insurance companies, banks and in other cases when required by regulations.

Also, certain employee data is sent to banks or pension funds as part of payments, and data can also be sent to creditors in accordance with enforcement regulations. Sometimes data are sent with regard to contractual obligations, for example with students in practice, data are exchanged with schools, colleges.

Certain personal data are also provided to business entities for the purpose of providing specific services such as health examinations of workers (contracted occupational medicine), further, institutions that organize legally mandatory training (occupational safety, hygiene, toxicology) or audit firms in conducting statutory audit, public notaries when certifying, the Financial Agency for the purpose of obtaining business certificates, public procurement officers when HELIOS FAROS applies for public procurement tenders, further for the purposes of awarding and using official cards, official mobile devices or for the purchase of fuel.

It is possible to deliver data to business entities, executors of processing, who process data on behalf of HELIOS FAROS acting as data controller. Most often, these are HELIOS FAROS business associates who provide IT services, who keep them in their databases or have the possibility of accessing personal data until the end of processing. A detailed agreement is concluded with such entities regarding their powers and obligations in the processing of personal data, in accordance with the requirements of the Regulation.

In certain situations, it is possible for external entities together with HELIOS FAROS to jointly determine the purposes and methods of personal data processing, then these external partners and HELIOS FAROS are joint controllers. In these relations, the joint controllers shall determine in a transparent manner their responsibilities for compliance with the obligations under the Regulation, in particular with regard to the exercise of respondents' rights and their duties for compliance with processing transparency, unless responsibilities are established by law.

A special case of data delivery to third parties is the fact that HELIOS FAROS has concluded business contracts with companies on the basis of which it manages the tourism part of the business. This means that in certain cases, guests of HELIOS FAROSA can also receive from HELIOS FAROSA offers that contain information about other hotels and facilities managed by HELIOS FAROS. Also, based on entrepreneurial contracts, HELIOS FAROS has certain rights and obligations related to human resources. In these cases, HELIOS FAROS has the right to process the personal data of the respondents of these companies. All the principles from this Policy also apply to the respondents of those companies in the segments in which HELIOS FAROS was included as the data controller, however, these companies are also responsible as the controllers of their data processing of respondents.

If data is transferred to third countries as part of data processing, HELIOS FAROS ensures compliance with high standards of protection in order to comply with the highest possible standard of personal data protection, in accordance with the strict requirements of the Regulation. In this sense, when international transfers of personal data are in use, HELIOS FAROS will inform the respondent about the intention to disclose personal data to a third country or international organization and about the existence or non-existence of a European Commission decision on adequacy. Any transfer of personal data to third countries will be carried out in accordance with Chapter V of the Regulation.

DATA STORAGE TIME

Respondents' data are processed and stored in accordance with applicable legal regulations when the retention obligation is prescribed (e.g. payrolls, analytical records on salaries for which mandatory contributions are paid are kept permanently, and accounting documents based on which data are entered in the diary, the main book and auxiliary books are kept for at least eleven years), and in situations where HELIOS FAROS is authorized to determine the retention periods, the data are kept as long as necessary for the purposes for which personal data are processed taking into account the purpose of processing, legitimate interests of HELIOS FAROS and the interests of the respondents to have the data deleted.

RIGHTS OF RESPONDENTS

Regardless of the basis of data collection, respondents can exercise the following rights free of charge within the limits prescribed by the Regulation:

Right to information: the respondent has the right to be informed about the processing and its purposes. HELIOS FAROS takes care to provide all information to the respondent that is necessary to ensure fair and transparent processing taking into account the context of processing.

Right to delete („Right to oblivion“): the respondent has the right to ask HELIOS FAROS to delete personal data concerning him / her, without undue delay in accordance with the conditions set out in the Regulation. To do so, send us your request as a data controller in writing, including an electronic form of communication. Please note that the application needs to specify what exactly you want to be deleted because we may store your data on different legal grounds, for example the respondent may be both our guest and a candidate for employment. You have the right to request the deletion of personal data relating to you if one of the following conditions is met:

 • Your personal information is no longer necessary in the relationship for the purpose for which we collected or processed them
 • you have withdrawn the consent on which the processing is based even if there is no other legal basis for the processing
 • you have objected to the processing of your personal data and if there are no stronger legitimate reasons for our processing
 • personal data has been processed illegally
 • personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation.

In some cases, it may not be possible to fully fulfil the deletion request, such as when there is a legal obligation to keep, when the legitimate interest of the data controller is stronger than the interest of the respondent, when there is an interest of the data controller to set, realize or defend legal claims.

Right of access to data: Upon the request of the respondent, HELIOS FAROS will issue him with a certificate as to whether his personal data are being processed and, if such personal data are being processed, access to personal data and purpose of processing, categories of data, potential recipients to whom personal data will be disclosed and other data in accordance with the requirements of the Regulation. The respondent is also entitled to receive a copy of the personal data being processed. Access to personal data may be restricted only in cases prescribed by law, i.e., when such restriction respects the essence of the fundamental rights and freedoms of others.

Right to correction: the respondent has the right to obtain from HELIOS FAROS, without undue delay, the correction of inaccurate personal data relating to him. Taking into account the purposes of processing, the respondent has the right to supplement incomplete personal data. To do so, send us your request as a data controller in writing, including an electronic form of communication. We note that in the request it is necessary to specify what is not accurate, complete or up-to-date and in what sense the above should be corrected and submit the necessary documentation in support of their allegations.

Right to data portability: The respondent has the right to receive personal data relating to him in a structured, commonly used and machine-readable format in accordance with the requirements of the Regulation.

Right to object: when HELIOS FAROS processes data on the basis of its legitimate interests which are stronger than the interests of the respondent, then the respondent has the right, based on his special situation, to object at any time to the processing of personal data relating to him.

Right to limit processing: the respondent has the possibility to ask HELIOS FAROSA to exercise the right to limit the processing in case he disputes the accuracy of personal data, considers the processing illegal and opposes the deletion of personal data and instead requests restriction of their use and the respondent objected to legitimate reasons of the leader processing the reasons of the respondents.

In any case, respondents also have the right to:

 • file a complaint with the Personal Data Protection Officer
 • file a complaint with the supervisory body (Personal Data Protection Agency) if they consider that their data protection rights have been violated.

Send your written request to the contact address of the Personal Data Protection Officer: katija.damijanic@heliosfaros.hr or by mail to Helios Faros d.d., Settlement Helios 21460 Stari Grad, Republic of Croatia - for DPO

HELIOS FAROS has the right to publish a form that will be used to submit the request in order to process the request as efficiently as possible.

Upon request, HELIOS FAROS shall provide information on the actions taken in relation to the exercise of the rights of the respondents without undue delay and in any case within one month from the date of receipt of the request. This period may be extended by an additional two months, as appropriate, taking into account the complexity and number of applications. HELIOS FAROS shall inform the respondent of any such extension within one month from the date of receipt of the request, together with the reasons for the postponement.

If the respondent submits the request electronically, HELIOS FAROS shall provide the information electronically, if possible, unless the respondent requests otherwise.

Respondents' requests are generally free of charge, but if respondents' requests are clearly unfounded or excessive, especially due to their frequent recurrence, HELIOS FAROS is entitled to charge a reasonable fee based on administrative costs or refuse to act on the request.

PROTECTION OF PERSONAL DATA OF CHILDREN

HELIOS FAROS advises parents and guardians to teach children (up to 18 years of age) about safe and responsible handling of personal data, especially on the Internet. HELIOS FAROS processes personal data of children only with the prior consent of parents / guardians (for example: scholarship holders, when children are guests of our facilities, visitors to Maro playrooms, etc.).

SOURCES OF PERSONAL DATA

HELIOS FAROS receives personal information most often from respondents. When providing personal information to HELIOS FAROS, in any way (booking accommodation, job application…), you guarantee that the information you provide is correct, that you are legally capable and authorized to dispose of the information and that you fully agree that HELIOS FAROS your information uses and collects in accordance with the positive regulations and terms of this Privacy Policy.

HELIOS FAROS also receives personal data from other natural and legal persons, for example: from travel agencies that forward guest data for accommodation purposes, guests who book accommodation for people with whom they will stay in facilities, employment agencies and employees . When giving personal data of other persons to HELIOS FAROS, you guarantee that the information you have provided is accurate, that you are legally capable and authorized to dispose of the given information, that respondents whose personal data you forward to HELIOS FAROS agree that HELIOS FAROS uses and collects their data in accordance with positive regulations. and the terms of this Privacy Policy.

TECHNICAL AND INTEGRATED DATA PROTECTION

As the data controller, HELIOS FAROS takes care of the highest organizational and technical standards of data protection. Therefore, taking into account the latest developments, cost of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing, as well as risks of different levels of probability and seriousness for the rights and freedoms of individuals arising from data processing, appropriate technical and organizational measures to enable the effective application of data protection principles.

Also, HELIOS FAROS implements appropriate technical and organizational measures to ensure that only personal data necessary for each specific processing purpose are processed in an integrated manner. HELIOS FAROS applies this measure to the amount of personal data collected, the scope of their processing, the storage period and their availability. Specifically, such measures ensure that personal data are not automatically, without the intervention of an individual, available to an unlimited number of individuals.

TREATMENT OF PERSONAL DATA BREACHES

HELIOS FAROS, as the controller, ensures that in the event of a personal data breach without undue delay and, if possible, no later than 72 hours after learning of the breach, reports to the competent supervisory authority on the personal data breach, unless the personal data breach is likely to pose a risk. for the rights and freedoms of individuals.

The report submitted to the supervisory authority shall contain all information in accordance with the Regulation.

In the event of a personal data breach that is likely to pose a high risk to the rights and freedoms of individuals, HELIOS FAROS, as the controller, informs the respondent about the personal data breach without undue delay. Sometimes, in cases where the Regulation prescribes, informing respondents is not mandatory.

SPECIAL PART


STAY IN FACILITIES (hotels, apartments, camps)

The main business of HELIOS FAROS is the provision of accommodation services in hotels, apartments and camps. Therefore, HELIOS FAROS collects and processes your personal data for various purposes with the ultimate goal of providing quality accommodation and related services all according to the highest standards of tourist companies.

Your personal data, which you must provide in order to be provided with the service of HELIOS FAROS, as the data controller, keeps in its database for the purpose of fulfilling the accommodation contract and fulfilling the legal obligations related to the catering business. In case you do not provide HELIOS FAROS with the minimum data required for booking accommodation and during the registration stay with all competent registries, HELIOS FAROS will not be able to provide you with accommodation booking services or accommodation services in accordance with the contract and law.

Certain information is necessary in order to take action at the request of the respondent before concluding the accommodation contract. For example, before booking accommodation, at the request of potential guests, offers for accommodation are sent, for the creation of which HELIOS FAROS needs personal data, at least the name, surname and e-mail address in order to send an offer.

Personal information that HELIOS FAROS collects when booking accommodation (reservations via the web or reservations by phone by calling the call centre or reservations by accepting the offer by e-mail) in order to fulfil the reservation obligation are:

 • name and surname of the reservation holder
 • residence address (Croatian citizens)
 • date of birth
 • number, type of identification document and place of issue
 • citizenship
 • object name
 • number of accommodation units, type of accommodation unit (room type)
 • date of arrival and departure
 • number of persons for whom accommodation and accommodation by rooms are reserved
 • which persons are minors
 • eventually other specifics depending on the request of the person booking the accommodation
 • email address if the person has it
 • language
 • phone
 • membership in the Loyalty Program if it affects the price of accommodation or the collection of points
 • method of payment and possibly additional information necessary for the purpose of executing transactions or securing payments.

In case of cancellation, we must save your data for the purpose of proving the reservation or cancellation.

Upon arrival at the facility, guests usually check in at the reception of the facility via a registration card that the guest fills out or reviews and confirms the accuracy of the data or check in using self-check-in applications. In any case, the data is entered into the guest database from which the data is automatically sent to the eVisitor system (unique online information system for check-in and check-out of guests) in order to comply with legal obligations.HELIOS FAROS Data to be collected (data subject to change due to changes in positive regulations):

 • name and surname
 • place, country and date of birth
 • citizenship
 • number and type of identification document
 • residence and address
 • date and time of arrival or departure from the facility
 • sex
 • basis for exemption from payment of tourist tax or reduction of tourist taxes.

These data are processed by tourist boards and public authorities of the Republic of Croatia for the following legal purposes:

 • monitoring the fulfilment of the obligation to register and deregister tourists by the person obliged to register and deregister (accommodation service provider)
 • records, calculation and collection of tourist tax
 • keeping a book or guest list by the accommodation service provider and monitoring the execution of stated obligations by inspection bodies
 • reports of aliens to the ministry responsible for the interior and monitoring the implementation of this obligation by inspection bodies
 • keeping a list of tourists by tourist boards and statistical processing and reporting
 • supervision over the operations of the accommodation service provider in the part related to the legality of performing activities or the provision of registered services and compliance with tax and other regulations on public benefits.

Considering that it is prescribed that guest registration data be entered on the basis of data from the identity card, i.e., travel or other identity document, the guest is obliged to provide HELIOS FAROS with such a document and provide all other information necessary for registration data and are not contained in such a document. Also, in order to exercise some rights and benefits, it is necessary to attach (copies) of appropriate documents, certificates and documents proving and exercising such rights and benefits.

Also, HELIOS FAROS is obliged to keep all invoices, as well as the basis for issuing invoices issued to guests with personal data of the guest in accordance with legal regulations.

Other data related to the circumstances of your stay, such as: mode of travel, who you are traveling with, marital status, number of children, pets, other interests, will also be collected and processed during your stay when directly related to the accommodation service.

Before, during and after your stay, HELIOS FAROS, as the data controller, has the right to send you, as a guest, a so-called service messages - booking confirmations, reminders of the stay and other information closely related to the specific stay you have booked.

Also, during and after the stay, HELIOS FAROS as the data controller has the right based on the legitimate interest of you as a guest by email, SMS and / or instant messaging platform (Viber, WhatsApp, etc.) to send satisfaction questionnaires that will process alone or through collaborators. The primary purpose of the satisfaction questionnaire is to collect data on the service for the legitimate interest of improving the service by HELIOS FAROS, and HELIOS FAROS can depersonalize and process the data from the questionnaire for statistical purposes.

HELIOS FAROS has the right, on the basis of a legitimate interest, to collect certain data and use it for direct marketing purposes as described in the Newsletters section.

Service messages and messages with satisfaction questionnaires related to the specific stay of the guest are not considered newsletters for the purpose of sending offers and news HELIOS FAROS.

In relation to the above information, VALAMAR RIVIERA d.d. provides access to personal data from management services.

CANDIDATES FOR EMPLOYMENT AND WORKERS

HELIOS FAROS is the employer of a large number of individuals and this part of the Policy regulates the protection of personal data primarily in the processes related to employment, development and education within HELIOS FAROS. In this sense, the respondents are primarily former and current workers, job seekers, interns (students), professional development, students who work on the basis of the so-called. student contract, scholarship holders and other persons whose data are processed within the framework of employment law and related relations.

As part of the processing of employment data, HELIOS FAROS identified the following processing purposes:

 • Personnel selection: includes the collection and further processing of relevant competition documents, testing and evaluation, the collection and analysis of information on candidates from publicly available sources, including information publicly disclosed by the candidate if relevant to the risks of the job.
 • Reputation risk reduction: collecting and analysing information on employees and persons in a comparable relationship from publicly available sources, including information publicly disclosed by the respondent if relevant because of the risk involved in the job.
 • Conclusion of the contract: processing for the purpose of concluding an employment contract, student contract, professional practice or professional training, scholarship contract with persons not employed in the IMPERIAL RIVIERA or any other comparable relationship.
 • Exercise of material and other rights: processing is necessary in order to exercise the material and other rights of workers, persons in a comparable relationship or other persons (e.g., children, spouses or insurance beneficiaries), for example to exercise the right to enter into active employment policy measures (permanent seasonal and others), for realization of additional rights of workers under the collective agreement HELIOS FAROS (for example: birth of a child) and others.
 • Fulfilment of the contract: data processing is necessary for the purpose of fulfilment of the contract by the respondents, which includes fulfilment of work obligations, monitoring of their execution and ensuring all relevant measures for their execution.
 • Accommodation registration: data processing is necessary in case the respondents stay in the facilities for personal accommodation of workers in order to register their stay with the competent authorities.
 • Performance management: this purpose includes information on the achievement of previously set goals, timely fulfilment of goals and further analysis to determine future goals, human resources management, determining the number of awards and other relevant measures.
 • Rewarding: processing includes rewarding or payment of fixed and variable part of the fee, where such processing may include data on violations of ethical and other internal rules, data from the performance management system, on attended training, as well as all other relevant data.
 • Education: processing for the purpose of educating persons acting under the guidance of HELIOS FAROS, including knowledge tests, which includes all necessary actions for candidacy and registration of respondents, analysis of acquired knowledge and all other relevant information for organizing, implementing and further action.
 • Preparation of various reports on workers: some reports are prepared for the legal obligation of HELIOS FAROS, some for the exercise of certain rights, fulfilment of obligations of HELIOS FAROS in case of contracting and realization of additional benefits for workers, budgeting, etc.
 • Informing: collection and processing of data for the purpose of quality and timely informing of candidates about open positions and competitions, i.e., employment opportunities within HELIOS FAROS. Collection and processing of data for the purpose of quality and timely informing all HELIOS FAROS employees about new changes or special notices important for the exercise of employment rights or important information in the field of general knowledge of events and activities in HELIOS FAROS related to employment rights or of every comparable relationship. For this purpose, for the sake of speed and better information, information is sent by phone and / or to official e-mail addresses, or private if the employee has given consent to use the e-mail address for this purpose. Furthermore,
 • Protection of property and persons: includes monitoring of entry / exit from business premises, use of official mobile devices, computer equipment, internet and telephone traffic, cars, premises, and other HELIOS FAROS property as well as access to guest property in accordance with internal acts.
 • Termination of employment: data processing due to termination of employment contract or other comparable contract, in order to fulfil legal and contractual obligations.
 • Monitoring ethical behaviour: processing includes all procedures in which compliance with ethical conduct or regulations related to the protection of dignity is investigated, or in the framework of any other disciplinary action, regardless of whether the respondent is a registered person or an applicant.
 • Safety at Work: data processing may also be required in cases where it is necessary to fulfil the purpose of special regulations on occupational safety, including alcohol testing in accordance with regulations.

HELIOS FAROS has a legitimate interest in realizing various benefits for its employees, as well as facilitating some business processes. In this sense, HELIOS FAROS can, based on a special decision, decide on various tools to achieve these purposes (for example, issuing employees ID cards that receive discounts, giving certain instructions via SMS, taking photos in certain cases, etc.) in which case inform all workers in a timely manner.

In addition to the stated purposes, it is possible to process personal data for other specific purposes, but always within the framework prescribed by law or if the processing is necessary for the exercise of rights and obligations arising from employment, or in relation to employment and any comparable relationship.

HELIOS FAROS database on former and current employees, candidates, interns (students), professional development, students working on the basis of the so-called. student contract, scholarship holders and other persons whose data are processed in the framework of labour law and related relations is kept in a special application. An appropriate contract has been concluded with the holder of maintenance and support of the application as the executor of personal data processing.

Personnel selection

HELIOS FAROS as a potential employer collects, processes and stores data of candidates for employment in HELIOS FAROS in the database of candidates on the basis of their voluntary application, in the following ways:

 • Candidate application via a web application form that serves as a CV
 • login via email
 • by attending organized auditions and filling out application forms
 • on the other way.

Data collected as a rule: name, surname, date of birth, address, citizenship, OIB (for Croatian citizens, given that OIB is the most reliable information that distinguishes candidates), mobile phone, e-mail address (for contact purposes), gender, education, language, preferred mode of communication.

Candidates may obtain information from HELIOS FAROS indirectly, from domestic and foreign employment agencies, in which case those agencies are obliged to inform candidates about the processing of their personal data by HELIOS FAROS.

Candidates send their job applications to:

 • as open applications in which case we process data to contact the candidate in connection with employment for five years
 • as applications for specific tenders that have a specified deadline in which case, we process the data during the competition and five months from the end of the competition in order to contact the candidate in connection with employment, and these applications are archived for five years.

In the event that candidates who apply for a specific competition that has a specified deadline give special consent, we process data to contact candidates in connection with employment for five years, as well as open applications.

HELIOS FAROS has a legitimate interest in using the obtained e-mail addresses, as well as other submitted contact information for contacting candidates related to employment. For example, after applying, candidates may receive an automatic reply that their application has been received and that candidates whose qualifications and experience are in line with those required for individual jobs will be contacted. Also, after applying, candidates can receive a message on the phone number with the proposed date of the interview, a message stating the documentation required for employment and the like. In addition, HELIOS FAROS has a legitimate interest in contacting temporary workers, mainly seasonal jobs, for information on information relevant to business and key activities in HELIOS FAROS, and to maintain contact for possible further cooperation.

The data is kept by the candidates themselves, but HELIOS FAROS creates personal data related to employment activities, such as the results of job interviews, tests and assessments, based on the legitimate interest of ensuring the best candidates, and collects personal data from third parties, primarily by verification data obtained during the recruitment process by contacting relevant third parties (for example: employment agencies, education and training providers) or using publicly available sources.

Employment relationship and other comparable relationships

HELIOS FAROS as an employer collects, processes and stores all employee data in the employee database kept in the IT program and in the physical files of employees. The data collected are listed in the Ordinance on the content and manner of keeping records of workers published by the ministry responsible for labour and the pension system.

Needed data for employment are usually: copy of ID card, copy of current account or instructions for payment from the bank, copy of protected account (if the employee has one), OIB, proof of education (copy of certificate or diploma), e-book: certificate of retirement, (obtain it from the HZMO or through the e-Citizens service), Electronic record of the tax card form, the so-called PK form (obtained from the Tax Administration or through the e-Citizens service, first-time employees do not have an electronic record of the tax card form and must open it at the Tax Administration), birth certificate of a child under 15 years of age.

Necessary data for concluding student contracts are usually: confirmation of the faculty for the current year as proof of student status or a copy of the index of enrolled current year, copy of ID card, certificate of enrolment for the Student Center (not all student centres), one photo or student card, PIN.

In addition to this information, HELIOS FAROS may keep in the employee's file other data collected during the employment process, as well as other data collected during the employment, determined by the regulations of HELIOS FAROS (for example: awards, warnings, certificates, etc.).

All employees' data are kept in the database of employees on the date of employment and are kept up to date until the termination of employment and they are kept as documentation of permanent value in accordance with relevant regulations.

In its database, HELIOS FAROS also stores data of other persons in a business relationship comparable to an employment relationship or persons in practice and professional development, starting from work and promptly leading them to termination of employment and kept in accordance with relevant regulations. A special case is the data of students in practice who may be minors, about whom special attention is paid and whose data are collected and stored in accordance with special regulations with the approval of the school and parents.

Salary data, payroll - subject to special storage regulations. Anyway, all employees and other persons in a business relationship comparable to an employment relationship or a person in practice and professional development have all the rights of the respondents.

In relation to the above information, VALAMAR RIVIERA d.d. provides access to personal data from management services.

BUSINESS PARTNERS

In its business operations, HELIOS FAROS also processes data from business partners or potential business partners, which are:

 • natural persons who are, may become or have been business partners of HELIOS FAROS, e.g., craftsmen, persons in the regime of independent professions (e.g., lawyers, doctors, etc.), persons with whom employment contracts are concluded (e.g., singers, painters , photographers, etc.) and other natural persons who have the status of entrepreneurs
 • natural persons who in some part of the business represent legal entities with which HELIOS FAROS has, may have or has had a business relationship (e.g., persons delivering for their employer company, persons to whom invoices are sent for their employer legal entity, signatories of contracts for companies representing persons who hand over the company, persons who organize congresses for their legal entity, etc.).

As part of the processing of respondents' data, HELIOS FAROS identified the following purposes of processing:

 • Conclusion of the contract: processing for the purpose of concluding contracts from any area of activity of HELIOS FAROS (for example: sending inquiries, sending special offers, requesting data on signatories of contracts, sending tenders for legal entities represented by respondents, etc.)
 • Fulfilment of the contract: data processing is necessary for the purpose of fulfilling the contract, which includes fulfilling obligations, monitoring their execution and ensuring all relevant measures for their execution (for example: to agree on the time and place of delivery of equipment under the contract, to send invoices, etc.).
 • Informing: data gathering and processing for the purpose of quality and timely information; HELIOS FAROS has the right, on the basis of a legitimate interest, to collect certain data and use it for direct marketing purposes as described in the Newsletters section.

In addition to the stated purposes, it is possible to process personal data for other specific purposes, but always within the framework prescribed by law or if the processing is necessary for the exercise of rights and obligations arising from the business relationship.

Type of personal data of the respondents that are collected are:

 • name and surname
 • email address
 • telephone number
 • data on the function within the legal entity he represents (e.g., sales officer, secretary of the administration, etc.)
 • occupation when the respondent is a natural person with whom he enters into a contractual relationship (for example: singer, painter, photographer, lawyer, doctor ...)
 • sometimes references and short CVs (especially for consultants)
 • data listed on the forms of blank promissory notes, debentures, bills of exchange
 • bank account number (IBAN) when the business partner is a natural person with whom a contract is entered into
 • other information depending on the nature of the business relationship.

Places of collecting personal data of respondents:

 • respondents' offers for business cooperation received
 • data received from respondents in the context of selling HELIOS FAROS products / services or buying products / services from a business partner (e.g., fairs, congresses, etc.)
 • business correspondence related to certain previous or current business cooperation (for example, correspondence performed as part of the execution of a contract)
 • publicly published data (for example: court register, websites of business partners, magazines, newsletters, etc.).

In addition to the above types of data and places of collection, it is possible to process personal data for other specific purposes, but always within the framework prescribed by law or if the processing is necessary to exercise the rights and obligations of the business relationship.

Storage time

Data of respondents who are natural persons in a business relationship with HELIOS FAROSOM are kept in accordance with the applicable legal regulations (for example, HELIOS FAROS is obliged to keep all invoices, as well as the basis for issuing invoices in accordance with legal regulations).

In situations when HELIOS FAROS is authorized to set deadlines for data retention, they are determined taking into account the purpose of processing and the interests of respondents to destroy data, and this is set at a maximum of five years from the termination of the contractual relationship (if any).

In relation to the above information, VALAMAR RIVIERA d.d. provides access to personal data from management services.

PUBLIC ANNOUNCEMENTS

HELIOS FAROS publishes information of interest to existing, but also potential employees, guests, business partners, i.e., the public, through its website, social media profiles, video walls and bulletin boards in the facilities. Such disclosures may contain a limited set of personal information, such as first and last names, functions, professional information, videos, statements and photographs.

The legal basis for processing is the legitimate interest of informing the public, but also marketing, during which processing always takes into account the interest of respondents, so personal data are not published if it is determined that the interest of respondents not to publish certain personal data is stronger than HELIOS FAROS publication of the same. In some situations, disclosure of information may be based on consent to the highest standards.

The announcements have a permanent character, which provides information on current events, as well as insight in previous activities.

Processing will stop on the basis of the respondent's objection; it is determined that such objection is justified or if the respondent has withdrawn the consent in situations where the consent is applicable and in a manner that can be enforced.

WEB-SITE, COOKIES AND INTERNET TECHNOLOGIES

Web site of HELIOS FAROS apply cookies, and the cookie policy is available at the link: www.heliosfaros.hr/cookie-policy/.

VALAMAR RIVIERA d.d., which acts as a management company in the name and on behalf of HELIOS FAROS (see introduction), has several websites (for example: www.valamar.com, https://www.valamar.com/en/hotels-hvar/hvar-places-hotel, www.camping-adriatic.com, www.valamar-experience.com, www.dobarposaouvalamaru.com, www.valfresco.com…) and it is possible that they will create them and more, all in order to provide the best possible service and provide users with easier and faster access to content that interests them.

The privacy policies of VALAMAR RIVIERA d.d. are available via the link: https://www.valamar.com/hr/izjava-o-privatnosti

VIDEO SURVEILLANCE

HELIOS FAROS as the data controller has a legitimate interest in implementing video surveillance measures to protect property and persons, and in some cases has a legal obligation to install surveillance cameras that record all persons moving around the perimeter of the surveillance camera (guests, employees, business partners, etc.).

The processing of personal data of employees through the video surveillance system is also carried out under the conditions determined by the regulations governing safety at work.

HELIOS FAROS in the prescribed manner indicates all places where video surveillance is installed.

HELIOS FAROS is aware that the videos contain personal data of all persons moving around the perimeter of the camera and therefore keeps them with special care, has a security system, availability and deletion policy, which is governed by internal security rules HELIOS FAROS.

Videos are automatically deleted after a maximum of 15 days from the date of recording. In case of the need for exemption (dubbing), videos are kept for a maximum of six months, unless another law prescribes a longer retention period or if the evidence is in court, administrative, arbitration or other equivalent proceedings. Excluded videos will be stored in an extremely restricted central alert system.

HELIOS FAROS may use the videos in court and / or criminal proceedings. Insight into personal data on videos may also have third parties, executors, contractors HELIOS FAROS registered and professional for the provision of services for the protection of persons and property, and who in no way use the data independently but take care of the security of central surveillance and reporting system. Special regulations governing this area apply to all other details related to video surveillance.

FINAL PROVISIONS

This Privacy Policy is available athttps://www.valamar.com/en/hotels-hvar/hvar-places-hotel and www.heliosfaros.hr and also in human resources offices and at the receptions of HELIOS FAROS facilities.

HELIOS FAROS reserves the right to change and / or amend these Privacy Policies at any time, and will update the updated Privacy Policy on the above media.

Imperial Riviera d.d. privacy policy

GENERAL SECTION

PROCESSING MANAGER AND LEGAL FRAMEWORK

As the processing manager, IMPERIAL RIVIERA, is committed to protecting your personal data. The collection and storage of data is carried out in accordance with the provisions of EU Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter: Regulation), of the Law on the application of the General regulation of data protection (NN 42/2018) and other regulations governing the subject area, which are applied in the Republic of Croatia.

SCOPE OF APPLICATION

This Policy applies to any processing of personal data performed by IMPERIAL RIVIERA as the processing manager, unless another policy or other IMPERIAL RIVIERA document prescribes otherwise for a particular processing.

This Policy is divided into two parts: the General Section and the Specific section. The basic principles of personal data processing, contact details of personal data protection officials and other provisions specified in the General Section of this Policy are applied without exception to any personal data processing regardless of whether such processing is specifically processed in the Specific Section of this Policy or not. The Specific Section of the Policy deals, in more detail, with specific cases of data processing which represent the majority of all processing by IMPERIAL RIVIERA.

DATA PROTECTION OFFICIAL

IMPERIAL RIVIERA has appointed a personal data protection official who you can contact at any time via e-mail: gdpr@imperial.hr or by mail to the address Imperial Riviera d.d., Jurja Barakovića 2, 51280 Rab, Republic of Croatia - for DPO, issues related to personal data protection and for exercising their rights guaranteed by the General Data Protection Regulation.

All requests not related to personal data protection, which are delivered to the address of the data protection official, e.g. offers of job candidates, booking inquiries in IMPERIAL RIVIERA properties, etc. will be provided directly to the relevant departments within IMPERIAL RIVIERA, without special response to the sender by the data protection official.

PERSONAL DATA PROTECTION PRINCIPLES

IMPERIAL RIVIERA has recognized the principles of data processing as basic values that must be respected throughout the cycle of personal data processing, from their collection to their destruction or other cessation of processing. IMPERIAL RIVIERA processes data:

 • Lawfully - by processing data only if allowed by law and within the limits prescribed by law.
 • Fairly - by taking into account the specifics of each relationship, applying all appropriate measures to protect personal information and privacy in general and not impeding data subjects in exercising their rights.
 • Transparently - by informing data subjects about the processing of personal data. From the start of the data collection process, when data subjects are informed about all aspects of data processing, until its termination, data subjects are provided easy and fast access to their own data, which includes the possibility of accessing and obtaining a copy in accordance with the provisions of the Regulation. Certain information may be restricted only when required by law or when necessary for the protection of third parties.
 • Purpose limitation - by processing personal data for the purposes they were collected for and for other purposes only if the conditions of the Regulation are met. Data may be processed for matching purposes only taking into account (a) any link between the purposes of the collection of personal data and the purposes of the intended continuation of the processing; (b) the context in which the personal data was collected, in particular concerning the relationship between the data subjects and IMPERIAL RIVIERA; (c) the nature of the personal data, in particular whether special categories of personal data are processed in accordance with Article 9. Regulations or personal data relating to criminal convictions and criminal offenses in accordance with Article 10. Regulations; (d) the possible consequences of the intended continuation of processing for the data subjects; and (e) the existence of appropriate protection measures.
 • Storage limitation - by storing data in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the initial purposes, and longer only if permitted by the Regulation.
 • Data minimization - by processing data if it is adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed. Particular attention is given to not collecting data for which there is no justifiable reason for processing.
 • Accuracy - by keeping data accurate and up-to-date, and erasing inaccurate data in the scope of possibility.
 • Integrity and Confidentiality - by using appropriate technical and organisational measures to ensure appropriate personal data protection, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage. Relevant measures are applied taking into account the risk of each type of data processing.

LEGALITY OF PERSONAL DATA PROCESSING

In order to respect the lawfulness of processing personal data, IMPERIAL RIVIERA processes personal data only if and to the extent that at least one of the following is met:

 • Processing is necessary for the performance of the contract to which the data subject is a party or in order to take action at the request of the data subject prior to the conclusion of the contract; this is the most common purpose of data processing with an existing contractual relationship or a contractual relationship in negotiations as its basis.
 • Processing is necessary to comply with the legal obligations of the processing manager. As a legal entity, IMPERIAL RIVIERA has a number of obligations prescribed by various regulations. This obligation includes the collection and often the submission of data to public authorities. For example, the processing of personal data of shareholders who apply for the General Assembly, the processing of personal data of participants at meetings held at the premises of IMPERIAL RIVIERA in accordance with anti-pandemic measures and the like.
 • Processing is necessary for the legitimate interests of the processing manager or a third party, except where those interests are stronger than the interests or fundamental rights and freedoms of data subjects requiring the protection of personal data, taking into account reasonable expectations of data subjects based on their relationship with the processing manager, especially if the data subject is a child. In applying this legal basis, IMPERIAL RIVIERA assesses that the processing is appropriate to business needs, that it is the least invasive as possible and that the interests of the data subjects do not exceed the legitimate interests of IMPERIAL RIVIERA or a third party. Examples of such processing are processing for administrative purposes, the purposes of maintaining computer network security, direct marketing, and improving our business.The data subject always has the right to object to such processing in these situations.
 • Processing is necessary to protect key interests of the data subject or other natural person. The right to personal data protection is not an absolute right and IMPERIAL RIVIERA equates it with other fundamental rights in accordance with the principle of proportionality. IMPERIAL RIVIERA acknowledges the possibility that in some situations it is necessary to process personal data in order to protect the key interests of the data subjects or other natural persons.
 • The data subject has consented to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes. When processing personal data on the basis of consent, IMPERIAL RIVIERA provides that these are situations in which there are no, formal or informal, consequences for giving, refusing or denying consent. When processing is based on consent, the data subject may withdraw consent at any time without negative consequences. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

In certain exceptional situations, IMPERIAL RIVIERA may process data that would not be processed in regular situations, for example data collection based on the recommendations of the Croatian Institute of Public Health in case of epidemics, etc.

TYPES OF PERSONAL DATA PROCESSED

Special categories of personal data: specific categories of personal data shall be processed only if the conditions set out in Article 9 of the Regulation are met. For example, IMPERIAL RIVIERA processes employee data that fall into specific categories of personal data, such as union membership data (for example, when exercising special rights under relevant regulations), religious or philosophical beliefs (for example, when exercising the right to additional non-working days for religious holidays, if the individual has voluntarily disclosed such data for the stated purpose), or health related data (for example according to special regulations on occupational safety or keeping records of workers or when special health certificates are required for certain jobs), etc.

Data on criminal convictions and criminal offenses: when there is a legal authority to do so, IMPERIAL RIVIERA also processes personal data relating to criminal convictions and offenses, such as certificates of impunity for workers.

Personal data that do not belong to the previous two groups: such personal data make up the largest part of the processed data, and these are most often identification and contact data such as name and surname, OIB, data generated by movement in rooms under video surveillance.

Most of the personal data that IMPERIAL RIVIERA collects is provided by the data subjects themselves and we ask that you do not provide sensitive information (such as race or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, etc.) when this is not necessary. If you nevertheless provide sensitive information for any reason, you hereby give your express consent to the collection and use of such information in the ways described in these Policy or in the manner described at the time of disclosure of that information.

THE ROLE OF VALAMAR RIVIERA d.d.

IMPERIAL RIVIERA concluded with the company Valamar Riviera d.d. with its registered office in Poreč, Stancija Kaligari 1 OIB: 36201212847 (hereinafter: Valamar) Contract in relation to the management of hotel and tourist facilities and contents (hereinafter: Management contract) based to which Valamar manages certain business segments of IMPERIAL RIVIERA. In this sense, IMPERIAL RIVIERA and Valamar may act as separate managers or as joint managers of personal data processing, or Valamar may act as the executor of personal data processing of respondents.

Due to such enterpreneur agreement, when managing hotel and and tourist facilities and contents, Valamar sometimes directly manages certain activities, including the management of some of the activities described in the Special Part of this Privacy Policy, and in addition Valamar sometimes receives data from IMPERIAL RIVIERA and has a rights to view the data in certain activities where it subsequently comes to personal data processing. For example, Valamar manages the reservation function through the Valamar reservation center (call center) and via the websites www.valamar.com and www.camping-adriatic.com, and in these cases Valamar is an independent processing manager, however, all this information related to IMPERIAL RIVIERA facilities are also processed by IMPERIAL RIVIERA as an independent processing manager. Furthermore, Valamar has a legitimate interest in processing of personal data carried out for the purposes of direct marketing, primarily for the purpose of sending marketing messages (newsletters) by e-mail, SMS and / or instant messaging platform (Viber, Whatsapp, etc.). Based on a legitimate interest, Valamar may send different newsletters depending on the relationship that respondents have with Valamar or the facilities under Valamar's management. For this purpose, personal data is collected from guests and persons who have asked for an offer or booked accommodation, persons who have participated in the prize game, joined the loyalty program, filled out a satisfaction questionnaire, persons who have filled in the application at free Wi-Fi, a person who made a purchase in a web store or otherwise had a relationship with Valamar. Following the above, in certain cases IMPERIAL RIVIERE guests can receive from Valamar newsletters containing information about other hotels and facilities managed by Valamar, as well as accommodation quality questionnaires and other service e-mails. For IMPERIAL RIVIERA´s guests, prize games can be organized from time to time, which can be organized by Valamar, in which case your personal data will be collected only if you decide to participate in the prize game. Valamar's Plus Club Loyalty Program is applied in the IMPERIAL RIVIERA. The conditions of membership are contained in Valamar's Rules of Loyalty Program, which can be found at www.valamar.com/hr/program-vjernosti/valamar-plus-club/pravilnik-programa. Also, based on the Management Agreement, Valamar has certain rights and obligations related to human resources, so in these cases Valamar has the right to process personal data of employees and candidates applying for employment in IMPERIAL RIVIERA, for example when sending applications through the website www.dobarposaouvalamaru.com.

When Valamar acts as the processing manager, the Valamar Privacy Policy applies, which can be found at: https://www.valamar.com/hr/izjava-o-privatnosti.

DATA DELIVERY TO THIRD ENTITIES

IMPERIAL RIVIERA shares personal information with others only when permitted.

IMPERIAL RIVIERA is obliged by law to provide data to third parties. For example, delivering guest data via the eVisitor system, delivering employee data to the competent institutions to the Croatian Pension Insurance Institute, to the Croatian Health Insurance Institute, the Tax Administration and the Central Register of Insured Persons and pension companies. Furthermore, in certain cases, IMPERIAL RIVIERA is obliged to submit or make available employment data to the Croatian Employment Service, for example to include workers in active employment policy measures, the competent police stations or the ministry responsible for internal affairs, for example in the case of senior government officials staying in IMPERIAL RIVIERA's properties, as well as for the issuance of work and residence permits, the ministry responsible for tourism in the case of employing scholarship holders, the ministry responsible for the economy and entrepreneurship when it comes to the use of investment subventions, insurance companies, banks and other cases required by law.

Also, certain employee data is sent to banks or pension funds as part of salary payments, and data can also be sent to creditors in accordance with enforcement regulations. Sometimes data is sent according to contractual obligations, for example with students in practice, data is exchanged with schools, colleges.

Certain personal data is also provided to business entities for the purpose of providing specific services such as the workers' health examinations (contracted ocupational medicine), further, to institutions that organize legally mandatory training (occupational safety, hygiene, toxicology) or audit companies when conducting mandatory audits, public notaries when certifying, the Financial Agency for the purpose of obtaining business certificates, public procurement payers when IMPERIAL RIVIERA applies for public procurement tenders, further for the purposes of awarding and using official cards, official mobile devices or for the purchase of fuel.

It is possible to deliver data to business entities, processors, who process the data on behalf of IMPERIAL RIVIERA, which acts as the processing manager. Most often, these are IMPERIAL RIVIERA's business associates who provide IT services, who store them in their databases or have the possibility of accessing personal data until the end of processing. A detailed contract is concluded with such subjects regarding their powers and obligations in the processing of personal data, in accordance with the requirements of the Regulation.

In certain situations, it is possible for external entities and IMPERIAL RIVIERA to jointly determine the purposes and methods of personal data processing, in which case these external partners and IMPERIAL RIVIERA are joint processing managers. In these relations, the joint processing managers shall transparently determine their responsibilities for complying with the obligations under the Regulation, in particular with regard to the exercise of data subjects' rights and their duties to respect the transparency of processing, unless responsibilities are established by law.

A special case of data delivery to third parties is the fact that IMPERIAL RIVIERA has an entrepreneurial contract with Valamar and the data is submitted to Valamar, i.e. Valamar has access to personal data of IMPERIAL RIVIERA respondents in accordance with Management and other agreements (see chapter: ROLE OF VALAMAR RIVIERA d.d.).

If data are transferred to third countries as part of data processing, IMPERIAL RIVIERA ensures compliance with high protection standards in order to comply with the highest possible standard of personal data protection, in accordance with the strict requirements of the Regulation. Hence, when international transfers of personal data are in use, IMPERIAL RIVIERA will inform the data subjects about the intention to disclose personal data to a third country or international organization and about the existence or non-existence of a European Commission's decision on adequacy. Any transfer of personal data to third countries will be carried out in accordance with Chapter V of the Regulation.

DATA STORAGE RETENTION

Data subjects' data are processed and stored, in accordance with applicable legal regulations when the retention obligation is prescribed (for example, payrolls, analytical records of salaries for which mandatory contributions are paid are kept permanently, and accounting documents on the basis of which data is entered in the journal, general ledger and auxiliary books are kept for at least eleven years), and in situations where IMPERIAL RIVIERA is authorized to set retention periods, data is stored as long as necessary for the purposes for which personal data is processed taking into account the purpose of processing, the legitimate interests of IMPERIAL RIVIERA and the interests of the data subjects to delete the data.

RIGHTS OF THE DATA SUBJECTS

Regardless of the basis for data collection, all users of our website can exercise the following rights free of charge within the limits prescribed by the Regulation:

Right to information: The data subject has the right to be informed about the processing and its purposes. IMPERIAL RIVIERA provides the data subjects with all the information necessary to ensure fair and transparent processing, taking into account the context of processing.

Right to deletion („right to forget“): The data subject has the right to request IMPERIAL RIVIERA to delete personal data relating to him/her, without undue delay in accordance with the terms of the Regulation. To do so, send your request to us (the processing manager) in writing, including an electronic form of communication. Please note that the request needs to specify what you wish to be deleted, since we can store your data on different legal bases, for example, the respondent can be both our guest and a candidate for employment. You have the right to request the deletion of personal data relating to you if one of the following conditions is met:

 • Your personal information is no longer necessary for the purpose for which we collected or processed it;
 • you have withdrawn the consent on which the processing is based and if there is no other legal basis for processing;
 • you have objected to the processing of your personal data and if there are no stronger legitimate reasons for our processing;
 • personal data has been processed illegally;
 • personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation.

In some cases, it will not be possible to fully comply with the deletion request, for example when there is a legal obligation for retention, when the legitimate interest of the processing manager are stronger than the interest of the data subjects, when there is an interest of the processing manager to set, enforce or defend legal claims.

The right to access data: At the request of the data subject, IMPERIAL RIVIERA will provide him with confirmation whether his personal data is processed and if such personal data is processed, he will be granted access to personal data and the purpose of processing, data categories, potential recipients of the data to whom those data shall be disclosed, and other data in accordance with Regulation. The data subject is also entitled to receive a copy of the personal data being processed. Access to personal data may be restricted only in cases prescribed by law, i.e. when such restriction respects the fundamental rights and freedoms of others.

Right to rectification: The data subject has the right to obtain, without undue delay, the correction of incorrect personal data relating to him from IMPERIAL RIVIERA. Taking into account the purposes of processing, the data subject has the right to supplement incomplete personal data. To do so, send your request to us (the processing manager) in writing, including an electronic form of communication. We note that it is necessary to specify what is incomplete or not up-to-date in the request, and in what sense the above should be corrected and submit the necessary documentation in support of the allegations.

Right to data portability: The data subject has the right to receive personal data relating to him in a structured, commonly used and machine-readable format in accordance with the requirements of the Regulation.

Right to object: When IMPERIAL RIVIERA processes data on the basis of its legitimate interests which are stronger than the interests of the data subjects, then the data subject has the right to object to the processing of personal data related to him at any time.

Right to restricted processing: The data subject has the opportunity to ask IMPERIAL RIVIERA to exercise the right to restrict processing in case he disputes the accuracy of personal data, considers the processing to be illegal and opposes the deletion of personal data and instead requests restriction of their use, and has submitted a complaint and awaits confirmation as to whether the legitimate reasons of the processing manager go beyond the reasons of the data subject.

In any case, data subjects also have the right to:

 • submit a complaint to the Personal Data Protection Official,
 • file a complaint to the supervisory body (Personal Data Protection Agency) if they believe that their rights to data protection have been violated.

Send your written request to the contact address of the Personal Data Protection Official:gdpr@imperial.hr or by mail to the address Imperial Riviera d.d., Jurja Barakovića 2, 51280 Rab, Republic of Croatia - for DPO.

IMPERIAL RIVIERA as the Processing Manager has the right to protect the interests of the Processing Manager as well as the protection of the data subjects and accordingly has the right to carry out the activities of establishing the identity of the applicant.

IMPERIAL RIVIERA has the right to publish a form that will be used to submit a request in order to process the request as efficiently as possible.

On request, IMPERIAL RIVIERA provides information on the actions taken in relation to the exercise of data subject's rights without undue delay and in any case within one month from the date of receipt of the request. This period may be extended by an additional two months, taking into account the complexity and number of applications. IMPERIAL RIVIERA shall notify the data subject of any such extension within one month from the date of receipt of the request, together with the reasons for the postponement.

If the data subject submits the request electronically, IMPERIAL RIVIERA provides the information electronically if possible, unless the data subject requests otherwise.

The data subject's request is generally free of charge, but if the data subject's request is manifestly unfounded or excessive, and in particular because of their frequent repetition, IMPERIAL RIVIERA is entitled to charge a reasonable fee based on administrative costs or refuse to act on the request.

PROTECTION OF PERSONAL DATA OF CHILDREN

IMPERIAL RIVIERA advises parents and guardians to teach children (up to 18 years of age) about safe and responsible handling of personal data, especially on the Internet. IMPERIAL RIVIERA processes personal data of children only with the prior consent of parents/guardians (for example: scholarship holders, when children are guests at our properties, visitors to Maro playrooms, etc.).

PERSONAL DATA SOURCES

IMPERIAL RIVIERA receives personal data most often from data subjects. When providing personal data to IMPERIAL RIVIERA, in any way (booking accommodation, job application…) you guarantee that the information you have provided is correct, that you are legally capable and authorized to dispose of the given information and that you fully agree that IMPERIAL RIVIERA collects and uses your data in accordance with the positive regulations and terms of this Privacy Policy.

Also, IMPERIAL RIVIERA receives personal data from other natural and legal persons, for example: from Valamar as a company that manages certain business aspects of business, from travel agencies that forward guest data for accommodation, guests who book accommodation for people with whom they will stay in facilities, agency for employment mediation and assignment of workers, from the holder of accommodation reservations for others guests for whom the reservation is made. When providing personal data of other persons to IMPERIAL RIVIERA, you guarantee that the information you provide is accurate, that you are legally capable and authorized to dispose of the information, that respondents whose personal data you forward IMPERIAL RIVIERI agree that IMPERIAL RIVIERA uses and collects their data in accordance with positive regulations and the terms of this Privacy Policy.

TECHNICAL AND INTEGRATED DATA PROTECTION

IMPERIAL RIVIERA, as the processing manager, provides the highest organizational and technical standards of data protection. Therefore, considering the latest developments, the cost of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing, as well as risks of different levels of probability and seriousness for the rights and freedoms of individuals arising from data processing, at the time of processing, appropriate technical and organizational measures to enable the effective application of the principles of data protection are applied.

Also, IMPERIAL RIVIERA implements appropriate technical and organizational measures to ensure that only personal data necessary for each specific purpose of processing are processed in an integrated manner. IMPERIAL RIVIERA applies this measure to the amount of personal data collected, the scope of their processing, the retention period and their availability. Specifically, such measures ensure that personal data is not automatically, without the intervention of an individual, available to an unlimited number of individuals.

TREATMENT OF PERSONAL DATA INFRINGEMENTS

As the data processing manager, IMPERIAL RIVIERA shall without undue delay and, where feasible, no later than 72 hours after discovering, notify the competent supervisory authority about the breach, unless the personal data breach is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons.

The report submitted to the supervisory authority shall contain all information prescribed by the Regulation.

In the event of a personal data breach that is likely to pose a high risk to the rights and freedoms of individuals, IMPERIAL RIVIERA, as the processing manager, shall inform the data subjects of the personal data breach without undue delay. Sometimes, in cases where the Regulation prescribes, informing data subjects is not mandatory.

SPECIFIC SECTION


STAY IN PROPERTIES (hotels, apartments, campings)

IMPERIAL RIVIERA'S main business activity is the provision of accommodation services in its hotels, apartments and campings. Therefore, IMPERIAL RIVERA collects and processes your personal data for various purposes with the ultimate goal of providing quality accommodation and related services all according to the highest standards of tourism companies.

IMPERIAL RIVIERA, as the processing manager, stores your personal data that you must provide for accommodation services in its database for the purpose of fulfilling accommodation contracts and fulfilling legal obligations related to the hospitality business. In case you do not provide IMPERIAL RIVIERA with the minimum data required for booking accommodation and for the registration to all competent registers, IMPERIAL RIVIERA will not be able to provide you with booking services or accommodation services in accordance with the contract and law.

Certain information is necessary in order to take action at the request of the data subject before concluding the accommodation contract. For example, before booking accommodation at the request of potential guests, we send accommodation offers, for which composition IMPERIAL RIVIERA needs personal data, at least name, surname and e-mail address in order to be able to send an offer.

The personal data that IMPERIAL RIVIERA collects when booking accommodation (reservations via the web or reservations by phone by via the call center or reservations by accepting the offer via e-mail) in order to fulfill the reservation obligation are:

 • name and surname of the reservation holder
 • residence address (Croatian citizens)
 • date of birth
 • number, type of identification document and place of issue
 • citizenship
 • property name
 • number of accommodation units, type of accommodation unit (room type)
 • date of arrival and departure
 • number of persons per accommodation unit
 • minors
 • possibly other specifics depending on the request of the person booking the accommodation
 • e-mail if the person has one
 • language
 • phone number
 • membership in the Loyalty program, if it affects the price of accommodation or collecting points
 • payment method and possible additional information needed to execute the transaction or secure payment

In case of cancellation, we must save your data for the purpose of proving the reservation or cancellation.

Upon arrival at the property, guests usually check in at the reception via a registration card that the guest fills out or reviews and confirms the accuracy of the data or checks in using the self-check-in applications. In any case, the data is entered into the guest database from which the data is automatically sent to the eVisitor system (a unique online information system for registration and deregistration of guests) in order to comply with the legal obligations of IMPERIAL RIVIERA. The data collected are (data is subject to change due to changes in positive regulations):

 • name and surname
 • place, country and date of birth
 • citizenship
 • number and type of identification document
 • residence and address
 • date and time of arrival or departure from the property
 • sex
 • basis for exemption from tourist tax payment or for reduction of tourist tax payment

This data are processed by tourist boards and public authorities of the Republic of Croatia for the following legal purposes:

 • monitoring the fulfillment of obligation to register and deregister tourists (accommodation service provider);
 • records, calculation and collection of tourist tax;
 • keeping a book or a list of guests by the service provider and monitoring the execution of the said obligation by the inspection bodies;
 • reporting foreigners to the ministry in charge of internal affairs and monitoring the execution of the stated obligation by inspection bodies;
 • keeping a list of tourists by tourist boards and statistical processing and reporting;
 • supervising the operations of the service provider in the part related to the legality of business conduct, i.e. the provision of registered services, and compliance with tax and other regulations concerning public liabilities.

Since it is prescribed that the data for guest registration is entered on the basis of data from the identity card, or travel or other identity document, the guest is obliged to provide IMPERIAL RIVIERA with such a document and provide all other information necessary for data entry, but are not contained in such a document. Also, in order to exercise certain rights and benefits, it is necessary to enclose (copies) of appropriate documents or certificates by which such rights and benefits are proven and exercised.

In addition, IMPERIAL RIVIERA is obliged to keep all invoices, as well as the basis for issuing invoices issued to guests with personal data of the guest in accordance with legal regulations.

Other data related to the circumstances of your stay such as: mode of travel, who you are traveling with, marital status, number of children, pets, other interests, will also be collected and processed during your stay when they have a direct connection with the accommodation service.

Before, during and after the stay IMPERIAL RIVIERA as the processing manager has the right based on the legitimate interest to send you so-called service messages - booking confirmations, reminders and other information closely related to the specific stay you have booked.

Also, during and after the stay, IMPERIAL RIVIERA as the processing manager has the right based on the legitimate interest to send to you as guest questionnaires about service satisfaction via e-mail, sms and/or instant messaging platforms (viber, whatsapp, etc.) which will be processed by us or through associates. The primary purpose of the service satisfaction questionnaire is to collect service data for the legitimate interest of service improvement by IMPERIAL RIVIERA, and IMPERIAL RIVIERA may depersonalize and process this data from the questionnaire for statistical purposes.

IMPERIAL RIVIERA has the right, based on a legitimate interest, to collect certain data and use it for direct marketing.

Service messages and messages with service satisfaction questionnaires related to a specific stay of the guest are not considered newsletters for the purpose of sending IMPERIAL RIVIERA offers and news.

EXCHANGE OFFICE

IMPERIAL RIVIERA also provides exchange services at its exchange offices, usually at the receptions of properties. IMPERIAL RIVIERA is obliged in accordance with applicable regulations on the prevention of money laundering and terrorist financing, in some cases to establish and verify the identity of the person using the exchange services by inspecting the official identity document of the party in his presence and perform in-depth analysis. In the event that we are unable to carry out in-depth analysis measures when required to do so, IMPERIAL RIVIERA must not establish a business relationship or perform a transaction, or must terminate an already established business relationship and consider whether to notify the competent authority of a suspicious transaction, funds and persons.

Also, in accordance with the regulations, video surveillance of exchange offices is mandatory. The data is stored in accordance with the regulations based on the legal obligation of IMPERIAL RIVIERA.

EXCURSIONS, CONCERTS, TRANSFERS AND OTHER EXPERIENCES

IMPERIAL RIVIERA is also a travel agency and provides or mediates additional services to its guests and other persons, being preciselly: sales of various excursions, concerts, other experiences, transport services, car rental services and, if necessary, other services.

If you wish to use these services, IMPERIAL RIVIERA may collect the following information if necessary:

 • Name and Surname
 • contact information (phone and/or e-mail address)
 • other information closely related to the services provided (for example: flight number if you are requesting a transfer from the airport to IMPERIAL RIVIERA; gender, citizenship, date of birth, type and number of identification document due to legal provisions related to border crossing if you want a cross-border trip).

The stated data, but also other depending on the specific service you are looking for, will be collected solely for the purpose of providing the service you want to use.

In the case of services organized by other associates, this information will be forwarded to the associate in charge of providing a particular selected service and they become the processing managers of the personal data and we kindly ask you to get yourselves familiar with their privacy policies.

In the case of sending personalized offers, at the request of the customer, the specified data is stored for two months.

Data collected by IMPERIAL RIVIERA during the provision of other services to guests or third parties (excursions, concerts, experiences, transport) requesting the services in question by phone, at receptions or via the web, will be kept for a maximum of 5 years for possible complaints about services provided, and longer only if it is so required by special regulations (accounting, etc.). For certain services (for example: rental of deck chairs, etc.) the data will be kept until the services are performed.

CANDIDATES FOR EMPLOYMENT AND EMPLOYEES

IMPERIAL RIVIERA is the employer of a large number of individuals and this part of the Policy regulates the protection of personal data primarily in the processes related to employment, development and education within IMPERIAL RIVIERA. In this sense, the data subjects are primarily former and current employees, job seekers, interns (students), professional development, students who work on the basis of the so-called student contract, scholarship holders and other persons whose data is processed within the framework of employment and related relations.

As part of the data processing carried out in connection with employment, IMPERIAL RIVIERA identified the following purposes of processing:

 • Personnel selection: includes the collection and further processing of relevant competition documents, testing and evaluation, collection and analysis of information on candidates from publicly available sources including information publicly disclosed about the candidate if relevant to the risks of the job.
 • Reputation risk reduction: collection and analysis of information about employees and persons in a comparable relationship from publicly available sources including information that the respondent has publicly disclosed about himself if this is important because of the risk that a particular job entails.
 • Conclusion of the contract: processing for the purpose of concluding an employment contract, student contract, professional internship or professional training, scholarship contract with persons not employed in IMPERIAL RIVIERA or any other comparable relationship.
 • Exercise of material and other rights: processing is necessary in order to exercise the material and other rights of workers, persons in a comparable relationship or other persons (e.g. children, spouses or insurance beneficiaries), for example to exercise the right to enter active employment policy measures (permanent seasonal and others), for the realization of additional rights of workers under the collective agreement IMPERIAL RIVIERA (for example: the birth of a child) and others.
 • Fulfilment of the contract: data processing is necessary for the purpose of fulfillment of the contract by the respondents, which includes fulfillment of work obligations, monitoring of their execution and ensuring all relevant measures for their execution.
 • Registration of accommodation: data processing is necessary in case the data subjects stay in the facilities for personal accommodation of workers in order to register their stay with the competent authorities.
 • Performance Management: this purpose includes information on the achievement of previously set goals, timely fulfillment of goals, and further analysis to determine future goals, human resources management, determining the amount of rewards and other relevant measures.
 • Rewarding: processing includes rewarding or payment of a fixed and variable part of the remuneration, where such processing may include data on violations of ethical and other internal rules, data from the performance management system, on attended trainings, as well as all other relevant data.
 • Education: processing for the purpose of educating persons acting under the guidance of IMPERIAL RIVIERA including knowledge tests, which includes all necessary actions for candidacy and registration of respondents, analysis of acquired knowledge and all other relevant information for organizing, implementing and further action in education process.
 • Preparation of various reports on employees: some reports are made for the legal obligation of IMPERIAL RIVIERA, some for the realization of certain rights, fulfillment of IMPERIAL RIVIERA's obligations in case of contracting and realizing additional benefits for workers, budgeting, etc.
 • Information: data collection and processing for the purpose of quality and timely informing candidates about open positions and competitions, i.e. employment opportunities within IMPERIAL RIVIERA. Collection and processing of data for the purpose of quality and timely informing all IMPERIAL RIVIERA employees about new changes or special notices important for the exercise of employment rights or important information in the field of general knowledge of events and activities in IMPERIAL RIVIERA regarding the exercise of employment rights or any comparable relationship. For this purpose, information is sent by phone and/or to official e-mail addresses, or private if the employee has given consent to use the e-mail address for this purpose. Furthermore, IMPERIAL RIVIERA may offer employees the use of applications that employees voluntarily install on their mobile devices through which they can find out various news related to IMPERIAL RIVIERA or its partners.
 • Protection of property and persons: includes monitoring of entry/ exit from business premises, use of official mobile devices, computer equipment, internet and telephone traffic, cars, premises, and other property of IMPERIAL RIVIERA as well as access to guest property in accordance with internal acts.
 • Termination of employment: data processing due to termination of employment contract or other comparable contract, in order to fulfill legal and contractual obligations.
 • Ethical Behavior Monitoring: processing includes all proceedings that investigate compliance with ethical conduct or dignity regulations, or in any other disciplinary action, whether the respondent is a reported person or a notifier.
 • Work Safety: data processing may be required in cases where it is necessary to fulfill the purpose of special work safety regulations, including alcohol testing in accordance with regulations.

IMPERIAL RIVIERA has a legitimate interest in realizing various benefits for its employees, as well as facilitating some business processes. In this sense, IMPERIAL RIVIERA can, based on a special decision, decide on various tools that achieve these purposes (for example, issuing ID cards to employees who receive discounts, giving certain instructions via SMS, taking photos in certain cases, etc.) in which case employees will be timely informed.

In addition to the stated purposes, it is possible to process personal data for other specific purposes, but always within the framework prescribed by law or if the processing is necessary for the exercise of rights and obligations arising from employment, or in relation to employment and any comparable relationship.

IMPERIAL RIVIERA's database on former and current employees, candidates, interns (students), professional training, students working on the basis of the so-called student contract, scholarship holders and other persons whose data is processed in the framework of employment and related relations is kept in a special application. An appropriate contract has been concluded with the application maintenance and support holder as the enforcer of personal data processing.

Personnel Selection

IMPERIAL RIVIERA as a potential employer collects, processes and stores the data of candidates for employment in IMPERIAL RIVIERA in the candidate database based on their voluntary application in the following ways:

 • application of candidates via a web application form that serves as a kind of CV,
 • Sign in via Email,
 • by coming to organized auditions and filling out application forms,
 • or otherwise.

Data which is usually collected is: name, surname, date of birth, address, nationality, personal identification number (OIB for Croatian citizens, as is it the most reliable data to differentiate candidates), mobile phone number, e-mail (for contacting), sex, qualifications, language, preferred manner of communication.

IMPERIAL RIVIERA may obtain information on candidates indirectly, from domestic and foreign employment agencies, in which case these agencies are obliged to inform candidates about the processing of their personal data by IMPERIAL RIVIERA.

Candidates send their job applications to:

 • open applications in which case we process data for the purpose of contacting candidates regarding employment for 5 years;
 • as applications for specific vacancies that have a specified deadline, in which case we process the data during the vacancy and 5 months from the end of the vacancy to contact candidates for employment, and these applications are archived for 5 years.

In the event that candidates who apply for specific vacancies that have a specified deadline give special consent, we process the data to contact candidates for employment for 5 years, as well as open applications.

IMPERIAL RIVIERA has a legitimate interest in using the obtained e-mail addresses, as well as other submitted contact information for contacting candidates related to employment. For example, after applying, candidates can receive an automatic response that their application has been received and that candidates whose qualifications and experience are in line with those required for individual jobs will be contacted. Also, after applying, candidates can receive a message on the phone number with the proposed date of the interview, a message stating the documentation required for employment and the like. Additionally, persons who have worked for a fixed period of time, predominantly seasonal jobs, IMPERIAL RIVIERA has a legitimate interest in contacting them in order to inform them on important issues concerning business and key activities in IMPERIAL RIVIERA and in order to maintain contact in case of future cooperation. You can unsubscribe from the list of recipients news from IMPERIAL RIVIERA for free, any time.

The data is kept provided by the candidates themselves, but IMPERIAL RIVIERA creates personal data related to employment activities, such as the results of job interviews, tests and assessments, based on the legitimate interest of ensuring the best candidates, and collects personal data from third parties, primarily by data verification obtained during the recruitment process by contacting relevant third parties (for example: employment agencies, education and training providers) or by using publicly available sources.

Employment relation and other comparable relations

As an employer, IMPERIAL RIVIERA collects, processes and stores all employee data in the employee database kept in the IT program and in the physical files of employees. The data collected is listed in the Regulation on the content and manner of keeping records on workers published by the ministry responsible for labor and pension system.

The necessary information for employment is usually: a copy of the ID card, a copy of the current account or payment instructions from the bank, a copy of the protected account (if the employee has it), PIN, proof of education (copy of certificate or diploma), e-book: certificate of pensionable service, (to be obtained from HZMO or via the e-Citizens service), Electronic record of the tax card form, so-called PK form (obtained from the Tax Administration or through the e-Citizens service, persons who are employed for the first time, do not have an electronic record of the tax card form and must open it at the Tax Administration), birth certificate of a child under 15 years, certificate of residence (obtained from the Ministry of the Interior or through the e-Citizens service), wedding certificate (obtained from the registry office or through the e-Citizens service).

The necessary data for concluding student contracts are usually: a certificate from the faculty for the current year as proof of student status or a copy of the index of the enrolled current year, a copy of the ID card, a certificate of enrollment for the Student Center (not all student centers), one photo or X -ica card, PIN.

In addition to these data, IMPERIAL RIVIERA may keep in the employee's file other data collected in the employment process, as well as other data collected during employment determined by IMPERIAL RIVIERA regulations (for example: awards, reminders, certificates, etc.).

All employee data is stored in the employee database on the date of employment and are kept up to date until the termination of employment and are kept as documentation of permanent value in accordance with the relevant regulations.

IMPERIAL RIVIERA also keeps in its database the data of other persons in a business relationship comparable to the employment relationship or persons in practice and professional development with the beginning of work and promptly leads them to termination of work and are stored in accordance with relevant regulations. A special case is the data of students in practice who may be minors of whom is taken special care and whose data is collected and stored in accordance with special regulations with the approval of the school and parents.

Salary data, payroll - are subject to special storage regulations. In any case, all workers and other persons in a business relationship comparable to the employment relationship or a person in practice and on professional development have all the rights of a data subject.

BUSINESS PARTNERS

In its business operations, IMPERIAL RIVIERA also processes data from business partners or potential business partners, which are:

 • natural persons who are, can become or have been business partners of IMPERIAL RIVIERA, e.g. craftsmen, persons who are in the regime of independent professions (e.g. lawyers, doctors, etc.), persons with whom work contracts are concluded (e.g. singers, painters, photographers, etc.) and other natural persons who have the status of entrepreneurs and
 • natural persons who in some part of the business represent legal entities with which IMPERIAL RIVIERA has, may have or had a business relationship (e.g. persons who deliver for their employer company, persons to whom invoices are sent for their employer legal entity, signatories of contracts for companies representing persons who hand over for the company, persons who organize congresses for their legal entity, etc.)

As part of the data processing of data subjects, IMPERIAL RIVIERA identified the following purposes of processing:

 • Conclusion of the contract: processing for the purpose of concluding the contract from any area of IMPERIAL RIVIERA's activity (for example: sending inquiries, sending special offers, requesting data on the signatories of the contract, sending tenders for legal entities represented by data subjects, etc.);
 • Fulfilment of the contract: data processing is necessary for the purpose of fulfilling the contract, which includes fulfilling obligations, monitoring their execution and ensuring all relevant measures for their execution (for example: to agree on time and place of delivery of equipment under the contract, to send invoices, etc.);
 • Information: data collection and processing for the purpose of quality and timely information; IMPERIAL RIVIERA has the right, based on legitimate interest, to collect certain data and use it for the purpose of direct marketing.

In addition to the stated purposes, it is possible to process personal data for other specific purposes, but always within the framework prescribed by law or if the processing is necessary for the exercise of rights and obligations arising from the business relationship.

Type of personal data collected from data subjects are:

 • Name and Surname,
 • E-mail,
 • Phone Number,
 • data on the function within the legal entity he represents (eg sales clerk, secretary of the administration, etc.),
 • occupation when the data subject is a natural person with whom a contractual relationship is entered into (for example: singer, painter, photographer, lawyer, doctor ...),
 • sometimes references and short CVs (especially for consultants),
 • data stated on the forms of blank promissory notes, promissory notes, bills of exchange,
 • bank account number (IBAN) when the business partner is a natural person with whom a contractual relationship is entered into, and
 • other information depending on the nature of the business relationship.

Places of personal data collection of data subjects:

 • received offers of data subjects for business cooperation,
 • data received from data subjects in the context of selling IMPERIAL RIVIERA products / services or purchasing products / services from a business partner (for example: fairs, congresses, etc.),
 • business correspondence related to certain previous or current business cooperation (for example, correspondence performed as part of the execution of a contract),
 • publicly published data (for example: court register, business partner websites, magazines, newsletters, etc.).

In addition to the stated type and place of data collection, it is possible to process personal data for other specific purposes, but always within the framework prescribed by law or if the processing is necessary for the exercise of rights and obligations arising from the business relationship.

Retention period

Data kept from data subjects who are natural persons in a business relationship with IMPERIAL RIVIERA are kept in accordance with applicable legal regulations (for example, IMPERIAL RIVIERA is obliged to keep all invoices, as well as the basis for issuing invoices in accordance with legal regulations. ).

In situations when IMPERIAL RIVIERA is authorized to set deadlines for data retention, they are determined taking into account the purpose of processing and the interests of data subjects to destroy the data, and this is set at a maximum of 5 years from the termination of the contractual relationship (if any).

PUBLIC ANNOUNCEMENTS

IMPERIAL RIVIERA can through its website,video walls, billboards in buildings and in other ways publish information that is of interest to existing but also potential workers, guests, business partners, and therefore the public. Such disclosures may contain a limited set of personal information, such as first and last names, functions, professional information, videos, statements and photographs.

The legal basis for processing is the legitimate interest of informing the public, but also marketing, during which the interest of the data subjects is always taken into account, so personal data is not published if it is determined that the interest of data subjects not to publish certain personal data is stronger than the interest of IMPERIAL RIVIERA to publish them. In some situations, the disclosure of information may be based on consent in accordance with the highest standards.

Announcements have a permanent character, which ensures information about current events as well as insight into previous activities.

Processing shall cease if, on the basis of the data subjects' objection, it is established that such objection is justified or if the data subject has withdrawn the consent in situations where the consent is applicable in a manner that can be enforced.

VIDEO SURVEILLANCE

IMPERIAL RIVIERA, as the processing manager, has a legitimate interest in implementing video surveillance measures to protect property and persons, and in certain cases (such as: exchange offices which are located at reception desks of the propertie), and has the legal duty to install surveillance cameras that record all persons moving around the perimeter of the surveillance camera (guests, employees, business partners, etc.).

The processing of personal data of employees via video surveillance is also enforced through conditions provided by provisions which regulate work safety.

IMPERIAL RIVIERA marks all places where video surveillance is installed in the prescribed manner.

IMPERIAL RIVIERA is aware that the videos contain personal data of all persons moving around the perimeter of the camera, and therefore keeps them with special care, has a regulated system of security, availability and deletion policy in accordance with IMPERIAL RIVIERA's internal safety rules.

Videos are automatically deleted after a maximum of 15 days from the date of recording. In case of exceptions (recording over), videos are kept for maximum period of 6 months, or longer in case law prescribes it or in case the tape is evidence in a legal, administrative, arbitration or other equivalent procedures. Videos being excepted shall be stored in centraly-informing system with extremely limited approach.

In the event of court and/or criminal proceedings, IMPERIAL RIVIERA may use these videos. Insight into personal data on videos may also be obtained by third parties, data processors, contractual partners of IMPERIAL RIVIERA registered and professional for the provision of services for the protection of persons and property, who in no way use the data independently but take care of the security of central surveillance and reporting system. Special regulations governing the area apply to all other details related to video surveillance.

FINAL PROVISIONS

This Privacy Policy is available at http://imperial-riviera.hr/uploads/privatnost/en/IR-PRIVACY-POLICY.pdf as well at the human resources offices and receptions of IMPERIAL RIVIERA's properties.

IMPERIAL RIVIERA reserves the right to change and / or amend these Privacy Policies at any time, and will update the Privacy Policy on the above media.

Valamar Obertauern GMBH privacy policy

Valamar Obertauern GmbH with its headquarters at Gamsleitenstrasse 6, 5562 Obertauern, Austria, FN 195893d, UID AT U50245104, (hereinafter: OBERTAUERN or we or our or controller) as owner of Valamar Obertauern Hotel 4*, respects the privacy of every person from whom collects personal data. We would like to inform you about what personal data we collect as the data controller, for what purpose, how we protect the data and what your rights are.

DATA CONTROLLER AND LEGAL FRAMEWORK

As the data controller, OBERTAUERN is committed to protect your personal data. The collection and storage of data is carried out in accordance with the provisions of REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter: Regulation), TKG (Telecommunications Law 2021) and other regulations governing the subject area, which are applied in the Republic of Austria.

SCOPE OF APPLICATION

This Policy applies to any processing of personal data performed by OBERTAUERN as the data controller, unless another policy or other OBERTAUERN document prescribes otherwise for a particular processing.

This Policy is divided into two parts: The General Section and the Specific section.

The basic principles of personal data processing, contact details and other provisions specified in the General Section of this Policy are applied without exception to any personal data processing regardless of whether such processing is specifically processed in the Specific Section of this Policy or not.

The Specific Section of the Policy deals, in more detail, with specific cases of data processing which represent the majority of all processing by OBERTAUERN.

CONTACT FOR DATA PROTECTION REQUESTS

Regarding issues related to personal data protection and for exercising their rights guaranteed by the Regulation please contact OBERTAUERN at any time via e-mail:dsgvo.obertauern@valamar.at or by mail to the address OBERTAUERN, 5562 Obertauern, Gamsleitenstrasse 6.

All requests not related to data protection, which are delivered to this address, e.g. offers of job candidates, booking inquiries in Hotel Valamar Obertauern 4*, etc. will be provided directly to the relevant departments.

PERSONAL DATA PROTECTION PRINCIPLES

OBERTAUERN has recognized the principles of data processing as basic values that must be respected throughout the cycle of personal data processing, from their collection to their destruction or other cessation of processing. OBERTAUERN processes data:

 • Lawfully - by processing data only if allowed by law and within the limits prescribed by law.
 • Fairly - by considering the specifics of each relationship, applying all appropriate measures to protect personal information and privacy in general and not impeding data subjects in exercising their rights.
 • Transparently - by informing data subjects about the processing of personal data. From the start of the data collection process, when data subjects are informed about all aspects of data processing, until its termination, data subjects are provided easy and fast access to their own data.
 • Purpose limitation - by processing personal data for the purposes they were collected for and for other purposes only if the conditions of the Regulation are met. Data may be processed for matching purposes only considering (a) any link between the purposes of the collection of personal data and the purposes of the intended continuation of the processing; (b) the context in which the personal data was collected, in particular concerning the relationship between the data subjects and OBERTAUERN; (c) the nature of the personal data; (d) the possible consequences of the intended continuation of processing for the data subjects; and (e) the existence of appropriate protection measures.
 • Storage limitation - by storing data in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the initial purposes, and longer only if permitted by the Regulation.
 • Data minimization - by processing data if it is adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed. Particular attention is given to not collecting data for which there is no justifiable reason for processing.
 • Accuracy - by keeping data accurate and up-to-date, and erasing inaccurate data in the scope of possibility.
 • Integrity and Confidentiality - by using appropriate technical and organisational measures to ensure appropriate personal data protection, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage. Relevant measures are applied considering the risk of each type of data processing.

LEGALITY OF PERSONAL DATA PROCESSING

In order to respect the lawfulness of processing personal data, OBERTAUERN processes personal data only if and to the extent that at least one of the following is met:

 • Processing is necessary for the performance of the contract to which the data subject is a party or in order to act at the request of the data subject prior to the conclusion of the contract; this is the most common purpose of data processing with an existing contractual relationship or a contractual relationship in negotiations as its basis.
 • Processing is necessary to comply with the legal obligations of the data controller. As a legal entity, OBERTAUERN has a number of obligations prescribed by various regulations. This obligation includes the collection and often the submission of data to public authorities.
 • Processing is necessary for the legitimate interests of the data controller or a third party, except where those interests are stronger than the interests or fundamental rights and freedoms of data subjects requiring the protection of personal data, considering reasonable expectations of data subjects based on their relationship with the data controller, especially if the data subject is a child. In applying this legal basis, OBERTAUERN assesses that the processing is appropriate to business needs, that it is the least invasive as possible and that the interests of the data subjects do not exceed the legitimate interests of OBERTAUERN or a third party. Examples of such processing are processing for administrative purposes, the purposes of maintaining computer network security. The data subject always has the right to object to such processing in these situations.
 • Processing is necessary to protect key interests of the data subject or other natural person.The right to personal data protection is not an absolute right and OBERTAUERN equates it with other fundamental rights in accordance with the principle of proportionality.
 • The data subject has consented to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes. When processing personal data on the basis of consent, OBERTAUERN provides that these are situations in which there are no, formal or informal, consequences for giving, refusing or denying consent. When processing is based on consent, the data subject may withdraw consent at any time without negative consequences. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

TYPES OF PERSONAL DATA PROCESSED

Specific categories of personal data: shall be processed only if the conditions set out in Article 9 of the Regulation are met.

Data relating to criminal convictions and offenses: shall be processed only under the control of official authority and in accordance with Article 10 of the Regulation.

Personal data that are not included in the previous two groups: that kind of data makes most of the processed data. The most common types of data are identification and contact data such as name, surname, e-mail address and data that are related with your relation with us (accommodation etc.).

Most of the personal data that we collect is provided by the data subjects themselves. Therefore, we kindly ask you that you do not provide sensitive information (such as race or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, etc.) when this is not necessary. If you nevertheless provide sensitive information for any reason, you hereby give your express consent to the collection and use of such information in the ways described in these Policy or in the manner described at the time of disclosure of that information.

THE ROLE OF VALAMAR RIVIERA d.d.

OBERTAUERN concluded with the company Valamar Riviera d.d. with its registered office in Poreč, Stancija Kaligari 1 OIB: 36201212847 (hereinafter: Valamar) Contract in relation to the management of hotel and tourist facilities and contents (hereinafter: Management contract) based on which Valamar manages certain business segments of OBERTAUERN.

Due to such Management contract, when managing Hotel Valamar Obertauern 4*, Valamar sometimes directly manages certain activities, including the management of some of the activities described in the Special Section of this Privacy Policy, in particular Valamar can process the personal data of the guests for providing the sales and marketing services. In addition, Valamar sometimes receives data from OBERTAUERN and has a right of access to relevant data base to perform certain activities where it subsequently comes to personal data processing.

For example, Valamar can manage the reservation function through the Valamar reservation center (call center) and via the websites www.valamar.com, and in these cases Valamar is an independent data controller (and data subjects will be informed on the spot about that fact) however, all this information related to Hotel Valamar Obertauern 4* are and have to be also processed by OBERTAUERN as an owner and independent data controller.

Furthermore, Valamar has a legitimate interest in processing of personal data carried out for the purposes of direct marketing, primarily for the purpose of sending marketing messages (newsletters) by e-mail, SMS and / or instant messaging platform (Viber, Whatsapp, etc.). Based on a legitimate interest, Valamar may send different newsletters depending on the relationship that respondents have with Valamar or the facilities under Valamar's management. For this purpose, personal data is collected from guests and persons who have asked for an offer or booked accommodation, persons who have participated in the prize game (if there will be any), joined the Valamar`s loyalty program, filled out a satisfaction questionnaire about accommodation in or otherwise had a relationship with Valamar.

Following the above, in certain cases Hotel Valamar Obertauern 4* guests can expect to receive from Valamar newsletters containing information about all other hotels and facilities managed by Valamar, as well as accommodation quality questionnaires and other service e-mails. For Hotel Valamar Obertauern 4* guests, prize games can be organized from time to time, which can be organized by Valamar, in which case guests personal data will be collected only if guests decide to participate in the prize game.

Valamar's Plus Club Loyalty Program can be applied for the OBERTAUERN. The conditions of membership are contained in Valamar's loyalty programme terms and conditions, which can be found at https://www.valamar.com/cmsmedia/loyalty/terms-conditions-en.pdf .

Also, based on the Management contract, Valamar has certain rights and obligations related to human resources, so in these cases Valamar has the right to process personal data of employees and candidates for employment in OBERTAUERN for the purpose of managing the business processes in the Hospitality Operations.

When Valamar acts as the data controller, the Valamar Privacy Policy applies, which can be found at: https://www.valamar.com/en/privacy-policy / https://www.valamar.com/hr/izjava-o-privatnosti.

DATA DELIVERY TO THIRD ENTITIES

OBERTAUERN shares personal information with others only when permitted.

OBERTAUERN is obliged by law to provide data to third parties. For example, delivering guest data and employee data to the competent institutions.

It is possible to deliver data to business entities, processors, who process the data upon instruction of OBERTAUERN, which acts as the data processor. Most often, these are OBERTAUERN's business partners who provide IT services, who store certain data in their databases or have the possibility of accessing personal data until the end of processing. In that cases a detailed contract shall be concluded with such subjects regarding their powers and obligations in the processing of personal data, in accordance with the requirements of the Regulation.

In certain situations, it is possible for external entities and OBERTAUERN to jointly determine the purposes and methods of personal data processing, in which case these external partners and OBERTAUERN are joint data controllers. In these relations, the joint data controllers shall transparently determine their responsibilities for complying with the obligations under the Regulation, in particular with regard to the exercise of data subject`s rights and their duties to respect the transparency of processing, unless responsibilities are established by law.

A special case of data delivery to third parties is the fact that OBERTAUERN has the Management contract with Valamar (see chapter: ROLE OF VALAMAR RIVIERA d.d.).

If data are transferred to third countries as part of data processing, OBERTAUERN ensures compliance with high protection standards in order to comply with the highest possible standard of personal data protection, in accordance with the strict requirements of the Regulation. Any transfer of personal data to third countries will be carried out in accordance with Chapter V of the Regulation.

DATA STORAGE RETENTION

Personal data are processed and stored for the period in accordance with applicable legal regulations when the retention obligation is prescribed (for example, accounting documents), and in situations where OBERTAUERN is authorized to set retention periods, data is stored as long as necessary for the purposes for which personal data is processed taking into account the purpose of processing, the legitimate interests of OBERTAUERN and the interests of the data subjects to delete the data.

RIGHTS OF THE DATA SUBJECTS

Regardless of the basis for data collection, all data subjects can exercise the following rights free of charge within the limits prescribed by the Regulation:

Right to information: The data subject has the right to be informed about the processing and its purposes. OBERTAUERN provides the data subjects with all the information necessary to ensure fair and transparent processing, considering the context of processing.

Right to erasure (“right to be forgotten”): The data subject has the right to request to delete personal data relating to him/her, without undue delay in accordance with the terms of the Regulation. To do so, please send your request to us in writing, including an electronic form of communication. Please note that the request needs to specify what you wish to be deleted, since we can store your data on different legal bases. You have the right to request the deletion of personal data relating to you where one of the following grounds applies:

 • the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed;
 • the data subject withdraws consent on which the processing is based, and where there is no other legal ground for the processing;
 • the data subject objects to the processing pursuant and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects;
 • the personal data have been unlawfully processed;
 • the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation;
 • the personal data have been collected in relation to the offer of information society services.

In some cases, it will not be possible to fully comply with the deletion request, for example when there is a legal obligation for retention, when the legitimate interest of the controller is stronger than the interest of the data subjects, when there is an interest of the data controller to set, enforce or defend legal claims.

Right of access: The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed, and, where that is the case, access to the personal data and the following information:

 • the purposes of the processing;
 • the categories of personal data concerned;
 • the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;
 • where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;
 • the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing of personal data concerning the data subject or to object to such processing;
 • the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
 • where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;
 • the existence of automated decision-making, including profiling, and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject.

The controller shall provide a copy of the personal data undergoing processing. For any further copies requested by the data subject, the controller may charge a reasonable fee based on administrative costs. Where the data subject makes the request by electronic means, and unless otherwise requested by the data subject, the information shall be provided in a commonly used electronic form. The right to obtain a copy shall not adversely affect the rights and freedoms of others.

Right to rectification: The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Considering the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

Right to data portability: The data subject has the right to receive personal data relating to him in a structured, commonly used and machine-readable format in accordance with the requirements of the Article 20 of Regulation.

Right to object: The data subject shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time to processing of personal data concerning him or her which is based on public interest and legitimate interests, including profiling based on those provisions. The controller shall no longer process the personal data unless the controller demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject or for the establishment, exercise or defence of legal claims. Where personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing, which includes profiling to the extent that it is related to such direct marketing.

Right to restriction of processing: The data subject shall have the right to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

 • the accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data;
 • the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead;
 • the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims;
 • the data subject has objected to processing pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.

In any case, data subjects also have the right to:

 • to submit a complaint time via e-mail: dsgvo.obertauern@valamar.at or by mail to the address OBERTAUERN Gmbh, Gamsleitenstrasse 6, 5562 Obertauern, Austria
 • to lodge a complaint with a supervisory authority (Austrian Data Protection Authority) if they believe that their rights to data protection have been violated.

OBERTAUERN as the data controller has the right to protect the interests of the data controller as well as the protection of the data subjects and accordingly has the right to carry out the activities of establishing the identity of the applicant. OBERTAUERN has the right to publish a form that will be used to submit a request in order to process the request as efficiently as possible.

On request, OBERTAUERN provides information on the actions taken in relation to the exercise of data subject's rights without undue delay and in any case within one month from the date of receipt of the request. This period may be extended by an additional two months, considering the complexity and number of applications. OBERTAUERN shall notify the data subject of any such extension within one month from the date of receipt of the request, together with the reasons for the postponement.

If the data subject submits the request electronically, OBERTAUERN provides the information electronically if possible, unless the data subject requests otherwise.

The data subject's request is generally free of charge, but if the data subject's request is manifestly unfounded or excessive, and in particular because of their frequent repetition, OBERTAUERN is entitled to charge a reasonable fee based on administrative costs or refuse to act on the request.

PROTECTION OF PERSONAL DATA OF CHILDREN

OBERTAUERN advises parents and guardians to teach children about safe and responsible handling of personal data, especially on the Internet. In relation to the offer of information society services directly to a child, the processing of the personal data of a child shall be lawful where the child is at least 16 years old. Where the child is below the age of 16 years, such processing shall be lawful only if and to the extent that consent is given or authorised by the holder of parental responsibility over the child.

PERSONAL DATA SOURCES

OBERTAUERN receives personal data most often from data subjects. When providing personal data to OBERTAUERN, in any way (booking accommodation, job application…) you guarantee that the information you have provided is correct, that you are legally capable and authorized to dispose of the given information and that you fully agree that OBERTAUERN collects and uses your data in accordance with the regulations and terms of this Privacy Policy.

Also, OBERTAUERN receives personal data from other natural and legal persons, for example: from Valamar as a company that manages certain business aspects of business, from travel agencies that forward guest data for accommodation, guests who book accommodation for people with whom they will stay in hotel, agency for employment mediation and assignment of workers, from the holder of accommodation reservations for others guests for whom the reservation is made.

When providing personal data of other persons to OBERTAUERN, you guarantee that the information you provide is accurate, that you are legally capable and authorized to dispose of the information, that respondents whose personal data you forward to us agree that OBERTAUERN uses and collects their data in accordance with positive regulations and the terms of this Privacy Policy.

TECHNICAL AND INTEGRATED DATA PROTECTION

OBERTAUERN, as data controller, provides the highest organizational and technical standards of data protection. Therefore, considering the latest developments, the cost of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing, as well as risks of different levels of probability and seriousness for the rights and freedoms of individuals arising from data processing, at the time of processing, appropriate technical and organizational measures to enable the effective application of the principles of data protection are applied.

Also, OBERTAUERN implements appropriate technical and organizational measures to ensure that only personal data necessary for each specific purpose of processing are processed in an integrated manner. OBERTAUERN applies this measure to the amount of personal data collected, the scope of their processing, the retention period and their availability. Specifically, such measures ensure that personal data is not automatically, without the intervention of an individual, available to an unlimited number of individuals.

DATA BREACH

In the case of a personal data breach, as the data controller, OBERTAUERN shall without undue delay and, where feasible, not later than 72 hours after having become aware of it, notify the personal data breach to the supervisory authority competent, unless the personal data breach is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons.

The report submitted to the supervisory authority shall contain all information prescribed by the Regulation.

In the event of a personal data breach that is likely to pose a high risk to the rights and freedoms of individuals, OBERTAUERN, as the data controller, shall inform the data subjects of the personal data breach without undue delay. Sometimes, in cases where the Regulation prescribes, informing data subjects is not mandatory.

Special section

ACCOMMODATION

OBERTAUERN'S main business activity is the provision of accommodation services in its Hotel Valamar Obertauern 4*. Therefore, OBERTAUERN collects and processes your personal data for various purposes with the ultimate goal of providing quality accommodation and related services all according to the highest standards of tourism companies.

OBERTAUERN, as the data controller, stores your personal data that you must provide for accommodation services in its database for the purpose of fulfilling accommodation contracts and fulfilling legal obligations related to the hospitality business. In case you do not provide OBERTAUERN with the minimum data required for booking accommodation and for the registration to all competent registers, OBERTAUERN will not be able to provide you with booking services or accommodation services in accordance with the contract and law.

Certain information is necessary in order to act at the request of the data subject before concluding the accommodation contract. For example, before booking accommodation at the request of potential guests, you have to receive offer, for which personal data is needed, at least name, surname and e-mail address in order to be able to send an offer.

The personal data that OBERTAUERN collects when booking in order to fulfil the reservation obligation usually are:

 • Name and surname of the reservation holder
 • Date of birth
 • Number, type of identification document and place of issue
 • Citizenship
 • Number of accommodation units, type of accommodation unit (room type)
 • Date of arrival and departure
 • Number of persons per accommodation unit
 • Minors
 • Possibly other specifics depending on the request of the person booking the accommodation
 • e-mail if the person has one
 • Language
 • Phone number
 • Membership in the Valamar`s Loyalty program, if it affects the price of accommodation or collecting points
 • Payment method and possible additional information needed to execute the transaction or secure payment. In case of cancellation, we must save your data for the purpose of proving the reservation or cancellation.

Upon arrival at the Hotel OBERTAUERN 4*, guests have to check in and confirm data.

In addition, OBERTAUERN is obliged to keep all invoices, as well as the basis for issuing invoices issued to guests with personal data of the guest in accordance with legal regulations.

Other data related to the circumstances of your stay such as: mode of travel, who you are traveling with, marital status, number of children, pets, other interests, will also be collected and processed during your stay only when they have a direct connection with the accommodation service.

Before, during and after the stay OBERTAUERN as the data controller has the right based on the legitimate interest to send you so-called service messages – booking confirmations, reminders and other information closely related to the specific stay you have booked. Also, during and after the stay, OBERTAUERN as the data controller has the right based on the legitimate interest to send to you guest questionnaires about service satisfaction via e-mail, sms and/or instant messaging platforms (viber, whatsapp, etc.) which will be processed by us or through associates. The primary purpose of the service satisfaction questionnaire is to collect service data for the legitimate interest of service improvement by OBERTAUERN, and OBERTAUERN may depersonalize and process this data from the questionnaire for statistical purposes.

OBERTAUERN has the right, based on a legitimate interest, to collect certain data and use it for direct marketing.

Service messages and messages with service satisfaction questionnaires related to a specific stay of the guest are not considered newsletters for the purpose of sending OBERTAUERN marketing offers and news.

VIDEO SURVEILLANCE

OBERTAUERN as the data controller, has a legitimate interest in implementing video surveillance measures to protect property and persons. We marked all places where video surveillance is installed in the prescribed manner. We are aware that the videos contain personal data of all persons moving around the perimeter of the camera, and therefore we keep them with special care, we have a regulated system of security, availability and our internal safety rules. Special regulations governing the area apply to all other details related to video surveillance.

GETTING IN CONTACT WITH US

When you contact us via email or via one of the forms on our website, data are processed and stored, in accordance with the purpose of processing.

FINAL PROVISIONS

This Privacy Policy is available at Valamar Riviera d.d. website https://www.valamar.com/en/privacy-policy-valamar-obertauern and also at reception of Hotel Valamar Obertauern 4*, (when hotel is operating).

Kesselspitze GmbH & Co KG privacy policy

GENERAL SECTION

DATA CONTROLLER AND LEGAL FRAMEWORK

As the data controller, KESSELSPITZE, is committed to protecting your personal data. The collection and storage of data is carried out in accordance with the provisions of REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter: “the Regulation”), TKG (Telecommunications Law 2021) and other regulations governing the subject area, which are applied in the Republic of Austria.

SCOPE OF APPLICATION

This Policy applies to any processing of personal data performed by KESSELSPITZE as the data controller, unless another policy or other KESSELSPITZE document prescribes otherwise for particular processing.

This Policy is divided into two parts: the General Section and the Specific Section.

The basic principles of personal data processing, contact details and other provisions specified in the General Section of this Policy are applied without exception to any personal data processing, regardless of whether such processing is specifically processed in the Specific Section of this Policy or not.

The Specific Section of the Policy deals, in more detail, with specific cases of data processing that represent the majority of all processing by KESSELSPITZE.

CONTACT FOR DATA PROTECTION REQUESTS

Regarding issues related to personal data protection and for the exercising of rights guaranteed by the Regulation, please contact KESSELSPITZE at any time via e-mail: dsgvo.kesselspitze@valamar.at or by mail to the address Kesselspitze GmbH & Co KG, 5562 Obertauern, Alpenstraße 1.

All requests not related to data protection that are delivered to this address, e.g. offers of job candidates, booking inquiries for Hotel Kesselspitze 5*, etc. will be forwarded directly to the relevant departments.

PERSONAL DATA PROTECTION PRINCIPLES

KESSELSPITZE has recognised the principles of data processing as basic values that must be respected throughout the cycle of personal data processing, from their collection to their destruction or other cessation of processing. KESSELSPITZE processes data observing:

 • Lawfulness - by processing data only if allowed by law and within the limits prescribed by law.
 • Fairness – by considering the specifics of each relationship, applying all appropriate measures to protect personal information and privacy in general and not impeding data subjects in exercising their rights.
 • Transparency – by informing data subjects about the processing of personal data. From the start of the data collection process, when data subjects are informed about all aspects of data processing, until its termination, data subjects are provided easy and fast access to their own data.
 • Purpose limitation – by processing personal data for the purposes for which they were collected and for other purposes only if the conditions of the Regulation have been met. Data may be processed for matching purposes only considering (a) any link between the purposes of the collection of personal data and the purposes of the intended continuation of the processing; (b) the context in which the personal data was collected, in particular concerning the relationship between the data subjects and KESSELSPITZE; (c) the nature of the personal data; (d) the possible consequences for the data subjects of the intended continuation of processing; and (e) the existence of appropriate protection measures.
 • Storage limitation – by storing data in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the initial purposes, and longer only if permitted by the Regulation.
 • Data minimisation – by processing data if adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed. Particular attention is given to not collecting data for whose processing there is no justifiable reason.
 • Accuracy – by keeping data accurate and up to date, and erasing inaccurate data within the scope of possibility.
 • Integrity and Confidentiality – by using appropriate technical and organisational measures to ensure appropriate personal data protection, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage. Relevant measures are applied considering the risk of each type of data processing.

LEGALITY OF PERSONAL DATA PROCESSING

In order to respect the lawfulness of processing personal data, KESSELSPITZE processes personal data only if and to the extent that at least one of the following criteria is met:

 • Processing is necessary for the performance of the contract to which the data subject is a party or in order to act at the request of the data subject prior to the conclusion of the contract; this is the most common purpose of data processing, with an existing contractual relationship or a contractual relationship in negotiation as its basis.
 • Processing is necessary to comply with the legal obligations of the data controller. As a legal entity, KESSELSPITZE has a number of obligations prescribed by various regulations. These obligations include the collection and often the submission of data to public authorities.
 • Processing is necessary for the legitimate interests of the data controller or a third party, except where those interests take precedence over the interests or fundamental rights and freedoms of data subjects requiring the protection of personal data, considering reasonable expectations of data subjects based on their relationship with the data controller, especially if the data subject is a child. In applying this legal basis, KESSELSPITZE assesses that the processing is appropriate to business needs, that it is the least invasive possible and that the interests of the data subjects do not exceed the legitimate interests of KESSELSPITZE or a third party. Examples of such processing are processing for administrative purposes, or the purposes of maintaining computer network security. The data subject always has the right to object to such processing in these situations.
 • Processing is necessary to protect key interests of the data subject or other natural person. The right to personal data protection is not an absolute right and KESSELSPITZE equates it with other fundamental rights in accordance with the principle of proportionality.
 • The data subject has consented to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes. When processing personal data on the basis of consent, KESSELSPITZE provides that these are situations in which there are no formal or informal consequences for giving, refusing or denying consent. When processing is based on consent, the data subject may withdraw consent at any time without negative consequences. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

TYPES OF PERSONAL DATA PROCESSED

Special categories of personal data: shall be processed only if the conditions set out in Article 9 of the Regulation are met.

Data relating to criminal convictions and offences shall be processed only under the control of an official authority and in accordance with Article 10 of the Regulation.

Personal data that are not included in the previous two groups: the kind of data that makes up most processed data. The most common types of data are identification and contact data such as name, surname, e-mail address and data that are related to your relation with us (accommodation etc.).

Most of the personal data that we collect is provided by the data subjects themselves. Therefore, we kindly ask you that you do not provide sensitive information (such as race or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, etc.) when this is not necessary. If you nevertheless provide sensitive information for any reason, you thereby give your express consent to the collection and use of such information in the ways described in this Policy or in the manner described at the time of disclosure of that information.

THE ROLE OF VALAMAR RIVIERA d.d.

KESSELSPITZE concluded with the company Valamar Riviera d.d. with its registered office in Poreč, Stancija Kaligari 1 OIB: 36201212847 (hereinafter: “Valamar”) a Contract in relation to the management of hotel and tourist facilities and contents (hereinafter: “Management Contract”) on the basis of which Valamar manages certain business segments of KESSELSPITZE.

As a result of the said Management Contract, when managing Hotel Kesselspitze 5*, Valamar sometimes directly manages certain activities, including the management of some of the activities described in the Special Section of this Privacy Policy, and in particular Valamar may process the personal data of the guests for providing sales and marketing services. In addition, Valamar sometimes receives data from KESSELSPITZE and has a right of access to relevant data bases to perform certain activities where it subsequently comes to personal data processing.

For example, Valamar may manage the reservation function through the Valamar reservation centre (call centre) and via the website www.valamar.com, and in these cases Valamar is an independent data controller (and data subjects will be informed on the spot about that fact); however, all this information related to Hotel Kesselspitze 5* is and has to be also processed by KESSELSPITZE as owner and an independent data controller.

Furthermore, Valamar has a legitimate interest in the processing of personal data carried out for the purposes of direct marketing, primarily for the purpose of sending marketing messages (newsletters) by email, SMS and/or instant messaging platform (Viber, Whatsapp, etc.). On the basis of legitimate interest, Valamar may send different newsletters depending on the relationship that respondents have with Valamar or the facilities under Valamar’s management. For this purpose, personal data is collected from guests and persons who have asked for an offer or booked accommodation, persons who have participated in a prize game (should there be one), joined the Valamar loyalty programme, filled out a satisfaction questionnaire about accommodation or otherwise had a relationship with Valamar.

Following the above, in certain cases Hotel Kesselspitze 5* guests can expect to receive from Valamar newsletters containing information about all other hotels and facilities managed by Valamar, as well as accommodation quality questionnaires and other service emails. For Hotel Kesselspitze 5* guests, prize games can be organised from time to time by Valamar, in which case guests’ personal data will be collected only if guests decide to participate in the prize game.

Valamar’s Plus Club Loyalty Programme can be applied for KESSELSPITZE. The conditions of membership are contained in Valamar’s loyalty programme terms and conditions, which can be found at https://www.valamar.com/cmsmedia/loyalty/terms-conditions-en.pdf .

Also, on the basis of the Management Contract, Valamar has certain rights and obligations related to human resources, so in these cases Valamar has the right to process personal data of employees and candidates for employment in KESSELSPITZE for the purpose of managing the business processes in its hospitality operations.

When Valamar acts as the data controller, the Valamar Privacy Policy applies, which can be found at: https://www.valamar.com/en/privacy-policy / https://www.valamar.com/hr/izjava-o-privatnosti.

DATA DELIVERY TO THIRD ENTITIES

KESSELSPITZE shares personal information with others only when permitted.

KESSELSPITZE is obliged by law to provide data to third parties, for example, delivering guest data and employee data to the competent institutions.

It is possible to deliver data to business entities – processors – who process the data upon the instruction of KESSELSPITZE, which acts as the data processor. Most often, these are KESSELSPITZE’s business partners who provide IT services, and who store certain data in their databases or have the opportunity to access personal data until the end of processing. In these cases a detailed contract shall be concluded with such subjects regarding their powers and obligations in the processing of personal data, in accordance with the requirements of the Regulation.

In certain situations, it is possible for external entities and KESSELSPITZE to jointly determine the purposes and methods of personal data processing, in which cases these external partners and KESSELSPITZE are joint data controllers. In these relations, the joint data controllers shall determine their responsibilities for complying with their obligations under the Regulation transparently, in particular with regard to the exercise of data subjects’ rights and their duties to respect the transparency of processing, unless such responsibilities are established by law.

A special case of data delivery to third parties is the fact that KESSELSPITZE has the Management Contract with Valamar (see chapter: ROLE OF VALAMAR RIVIERA d.d.).

If data are transferred to third countries as part of data processing, KESSELSPITZE ensures compliance with high protection standards in order to comply with the highest possible standard of personal data protection, in accordance with the strict requirements of the Regulation. Any transfer of personal data to third countries will be carried out in accordance with Chapter V of the Regulation.

DATA STORAGE PERIOD

Personal data are processed and stored for the period in accordance with applicable legal regulations when the retention obligation is prescribed (for example, accounting documents), and in situations where KESSELSPITZE is authorised to set retention periods, data is stored as long as necessary for the purposes for which personal data is processed taking into account the purpose of processing, the legitimate interests of KESSELSPITZE and the interests of the data subjects in the deletion of the data.

RIGHTS OF THE DATA SUBJECTS

Regardless of the basis for data collection, all data subjects can exercise the following rights free of charge within the limits prescribed by the Regulation:

Right to information: The data subject has the right to be informed about the processing and its purposes. KESSELSPITZE provides the data subjects with all the information necessary to ensure fair and transparent processing, considering the context of processing.

Right to erasure („right to be forgotten“): The data subject has the right to request the deletion of personal data relating to him/her, without undue delay, in accordance with the terms of the Regulation. Should you wish this to take place, please send your request to us in writing, including an electronic form of communication. Please note that the request needs to specify what you wish to be deleted, since we can store your data on different legal bases. You have the right to request the deletion of personal data relating to you where one of the following grounds applies:

 • the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed;
 • the data subject withdraws the consent upon which the processing is based, and where there is no other legal ground for the processing;
 • the data subject objects to the processing pursuant and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects ;
 • the personal data have been unlawfully processed;
 • the personal data must be erased for compliance with a legal obligation;
 • the personal data have been collected in relation to the offer of information society services.

In some cases, it will not be possible to fully comply with the deletion request, for example when there is a legal obligation for retention, when the legitimate interest of the controller takes precedence over the interest of the data subjects or when there is an interest of the data controller to set, enforce or defend legal claims.

Right of access: The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed, and, where that is the case, access to the personal data and the following information:

 • the purposes of the processing;
 • the categories of personal data concerned;
 • the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;
 • where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if that is not possible, the criteria used to determine that period;
 • the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing of personal data concerning the data subject or to object to such processing;
 • the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
 • where the personal data have not been collected from the data subject, any available information as to their source;
 • the existence of automated decision-making, including profiling, and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject.

The controller shall provide a copy of the personal data undergoing processing. For any further copies requested by the data subject, the controller may charge a reasonable fee based on administrative costs. Where the data subject makes the request by electronic means, and unless otherwise requested by the data subject, the information shall be provided in a commonly used electronic form. The right to obtain a copy shall not adversely affect the rights and freedoms of others

Right to rectification: The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Considering the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

Right to data portability: The data subject has the right to receive personal data relating to him or her in a structured, commonly used and machine-readable format in accordance with the requirements of Article 20 of the Regulation.

Right to object: The data subject shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time, to the processing of personal data concerning him or her that is based on public interest and legitimate interests, including profiling based on those provisions. The controller shall no longer process the personal data unless the controller demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject or for the establishment, exercise or defence of legal claims. Where personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to the processing of personal data concerning him or her for such marketing, which includes profiling to the extent that it is related to such direct marketing.

Right to restriction of processing: The data subject shall have the right to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

 • the accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data;
 • the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead;
 • the controller no longer needs the personal data for the purposes of processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims;
 • the data subject has objected to processing pending the verification of whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.

In any case, data subjects also have the right:

 • to submit a complaint time via email: dsgvo.kesselspitze@valamar.at or by mail to the address Kesselspitze GmbH & Co KG, 5562 Obertauern, Alpenstraße 1
 • to lodge a complaint with a supervisory authority (Austrian Data Protection Authority) if they believe that their rights to data protection have been violated.

KESSELSPITZE as the data controller has the right to protect the interests of the data controller as well as maintain the protection of the data subjects and accordingly has the right to carry out the activities of establishing the identity of the applicant. KESSELSPITZE has the right to publish a form that will be used to submit a request in order to process the request as efficiently as possible.

On request, KESSELSPITZE provides information on the actions taken in relation to the exercise of data subject’s rights without undue delay and in any case within one month from the date of receipt of the request. This period may be extended by an additional two months, considering the complexity and number of applications. KESSELSPITZE shall notify the data subject of any such extension within one month of the date of receipt of the request, together with the reasons for the postponement.

If the data subject submits the request electronically, KESSELSPITZE provides the information electronically if possible, unless the data subject requests otherwise.

The data subject’s request is generally not charged, but if the data subject’s request is manifestly unfounded or excessive, and in particular in the event of its frequent repetition, KESSELSPITZE is entitled to charge a reasonable fee based on administrative costs or refuse to act on the request.

PROTECTION OF PERSONAL DATA OF CHILDREN

KESSELSPITZE advises parents and guardians to teach children about safe and responsible handling of personal data, especially on the internet. In relation to the offer of information society services directly to a child, the processing of the personal data of a child shall be lawful where the child is at least 16 years old. Where the child is below the age of 16 years, such processing shall be lawful only if and to the extent that consent is given or authorised by the holder of parental responsibility over the child.

PERSONAL DATA SOURCES

KESSELSPITZE receives personal data most often from data subjects. When providing personal data to KESSELSPITZE in any way (booking accommodation, job application, etc.), you guarantee that the information you have provided is correct, that you are legally capable and authorised to dispose of the given information and that you fully agree that KESSELSPITZE may collect and use your data in accordance with the regulations and terms of this Privacy Policy.

Also, KESSELSPITZE receives personal data from other natural and legal persons, for example from Valamar as a company that manages certain commercial aspects of business, from travel agencies that forward guest data for accommodation, guests who book accommodation for people with whom they will stay in the hotel, agencies for employment mediation and the assignment of workers, and from the holder of accommodation reservations for others’ guests, for whom the reservation is made.

When providing the personal data of other persons to KESSELSPITZE, you guarantee that the information you provide is accurate, that you are legally capable and authorised to dispose of the information, and that the respondents whose personal data you forward to us agree that KESSELSPITZE may use and collect their data in accordance with positive regulations and the terms of this Privacy Policy.

TECHNICAL AND INTEGRATED DATA PROTECTION

KESSELSPITZE, as data controller, provides the highest organisational and technical standards of data protection. Therefore, considering the latest developments, the cost of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing, as well as risks of different levels of probability and seriousness for the rights and freedoms of individuals arising from data processing, at the time of processing, appropriate technical and organisational measures to enable the effective application of the principles of data protection are applied.

Also, KESSELSPITZE implements appropriate technical and organisational measures to ensure that only personal data necessary for each specific processing purpose are processed in an integrated manner. KESSELSPITZE applies this measure to the amount of personal data collected, the scope of their processing, the retention period and their availability. Specifically, such measures ensure that personal data is not automatically, without the intervention of an individual, available to an unlimited number of individuals.

DATA BREACH

In the case of a personal data breach, as the data controller, KESSELSPITZE shall without undue delay and, where feasible, not later than 72 hours after having become aware of it, notify the personal data breach to the competent supervisory authority, unless the personal data breach is unlikely to result in risk to the rights and freedoms of natural persons.

The report submitted to the supervisory authority shall contain all information prescribed by the Regulation.

In the event of a personal data breach that is likely to pose a high risk to the rights and freedoms of individuals, KESSELSPITZE, as the data controller, shall inform the data subjects of the personal data breach without undue delay. Sometimes, in cases where the Regulation prescribes, informing data subjects is not mandatory.

SPECIAL SECTION


ACCOMMODATION

KESSELSPITZE’s main business activity is the provision of accommodation services in its Hotel Kesselspitze 5*. Therefore, KESSELSPITZE collects and processes your personal data for various purposes with the ultimate goal of providing quality accommodation and related services all according to the highest standards of tourism companies.

KESSELSPITZE, as the data controller, stores the personal data that you must provide for accommodation services in its database for the purpose of fulfilling accommodation contracts and fulfilling legal obligations related to the hospitality business. In the event you do not provide KESSELSPITZE with the minimum data required for booking accommodation and for the registration to all competent registers, KESSELSPITZE will not be able to provide you with booking services or accommodation services in accordance with the contract and law.

Certain information is necessary in order to act at the request of the data subject before concluding the accommodation contract. For example, before booking accommodation at the request of potential guests, you have to receive an offer, for which personal data is needed: at least name, surname and e-mail address.

The personal data that KESSELSPITZE collects when booking in order to fulfil the reservation obligation usually are:

 • Name and surname of the reservation holder
 • Date of birth
 • Number, type and place of issue of identification document
 • Citizenship
 • Number of accommodation units and type of accommodation unit (room type)
 • Date of arrival and departure
 • Number of persons per accommodation unit
 • Minors
 • Possibly other specifics depending on the request of the person booking the accommodation
 • email address, if the person has one
 • Language
 • Phone number
 • membership in the Loyalty program, if it affects the price of accommodation or collecting points
 • Payment method and possible additional information needed to execute the transaction or secure payment. In case of cancellation, we must save your data for the purpose of proving the reservation or cancellation.

Upon arrival at the Hotel Kesselspitze 5*, guests have to check in and confirm data.

In addition, KESSELSPITZE is obliged to keep all invoices, as well as the basis for issuing invoices issued to guests with the personal data of each guest in accordance with legal regulations.

Other data related to the circumstances of your stay, such as mode of travel, with whom you are travelling, marital status, number of children, pets, and other interests, will also be collected and processed during your stay only when they have a direct connection with the accommodation service.

Before, during and after your stay KESSELSPITZE as the data controller has the right based on legitimate interest to send you so-called service messages – booking confirmations, reminders and other information closely related to the specific stay you have booked. Also, during and after the stay, KESSELSPITZE as the data controller has the right based on legitimate interest to send to you guest questionnaires about service satisfaction via email, SMS and/or instant messaging platforms (Viber, Whatsapp, etc.) which will be processed by us or through associates. The primary purpose of the service satisfaction questionnaire is to collect service data for the legitimate interest of service improvement by KESSELSPITZE, and KESSELSPITZE may depersonalise and process this data from the questionnaire for statistical purposes.

KESSELSPITZE has the right, based on legitimate interest, to collect certain data and use it for direct marketing.

Service messages and messages with service satisfaction questionnaires related to a specific stay of the guest are not considered newsletters for the purpose of sending KESSELSPITZE marketing offers and news.

VIDEO SURVEILLANCE

KESSELSPITZE as the data controller has a legitimate interest in implementing video surveillance measures to protect property and persons. We have marked all places where video surveillance is installed in the prescribed manner. We are aware that the videos contain personal data of all persons moving around the perimeter of the camera, and therefore we keep them with special care: we have a regulated system of security, availability and our internal safety rules. Special regulations governing the area apply to all other details related to video surveillance.

GETTING IN CONTACT WITH US

When you contact us via email or via one of the forms on our website, data are processed and stored in accordance with the processing purpose.

WEBSITE, COOKIES AND INTERNET TECHNOLOGIES

Our website uses so-called cookies. A cookie is a small text file that is saved to your browser on your computer or mobile device, and retrieved from it on subsequent visits. They do not cause any damage. Cookies cannot be used to reveal your personal identity, that is your name and surname. We use cookies to provide you with the best usability. Some cookies remain stored on your device until you delete them. They enable us to recognise your browser during subsequent visits.

If you do not agree with this practice, you can adjust your browser settings so that it will inform you before cookies are set. This will also enable you to permit specific cookies.

We use different types of cookies:

Cookies by function

 • Essential cookies - they are necessary for the operation of the website, which cannot function without them. This means that a website cannot be opened or displayed without these cookies. These cookies are used for the purpose of transmitting communication or are necessary to provide an information society service that is explicitly required by the user of such a service. These cookies do not need and do not require your consent.
 • Statistics cookies - these cookies enable basic analysis of web pages with the aim of improving the work of web pages through data that is completely anonymised, i.e. not based on your personal data or data that can be linked to you in any way. These cookies are used to analyse user behaviour and, on the basis of the anonymous data, can determine what website visitors view and want, so KESSELSPITZE is then able to customise the website and make its content and functionality as easy to use. These cookies require your consent.
 • Marketing cookies - they are used to analyse your interests and wishes, and they serve the purpose of informing you about special and personalised offers, news and events organised through online channels (e-mail, internet, internet promotion). These cookies require your consent.

Cookies by source

 • First party cookies come from the internet site you are viewing, and can be permanent or temporary. With these cookies, internet sites can store data that will be used again upon the next visit to the internet site.
 • Third party cookies come from other internet sites, which are located on the internet site you are viewing. With these cookies, other internet sites can track internet usage on the internet site you are viewing for marketing or analytical purposes.

Cookies by duration

 • Persistent cookies - Persistent or saved cookies remain on your computer after you close your internet browser program. They help internet sites store information, such as login and password, language settings, or cookie settings, so you do not have to re-enter them each time you visit. Persistent cookies can stay on your computer or mobile device for days, months, even years.
 • Temporary cookies Temporary cookies or session cookies are removed from your computer when you close your internet browser. They use internet sites to store temporary information, such as the last few pages you opened on the internet site you visited, or items in your shopping cart if you are on an internet site that specialises in internet sales.

Cookies are stored in the user’s browser for a maximum of 2 years.

If you have changed your mind about the cookie settings on our website, you can alter them at any time.

You can always delete cookies stored on your computer, thus preventing further processing of your personal data through such technology. Each web browser has its own procedure for deleting cookies, and below are links to deletion procedures in the most popular web browsers:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

You can find more about cookies on the following pages:

 • http://www.allaboutcookies.org/
 • http://www.youronlinechoices.com/en/
 • http://www.aboutads.info/choices/

Valamar Marietta GmbH privacy policy

Valamar Marietta GmbHwith its headquarters in Ringstraße 8, AT-5562 Obertauern (hereinafter: MARIETTA or we or our or controller) as owner of Obertauern Places hotel by Valamar – ex Marietta hotel (hereinafter: the Hotel), respects the privacy of every person from whom collects personal data. We would like to inform you about what personal data we collect as the data controller, for what purpose, how we protect the data and what your rights are.

DATA CONTROLLER AND LEGAL FRAMEWORK

As the data controller, MARIETTA is committed to protect your personal data. The collection and storage of data is carried out in accordance with the provisions of REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter: Regulation), TKG (Telecommunications Law 2021) and other regulations governing the subject area, which are applied in the Republic of Austria.

SCOPE OF APPLICATION

This Policy applies to any processing of personal data performed by MARIETTA as the data controller, unless another policy or other MARIETTA document prescribes otherwise for a particular processing.

This Policy is divided into two parts: The General Section and the Specific section.

The basic principles of personal data processing, contact details and other provisions specified in the General Section of this Policy are applied without exception to any personal data processing regardless of whether such processing is specifically processed in the Specific Section of this Policy or not.

The Specific Section of the Policy deals, in more detail, with specific cases of data processing which represent the majority of all processing by MARIETTA.

CONTACT FOR DATA PROTECTION REQUESTS

Regarding issues related to personal data protection and for exercising their rights guaranteed by the Regulation please contact MARIETTA at any time via e-mail: dsgvo.obertauern.places@valamar.at or by mail to the address Valamar Marietta GmbH with its headquarters in Ringstraße 8, AT-5562 Obertauern.

All requests not related to data protection, which are delivered to this address, e.g. offers of job candidates, booking inquiries in the Hotel, etc. will be provided directly to the relevant departments.

PERSONAL DATA PROTECTION PRINCIPLES

MARIETTA has recognized the principles of data processing as basic values that must be respected throughout the cycle of personal data processing, from their collection to their destruction or other cessation of processing. MARIETTA processes data:

 • Lawfully - by processing data only if allowed by law and within the limits prescribed by law.
 • Fairly - by considering the specifics of each relationship, applying all appropriate measures to protect personal information and privacy in general and not impeding data subjects in exercising their rights.
 • Transparently - by informing data subjects about the processing of personal data. From the start of the data collection process, when data subjects are informed about all aspects of data processing, until its termination, data subjects are provided easy and fast access to their own data.
 • Purpose limitation - by processing personal data for the purposes they were collected for and for other purposes only if the conditions of the Regulation are met. Data may be processed for matching purposes only considering (a) any link between the purposes of the collection of personal data and the purposes of the intended continuation of the processing; (b) the context in which the personal data was collected, in particular concerning the relationship between the data subjects and MARIETTA; (c) the nature of the personal data; (d) the possible consequences of the intended continuation of processing for the data subjects; and (e) the existence of appropriate protection measures.
 • Storage limitation - by storing data in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the initial purposes, and longer only if permitted by the Regulation.
 • Data minimization - by processing data if it is adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed. Particular attention is given to not collecting data for which there is no justifiable reason for processing.
 • Accuracy - by keeping data accurate and up-to-date, and erasing inaccurate data in the scope of possibility.
 • Integrity and Confidentiality - by using appropriate technical and organisational measures to ensure appropriate personal data protection, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage. Relevant measures are applied considering the risk of each type of data processing.

LEGALITY OF PERSONAL DATA PROCESSING

In order to respect the lawfulness of processing personal data, MARIETTA processes personal data only if and to the extent that at least one of the following is met:

 • Processing is necessary for the performance of the contract to which the data subject is a party or in order to act at the request of the data subject prior to the conclusion of the contract; this is the most common purpose of data processing with an existing contractual relationship or a contractual relationship in negotiations as its basis.
 • Processing is necessary to comply with the legal obligations of the data controller. As a legal entity, MARIETTA has a number of obligations prescribed by various regulations. This obligation includes the collection and often the submission of data to public authorities.
 • Processing is necessary for the legitimate interests of the data controller or a third party, except where those interests are stronger than the interests or fundamental rights and freedoms of data subjects requiring the protection of personal data, considering reasonable expectations of data subjects based on their relationship with the data controller, especially if the data subject is a child. In applying this legal basis, MARIETTA assesses that the processing is appropriate to business needs, that it is the least invasive as possible and that the interests of the data subjects do not exceed the legitimate interests of MARIETTA or a third party. Examples of such processing are processing for administrative purposes, the purposes of maintaining computer network security. The data subject always has the right to object to such processing in these situations.
 • Processing is necessary to protect key interests of the data subject or other natural person. The right to personal data protection is not an absolute right and MARIETTA equates it with other fundamental rights in accordance with the principle of proportionality.
 • The data subject has consented to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes. When processing personal data on the basis of consent, MARIETTA provides that these are situations in which there are no, formal or informal, consequences for giving, refusing or denying consent. When processing is based on consent, the data subject may withdraw consent at any time without negative consequences. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

TYPES OF PERSONAL DATA PROCESSED

Special categories of personal data: shall be processed only if the conditions set out in Article 9 of the Regulation are met.

Data relating to criminal convictions and offenses: shall be processed only under the control of official authority and in accordance with Article 10 of the Regulation.

Personal data that are not included in the previous two groups: that kind of data makes most of the processed data. The most common types of data are identification and contact data such as name, surname, e-mail address and data that are related with your relation with us (accommodation etc.).

Most of the personal data that we collect is provided by the data subjects themselves. Therefore, we kindly ask you that you do not provide sensitive information (such as race or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, etc.) when this is not necessary. If you nevertheless provide sensitive information for any reason, you hereby give your express consent to the collection and use of such information in the ways described in these Policy or in the manner described at the time of disclosure of that information.

THE ROLE OF VALAMAR RIVIERA d.d.

MARIETTA concluded with the company Valamar Riviera d.d. with its registered office in Poreč, Stancija Kaligari 1 OIB: 36201212847 (hereinafter: Valamar) Contract in relation to the management of hotel and tourist facilities and contents (hereinafter: Management contract) based on which Valamar manages certain business segments of MARIETTA.

Due to such Management contract, when managing the Hotel, Valamar sometimes directly manages certain activities, including the management of some of the activities described in the Special Section of this Privacy Policy, in particular Valamar can process the personal data of the guests for providing the sales and marketing services. In addition, Valamar sometimes receives data from MARIETTA and has a right of access to relevant data base to perform certain activities where it subsequently comes to personal data processing.

For example, Valamar can manage the reservation function through the Valamar reservation center (call center) and via the websites www.valamar.com, and in these cases Valamar is an independent data controller (and data subjects will be informed on the spot about that fact) however, all this information related to Hotel are and have to be also processed by MARIETTA as an owner and independent data controller.

Furthermore, Valamar has a legitimate interest in processing of personal data carried out for the purposes of direct marketing, primarily for the purpose of sending marketing messages (newsletters) by e-mail, SMS and / or instant messaging platform (Viber, Whatsapp, etc.). Based on a legitimate interest, Valamar may send different newsletters depending on the relationship that respondents have with Valamar or the facilities under Valamar's management. For this purpose, personal data is collected from guests and persons who have asked for an offer or booked accommodation, persons who have participated in the prize game (if there will be any), joined the Valamar`s loyalty program, filled out a satisfaction questionnaire about accommodation in or otherwise had a relationship with Valamar.

Following the above, in certain cases Hotel guests can expect to receive from Valamar newsletters containing information about all other hotels and facilities managed by Valamar, as well as accommodation quality questionnaires and other service e-mails. For Hotel guests, prize games can be organized from time to time, which can be organized by Valamar, in which case guests personal data will be collected only if guests decide to participate in the prize game.

Valamar's Plus Club Loyalty Program can be applied for the MARIETTA. The conditions of membership are contained in Valamar's loyalty programme terms and conditions, which can be found at https://www.valamar.com/cmsmedia/loyalty/terms-conditions-en.pdf.

Also, based on the Management contract, Valamar has certain rights and obligations related to human resources, so in these cases Valamar has the right to process personal data of employees and candidates for employment in MARIETTA for the purpose of managing the business processes in the Hospitality Operations.

When Valamar acts as the data controller, the Valamar Privacy Policy applies, which can be found at: https://www.valamar.com/en/privacy-policy / https://www.valamar.com/hr/izjava-o-privatnosti.

DATA DELIVERY TO THIRD ENTITIES

MARIETTA shares personal information with others only when permitted.

MARIETTA is obliged by law to provide data to third parties. For example, delivering guest data and employee data to the competent institutions.

It is possible to deliver data to business entities, processors, who process the data upon instruction of MARIETTA, which acts as the data processor. Most often, these are MARIETTA's business partners who provide IT services, who store certain data in their databases or have the possibility of accessing personal data until the end of processing. In that cases a detailed contract shall be concluded with such subjects regarding their powers and obligations in the processing of personal data, in accordance with the requirements of the Regulation.

In certain situations, it is possible for external entities and MARIETTA to jointly determine the purposes and methods of personal data processing, in which case these external partners and MARIETTA are joint data controllers. In these relations, the joint data controllers shall transparently determine their responsibilities for complying with the obligations under the Regulation, in particular with regard to the exercise of data subject`s rights and their duties to respect the transparency of processing, unless responsibilities are established by law.

A special case of data delivery to third parties is the fact that MARIETTA has the Management contract with Valamar (see chapter: ROLE OF VALAMAR RIVIERA d.d.).

If data are transferred to third countries as part of data processing, MARIETTA ensures compliance with high protection standards in order to comply with the highest possible standard of personal data protection, in accordance with the strict requirements of the Regulation. Any transfer of personal data to third countries will be carried out in accordance with Chapter V of the Regulation.

DATA STORAGE PERIOD

Personal data are processed and stored for the period in accordance with applicable legal regulations when the retention obligation is prescribed (for example, accounting documents), and in situations where MARIETTA is authorized to set retention periods, data is stored as long as necessary for the purposes for which personal data is processed taking into account the purpose of processing, the legitimate interests of MARIETTA and the interests of the data subjects to delete the data.

RIGHTS OF THE DATA SUBJECTS

Regardless of the basis for data collection, all data subjects can exercise the following rights free of charge within the limits prescribed by the Regulation:

Right to information: The data subject has the right to be informed about the processing and its purposes. MARIETTA provides the data subjects with all the information necessary to ensure fair and transparent processing, considering the context of processing.

Right to erasure (“right to be forgotten”): The data subject has the right to request to delete personal data relating to him/her, without undue delay in accordance with the terms of the Regulation. To do so, please send your request to us in writing, including an electronic form of communication. Please note that the request needs to specify what you wish to be deleted, since we can store your data on different legal bases. You have the right to request the deletion of personal data relating to you where one of the following grounds applies:

 • the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed;
 • the data subject withdraws consent on which the processing is based, and where there is no other legal ground for the processing;
 • the data subject objects to the processing pursuant and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects;
 • the personal data have been unlawfully processed;
 • the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation;
 • the personal data have been collected in relation to the offer of information society services.

In some cases, it will not be possible to fully comply with the deletion request, for example when there is a legal obligation for retention, when the legitimate interest of the controller is stronger than the interest of the data subjects, when there is an interest of the data controller to set, enforce or defend legal claims.

Right of access: The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed, and, where that is the case, access to the personal data and the following information:

 • the purposes of the processing;
 • the categories of personal data concerned;
 • the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;
 • where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;
 • the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing of personal data concerning the data subject or to object to such processing;
 • the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
 • where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;
 • the existence of automated decision-making, including profiling, and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject.

The controller shall provide a copy of the personal data undergoing processing. For any further copies requested by the data subject, the controller may charge a reasonable fee based on administrative costs. Where the data subject makes the request by electronic means, and unless otherwise requested by the data subject, the information shall be provided in a commonly used electronic form. The right to obtain a copy shall not adversely affect the rights and freedoms of others.

Right to rectification: The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Considering the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

Right to data portability: The data subject has the right to receive personal data relating to him in a structured, commonly used and machine-readable format in accordance with the requirements of the Article 20 of Regulation.

Right to object: The data subject shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time to processing of personal data concerning him or her which is based on public interest and legitimate interests, including profiling based on those provisions. The controller shall no longer process the personal data unless the controller demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject or for the establishment, exercise or defence of legal claims. Where personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing, which includes profiling to the extent that it is related to such direct marketing.

Right to restriction of processing: The data subject shall have the right to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

 • the accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data;
 • the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead;
 • the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims;
 • the data subject has objected to processing pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.

In any case, data subjects also have the right to:

 • to submit a complaint time via e-mail: dsgvo.obertauern.places@valamar.at or by mail to the address Valamar Marietta GmbH with its headquarters in Ringstraße 8, AT-5562 Obertauern
 • to lodge a complaint with a supervisory authority (Austrian Data Protection Authority) if they believe that their rights to data protection have been violated.

MARIETTA as the data controller has the right to protect the interests of the data controller as well as the protection of the data subjects and accordingly has the right to carry out the activities of establishing the identity of the applicant. MARIETTA has the right to publish a form that will be used to submit a request in order to process the request as efficiently as possible.

On request, MARIETTA provides information on the actions taken in relation to the exercise of data subject's rights without undue delay and in any case within one month from the date of receipt of the request. This period may be extended by an additional two months, considering the complexity and number of applications. MARIETTA shall notify the data subject of any such extension within one month from the date of receipt of the request, together with the reasons for the postponement.

If the data subject submits the request electronically, MARIETTA provides the information electronically if possible, unless the data subject requests otherwise.

The data subject's request is generally free of charge, but if the data subject's request is manifestly unfounded or excessive, and in particular because of their frequent repetition, MARIETTA is entitled to charge a reasonable fee based on administrative costs or refuse to act on the request.

PROTECTION OF PERSONAL DATA OF CHILDREN

MARIETTA advises parents and guardians to teach children about safe and responsible handling of personal data, especially on the Internet. In relation to the offer of information society services directly to a child, the processing of the personal data of a child shall be lawful where the child is at least 16 years old. Where the child is below the age of 16 years, such processing shall be lawful only if and to the extent that consent is given or authorised by the holder of parental responsibility over the child.

PERSONAL DATA SOURCES

MARIETTA receives personal data most often from data subjects. When providing personal data to MARIETTA, in any way (booking accommodation, job application…) you guarantee that the information you have provided is correct, that you are legally capable and authorized to dispose of the given information and that you fully agree that MARIETTA collects and uses your data in accordance with the regulations and terms of this Privacy Policy.

Also, MARIETTA receives personal data from other natural and legal persons, for example: from Valamar as a company that manages certain business aspects of business, from travel agencies that forward guest data for accommodation, guests who book accommodation for people with whom they will stay in hotel, agency for employment mediation and assignment of workers, from the holder of accommodation reservations for others guests for whom the reservation is made.

When providing personal data of other persons to MARIETTA, you guarantee that the information you provide is accurate, that you are legally capable and authorized to dispose of the information, that respondents whose personal data you forward to us agree that MARIETTA uses and collects their data in accordance with positive regulations and the terms of this Privacy Policy.

TECHNICAL AND INTEGRATED DATA PROTECTION

MARIETTA, as data controller, provides the highest organizational and technical standards of data protection. Therefore, considering the latest developments, the cost of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing, as well as risks of different levels of probability and seriousness for the rights and freedoms of individuals arising from data processing, at the time of processing, appropriate technical and organizational measures to enable the effective application of the principles of data protection are applied.

Also, MARIETTA implements appropriate technical and organizational measures to ensure that only personal data necessary for each specific purpose of processing are processed in an integrated manner. MARIETTA applies this measure to the amount of personal data collected, the scope of their processing, the retention period and their availability. Specifically, such measures ensure that personal data is not automatically, without the intervention of an individual, available to an unlimited number of individuals.

DATA BREACH

In the case of a personal data breach, as the data controller, MARIETTA shall without undue delay and, where feasible, not later than 72 hours after having become aware of it, notify the personal data breach to the supervisory authority competent, unless the personal data breach is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons.

The report submitted to the supervisory authority shall contain all information prescribed by the Regulation.

In the event of a personal data breach that is likely to pose a high risk to the rights and freedoms of individuals, MARIETTA, as the data controller, shall inform the data subjects of the personal data breach without undue delay. Sometimes, in cases where the Regulation prescribes, informing data subjects is not mandatory.

Special section


ACCOMMODATION

MARIETTA'S main business activity is the provision of accommodation services in its Hotel MARIETTA 5*. Therefore, MARIETTA collects and processes your personal data for various purposes with the ultimate goal of providing quality accommodation and related services all according to the highest standards of tourism companies.

MARIETTA, as the data controller, stores your personal data that you must provide for accommodation services in its database for the purpose of fulfilling accommodation contracts and fulfilling legal obligations related to the hospitality business. In case you do not provide MARIETTA with the minimum data required for booking accommodation and for the registration to all competent registers, MARIETTA will not be able to provide you with booking services or accommodation services in accordance with the contract and law.

Certain information is necessary in order to act at the request of the data subject before concluding the accommodation contract. For example, before booking accommodation at the request of potential guests, you have to receive offer, for which personal data is needed, at least name, surname and e-mail address in order to be able to send an offer.

The personal data that MARIETTA collects when booking in order to fulfil the reservation obligation usually are:

 • Name and surname of the reservation holder
 • Date of birth
 • Number, type of identification document and place of issue
 • Citizenship
 • Number of accommodation units, type of accommodation unit (room type)
 • Date of arrival and departure
 • Number of persons per accommodation unit
 • Minors
 • Possibly other specifics depending on the request of the person booking the accommodation
 • e-mail if the person has one
 • Language
 • Phone number
 • Membership in the Valamar`s Loyalty program, if it affects the price of accommodation or collecting points
 • Payment method and possible additional information needed to execute the transaction or secure payment. In case of cancellation, we must save your data for the purpose of proving the reservation or cancellation.

Upon arrival at the Hotel guests have to check in and confirm data.

In addition, MARIETTA is obliged to keep all invoices, as well as the basis for issuing invoices issued to guests with personal data of the guest in accordance with legal regulations.

Other data related to the circumstances of your stay such as: mode of travel, who you are traveling with, marital status, number of children, pets, other interests, will also be collected and processed during your stay only when they have a direct connection with the accommodation service.

Before, during and after the stay MARIETTA as the data controller has the right based on the legitimate interest to send you so-called service messages – booking confirmations, reminders and other information closely related to the specific stay you have booked. Also, during and after the stay, MARIETTA as the data controller has the right based on the legitimate interest to send to you guest questionnaires about service satisfaction via e-mail, sms and/or instant messaging platforms (viber, whatsapp, etc.) which will be processed by us or through associates. The primary purpose of the service satisfaction questionnaire is to collect service data for the legitimate interest of service improvement by MARIETTA, and MARIETTA may depersonalize and process this data from the questionnaire for statistical purposes.

MARIETTA has the right, based on a legitimate interest, to collect certain data and use it for direct marketing.

Service messages and messages with service satisfaction questionnaires related to a specific stay of the guest are not considered newsletters for the purpose of sending MARIETTA marketing offers and news.

VIDEO SURVEILLANCE

MARIETTA as the data controller, has a legitimate interest in implementing video surveillance measures to protect property and persons. We marked all places where video surveillance is installed in the prescribed manner. We are aware that the videos contain personal data of all persons moving around the perimeter of the camera, and therefore we keep them with special care, we have a regulated system of security, availability and our internal safety rules. Special regulations governing the area apply to all other details related to video surveillance.

GETTING IN CONTACT WITH US

When you contact us via email or via one of the forms on our website, data are processed and stored, in accordance with the purpose of processing.

WEBSITE, COOKIES AND INTERNET TECHNOLOGIES

Our website uses so-called cookies. A cookie is a small text file that is saved to your browser on your computer or mobile device, and retrieved from it on subsequent visits. They do not cause any damage. Cookies cannot be used to reveal your personal identity meaning your name and surname. We use cookies to provide you with the best usability. Some cookies remain stored on your device until you delete them. They enable us to recognize your browser during subsequent visits.

If you do not agree with this practice, you can adjust your browser settings so that it will inform before setting cookies. This will also enable you to permit specific cookies.

We use different types of cookies:

Cookies by function

 • Essential cookies - they are necessary for the operation of the website, which cannot function without them. This means that a website cannot be opened or displayed without these cookies. These cookies are used for the purpose of transmitting communication or are necessary to provide an information society service that is explicitly required by the user of such a service. These cookies do not need and do not require your consent.
 • Statistics cookies - these cookies enable basic analysis of web pages with the aim of improving the work of web pages through data that is completely anonymised, i.e. not based on your personal data or data that can be linked to you in any way. These cookies are used to analyse user behaviour and, on the basis of the anonymous data, can determine what website visitors view and want, so KESSELSPITZE is then able to customise the website and make its content and functionality as easy to use. These cookies require your consent.
 • Marketing cookies - they are used to analyse your interests and wishes, and they serve the purpose of informing you about special and personalised offers, news and events organised through online channels (e-mail, internet, internet promotion). These cookies require your consent.

Cookies by source

 • First party cookies come from the internet site you are viewing, and can be permanent or temporary. With these cookies, internet sites can store data that will be used again upon the next visit to the internet site.
 • Third party cookies come from other internet sites, which are located on the internet site you are viewing. With these cookies, other internet sites can track internet usage on the internet site you are viewing for marketing or analytical purposes.

Cookies by duration

 • Persistent cookies - Persistent or saved cookies remain on your computer after you close your internet browser program. They help internet sites store information, such as login and password, language settings, or cookie settings, so you do not have to re-enter them each time you visit. Persistent cookies can stay on your computer or mobile device for days, months, even years.
 • Temporary cookies Temporary cookies or session cookies are removed from your computer when you close your internet browser. They use internet sites to store temporary information, such as the last few pages you opened on the internet site you visited, or items in your shopping cart if you are on an internet site that specialises in internet sales.

Cookies are stored in the user’s browser for a maximum of 2 years.

If you have changed your mind about the cookie settings on our website, you can alter them at any time.

You can always delete cookies stored on your computer, thus preventing further processing of your personal data through such technology. Each web browser has its own procedure for deleting cookies, and below are links to deletion procedures in the most popular web browsers:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

You can find more about cookies on the following pages:

 • http://www.allaboutcookies.org/
 • http://www.youronlinechoices.com/en/
 • http://www.aboutads.info/choices/

In Obertauern, 01.07.2023.

Naročite se na posebne ponudbe

Prejemajte naše posebne ponudbe in popuste neposredno v svoj e-poštni predal.

Začetek