Všestranný program zdravotných, bezpečnostných a ekologických štandardov i vylepšených protokolov čistenia, ktoré majú za cieľ posilniť účinné štandardy hygieny, ktoré Valamar používa vo všetkých svojich objektoch.

V Health&Safety
Manager

 

V Health&Safety Manager je k dispozícii 24/7 počas a v prípade potreby hosťom zabezpečuje zdravotnú starostlivosť.

Zistiť viac

V-Health&Safety
Food

 

Kontrola bezpečnosti a zdravotnej spôsobilosti od výroby až po podávanie v reštauráciách a baroch.

Zistiť viac

V-Health&Safety
CERTIFIKÁTY

 

V Health&Safety program používa najlepšiu svetovú prax a najvýznamnejšie certifikáty, ktoré program zahŕňa sú: Protokol V-Health & Safety v partnerstve s SGS, Safe stay in Croatia, "Safe travels", ISO 9001, HACCP, ISO 14001 i ISO 50001.

Zistiť viac

V Health&Safety je program zdravotných, hygienických, bezpečnostných a ekologických štandardov, ktoré Valamar používa, aby zabezpečil najvyššiu úroveň bezpečnosti hostí.

V Health&Safety program zahŕňa:

1. V-Health&Safety Food zabezpečuje maximálne bezpečie a zdravotnú nezávadnosť potravín a nápojov vo všetkých reštauráciách a baroch. V Health&Safety Food&Beverage kontroluje všetky procesy od výroby, prípravy po podávanie a používa prísne protokoly (HACCP certifikovaný zo strany SGS vedúcej svetovej firmy na inšpekciu, kontrolu, testovanie a certifikovanie). Všetci naši pracovníci majú predpísané zdravotné certifikáty a pravidelne sa školia, aby zabezpečili najvyššie štandardy bezpečnosti a kvality.

2. V-Health&Safety Management zahŕňa riadenie celkovej bezpečnosti hostí počas pobytu v objektoch Valamar, čo podrozumieva použitie svetových štandardov a kontrolu používania detských ihrísk, bazénov, pláží a ostatných zariadení v hoteloch, letoviskách a kempoch. Každý objekt má V Health&Safety Managera, ktorý je hosťom k dispozícií 24/7 počas celého pobytu a v prípade potreby riadi zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre hostí.


V Health&Safety program vo svojich štyroch hlavných oblastiach používa najlepšiu svetovú prax a najvýznamnejšie certifikáty, ktoré program zahŕňa sú: Protokol V-Health & Safety v partnerstve s SGS; ISO 9001 – medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky Systému riadenia kvality; HACCP - systém na riadenie bezpečnosti potravín; ISO 14001 - medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky Systému riadenia životného prostredia; ISO 50001 - medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky Systému riadenia energií; Travelife Gold je certifikát udelený hotelu za uplatňovanie kritérií udržateľnosti; Travelife je certifikačná schéma zameraná na dosiahnutie trvalo udržateľných postupov v rámci odvetvia cestovného ruchu; Sustainable Hotel by UPUHH – prestížny certifikát, ktorý propaguje udržateľnosť v hotelierstve s aktívnym riadením sociálneho a ekologického vplyvu; EU Ecolabel je eko-označenie Európskej Komisie, ktorá potvrdzuje, že Valamarove produkty a služby s týmto označením uspokojujú štandardy ochrany životného prostredia.


1. V-Health&Safety Food

V-Health&Safety Food zabezpečuje maximálnu bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť jedla a nápojov vo všetkých reštauráciách a baroch. V Health&Safety Food štandard kontroluje všetky procesy potravín a nápojov od výroby, donášky a prípravy po podávanie. Protokoly riadenia potravín a nápojov majú HACCP certifikát potvrdený zo strany SGS, vedúcej svetovej firmy pre inšpekciu, kontrolu, testovanie a certifikovanie. Všetci naši zamestnanci majú predpísané zdravotné potvrdenia a pravidelne sa vzdelávajú, aby zabezpečili najvyšší štandard bezpečnosti a kvality.

HACCP sa zakladá na 7 princípoch, ktoré ho samé po sebe definujú a dokazujú jeho účinnosť:

  1. Analýza nebezpečenstva, zhotovenie diagramu procesu, identifikácia nebezpečenstva a špecifikácia opatrení kontroly

  2. Určenie kontrolných a kritických kontrolných bodov

  3. Určenie kritických hraníc

  4. Zriadenie systému dozoru

  5. Definovanie nápravných opatrení, ak sa kritické kontrolné body vymknú spod kontroly

  6. Zriadenie procesov verifikácie

  7. Dokumentovanie procesov a zápisov


Programy nevyhnutných požiadaviek, ktoré spolu s HACCP umožňujú bezpečné potraviny vo vašich hoteloch a kempoch:

 • Zriadenie priestorov na uskladnenie i prípravu potravín a zónovanie

 • Kúpa kvalitného vybavenia a pravidelná údržba

 • Kontrola dodávateľov

 • Sledovateľnosť (Možnosť zistiť pôvod produktu)

 • Dozor a podmienky uskladnenia a distribúcia

 • Dobrá výrobná a hygienická prax

 • Správne zaobchádzanie s odpadom

 • Predchádzanie výskytu škodcov

 • Udržiavanie osobnej hygieny

 • Školenie zamestnancov


KĽÚČOVÉ PROTOKOLY

 • V-Health&Safety Food zahŕňa protokol, ktorým všetci zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s potravinami a hračkami musia byť pod zdravotným dohľadom a jedenkrát ročne sa kontroluje ich zdravotný stav a potvrdzujú sa im zdravotné preukazy

 • V-Health&Safety Food zahŕňa kontrolu zdravotnej spôsobilosti potravín a vody spôsobom, že vo všetkých turistických objektoch závody pre verejné zdravotníctvo pravidelne berú vzorky jedla a pitnej vody a kontrolujú ich zdravotnú nezávadnosť. Taktiež sa berú stery príborov, pracovných plôch a rúk zamestnancov na preskúmanie mikrobiologickej čistoty objektu


ŠKOLENIA

 • Pravidelné školenia o dobrej hygienickej praxi pre všetkých zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s potravinami. Takéto školenia vykonávajú závody pre verejné zdravotníctvo a iné zdravotné inštitúcie

 • Interné školenia o dobrej hygienickej praxi a používaní HACCP systému vykonávajú odborní zamestnanci zamestnávateľa alebo zmluvného partnera.


2. V Health&Safety Management

V-Health&Safety management zahŕňa riadenie celkovej bezpečnosti hostí s osobitnými štandardami pre bezpečnosť detských ihrísk, bazénov, pláží a ostatných zariadení. V Health&Safety Manager je hosťom k dispozícií 24/7 počas celého pobytu a v prípade potreby zabezpečuje zdravotnú starostlivosť.

HEALTH&SAFETY MANAGER KEY TASKS

 • V Health&Safety manager je hosťom a zamestnancom k dispozícií 24h denne v každom objekte Valamaru

 • Neho základnou úlohou je starostlivosť o zdravie a bezpečnosti hostí a zamestnancov

 • V prípade potreby lekárskej starostlivosti v destinácií, zabezpečuje zdravotnú starostlivosť

 • Poskytuje všetku potrebnú podporu a pokyny na postup vo výnimočných situáciách

 • Zabezpečuje a kontroluje pripravenosť objektu na riadne vysporiadanie sa s výnimočnými situáciami

 • Školí zamestnancov ohľadne používania opatrení a procesov z V Health&Safety programu

 • Zabezpečuje prítomnosť zamestnancov vyškolených na poskytnutie prvej pomoci a používanie AVD prístrojov 24h na deň

 • Sleduje všeobecné zdravotné podmienky a zabezpečuje bezpečné prostredie, ktoré spĺňa všetky predpísané štandardy

 • Je zodpovedný za dôkladné pridržiavanie sa V Health&Safety CleanSpace Programu

 • Je zodpovedný za implementáciu V Health&Safety kultúry vo všetkých procesoch a aktivitách v objekte

 • Dohliada na používanie opatrení všeobecnej bezpečnosti, ochrany pri práci a ochrany pred požiarom

 • Pravidelne zhotovuje a dopĺňa pokyny o všeobecných i špecifických otázkach z oblasti zdravia a bezpečnosti pre jednotlivé objekty


V-HEALTH&SAFETY Manager – kontakty

V HEALTH&SAFETY CERTIFIKÁTY

V Health&Safety program prostredníctvom svojich štyroch hlavných oblastí používa najlepšiu svetovú prax a najvýznamnejšie certifikáty, ktoré program zahŕňa sú: Protokol V-Health & Safety v partnerstve s SGS; Safe stay in Croatia - je národné označenie bezpečnosti; "Safe travels" - je označenie pre bezpečné cestovanie na svetovej úrovni; ISO 9001 – medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky Systému riadenia kvality; HACCP - systém na riadenie bezpečnosti potravín; ISO 14001 - medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky Systému riadenia životného prostredia; ISO 50001 - medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky Systému riadenia energií; Travelife Gold je certifikát udelený hotelu za uplatňovanie kritérií udržateľnosti; Travelife je certifikačná schéma zameraná na dosiahnutie trvalo udržateľných postupov v rámci odvetvia cestovného ruchu; Sustainable Hotel by UPUHH – prestížny certifikát, ktorý propaguje udržateľnosť v hotelierstve s aktívnym riadením sociálneho a ekologického vplyvu; EU Ecolabel je eko-označenie Európskej Komisie, ktorá potvrdzuje, že Valamarove produkty a služby s týmto označením uspokojujú štandardy ochrany životného prostredia.


PROTOKOL V-HEALTH & SAFETY V PARTNERSTVE S SGS

V-care guarantee

Valamar si od SGS - poprednej svetovej spoločnosti zameranej na inšpekciu, kontrolu, testovanie a certifikovanie, vyžiadal komplexné posúdenie svojich protokolov čistenia a dezinfekcie a hygienických praktík, s cieľom zabezpečiť súlad s medzinárodnými smernicami.

Spoločnosť SGS vykonala kontrolu vo všetkých zariadeniach Valamaru, aby zistila, či sa opatrenia v nich prijaté vykonávajú primeraným spôsobom.

Po úspešnom hodnotení a virtuálnej inšpekcií spoločnosť SGS umožnila zariadeniam spoločnosti Valamar používať logo „In partnership with SGS“ (V partnerstve s SGS), aby ho používali spolu so svojou značkou.

Zoznam hodnotených segmentov
Tento zoznam je určený pre všetky odvetvia a obchodné segmenty. Otázky sú v súlade s medzinárodnými smernicami WHO, CDC a ECDC. Dotazníky obsahujú nasledujúce kritériá:
1. Menažment
2. Protokoly čistenia a dezinfekcie

Inšpekcia
Po ohodnotení SGS vykonal virtuálnu inšpekciu. Hlavným cieľom bolo potvrdiť, či sa všetky hodnotené protokoly a opatrenia používajú riadne a v plnom rozsahu.

Vydanie označenia a certifikátu „IN PARTNERSHIP WITH SGS“
Označenie „V-HEALTH & SAFETY PROTOCOL IN PARTNERSHIP WITH SGS“ (Protokol V-Health & Safety v partnerstve s SGS) oprávňuje Valamar na použitie loga „In partnership with SGS“ spolu so svojim logom v externej komunikácii, čo vyjadruje skutočnosť, že Valamar implementuje všetky opatrenia predpísané medzinárodnými smernicami a miestnymi predpismi: protokoly čistenia a dezinfekcie, riadenie pracovníkov a používanie osobných ochranných prostriedkov.

ISO 9001 je medzinárodná norma, ktorá určuje podmienky Systému riadenia kvality. Valamar normu ISO 9001 používa a je certifikovaný nepretržite od r. 2009 s cieľom stáleho zlepšovania a dôkladného skvalitňovania svojich služieb. Certifikáciou a účinným používaním tohto systému riadenia kvality Valamar ukazuje svoju horlivosť vo zvyšovaní spokojnosti svojich hostí.

HACCP je systém riadenia bezpečnosti potravín, na ktorý má Valamar certifikát o zhode, v kontinuite od r. 2006. HACCP je najprestížnejší medzinárodný certifikát, ktorý analyzuje všetky procesy vo výrobe potravín – od samotnej výroby po podávanie a určuje procedúry, ktoré je potrebné používať, aby sa zabezpečila úplná bezpečnosť potravín. HACCP systém rozvila NASA, aby zabezpečila 100% zdravotne spôsobilé potraviny pre vesmírny program. Komisia Codex Alimentariusa vyhlásila HACCP najúčinnejším systémom zabezpečenia zdravotnej nezávadnosti potravín.

ISO 14001 je medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky Systému riadenia životného prostredia. Valamar používa normu ISO 14001 od r. 2009 s cieľom ochrany životného prostredia a vytvárania rovnováhy so spoločenskými a hospodárskymi potrebami. Používaním tejto normy Valamar svojou činnosťou zvyšuje pozitívny vplyv na životné prostredie a obmedzuje škodlivé účinky na životné prostredie a prostredia na hostí i zamestnancov.

ISO 50001 je medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky na Systém riadenia energií. Valamar normu ISO 50001 používa od r. 2016 s cieľom racionálneho používania prírodných zdrojov, zlepšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov.

Travelife Gold je certifikát udelený hotelu za uplatňovanie kritérií udržateľnosti. Travelife certifikuje hotely podľa štandardu, ktorý uznáva GSTC a ktorý obsahuje 163 kritérií. 28 našich hotelov je certifikovaných alebo je v procese certifikácie.

Sustainable Hotel by UPUHH je prestížny certifikát, ktorý propaguje udržateľnosť v hotelierstve s aktívnym riadením sociálneho a ekologického vplyvu. Zavedením tohto certifikátu Valamar posilnil prax zeleného podnikania pri dosiahnutí rovnováhy s ochranou životného prostredia v najširšom zmysle slova a sociálnou súčinnosťou s miestnou komunitou.

EU Ecolabel je eko-označenie Európskej Komisie ktorá potvrdzuje, že Valamarove výrobky a služby s týmto označením uspokojujú štandardy ochrany životného prostredia. Cieľ jeho zavádzania je efektívne riadenie znížením negatívnych vplyvov na životné prostredie, zdravie, klímu a na využívanie zdrojov a energií.

*Protokoly na riadenie kvality, bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti jedla a nápojov, spravovanie energií či ochranu životného prostredia sa vo Valamar Obertauern hoteli a Kesselspitze Valamar Collection hoteli vykonávajú v súlade s V Health & Safety štandardami aj keď uvedené certifikáty platia výlučne pre Valamar objekty v Chorvátsku. Opatrenia na ochranu zdravia i zabezpečenie bezpečnosti sa vykonávajú v súlade s platnými predpismi vydanými Rakúskou vládou.

top