POLITIKA STAROSTLIVOSTI O SÚKROMIE

VALAMAR RIVIERA d.d., so sídlom v Poreči, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (v ďalšom texte ako: VALAMAR RIVIERA), rešpektuje súkromie každej osoby, ktorej osobné údaje zhromažďuje. Chceme Vás týmto informovať o tom, ktoré osobné údaje VALAMAR RIVIERA zhromažďujeme, ako ich chránime, a aké sú Vaše práva.

VALAMAR RIVIERA si vyhradzuje všetky autorské práva na používanie fotografií, textov a ostatných zverejnených materiálov, v zmysle platných právnych predpisov Chorvátskej republiky. Fotografie, texty ani ďalšie materiály sa nesmú zverejňovať, sprístupňovať, verejne či súkromne predávať, ani využívať akýmkoľvek ďalším spôsobom bez súhlasu spoločnosti VALAMAR RIVIERA. Akékoľvek nerešpektovanie predchádzajúcich podmienok bude mať za následok vyvodenie zodpovednosti a povinnosť nahradenia spôsobenej nehmotnej škody spoločnosti VALAMAR RIVIERA na základe zneužitia jednotlivých materiálov.

Základné informácie

Rozsah využitia

Táto Politika sa využíva pri každom spracovaní osobných údajov VALAMAR RIVIERY, ak nie je inou politikou VALAMAR RIVIERY stanovené inak. Vo výnimočných prípadoch sa vo vzťahu k spracovaniu údajov hostí a používateľov služieb VALAMAR RIVIERY môže táto Politika použiť prednostne pred ostatnými politikami, ak majú tieto politiky rozdielne stanovené práva a záväzky v oblasti spracovania údajov.

Administrátor spracovania a zákonný rámec

VALAMAR RIVIERA, ako administrátor spracovania Vašich údajov, rešpektuje Vaše súkromie, pričom sa zaväzuje na ochranu Vašich osobných údajov. Zhromažďovanie a uchovávanie údajov sa vykonáva v súlade s ustanoveniami Nariadenia EÚ 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákona o implementácii Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (NN 42/2018) a ostatných predpisov upravujúcich predmetnú oblasť, platných v Chorvátskej republike.

Pracovník zodpovedný za ochranu údajov

VALAMAR RIVIERA vymenovala pracovníka pre ochranu osobných údajov, ktorého môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: dpo@valamar.com , respektíve poštou na adrese Valamar Riviera d.d., Stancija Kaligari 1, Poreč, Chorvátska republika.

Využitie princípu ochrany údajov

VALAMAR RIVIERA v rámci realizácie tejto Politiky dbá mimoriadne na dodržiavanie princípu spracovania údajov a údaje spracúva:

 • zákonne – spracovanie je možné, pokiaľ je povolené zákonom, a to v miere, v akej to zákon povoľuje,
 • čestne – rešpektujúc špecifiká každého vzťahu a dodržujúc všetky príslušné opatrenia na ochranu osobných údajov a súkromia vo všeobecnosti, pritom nebrániac respondentovi v uplatňovaní jeho práv,
 • transparentne – informujúc respondentov o spracovaní ich osobných údajov. Od samotného zhromažďovania údajov, keď sú respondenti oboznámení so všetkými aspektami spracovania údajov, až do ukončenia spracovania údajov sa respondentom umožňuje jednoduchý a rýchly prístup k vlastným údajom, čo umožňuje nahliadnuť a získavať kópie v súlade s ustanoveniami Nariadenia. Určité informácie sa môžu obmedziť iba vtedy, ak to stanovuje zákon, či ak je to potrebné pre ochranu tretích osôb,
 • na obmedzené účely – spracúvame osobné údaje na tie účely, na ktoré boli zhromažďované, a na iné účely, len ak sú pre to splnené podmienky Nariadenia. Údaje sa môžu spracúvať na príbuzné účely iba vtedy, ak máme na zreteli (a) každé prepojenie medzi účelom zhromažďovania osobných údajov a účelom zamýšľaného pokračovania v spracovaní; (b) kontext, v ktorom sú osobné údaje zhromažďované, zvlášť s ohľadom na vzťah medzi respondentom a spoločnosťou Valamar;
 • (c) charakter osobných údajov, zvlášť však skutočnosť, či sa zvláštne kategórie osobných údajov spracúvajú v súlade s článkom 9. Nariadenia alebo osobné údaje v súvislosti s rozsudkami v trestnom konaní a trestné činy v súvislosti s článkom 10. Nariadenia; (d) možné následky zamýšľaného pokračovania v spracúvaní pre respondentov; ako aj (e) existenciu existujúcich zákonných opatrení,
 • s obmedzeným uložením – ukladajúc údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu respondenta iba dovtedy, pokiaľ je to potrebné na účel, kvôli ktorému sa osobné údaje spracúvajú, a dlhšie len ak je to stanovené Nariadením,
 • so znížením objemu údajov – spracúvajúc údaje, ak sú tieto vhodné, relevantné a obmedzené na potrebný obsah. Zvlášť sa berie ohľad na to, aby sa nezhromažďovali údaje, pre spracovanie ktorých neexistuje skutočná potreba.
 • s dôrazom na precíznosť – majúc na zreteli presnosť a aktuálnosť údajov a odstraňujúc nepresné údaje v rámci daných možností,
 • úplne a s dôverou – zabezpečujúc technickými a organizačnými opatreniami zodpovedajúcu bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním, ako aj pred stratou, zničením či poškodením, použitím zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení. Príslušné opatrenia sa využívajú so zreteľom na rizikovosť každého druhu spracovania údajov.

Dodávanie údajov tretím subjektom

Osobné údaje zákazníkov sú k dispozícii aj spoločnosti Imperial Riviera d.d. so sídlom v Rabe, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260, turistický segment, ktorú riadi na základe obchodnej zmluvy spoločnosť VALAMAR RIVIERA, a s ktorou má spoločné oddelenie marketingu a predaja. Znamená to, že v určitých prípadoch Vy, ako zákazníci VALAMAR RIVIERA, môžete z VALAMAR RIVIERY získavať aj ponuky obsahujúce informácie o hoteloch a ďalších zariadeniach, ktoré sú pod kontrolou spoločnosti VALAMAR RIVIERA.

Osobné údaje zákazníkov majú podľa potreby a v obmedzenom rozsahu k dispozícii aj tretie strany, vykonávatelia spracovania (napríklad spolupracovníci VALAMAR RIVIERY poskytujúci informatické alebo iné služby), ktorí ich uchovávajú vo svojich databázach až do ukončenia spracovania. S týmito subjektmi sa uzatvára podrobná zmluva stanovujúca ich právomoci a záväzky ohľadom spracovania osobných údajov, v súlade s ustanoveniami Nariadenia.

V určitých situáciách je možné, aby mali spolu s VALAMAR RIVIEROU aj vonkajšie subjekty možnosť stanoviť účely a spôsoby spracovania osobných údajov. Vtedy sú títo externí partneri spolu s Valamarom spoločne administrátormi spracovania. V rámci týchto vzťahov stanovujú spoloční administrátori spracovania transparentným spôsobom svoje kompetencie a zodpovednosť za dodržiavanie obsahu Nariadenia, osobitne vzhľadom na uplatnenie práva respondentov a svojich povinností týkajúcich sa rešpektovania transparentnosti spracovania, s výnimkou prípadu, že sú tieto kompetencie a zodpovednosť stanovené zákonom.

Ak v rámci spracovania údajov dochádza k exportu údajov do tretích krajín, VALAMAR RIVIERA zabezpečuje dodržiavanie vysokých štandardov ochrany osobných údajov, v súlade s prísnymi požiadavkami Nariadenia. V tomto zmysle bude ohľadom prípadných medzinárodných transferov osobných údajov VALAMAR RIVIERA informovať respondenta o úmysle exportu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ako aj o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. Zároveň usmerní respondenta na primerané a zodpovedajúce ochranné opatrenia a spôsob získania ich kópie, resp. miesta, kde sú tieto k dispozícii, a transfer podlieha zodpovedajúcim ochranným opatreniam podľa článku 46 Nariadenia, uplatneniu korporatívnych pravidiel podľa článku 47 Nariadenia, alebo ak je uplatniteľný článok 49 odsek 1 pododsek 2 Nariadenia. Každý transfer osobných údajov do tretích krajín bude vykonaný v súlade s kapitolou V Nariadenia.

Účel zhromažďovania

Niektoré Vaše osobné údaje je VALAMAR RIVEIRA povinná zhromažďovať z dôvodu plnenia zmluvy o ubytovaní a predpisom upravujúcim hoteliérsku činnosť, avšak niektoré ďalšie alebo rovnaké údaje môže VALAMAR RIVIERA zhromažďovať aj na iné účely, zvlášť kvôli kontaktom, respektíve na:

 • plnenie zmluvy o ubytovaní
 • plnenie požiadaviek zákona a ostatných platných právnych predpisov upravujúcich pohostinskú a hoteliérsku činnosť
 • účely priameho marketingu
 • zasielanie ponúk
 • konanie súťaží o ceny
 • zlepšovanie a personalizáciu služieb pre zákazníkov
 • ochranu majetku a bezpečnosti jednotlivcov prostredníctvom opatrení videodozoru

VALAMAR RIVIERA zaručuje, že bude zhromaždené údaje používať iba na uvedené účely.

VALAMAR RIVIERA môže používať na štatistické účely depersonalizované údaje.

Právny základ zhromažďovania

Právne základy na účely zhromažďovania sú:

 • zákonné,
 • zmluvné,
 • kľúčové záujmy respondentov,
 • legitímny záujem s vyššou prioritou ako sú záujmy respondentov, alebo
 • súhlas alebo výslovný súhlas respondenta, v závislosti od druhu spracovania a druhu osobných údajov.

Miesta zhromažďovania údajov

VALAMAR RIVIERA zhromažďuje vaše údaje počas

 • rezervácie ubytovania (rezervácie cez internet alebo ili rezervácie telefonickým hovorom cez call centrum)
 • pri vyplňovaní zmluvy o ubytovaní – prihlásenie na recepcii objektu, vyplnením registračnej kartičky
 • prihlásenia na newsletter na internetových stránkach VALAMAR RIVIERY vrátane prihlásenia na bezplatnú wifi na internetových stránkach VALAMAR RIVIERY
 • nadobudnutia členstva vernostného programu
 • účasti na súťažiach o ceny – vypĺňaní anketového formulára
 • na miestach pod systémom videodozoru.

Čas ukladania údajov

Údaje, ktoré VALAMAR RIVIERA zhromažďuje na základe zákona, je spoločnosť povinná uchovávať v dĺžke, ktorú stanovuje príslušný zákon alebo iný zákonný predpis.

Údaje, ktoré VALAMAR RIVIERA zhromažďuje na základe zmluvného vzťahu, uchováva spoločnosť iba na tak dlho, koľko je potrebné na účely naplnenia zmluvy respektíve poskytnutia služby.

Údaje o mene, priezvisku a e-mailovej adrese, ktoré VALAMAR RIVIERA zhromažďuje na základe legitímneho záujmu s cieľom priameho marketingu, budú v jej databáze zákazníkov uložené 10 rokov.

Ostatné údaje, ktoré VALAMAR RIVIERA zhromažďuje na základe výslovného súhlasu zákazníka (číslo mobilného telefónu, počet detí, manželský stav, domáci miláčikovia, záľuby, spôsob cestovania, preferencie ubytovania a preferenčné destinácie), budú v jej databáze zákazníkov uložené 5 rokov.

VALAMAR RIVIERA môže tiež na základe Vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a ukladať údaje o obsahu Vášho vyhľadávania na webstránkach (tzv. cookies) a uložiť ich v takom prípade vo svojej databáze na obdobie 2 rokov. Uvedený údaj bude VALAMAR RIVIERA slúžiť na oznamovacie účely, pri zasielaní informácií o mimoriadnych a personalizovaných ponukách, novinkách a podujatiach, ktoré organizuje prostredníctvom online kanála (e-mail, web, internetová reklama).

Práva respondenta

Bez ohľadu na to, na akom základe sa zhromažďovanie údajov vykonáva, môžete v ktoromkoľvek okamihu požiadať bezplatne o:

 • prístup, zmenu či doplnenie údajov vo všetkých databázach osobných údajov, na základe čoho Vám VALAMAR RIVIERA umožní prístup alebo zmení Vaše údaje vo všetkých svojich databázach v závislosti od Vašej požiadavky,
 • vymazanie („právo na zabudnutie“) osobných údajov vo všetkých databázach osobných údajov, na základe čoho Vás VALAMAR RIVIERA vymaže zo všetkých svojich databáz, okrem tých, ktoré je VALAMAR RIVIERA povinná mať a uchovávať na základe platných právnych predpisov, respektíve, ak neexistujú legitímne dôvody na spracovanie s vyššou prioritou, alebo ak spracovanie nie je potrebné na predkladanie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov,
 • obmedzenie spracovania Vašich údajov alebo podať námietku voči spracovanie takýchto údajov
 • transfer údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili, Vám alebo tretím subjektom („právo na prenosnosť údajov “), v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • ak boli údaje poskytnuté na základe súhlasu, môžete vždy svoj súhlas bez negatívnych následkov stiahnuť,
 • právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu – Agentúre pre ochranu osobných údajov (viac o tom na www.azop.hr).

Svoju písomnú žiadosť môžete podať na kontaktnú adresu pracovníka pre ochranu osobných údajov: dpo@valamar.com , respektíve klasickou poštou na adresu Valamar Riviera d.d., Stancija Kaligari 1, Poreč, Chorvátska republika.

Osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú od osôb rezervujúcich ubytovanie a iných zákazníkov

Vaše osobné údaje, ktoré ste povinný poskytnúť pre umožnenie ubytovacích služieb, uchováva VALAMAR RIVIERA ako administrátor spracovania vo svojej databáze údajov výhradne na účely plnenia zmluvy o ubytovaní a plnenia právnych záväzkov dodania služieb, ako aj zhromažďovania osobných údajov spojených s hoteliérskou činnosťou, pričom ich môže využívať aj na iné účely v súlade s platnými predpismi. V prípade, že spoločnosti VALAMAR RIVIERI neposkytnete potrebné minimum údajov na prihlásenie zákazníkov vo všetkých príslušných registroch, nebude Vám VALAMAR RIVIERA schopná poskytnúť ubytovacie služby v súlade so zmluvou a zákonnými predpismi.

Osobné údaje, ktoré VALAMAR RIVIERA eviduje už pri rezervácii a na registračnej karte pri Vašom príchode do zariadenia, sa zhromažďujú na základe zákonov upravujúcich pohostinské a hotelové služby zákazníkom. Ide o nasledovné údaje (ktoré sa môžu ďalej meniť v závislosti od platných predpisov):

 • meno a priezvisko,
 • adresa bydliska (chorvátski štátni občania),
 • dátum narodenia,
 • číslo a druh identifikačného dokladu a miesto jeho vystavenia,
 • štátne občianstvo,
 • názov zariadenia,
 • číslo ubytovacej jednotky,
 • dátum príchodu a odchodu zákazníkov,
 • pohlavie.

Uvedené údaje uchováva VALAMAR RIVIERA v databáze svojich zákazníkov a posiela do systému E-visitor (elektronický systém prihlasovania zákazníkov) príslušným orgánom Chorvátskej republiky, pričom sa uvedené údaje môžu do systému ukladať na 10 rokov. VALAMAR RIVIERA je tiež povinná uschovávať všetky faktúry vystavené zákazníkom spolu s osobnými údajmi zákazníkov v dĺžke 11 rokov, v súlade s platnými právnymi predpismi.

Spoločnosť VALAMAR RIVIERA ďalej z dôvodov plnenia zmluvných záväzkov zhromažďuje pri rezervácii, ako aj na registračnej kartičke pri príchode zákazníka do zariadenia o ňom nasledovné údaje:

 • e-mail,
 • jazyk,
 • telefónne číslo.

Ďalšie údaje spojené s okolnosťami Vášho pobytu, ako sú napríklad: spôsob cestovania, osoby, s ktorými cestujete, rodinný stav, počet detí, domáci miláčikovia, ďalšie záľuby atď., budú tiež zhromažďované, ak majú priame spojenie s poskytovaním služby ubytovania, pričom budú vymazané pri Vašom odchode z ubytovacieho zariadenia.

Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, e-mailová adresa) má VALAMAR RIVIERA ako administrátor spracovania právo na základe legitímneho záujmu zhromažďovať vo svojej databáze zákazníkov a používať na účely priameho marketingu, a to výhradne na účely oznamovania o ponukách a novinkách VALAMAR RIVIERY prostredníctvom e-mailu. V takom prípade máte právo v ktoromkoľvek okamihu a bezplatne požiadať o vymazanie (právo na zabudnutie) z databázy údajov používanej na tieto účely.

Počas pobytu a po jeho skončení Vám VALAMAR RIVIERA, ako svojmu zákazníkovi, pošle na e-mailovú adresu, ktorú od Vás získala, dotazník o Vašej spokojnosti. Ak si ho prajete vyplniť, teda výhradne s Vaším súhlasom, tento dotazník zašlete príslušnej spoločnosti (TrustYou), ktorá ho spracuje a zverejňuje jeho údaje, v súlade so svojimi právami a politikou, za ktoré spoločnosť VALAMAR RIVIERA nenesie zodpovednosť. Primárny účel dotazníka o spokojnosti je zhromažďovanie údajov o službách s cieľom zlepšovania týchto služieb spoločnosťou VALAMAR RIVIERA, pričom tieto údaje spoločnosť VALAMAR RIVIERA depersonalizuje a spracúva na štatistické účely.

Osoba, ktorá rezervuje ubytovanie, respektíve zákazník, môže dať dodatočne svoje zvláštne dovolenie, súhlas, VALAMAR RIVIERE, aby jeho údaje, ako sú:

 • meno,
 • priezvisko,
 • e-mail,
 • dátum narodenia,
 • krajina,
 • ostatné osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú počas jeho pobytu (napr. číslo mobilu, číslo telefónu, pohlavie, počet detí, rodinný stav, domáci miláčikovia, záujmy a aktivity počas pobytu, spôsob cestovania, preferencia ubytovania, preferencia destinácie a pod.),
 • ostatné osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú pri prehľadávaní interntu (tzv. cookies) vrátane IP adresy,

zhromažďuje a používa na ďalšie profilovanie respondenta s cieľom kontaktovania a informovania o zvláštnych personalizovaných ponukách, novinkách a podujatiach, ktoré organizuje VALAMAR RIVIERA a/alebo Imperial prostredníctvom online kanála (e-mail, web, internetová reklama). V takom prípade má respondent právo stiahnuť v ktoromkoľvek okamihu daný súhlas, čo zahŕňa aj spracovanie s cieľom vypracovania profilu v obsahu, spojenom s takýmto priamym marketingom, či už vzhľadom na počiatočné alebo ďalšie spracovanie, v ktoromkoľvek okamihu a bezplatne, ako aj právo na zmenu údaju v ktoromkoľvek okamihu a právo na zabudnutie.

Údaje sa uchovávajú v databáze zákazníkov VALAMAR RIVIERA 5 rokov.

VALAMAR RIVIERA zhromažďuje aj osobné údaje prostredníctvo systému videodozoru.

Osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú pri prihlasovaní sa na newsletter vrátane prihlasovania sa na bezplatnú wifi na internetových stránkach Valamar

Pri prihlasovaní sa na newsletter bude mať respondent možnosť poskytnúť nasledovné ďalšie údaje so súhlasom (nezahŕňa meno a priezvisko a e-mailovú adresu, ktoré VALAMAR RIVIERA zhromažďuje na základe legitímneho záujmu):

 • pohlavie,
 • dátum narodenia,
 • krajina,
 • jazyk.

Pri aktualizácii prihlásenia sa na newsletter bude mať respondent možnosť poskytnúť nasledovné dodatočné údaje so súhlasom:

 • ulica, číslo domu, poštové smerovacie číslo, mesto,
 • telefónne číslo,
 • mobilné číslo,
 • záujmy,
 • spôsob cestovania,
 • domáci miláčikovia,
 • preferencia ubytovania,
 • preferencia destinácie.

Tieto údaje se zhromažďujú s cieľom výslovného súhlasu a informovania o zvláštnych a personalizovaných ponukách, novinkách a podujatiach, ktoré organizuje VALAMAR RIVIERA i/alebo Imperial prostredníctvom online kanála (e-mail, web, internetová reklama).

Údaje sa uchovávajú v databáze zákazníkov VALAMAR RIVIERA 5 rokov.

Respondent má právo na zmenu údajov a právo na zabudnutie.

Osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú pri nadobudnutí loyalty členstva (členstvo vernostného programu)

Nadobudnutím loyalty členstva zákazníci zbierajú body spôsobom stanoveným vo všeobecných podmienkach pre členov vernostného programu, ktoré sa získavajú prostredníctvom uskutočnenia pobytu vo VALAMAR RIVIERE. Všetky podmienky vstupu do loyalty členstva, záväzky VALAMAR RIVIERY a práva respondenta sú uvedené vo všeobecných podmienkach Loyalty členstva, ktoré sú k dispozícii na www.valamar.com/loyalty. Vstup do členstva loyalty sa vykonáva výhradne na základe žiadosti zákazníka, pričom zákazník získava na základe uvedeného členstva rôzne výhody a môže zároveň z loyalty programu kedykoľvek vystúpiť.

Údaje, ktoré sa zhromažďujú, sú:

 • meno,
 • priezvisko,
 • pohlavie,
 • dátum narodenia,
 • e-mail,
 • mobilné číslo,
 • telefónne číslo,
 • adresa (ulica, číslo domu, poštové smerovacie číslo, mesto a krajina).

Údaje o e-mailovej adrese, mene a priezvisku všetkých členov loyalty klubu má VALAMAR RIVIERA právo zhromažďovať na základe legitímneho záujmu, účely priameho marketingu, a to výhradne na účely oznamovania o ponukách a novinkách VALAMAR RIVIERY prostredníctvom e-mailu. V takom prípade má respondent právo na podanie námietky na takéto spracovanie, vrátane vypracovania profilu v miere spojenej s takýmto priamym marketingom, či už vzhľadom na počiatočné alebo ďalšie spracovanie, v ktoromkoľvek okamihu a bezplatne.

Osoba, ktorá sa stáva členom, môže dať dodatočne svoje zvláštne dovolenie, súhlas, VALAMAR RIVIERE, aby jeho uvedené údaje, ale aj ďalšie, ako sú:

 • ostatné osobné údaje získané počas jeho prípadného pobytu (napr. číslo mobilu, číslo telefónu, pohlavie, počet detí, rodinný stav, domáci miláčikovia, záujmy a aktivity počas pobytu, spôsob cestovania, preferencia ubytovania, preferencia destinácie a pod.)

VALAMAR RIVIERA zhromažďuje a používa na ďalšie profilovanie respondenta s cieľom kontaktovania a informovania o zvláštnych a personalizovaných ponukách, novinkách a podujatiach, ktoré organizuje VALAMAR RIVIERA a/alebo Imperial prostredníctvom online kanála (e-mail, web, internetová reklama). V takom prípade má respondent právo stiahnuť v ktoromkoľvek okamihu daný súhlas, čo zahŕňa aj spracovanie s cieľom vypracovania profilu v obsahu, spojenom s takýmto priamym marketingom, či už vzhľadom na počiatočné alebo ďalšie spracovanie, v ktoromkoľvek okamihu a bezplatne, ako aj právo na zmenu údaju v ktoromkoľvek okamihu a právo na zabudnutie.

Uvedené údaje sa uchovávajú v databáze zákazníkov VALAMAR RIVIERA 5 rokov.

Osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú pri účasti na súťažiach o ceny/ vypĺňaní anketového formulára

VALAMAR RIVIERA môže občasne organizovať aj výherné súťaže, v rámci ktorých sa zhromažďujú Vaše osobné údaje len ak sa na takejto súťaži rozhodnete zúčastniť. Údaje, ktoré sa touto cestou zhromažďujú a ktoré sú nevyhnuté pre účasť na súťaži, budú stanovené Pravidlami výhernej súťaže pri každej jednotlivej súťaži, a môžu sa navzájom odlišovať. Takto získané údaje sa budú na základe určitého zmluvného záväzku používať na účely danej súťaže podľa jej príslušných pravidiel a budú vymazané po uplynutí 5 rokov od skončenia výhernej súťaže.

V prípade, že vyplníte do anketového formulára pre účasť na súťaži údaje, ktoré nie sú nevyhnutné pre zúčastnenie sa na tejto súťaži (údaje môžu byť rozličné pri rôznych súťažiach), môže spoločnosť VALAMAR RIVIERA všetky tieto údaje používať v depersonalizovanej podobe na štatistické účely.

Údaje o mene, priezvisku a e-mailovej adrese, ktoré vyplníte v anketovom formulári k výhernej súťaži, má VALAMAR RIVIERA právo zhromažďovať na základe legitímneho záujmu, účely priameho marketingu, a to výhradne na účely oznamovania o ponukách a novinkách VALAMAR RIVIERY prostredníctvom e-mailu. V takom prípade má respondent právo na podanie námietky na takéto spracovanie, vrátane vypracovania profilu v miere spojenej s takýmto priamym marketingom, či už vzhľadom na počiatočné alebo ďalšie spracovanie, v ktoromkoľvek okamihu a bezplatne.

Uvedené údaje sa uchovávajú v databáze zákazníkov VALAMAR RIVIERY po dobu 10 rokov.

Respondent má právo na zmenu údajov a právo na zabudnutie.

Osoba zúčastňujúca sa na výhernej súťaži môže dať dodatočne svoje zvláštne dovolenie, súhlas, VALAMAR RIVIERE, aby jeho uvedené údaje poskytnuté pri vypĺňaní anketového formulára pre účasť na tejto súťaži (údaje môžu byť rozličné pri rôznych súťažiach), VALAMAR RIVIERA zhromažďuje a používa na ďalšie profilovanie respondenta s cieľom kontaktovania a informovania o zvláštnych sa personalizovaných ponukách, novinkách a podujatiach, ktoré organizuje VALAMAR RIVIERA a/alebo Imperial prostredníctvom online kanála (e-mail, web, internetová reklama). V takom prípade má respondent právo stiahnuť v ktoromkoľvek okamihu daný súhlas, čo zahŕňa aj spracovanie s cieľom vypracovania profilu v obsahu, spojenom s takýmto priamym marketingom, či už vzhľadom na počiatočné alebo ďalšie spracovanie, v ktoromkoľvek okamihu a bezplatne, ako aj právo na zmenu údaju v ktoromkoľvek okamihu a právo na zabudnutie.

Údaje sa uchovávajú v databáze zákazníkov VALAMAR RIVIERY po dobu 5 rokov.

Cookies a internetové technológie

Tak ako v prípade iných portálov, aj náš využíva súbory „cookies“ (malé databázy, uložené na Váš počítač pri vstupe na naše internetové stránky, aby sa zabezpečila základná alebo dodatočná funkčnosť týchto stránok) a iné technológie, ktoré nám uľahčujú doručovanie príslušných obsahov v závislosti od Vašich záujmov, spracovania rezervácií alebo požiadaviek, a/alebo analyzovanie charakteru Vašich návštev. Cookies sa nemôžu používať na odhaľovanie Vašej osobnej identity. Pri vstupe na naše webové stránky identifikuje táto informácia našim poskytovateľom vlastnosti Vášho prehľadávača, no nie Vaše osobné detaily.

Používame rôzne druhy cookies:

 • Nevyhnutné cookies – tieto sú potrebné pre fungovanie webstránky, ktorá bez nich nemôže pracovať. Znamená to, že sa Vám internetová stránka bez týchto súborov nedokáže ani zobraziť. Tento druh cookies sa používa na účely prenosu komunikácie alebo na poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, ktorá sa priamo vyžaduje od používateľa danej služby. Tieto cookies nám tiež pomôžu umožniť základnú analýzu internetových stránok s cieľom zlepšenia fungovania webovej stránky pomocou údajov, ktoré sú úplne anonymizované, a teda nie sú založené na Vašich osobných údajoch alebo údajoch, ktoré by bolo možno spojiť s Vami. Pre povolenie týchto cookies nie je potrebný Váš súhlas, a preto ho od Vás ani nežiadame.
 • Funkčné cookies – pomocou nich uskutočňujeme pokročilú analýzu fungovania webstránok. Tieto cookies slúžia na analýzu správania používateľov, pričom na základe získaných anonymných údajov môžeme stanoviť, čo návštevníci stránok najviac vyhľadávajú a obľubujú, aby sme potom boli v stave prispôsobiť internetovú stránku ich potrebám a dosiahnuť, aby bol jej obsah a funkčnosť čo najjednoduchšia pre používateľa. Pre tieto cookies si od Vás žiadame súhlas.
 • Inzerčné cookies – pomocou nich analyzujeme Vaše záujmy a želania, aby sme Vám mohli sprístupniť informácie, ktoré sú pre Vás zaujímavé, a vytvárame pre Vás ponuky prispôsobené Vášmu používaniu internetových stránok VALAMAR RIVIERY. Pre tieto cookies si od Vás žiadame súhlas.

VALAMAR RIVIERA ukladá cookies do databázy a tam ich uchováva najviac po dobu 2 rokov s cieľom informovania o mimoriadnych a personalizovaných ponukách, novinkách a podujatiach, ktoré organizuje prostredníctvom online kanála (e-mail, web, internetová reklama).

Ak ste v súvislosti s nastaveniami cookies na webových stránkach Valamar zmenili názor, môžete ich v ktoromkoľvek okamihu zmeniť pomocou odkazu: (odkaz podľa cookie consent boxu). Taktiež môžete vždy vymazať cookies uložené vo Vašom počítači, pričom týmto spôsobom znemožníte ďalšie spracovávanie Vašich osobných údajov prostredníctvom danej technológie. Každý internetový prehliadač má svoj vlastný postup na vymazanie cookies. My Vám prinášame postupy pre najpopulárnejšie internetové prehliadače:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje%20kola%C4%8Di%C4%87a

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Systém videodozoru

VALAMAR RIVIERA má ako administrátor spracovania legitímny záujem vykonávať opatrenia videodozoru v záujme ochrany majetku a osôb, pričom vzhľadom na určité pracovné pozície a zákonné povinnosti musí prevádzkovať dozorné kamery snímajúce zamestnancov a všetky osoby, ktoré sa pohybujú v zábere týchto kamier.

VALAMAR RIVIERA označuje predpísaným spôsobom všetky miesta, ktoré sú pod takýmto videodozorom.

VALAMAR RIVIERA si je vedomá, že videozáznamy obsahujú osobné údaje všetkých osôb, ktoré sa pohybujú v zábere kamier, a preto ich uchováva s mimoriadnou starostlivosťou, upraveným systémom bezpečnosti, dostupnosti a politikou vymazávania snímok, v súlade s internými pravidlami bezpečnosti VALAMAR RIVIERY.

Videozáznamy sa pravidelne nahrávajú a vymazávajú najviac po 15 dňoch odo dňa ich vzniku. Vo výnimočných prípadoch ich možno uchovávať aj dlhšie ako dôkaz pre príslušné štátne orgány. Takéto výnimočné videozáznamy sa uchovávajú v centrálnom výstražnom systéme s mimoriadne obmedzeným prístupom.

V prípade súdneho a/alebo trestného konania môže VALAMAR RIVIERA použiť uvedené videozáznamy. Právo nahliadnuť do osobných údajov na videozáznamoch môžu mať aj tretie osoby, vykonávatelia spracovania, zmluvní partneri VALAMAR RIVIERY, registrovaní a kvalifikovaní pre poskytovanie služieb ochrany osôb a majetku, ktorí však v žiadnom prípade nepoužívajú samostatne ich obsah, ale starajú sa o bezpečnosť centrálnych dozorných a výstražných systémov. Na všetky ostatné náležitosti spojené s videodozorom sa vzťahujú zvláštne predpisy upravujúce dotyčnú oblasť.

Ochrana osobných údajov detí

VALAMAR RIVIERA radí rodičom a porúčníkom, aby poučili svoje deti o bezpečnom a zodpovednom postupovaní s osobnými údajmi na internete. VALAMAR RIVIERA si nepraje a nezamýšľa zhromažďovať osobné údaje detí, nebude ich akýmkoľvek spôsobom používať ani ich sprístupňovať tretím subjektom. Dieťa môže poskytnúť svoj súhlas výhradne vzhľadom na prípadné služby informačnej spoločnosti, pričom musí ísť o dieťa staršie ako 16 rokov. Akékoľvek iné spracovanie údajov detí pod uvedenou vekovou hranicou a iné spracovanie ako je tu výslovne uvedené, bude pre deti do 18 rokov dovolená VALAMAR RIVIERE výhradne po predchádzajúcom súhlase ich rodičov.

Zmena údajov

V každom okamihu sa na nás môžete obrátiť vo veci prezretia svojich osobných údajov, ako aj z dôvodu aktualizácie, oprave a vymazaniu týchto údajov. Do tohto okamihu budeme na uvedené účely používať Vaše zaevidované údaje.

Váš súhlas

Pri poskytovaní informácií VALAMAR RIVIERE akýmkoľvek spôsobom (rezervácia, registračná kartička…) nám zaručujete, že sú informácie, ktoré ste priložili, presné, že ste svojprávni a oprávnení disponovať danými informáciami a zároveň v celosti súhlasíte s tým, aby VALAMAR RIVIERA Vaše údaje používala a zhromažďovala v súlade so zákonom a podmienkami tejto politiky starostlivosti o súkromie.

Technická a integrovaná ochrana údajov

VALAMAR RIVIERA ako administrátor spracovania venuje pozornosť najvyšším organizačným a technickým štandardom ochrany údajov. Preto, rešpektujúc najnovšie súčasné poznatky, náklady na ich realizáciu a charakter, rozsah, kontext a účely spracovania, ako aj riziká rôznych úrovní pravdepodobnosti a vážnosti práv a slobôd jednotlivcov vychádzajúcich zo spracovania údajov, v čase stanovenia prostriedkov spracovania a v čase samotného spracovania realizuje príslušné technické a organizačné opatrenia pre umožnenie účinnej implementácie princípu ochrany údajov.

VALAMAR RIVIERA vykonáva tiež zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, ktorými sa zabezpečuje, že budú spracované integrovanou metódou iba osobné údaje potrebné na každý z účelov spracovania. Toto opatrenie uplatňuje VALAMAR RIVIERA na množstvo získaných osobných údajov, obsah ich spracovania, dĺžku uchovávania a ich dostupnosť. Presnejšie sa uvedenými opatreniami zabezpečuje, že dané osobné údaje nebudú automaticky bez zásahu jednotlivca dostupné neobmedzenému počtu subjektov.

Evidencia o postupoch spracovania

VALAMAR RIVIERA ako administrátor spracovania vedie evidenciu o aktivitách spracovania s nasledujúcimi údajmi:

 • meno a kontaktné údaje vedúceho spracovania, a ak je to možné, aj hlavného vedúceho spracovania a pracovníka pre ochranu údajov,
 • účely spracovania,
 • opis kategórií respondentov a kategória osobných údajov,
 • kategórie prijímateľov, ktorým sú osobné údaje dostupné alebo im budú dostupné, vrátane adresátov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií,
 • ak je to relevantné, transfery osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie tejto tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, a v prípade transferu z článku 49 odseku 1 druhého pododseku, aj dokumentácia o zodpovedajúcich ochranných opatreniach,
 • ak je to možné, predpokladané termíny vymazania rozličných kategórií údajov,
 • ak je to možné, všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení.

Postup v prípade zneužitia osobných údajov

VALAMAR RIVIERA ako administrátor spracovania zabezpečuje, že v prípade zneužitia osobných údajov bez nepotrebného odkladu, ak je to možné, najneskôr do 72 hodín od jeho zistenia, upovedomí príslušný orgán o zneužití osobných údajov, okrem prípadu, že je pravdepodobné, že zneužitie osobných údajov spôsobí riziko týkajúce sa práv a slobôd jednotlivcov.

Správa posielaná príslušnému kontrolnému orgánu obsahuje všetky informácie stanovené Nariadením.

V prípade zneužitia osobných údajov, ktoré pravdepodobne spôsobí vysoké riziko v oblasti práv a slobôd jednotlivcov, oboznámi VALAMAR RIVIERA, ako administrátor spracovania, bez nepotrebného odkladu respondenta o zneužití osobných údajov. Respondent nebude oboznámený v prípadoch, keď to Nariadenie nepredpisuje ako povinné.

Odhad vplyvu na ochranu údajov

Pokiaľ je pravdepodobné, že nejaký druh spracovania môže, zvlášť prostredníctvom nových technológií a berúc do úvahy charakter, obsah, kontext i účely spracovania, spôsobiť vysoké riziko pre práva a slobody respondentov, Valamar, ako administrátor spracovania, vypracuje pred začatím spracovania hodnotenie vplyvu predpokladaných postupov spracovania na ochranu osobných údajov.

Jeden odhad sa môže vzťahovať na sled podobných postupov spracovania predstavujúceho približne podobne veľké riziká.

VALAMAR RIVIERA vykonáva odhad vplyvu na ochranu údajov v prípade:

 • stáleho a rozsiahleho hodnotenia osobných aspektov v súvislosti s jednotlivcami, založeného na automatickom spracovaní, vrátane vypracovania profilu, a na základe ktorého vynesie rozhodnutie, prinášajúce právne následky pre jednotlivca alebo naňho podobným spôsobom významne vplývajúce,
 • rozsiahleho spracovania zvláštnych kategórií osobných údajov z článku 9 odseku 1 alebo údajov súvisiacich s rozsudkami v trestnom konaní a trestnými činmi z článku 10 Nariadenia.
 • stáleho sledovania verejne dostupnej oblasti vo veľkej miere,
 • v iných situáciách, ktoré stanovuje príslušný kontrolný orgán.

VALAMAR RIVIERA zabezpečuje adekvátnu angažovanosť pracovníka pre ochranu údajov pri postupe odhadu vplyvu.

V súlade s ustanoveniami Nariadenia sa podľa potreby pod vykonaním odhadu vplyvu vykoná jeho následné prekonzultovanie s dozorným orgánom.

Transparentnosť

Táto Politika starostlivosti o súkromie je dostupná na internetových stránkach www.valamar.com, ako aj na recepciách našich zariadení.

Pokiaľ sa rozhodneme zmeniť svoju politiku starostlivosti o súkromie, budú tieto zmeny dostupné aj na internetových stránkach www.valamar.com, ako aj na recepciách našich zariadení.

REGISTRÁCIA PRE ŠPECIÁLNE PONUKY

top